Baza wiedzy

None

Zabezpieczenie powództwa

  07-12-2017

Przy odzyskiwaniu należności dłużnik może ukrywać swój majątek i uwierzcie, że pomysłowość ludzka nie zna granic. Zalegający z płatnościami dłużnicy potrafią znacznie osłabić skuteczność prowadzonej przeciwko nim egzekucji komorniczej. By temu zapobiec, roztropny wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia, na mocy którego dojdzie do zabezpieczenie jego powództwa (czyli zabezpieczenia dochodzonego przez niego roszczenia).  Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego istnieje wiele sposób na zabezpieczenie roszczeń pieniężnych. Dzisiaj właśnie o tym.

None

Egzekucja z nieruchomości

  04-12-2017

Dzisiaj omówimy egzekucję z nieruchomości. Ale najpierw kilka słów tytułem ogólnego wstępu. Co do zasady postępowanie egzekucyjne jest wszczynane na wniosek wierzyciela. Taki wniosek musi zostać skierowany do komornika. Można go złożyć zarówno w formie pisemnej jak i w formie ustnej (czyli do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji trzeba wskazać, jakie świadczenie ma być odzyskane oraz trzeba określić, w jaki sposób komornik ma prowadzić egzekucję. Przez sposób egzekucji należy rozumieć egzekucję z określonego zbioru przedmiotów należącego do dłużnika lub z przysługującego mu prawa majątkowego. Sposobem egzekucji jest np. egzekucja z ruchomości, wierzytelności, czy egzekucja z nieruchomości, którą się dzisiaj ...

None

Umowa zlecenie – praktyczne porady dla przedsiębiorców

  30-11-2017

Umowa zlecenie to jedna z najczęściej występujących umów w sektorze przedsiębiorstw. W porównaniu z umową o pracę, zleceniobiorca ma mniej praw i przywilejów niż pracownik. Ale umowa zlecenia ma również swoje plusy nie tylko z punktu widzenia zleceniodawcy. Dla zleceniobiorców korzystne jest przede wszystkim to, że zlecenie jest bardziej elastyczne niż mocno uregulowana umowa o pracę. Właśnie dzięki temu ta forma zatrudnienia jest bardziej przystępna dla wielu osób. Należy pamiętać, że umowa ta umożliwia pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę wykonywanie dodatkowych prac w innych przedsiębiorstwach bez konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Właśnie dzięki temu ten typ umowy jest ...

None

Sprzedaż długu, czyli jak sprzedać dług?

  29-11-2017

Sprzedaż długu to jeden ze sposobów na odzyskanie płynności finansowej albo na poprawę  swojej sytuacji płatniczej. Jeżeli nie masz czasu na przeprowadzenie procesu odzyskiwania należności od swojego nierzetelnego dłużnika,  a nadszedł już termin płatności twoich zobowiązań, to pamiętaj o tym, że możesz szybko odzyskać należne Ci pieniądze poprzez sprzedaż długu podmiotowi trzeciemu, który trudni się skupowaniem zaległych należności.  W ten sposób może nie odzyskasz wszystkich należnych Ci środków (ponieważ dług zwykle sprzedaje się poniżej jego wartości nominalnej), ale pieniądze odzyskasz od razu.

None

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

  22-11-2017

Na początek krótkie podsumowanie kluczowych informacji o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Jest to jeden ze sposobów na finalizację procesu odzyskiwania należności (oczywiście obok egzekucji świadczeń pieniężnych). Sposób w jaki przebiegnie egzekucja świadczeń niepieniężnych zależy od typu zaległego świadczenia, które chcemy odzyskać. Zazwyczaj świadczenia niepieniężne polegają na zaspokojeniu wierzyciela (czyli osoby dochodzącej zaległego roszczenia) poprzez wydanie określonej rzeczy ruchomej, nieruchomości lub poprzez uzyskanie od dłużnika określonego zachowania (takiego jak złożenie przez niego oświadczenia woli o określonej treści, czy też zaprzestania określonych działań). Komornicy sądowi są właściwi do prowadzenia tego rodzaju egzekucji. Zazwyczaj mogą oni w trakcie procesu odzyskiwania świadczeń niepieniężnych stosować różne ...

None

Umowa przewozu – porady dla przedsiębiorców

  21-11-2017

Umowa przewozu została uregulowana w polskim prawie zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w licznych ustawach szczególnych, które odnoszą się do poszczególnych typu transportu. Co do zasady kodeksowe regulacje stosuje się subsydiarnie, gdyż pierwszeństwo mają regulacje zawarte w ustawach szczególnych. Postanowienia kodeksowe stosuje się w pełni tylko w przypadku przewozu konnego, gdyż nie jest on uregulowany w żadnej odrębnej ustawie.

None

Co da osobom prowadzącym działalność indywidualny rachunek składkowy?

  17-11-2017

Od stycznia 2018 roku każda firma (spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) i wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą (tj. jednoosobowe działalności gospodarcze) będą zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne na indywidualny rachunek składkowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Popularne tematy