facebook

Elektroniczne zajęcie i egzekucja z rachunku bankowego przez komornika

  05-10-2018

Egzekucja z rachunku bankowego to jeden z najprostszych i najczęściej stosowanych przez komorników sposobów egzekucji. Od 8 września 2016 r. września zajęcie rachunku bankowego odbywa się w całości za pomocą systemu teleinformatycznego. Rocznie komornicy egzekwują w ten sposób kilka miliardów złotych. Zobacz w jaki sposób przebiega elektroniczne zajęcie z rachunku bankowego i co to oznacza dla dłużników i wierzycieli.

Elektroniczne zajęcie i egzekucja z rachunku bankowego przez komornika

Wniosek o egzekucję z rachunku bankowego - początek drogi do odzyskania pieniędzy

Jeśli chciałbyś, aby komornik dokonał elektronicznego zajęcia z rachunków bankowych Twojego dłużnika, musisz najpierw przejść całą „standardową” drogę sądową.

Po nieudanej windykacji polubownej, jako wierzyciel składasz do sądu pozew o zapłatę. Jeśli Twoja sprawa kwalifikuje się do rozpoznania przez e-sąd, możesz złożyć pozew również do e-sądu. Zobacz, czy Twoją sprawą może zająć się sąd elektroniczny.

Jeśli uda Ci się uzyskać korzystny wyrok lub nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności - jest to moment, w którym możesz zwrócić się o pomoc do komornika. W tym celu składasz wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Skąd komornik zna numer rachunku dłużnika?

Komornik, aby przejść do zajęcia musi ustalić w jakich bankach dłużnik ma konto. Zazwyczaj nie jest to trudne - często wierzyciel ma ma takie informacje i może udzielić ich komornikowi już we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeśli wierzyciel nie dysponuje takimi informacjami, komornik dokona stosownych ustaleń przy pomocy Krajowej Izby Rozliczeniowej drogą elektroniczną (przy pomocy systemu OGNIVO).

Komornicy mają również możliwość kierowania zapytań za pośrednictwem banków do Centralnej Informacji o Rachunkach. Takie zapytanie umożliwia pozyskanie numerów kont wszystkich rachunków, które posiada dłużnik. Dotyczy to nie tylko banków spółdzielczych i komercyjnych, ale również Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych.

Komornik może również w inny sposób ustalić, w którym banku dłużnik ma konto. Może w tym celu przeprowadzić czynności terenowe, uwzględniające np. przeszukanie mieszkania lub innego lokalu należącego do dłużnika. Może również skierować zapytania do biura rachunkowego dłużnika-przedsiębiorcy. Taką możliwość przewiduje art. 761 kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296]

Warto podkreślić, że komornik nie musi wskazywać konkretnego nr rachunku bankowego dłużnika. Oznacza to, że jeśli dłużnik posiada kilka rachunków bankowych, to każde z nich ulegnie zajęciu (tylko do wysokości zadłużenia dochodzonego w danym postępowaniu).

Dłużnicy, którzy próbują ukryć swój majątek i tym samym uchronić się przed egzekucją, nierzadko myślą, że częste zmiany rachunku bankowego im w tym pomogą. Niekoniecznie - jak widać, komornik dysponuje całym szeregiem narzędzi umożliwiających identyfikację kont dłużnika.

 

Jak wygląda w praktyce elektroniczne zajęcie i egzekucja z rachunku bankowego

Jeśli komornik posiada już niezbędne informacje na temat rachunków bankowych dłużnika - może przystąpić do zajęcia. Różni się ono w zależności od instytucji finansowej, w której dłużnik prowadzi rachunek.

 • W przypadku banków, w tym również spółdzielczych - zajęcie przebiega w formie elektronicznego zawiadomienia, opatrzonego bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • W przypadku rachunków prowadzonych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOKi) - komornik dokonuje zajęcia w drodze tradycyjnego zawiadomienia. W tym przypadku nie jest możliwe elektroniczne dokonanie zajęcia.

Art. 889 kodeks postępowania cywilnego stanowi, że celem dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:

 • Przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi oraz
 • Wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty (…)

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika polega na przekazaniu środków na konto bankowe komornika. Zajęciu ulegają nie tylko środki, które aktualnie znajdują się na rachunku, ale również te, które wpłyną na konto w przyszłości. Pieniądze, które udało się wyegzekwować wskutek zajęcia, komornik następnie przekazuje wierzycielowi lub wierzycielom.

Czy komornik może przeprowadzić zajęcie i egzekucję ze wspólnego rachunku bankowego?

Sytuacje, w których dłużnik nie jest jedynym właścicielem konta bankowego są częste. Najczęściej współwłaścicielem konta jest małżonek dłużnika lub jego wspólnik.

Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza możliwość zajęcia wspólnego rachunku bankowego.

W przypadku małżonków, posiadających wspólny rachunek, rachunek jest zajmowany w całości. Art. 8912 §1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że komornik, który posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim, może prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.

Przykład:
Pan Jan jest mężem Pani Ewy. Swoje środki pieniężne przechowują na wspólnym rachunku bankowym. Pan Jan w ostatnim czasie wpadł w kłopoty finansowe i zapożyczył się, aby ratować swoją działalność gospodarczą. Niestety, pożyczki nie pomogły. Wierzyciele złożyli przeciwko panu Janowi pozew. Sąd wydał wyrok zasądzający, a następnie zaopatrzył go w klauzulę wykonalności. Wierzyciele Pana Jana złożyli do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Jako jeden ze sposobów egzekucji wskazali egzekucję z rachunków bankowych dłużnika. Komornik zajął środki z konta firmowego Pana Jana oraz z konta, które prowadził wspólnie z małżonką. Pani Ewa, nie zgadzając się z zajęciem, próbowała porozumieć się z komornikiem i bankiem. Następnie złożyła skargę na czynności komornika. Argumentowała to faktem, że w ciągu ostatnich dwóch lat na wspólne konto wpłacała pieniądze tylko ona. Przedstawiła również dokumenty potwierdzające ten fakt. Niestety, skarga Pani Ewy jest bezzasadna - komornik może zająć wspólny rachunek bankowy małżonków. Nie ma przy tym znaczenia, który z małżonków dokonywał wpłat i realnie korzystał z rachunku.

Inaczej przedstawia się sytuacja, w której współwłaścicielem rachunku bankowego nie jest małżonek. Zajęcie rachunku bankowego w takich przypadkach nadal będzie ważne, jednak udziały osób trzecich mogą być zwolnione spod zajęcia. Wówczas dalsze czynności egzekucyjne będą prowadzone jedynie do wysokości udziału przypadającego dłużnikowi w rachunku wspólnym.

Wysokość udziałów dłużnika ustala się na podstawie umowy rachunku bankowego. Dłużnik ma obowiązek przedstawienia komornikowi takiej umowy w terminie tygodniowym, liczonym od daty zajęcia.

Może oczywiście zdarzyć się tak, że konkretna umowa rachunku bankowego nie określa precyzyjnie udziałów dłużnika w rachunku wspólnym. W takich przypadkach przyjmuje się, że udziały są równe. Takie domniemanie przyjmuje się również, gdy dłużnik nie przedstawi komornikowi umowy rachunku bankowego.

Czego komornik nie może zająć w trakcie elektronicznej egzekucji z rachunku bankowego dłużnika?

Komornik nie może zająć automatycznie całości pieniędzy, znajdującej się na rachunku bankowym dłużnika. Bank nie przekaże na rzecz komornika m.in. :

 • Świadczeń alimentacyjnych oraz innych świadczeń pieniężnych, wypłacanych gdy egzekucja alimentów okaże się bezskuteczna
 • Świadczeń rodzinnych oraz wszelkich dodatków rodzinnych, porodowych, pielęgnacyjnych oraz dla sierot zupełnych
 • Świadczeń z pomocy społecznej
 • Zasiłków dla opiekunów
 • Świadczeń wychowawczych
 • Świadczeń integracyjnych

Komornik nie może również zając środków do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku kwota wolna dla rachunku bankowego, którą odnawia się co miesiąc, wynosi 1575 zł.

Środki zwolnione od zajęcia w przypadku dłużnika - przedsiębiorcy

Jeśli Twój dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, katalog środków zwolnionych od zajęcia będzie przestawiał się nieco inaczej. Zakaz obejmie wówczas również pieniądze przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Wypłata wynagrodzeń w przypadku dłużnika, któremu komornik zajął środki na rachunku bankowym, jest możliwa po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu.

Podobnie jak w przypadku osób fizycznych, od dłużnika przedsiębiorcy komornik nie będzie mógł zająć wypłat na alimenty i renty alimentacyjne. Wypłata na te świadczenia będzie możliwa po przedstawieniu komornikowi tytułu wykonawczego, stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty.

W przypadku, gdy rachunek bankowy zajmuje się w ramach postępowania zabezpieczającego, o tym w jaki sposób dłużnik może korzystać z rachunku, decyduje sąd.

 

Vindicat.pl - gotowe do użycia wnioski i dokumenty na każdym etapie windykacji

Vindicat.pl to innowacyjne narzędzie online, służące małym i średnim przedsiębiorcom do monitoringu wierzytelności oraz samodzielnej windykacji. Aplikacja umożliwia przedsiębiorcom zachowanie kontroli nad płatnościami w firmie oraz prowadzi je cały proces egzekwowania spłaty długu.

System do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online przedstawia przedsiębiorcom najlepszy scenariusz postępowania w konkretnej sprawie. Ponadto, umożliwia również wystawienie wierzytelności na giełdzie długów i upraszcza kontakt z dłużnikiem.

Vindicat.pl to również bogata baza pism niezbędnych na poszczególnych etapach windykacji. Wygenerujesz z niej zarówno wezwania do zapłaty oraz pozwy, jak również wszystkie dokumenty niezbędne na etapie postępowania egzekucyjnego, np. wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wszystkie pisma, które możesz wygenerować z Vindicat.pl są gotowe do złożenia, spersonalizowane i profesjonalne. Opierają się na danych, które podajesz przy wprowadzaniu informacji o sprawie do systemu. Korzystając z gotowych pism i dokumentów dostępnych w systemie Vindicat.pl, eliminujesz ryzyko popełnienia błędu.

Wzory pism dostępne w systemie Vindicat.pl przygotowali profesjonaliści - prawnicy oraz specjaliści w dziedzinie windykacji. Z aplikacji możesz wygenerować gotowe dokumenty, a Twoim jedynym zadaniem będzie złożenie podpisu.

System do monitoringu należności oraz samodzielnej windykacji Vindicat.pl to nieoceniona pomoc na etapie monitorowania należności oraz w trakcie windykacji. Prowadzi przedsiębiorców za rękę przez wszystkie jej etapy oraz oferuje gotowe pisma i dokumenty windykacyjne. Nad całością działań podejmowanych przez przedsiębiorców w systemie czuwają eksperci z dziedziny windykacji, których zawsze można poprosić o pomoc.

Elektroniczne zajęcie i egzekucja z rachunku bankowego to prosty i często stosowany rodzaj egzekucji

Dłużnik nie ma zbyt wielu możliwości ukrycia pieniędzy przechowywanych na swoich rachunkach bankowych. Pamiętaj również, że komornik może sięgnąć także po środki przechowywane na rachunku wspólnym dłużnika i jego małżonka. Z tego powodu zawsze warto wskazać ten sposób egzekucji - jest on stosunkowo prosty i cieszy się dużą skutecznością.

Pamiętaj, że nie musisz sporządzać wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego samodzielnie - podobnie jak wiele innych pism i dokumentów, możesz wygenerować go z systemu Vindicat.pl. Dołącz do grona prawie 3 000 zadowolonych przedsiębiorców i załóż konto już dziś!

Pytania i odpowiedzi:

1. Co dla dłużnika oznacza w praktyce elektroniczne zajęcie rachunku bankowego?

W praktyce, oznacza ono blokadę środków pieniężnych i to niezwłocznie po dokonaniu zajęcia przez komornika.

2. Od jakiego momentu elektroniczne zajęcie rachunku bankowego uważa się za dokonane?

Momentem tym jest chwila doręczenia zawiadomienia o zajęciu do Banku. Wówczas również dochodzi do blokady środków zgromadzonych na rachunku.

3. Czy koszt elektronicznych zajęć obciąża dłużnika?

Tak. Zgodnie z treścią art. 770 k.p.c., koszt ten zalicza się do kosztów egzekucyjnych obciążających Dłużnika.

4. Czy komornik może zająć świadczenie wypłacane w ramach programu „500+”?

Do świadczeń, które nie podlegają zajęciu zalicza się również świadczenie wypłacane w związku z programem rządowym 500+. Może się jednak zdarzyć, że omyłkowo bank dokona takiego potrącenia. W takich sytuacjach dłużnik pokrzywdzony omyłkowym zajęciem, powinien niezwłocznie skontaktować się z komornikiem. Będzie musiał przedstawić dowód zajęcia (np. z historii rachunku bankowego). Umożliwi to dłużnikowi odzyskanie pieniędzy, jednak działania należy podjąć szybko. Komornik ma cztery dni na rozksięgowanie zajętych środków.

5. Czy komornik może zająć świadczenie wypłacane w ramach programu „300+ dobry start”?

Nie - analogicznie jak w przypadku świadczeń z programu „500+”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyraźnie podkreśliło, że to świadczenie nie może być zajęte celem uregulowania zobowiązań rodzica. Nie wlicza się go również do dochodu, wnioskując o wsparcie np. z pomocy społecznej.

6. Co jeśli komornik w ramach elektronicznego zajęcia i egzekucji z rachunku bankowego zabierze za dużo?

W takich sytuacjach dłużnik powinien jak najszybciej skontaktować się z komornikiem i bankiem oraz wskazać kwotę wolną od zajęcia. Następnie będzie musiał przedstawić dokumenty (np. wyciągi z konta, zaświadczenia itp.), potwierdzające wpływy ze świadczeń niepodlegających zajęciu. Warto przy tym pamiętać, że komornik nie ustala samodzielnie źródła pochodzenia środków wpływających na rachunek.

7. Czy komornik może uchylić elektroniczne zajęcie z rachunku bankowego?

Oczywiście. Komornik dokonuje uchylenia również w drodze elektronicznej. W takich przypadkach środki pieniężne niezwłocznie zostają zwolnione spod zajęcia.

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!