Jak odzyskać koszty windykacji?

07-11-2022

Prowadząc firmę, wielokrotnie będziesz musiał czekać, aż zleceniodawca zapłaci wystawioną fakturę. Niestety klienci często spóźniają się z płatnością, co niekorzystnie wpływa na Twoją działalność. Dlatego skoro już zostałeś narażony na te nieprzyjemności, dowiedz się jak ułatwić sobie życie i odzyskać koszty windykacji.

Jak odzyskać koszty windykacji?

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zwrot kosztów windykacji?

Jako wierzyciel możesz sięgnąć po narzędzia, które pomogą Ci odzyskać koszty windykacji. Przysługuje Ci również rekompensata finansowa już z samego tytułu istnienia spóźnionego roszczenia!

Co to oznacza dla wierzycieli i ich firm?

 • Prawo zabezpiecza interesy wierzycieli.
 • Likwidacja lub minimalizacja powstawania zatorów płatniczych.
 • Przyspieszenie obiegu środków wśród przedsiębiorców.

Windykacja wymaga wyłożenia środków finansowych, a także inwestowania własnego czasu. Czasu, który przecież jako przedsiębiorca mógłbyś wykorzystać na szukanie nowych klientów lub realizację zleceń. A tak poświęcasz energię na odzyskiwanie środków, na które już zapracowałeś. Z tych powodów wierzyciele w wielu przypadkach rezygnują z dochodzenia swojej należności.

Warto windykować! Dzięki temu do wysokości długu doliczone zostaną jeszcze ustawowe odsetki, a czasami również koszty pokrywające windykację.

Jedynie długi powstałe w wyniku transakcji handlowych predysponują do prawa otrzymania zryczałtowanego zwrotu kosztów windykacyjnych. Z tego przywileju mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy! Starasz się o rekompensatę z tytułu odzyskiwania należności? Musisz wiedzieć, że wysokość kwoty, o którą możesz się starać, zależy od tego, jak wysoki jest dług.

Ile rekompensaty możesz dostać?

 • 40 EUR,
 • 70 EUR,
 • 100 EUR.

Jeśli wykażesz, że koszty odzyskiwania należności przewyższają rekompensatę, możesz ubiegać się o zwrot tychże kosztów.

Roszczenie, które upoważnia Cię do odzyskania kosztów windykacji, tworzy się w momencie przedawnienia faktury. Termin, po którym możesz liczyć na rekompensatę oraz data startujących odsetek, pokrywają się. Jedno i drugie zaczyna Ci przysługiwać wraz z przeterminowaniem faktury.

Co kluczowe, świadczenie zachodzi tylko wtedy, kiedy transakcja zawarta była między dwoma przedsiębiorstwami.

Możliwość dochodzenia kosztów windykacji powstała z myślą, aby wesprzeć wierzycieli i ich biznes.

Kiedy powstaje opóźnienie, po którym możesz domagać się rekompensaty finansowej?

 • Jeśli dłużnik nie dochowa terminu zawartego w umowie.
 • Jeżeli umowa nie przewiduje terminu płatności, fakturę należy opłacić w ciągu 60 dni od dostarczenia rachunku potwierdzającego wykonanie zlecenia.
 • Natomiast w przypadku transakcji z podmiotami publicznymi (poza placówkami leczniczymi), termin, od którego liczone jest opóźnienie to 30 dni od dostarczenia rachunku potwierdzającego wykonanie zlecenia.
 

Jeśli Twój kontrahent nie dotrzymał jednego z powyższych terminów, masz prawo do finansowego zadośćuczynienia za opóźnienie w opłaceniu faktury. Możesz starać się o to już w momencie powstania roszczenia. Nawet jeśli jeszcze nie podjąłeś kroków windykacyjnych, masz prawo żądać od dłużnika tych dodatkowych pieniędzy (40 EUR, 70 EUR lub 100 EUR).

Co do zasady o rekompensatę kosztów windykacyjnych możesz ubiegać się na podstawie każdej, przeprowadzonej przez Twoje przedsiębiorstwo transakcji. Pamiętaj jednak, że jeśli zadłużenie jest mniejsze niż 40 EUR i nie podjąłeś działań windykacyjnych, to wniosek o spełnienie roszczenia prawdopodobnie zostanie odrzucony.

Jakie koszty można wliczyć w koszty windykacji:

 • honorarium prawnika i windykatora,
 • koszty administracyjne,
 • koszty wewnątrzfirmowe (jeśli wykażesz, że miały one związek z nieopłaconą przez dłużnika fakturą).

Podkreślamy, że Ty i dłużnik musicie prowadzić własne przedsiębiorstwa, abyś mógł skorzystać z tego typu rekompensaty finansowej.

Jednym z kosztów windykacji jest także opłacenie zaliczek pobieranych przez komornika. Komornik zbierze informacje o dłużniku w urzędach i systemach informacyjnych. Koszty tych działań będziesz musiał ponieść, jeżeli dojdzie do komorniczej egzekucji długu.

Płatną usługą świadczoną przez komornika jest także odnalezienie majątku dłużnika (zlokalizowanie rachunku bankowego i numeru NIP oraz posiadanych nieruchomości i zastawów), a także weryfikacja źródła utrzymania. To nie koniec wydatków! Komornik ma prawo także pobrać prowizję od pomyślnie odzyskanego zadłużenia.

Jest to etap kosztowny - owszem, czasami konieczny! Ale w większości przypadków warto próbować rozwiązać spór o roszenie już na etapie windykacji polubownej - tak jak to robimy w Vindicat. Jest to najtańsze i najszybsze zakończenie sprawy, zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika.

Pamiętaj, aby skrupulatnie dokumentować koszty, które ponosisz w ramach windykacji dłużnika. Dzięki temu, kiedy przyjdzie pora, będzie Ci łatwiej odzyskać pieniądze.

Jaka jest gwarantowana kwota rekompensaty?

Wysokość gwarantowanej rekompensaty za powstałe zadłużenie jest uzależniona od wysokości roszczenia. Im wyższe roszczenie, tym wyższa jest gwarantowana kwota, o którą możesz się ubiegać.

Proponowane kwoty, które możesz otrzymać:

 • 40 euro, jeśli roszczenie nie jest wyższe niż 5 000 zł,
 • 70 euro, za roszczenia w przedziale 5 000 - 50 000 zł,
 • 100 euro, kiedy roszczenie przekracza 50 000 zł.

Upewnij się, że wiesz, jak obliczyć kwotę rekompensaty!

Wysokość rekompensaty trzeba przeliczyć z euro na polską walutę według kursu podanego przez Narodowy Bank Polski. Przy przeliczaniu należy posiłkować się danymi z ostatniego, roboczego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, kiedy minął termin płatności.

Opłata manipulacyjna np. 40 euro przysługuje wierzycielowi, dlatego, że dłużnik spóźnia się z płatnością.

Finansowe zadośćuczynienie w założeniu ma pokrywać koszty, jakie pochłonęła windykacja. Instrument ten można wykorzystywać, o ile będzie to równoważnie pokrywać wydatki. Pieniędzy na pewno nie otrzymasz, jeżeli będzie to jawna próba wyzysku np.: rekompensata będzie wyższa niż całe zadłużenie.

Mimo tego, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów, wierzyciel nie jest zobowiązany prawnie do przedstawiania dowodów poniesionych kosztów. Dłużnik musi liczyć się z koniecznością pokrycia tych wydatków. Takie są konsekwencje nieterminowego opłacania zobowiązań.

Instytucja rekompensaty pieniężnej ma na celu skłonienie dłużników do bardziej przykładnej postawy przy spłacaniu zobowiązań. Prawo automatycznej rekompensaty ma również motywować wierzycieli do windykowania mniejszych kwot. Bo mają szansę odzyskać niezapłaconą fakturę powiększoną o odsetki i gwarantowaną kwotę roszczenia.

Jeżeli dłużnik przegra sprawę w sądzie, będzie musiał ponieść koszty:

 • opłaty sądowej,
 • honorarium radcy prawnego lub adwokata, który występował w imieniu wierzyciela,
 • prowizji firmy windykacyjnej,
 • wynagrodzenia biegłych,
 • stawiennictwa świadków.

Kiedy koszty windykacyjne przewyższają zakładaną, stałą rekompensatę, wierzyciel może domagać się wyrównania poniesionych kosztów przez dłużnika. Zobowiązanie rekompensaty pojawia się już w momencie wezwania dłużnika do zaspokojenia roszczenia.

Windykacja na koszt dłużnika, czy jest możliwa?

Windykacja na koszt dłużnika jest możliwa! Jednak przygotuj się na to, że najpierw będziesz musiał sam zapłacić wyrastające po drodze koszty, a dopiero później liczyć na zwrot pieniędzy i pokrycie kosztów z majątku dłużnika. Aby koszty windykacji pokrył dłużnik, musisz już na etapie zgłaszania sprawy do windykacji zaznaczyć, że taka jest Twoja wola.

Kiedy dłużnik opiera się przy opłaceniu prowizji, to firma windykacyjna podejmuje się windykacji noty obciążeniowej.

Kiedy firma windykacyjna odzyska Twoje zaległe pieniądze, wyśle do dłużnika notę obciążeniową równą wysokości prowizji windykatora. Twój windykator prześle fakturę Tobie - powinieneś ją opłacić, dopiero w kolejnym kroku dłużnik wyrówna ten koszt i przeleje wymaganą kwotę na Twoje konto bankowe. Zastanawiasz się, kiedy zacząć działać, aby odzyskać koszty windykacji?

Jeśli poniższe warunki już zostały spełnione, możesz zaczynać:

 • wywiązałeś się z zadań zapisanych w umowie, na podstawie której będziesz windykował,
 • nie otrzymałeś należności/wynagrodzenia.

Brzmi znajomo? Możesz zacząć windykować! Zanim zdecydujesz się na samodzielną windykację lub współpracę ze specjalistami, przeczytaj artykuł, który pomoże Ci podjąć właściwą decyzję.

Tak jak wspominaliśmy, możesz dochodzić długu powiększonego o zryczałtowaną rekompensatę finansową. Jej wysokość zostanie przypisana na podstawie wysokości zadłużenia. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, jednak nie zapewnia zwrotu kosztów w każdym przypadku.

Przykład:
Pan Miron był przekonany, że po zakończonej sprawie windykacyjnej, to dłużnik pokryje wszystkie koszty. Dlatego nie przejmował się rosnącym rachunkiem i wszystko sumiennie opłacał. Niestety jego wniosek o przeniesienie kosztów windykacji na dłużnika został odrzucony.

Sąd swoją decyzję uzasadnił tym, że wydatki wierzyciela nie były racjonalne, a kwota prowizji windykatora nie może być ustalana przez wierzyciela, ponieważ w ten sposób można obarczyć dłużnika dowolną kwotą, a nie tylko niezbędnymi kosztami.

Tak jak w naszym przykładzie, tak może być również w Twoim przypadku. Pamiętaj, że możesz ubiegać się o zwrot tylko uzasadnionych kosztów! Inaczej Twoje roszczenie sąd może uznać za szkodliwe społecznie i gospodarczo. Czujesz, że to dla Ciebie za dużo? Nie ma problemu, pomożemy Ci przez to przejść. Windykacja jeszcze nigdy nie była tak prosta, jak ta z systemem Vindicat.

 

Niezapłacone faktury odzyskasz razem z Vindicat!

Vindicat pomoże Ci zarządzać wierzytelnościami i monitorować faktury z upływającym terminem ważności. Vindicat to system do samodzielnego monitorowania windykowania online! Wystarczy, że zalogujesz się do systemu i w ten sposób przeniesiesz swoją firmę na wyższy szczebel zarządzania zaległymi płatnościami. Możesz to zrobić tutaj:vcat.pl/rejestracja/rejestruj/

System Vindicat osiąga skuteczność na poziomie 93% już podczas windykacji polubownej! Windykacja polubowna jest najtańsza i najszybsza, dlatego wszystkim zainteresowanym powinno na niej zależeć.

Vindicat zapewni Twojej firmie automatyzację w trzech kluczowych obszarach windykacji:

System został przygotowany przez specjalistów z dziedziny prawa, dlatego na każdym kroku czai się wiedza, która pracuje tam dla Ciebie. W systemie Vindicat możesz wygenerować dowolne pismo sądowe i windykacyjne. System też wyśle do Twoich dłużników wezwania do zapłaty, poprowadzi negocjacje w imieniu Twojej firmy oraz ustali harmonogram spłat długu.

Windykacja może być automatyczna! W Vindicat pokazujemy, jak to zrobić oraz udostępniamy nowoczesne narzędzie, które działa na korzyść małych i średnich biznesów. Już dzisiaj dołącz do setek zadowolonych klientów i rozpocznij windykację w systemie Vindicat.

FAQ:

Nie prowadzę działalności gospodarczej, czy wobec tego jestem zwolniony od ponoszenia kosztów procesu?

Nie. Jeżeli jesteś dłużnikiem i sąd orzeknie, że masz pokryć koszty procesu - musisz to zrobić niezależnie od tego, czy jesteś konsumentem, czy działasz jako podmiot.

Mogę ubiegać się od dłużnika zwrotu kosztów prowizji windykatora?

Tak. Jeżeli dłużnik uznał notę obciążeniową i jest wypłacalny.

Według jakiego kursu mam obliczyć wysokość rekompensaty finansowej?

Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie. Jeśli termin Twojej faktury minął 22-08-2021, to rekompensatę finansową policz zgodnie z kursem z dnia 30-07-2021.

Do jakich instytucji zajrzy komornik przed egzekucją?

Komornik skontaktuje się z ZUS, aby ustalić Twoje miejsce pracy. W Urzędzie Skarbowym zweryfikuje Twój numer NIP, REGON i rachunek bankowych. Z centralnego rejestru zastawów, dowie się, czy jesteś zastawcą. Zajrzy również do Wydziału Geodezji i Kartografii, aby sprawdzić, czy posiadasz nieruchomość.

Ile wynosi honorarium adwokata przy prowadzeniu postępowania windykacyjnego?

To zależy od odzyskanej kwoty. Stawki wahają się od kilkudziesięciu złoty kilku tysięcy.

Oceń ten artykuł:

Jak odzyskać koszty windykacji?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!