OWU

Ogólne warunki umowy zlecenia kompleksowej usługi windykacji

Ogólne warunki umowy zlecenia kompleksowej usługi windykacji polubownej i sądowo-egzekucyjnej

Niniejszy dokument (zwany dalej „Ogólne Warunki Umowy” bądź „OWU”) określa szczegółowe zasady oraz tryb zawierania i obowiązywania Umowy zlecenia kompleksowej usługi windykacji polubownej i sądowo-egzekucyjnej (zwanej dalej „Umową”) zawartej pomiędzy Wierzycielem (zwanym dalej „Zleceniodawcą”) zarejestrowanym i posiadającym konto w systemie VCAT.pl a Vindicat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (00-844) Warszawie, ul. Grzybowska 87 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000516043 (zwaną dalej „Zleceniobiorcą”) (łącznie zwani „Stronami”).

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy mogą być wyłącznie należności wymagalne, udokumentowane i bezsporne.

§ 2 ZAWARCIE I OBOWIĄZYWANIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy przez Strony następuje w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu VCAT.pl.

 2. Po zawarciu Umowy, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, Zleceniodawca jest zobowiązany wydrukować Umowę z systemu VCAT.pl w dwóch egzemplarzach wraz z pełnomocnictwem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, podpisać wszystkie dokumenty i wysyłać je do Zleceniodawcy wraz z wymaganymi załącznikami w ciągu 5 dni roboczych od jej zawarcia na adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

 3. W wypadku niedopełnienia przez Zleceniodawcę obowiązku wynikającego z ust. 2 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z § 2 ust. 9 zdanie drugie Umowy.

 4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 3 DZIAŁANIA POLUBOWNE I SĄDOWO-EGZEKUCYJNE W RAMACH REALIZACJI UMOWY

 1. Windykacja prowadzona jest wobec dłużników posiadających siedzibę/zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Zakres świadczonych usług windykacji polubownej obejmuje:

  1. wysyłkę wezwań do zapłaty za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej -i wiadomości SMS,

  2. próbę nawiązania kontaktu oraz negocjacje z dłużnikiem,

  3. zawieranie ugód na warunkach uzgodnionych ze Zleceniodawcą.

 3. Zakres świadczonych usług windykacji sądowej obejmuje:

  1. sporządzenie i złożenie pozwu,

  2. występowanie w imieniu Zleceniodawcy w toku postępowania sądowego oraz sporządzanie i składanie w jego imieniu pism procesowych w razie wystąpienia takiej potrzeby,

  3. wystąpienie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności oraz w razie konieczności o wydanie kolejnych dalszych tytułów wykonawczych,

  4. złożenie wniosku egzekucyjnego do Komornika Sądowego według wyboru Zleceniobiorcy,

  5. występowanie w imieniu Zleceniodawcy w toku postępowania egzekucyjnego oraz sporządzanie i składanie w jego imieniu pism w toku postępowania w razie wystąpienia takiej potrzeby.

 4. Raporty z wykonanych przez Zleceniobiorcę czynności w ramach realizowanej Umowy są dostępne w systemie VCAT.pl na profilu Zleceniodawcy i na bieżąco aktualizowane.

 5. Opłata za koszty dojazdu na rozprawę bądź posiedzenie w prowadzonej sprawie naliczana jest dla pojazdów o pojemności skokowej powyżej 900 cm3, wg stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).

§ 4 DOKUMENTACJA, WPŁATY OD DŁUŻNIKÓW, KORESPONDENCJA

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie, wszelka korespondencja i dokumentacja pomiędzy Stronami odbywa się pocztą elektroniczną.

 2. Korespondencja kierowana będzie przez Zleceniobiorcę na adres e-mail wskazany przez Zleceniodawcę w Umowie.

 3. Korespondencja Zleceniodawcy do Zleceniobiorcy powinna być kierowana na adres email: [email protected].

 4. Wpłaty dokonywane przez Dłużnika na poczet spłaty wierzytelności w pierwszej kolejności księgowane są na koszty, następnie na odsetki i należność główną.

§ 5 ZASADY POUFNOŚCI

 1. Strony zobowiązują się do utrzymywania w poufności treści Umowy oraz wszelkich innych informacji jej dotyczących, a także dotyczących drugiej Strony, w tym tajemnicy handlowej, uzyskanych przed lub po jej zawarciu, a także pozyskanych w związku z jej realizacją (dalej „Informacje”).

 2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy Informacji:

  1. których udzielenie jest niezbędne do wykonywania czynności, będących przedmiotem współpracy objętej niniejsza Umową,

  2. które są znane Stronie z innych źródeł lub są powszechnie znane, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia Umowy,

  3. co do których udostępnienia druga Strona wyraziła zgodę na piśmie,

  4. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia Umowy.

 3. Strony uprawnione są do ujawniania Informacji tym spośród swoich pracowników oraz pracowników spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest niezbędne dla realizacji celów Umowy.

 4. Strony zobowiązują się nie korzystać z Informacji w sposób wykraczający poza rzeczową i uzasadnioną analizę prowadzącą do zrealizowania postanowień Umowy.

 5. Zobowiązanie do zachowania poufności określone w niniejszym paragrafie nie narusza:

  1. obowiązku żadnej ze Stron do dostarczania Informacji uprawnionym do tego organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

  2. obowiązku Stron podawania do publicznej wiadomości Informacji w przypadku, gdy obowiązek taki nałożony jest przepisami prawa,

  3. uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności.

 6. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz bezterminowo, po jej rozwiązaniu. W przypadku zakończenia współpracy na podstawie niniejszej Umowy, Strony niezwłocznie zaprzestaną wykorzystywania Informacji, które powzięły w związku z jej realizacją.

§ 6 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie dane i informacje dotyczące wierzytelności przekazanych w drodze Umowy do obsługi Zleceniobiorcy są prawdziwe i aktualne.

 2. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność przekazywanych danych i informacji dotyczących wierzytelności przekazanych w drodze Umowy do obsługi Zleceniobiorcy.

 3. Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, powiadamiać Zleceniobiorcę, o każdej zmianie danych i informacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego punktu.

 4. Zleceniodawca zobowiązuje się naprawić ewentualną szkodę oraz zwolnić Zleceniobiorcę z odpowiedzialności z tytułu roszczeń mogących powstać na skutek niedochowania przez Zleceniodawcę obowiązków opisanych w ust. 1 i 3 niniejszego punktu.

 5. Od daty przekazania zlecenia windykacji do daty jego zamknięcia, Zleceniodawca:

  1. nie będzie podejmował bez zgody Zleceniobiorcy jakichkolwiek czynności, negocjacji i uzgodnień z dłużnikiem, mogących utrudnić realizację Umowy lub narażających go na dodatkowe koszty,

  2. będzie informował Zleceniobiorcę o wszelkich propozycjach zaspokojenia roszczeń lub propozycjach porozumień składanych mu przez dłużnika,

  3. będzie niezwłocznie, tj. w terminie nieprzekraczającym 3 dni robocze, informował Zleceniobiorcę o wszelkich spłatach wierzytelności dokonanych przez dłużnikach oraz innych formach rozliczeń z dłużnikiem wpływających na zaspokojenie roszczeń,

  4. nie zleci postępowania windykacyjnego innej firmie.

 1. Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 200,00 zł w sytuacji naruszenia przez Zleceniodawcę powyższych zobowiązań.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi warunkami umowy zlecenia polubownej i sądowej windykacji.

 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy aneksu sporządzonego na piśmie i podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

 3. Spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze prowadzonych w dobrej wierze konsultacji i negocjacji. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w powyższy sposób w terminie co najmniej 30 (trzydziestu) dni od daty wszczęcia sporu, Strony ustalają, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zleceniobiorcy.

 4. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy wchodzą w życie z dniem 16 maja 2017 r.

Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!