Poręczenie majątkowe a zabezpieczenie majątkowe - jakie są różnice?

10-06-2024

Masz wątpliwości czy Twój dłużnik ureguluje zaległości? W takiej sytuacji warto wiedzieć, czym jest poręczenie oraz zabezpieczenie majątkowe. Mechanizmy te służą przede wszystkim jako środki zmniejszania ryzyka związanego z niespłaceniem zobowiązań. W artykule wyjaśniamy, jak możesz skorzystać z tych narzędzi, by efektywnie zabezpieczyć swoje interesy.

Poręczenie majątkowe a zabezpieczenie majątkowe - jakie są różnice?

Poręczenie majątkowe - definicja i zastosowanie

Poręczenie majątkowe to popularna forma zabezpieczenia wierzytelności.

Trzecia strona (zwana poręczycielem) zobowiązuje się do spłaty długu w przypadku niewypłacalności dłużnika. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wierzyciela. Najczęściej występuje w kontekście kredytów i pożyczek, gdzie poręczyciel zapewnia dodatkowe zabezpieczenie dla pożyczkodawcy. Poręczenie majątkowe nie jest przymusem - jegozastosowanie jest opcjonalne i zależy od decyzji obu stron sporu.

Mechanizm poręczenia majątkowego regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Poręczyciel jest współodpowiedzialny za spłatę długu. Czy wierzyciel może mieć jednak pewność, że w obliczu kryzysu poręczyciel ureguluje zobowiązanie dłużnika? Ważna jest dokładna ocena sytuacji finansowej potencjalnego poręczyciela. Sprawdzenie tej kwestii ma ogromne znaczenie, ponieważ umożliwia uniknięcie problemów z odzyskaniem pieniędzy, jeśli poręczyciel będzie musiał przejąć spłatę długu.

Kluczowe obszary w doborze właściwego poręczyciela:

 • wiek (pełnoletność),
 • zdolność do czynności prawnych,
 • zdolność kredytowa,
 • stałe i stabilne dochody
 • brak innych zobowiązań.

Przykład:

Pan Leon, właściciel firmy handlowej, zawarł umowę z panią Agnieszką na dostawę towarów. Niestety, pani Agnieszka nie spłaciła zobowiązań zgodnie z umową, co spowodowało niepewność co do dalszej współpracy.

W tej sytuacji pani Agnieszka zaproponowała poręczyciela, który mógłby zabezpieczyć zobowiązania finansowe jej firmy. Pan Janusz jest właścicielem renomowanej firmy transportowej, znanej z wysokiej wiarygodności i solidności w finansowych zobowiązaniach. Pan Leon, mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia swoich interesów, przeprowadził szczegółową ocenę firmy pana Janusza.

Wybór tego poręczyciela był dla pana Leona trafiony z kilku powodów. Po pierwsze, jego firma cieszyła się dobrą reputacją, co dodawało prestiżu i wiarygodności poręczeniu. Dodatkowo obecność pana Janusza jako poręczyciela zapewniła pani Agnieszce wsparcie w spłacie zaległych zobowiązań, co przywróciło zaufanie pana Leona do kontynuacji współpracy handlowej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie sytuacji finansowej potencjalnego poręczyciela, zwróć się do profesjonalnej firmy windykacyjnej.

Do formalnego ustanowienia poręczyciela warto zawrzeć umowę poręczenia.

Art. 876. kodeksu postępowania cywilnego: „Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela wykonać zobowiązanie dłużnika na wypadek, gdyby ten zobowiązania nie wykonał”.

Aby spełnić swoją rolę ochronną, powinna zawierać kilka istotnych elementów:

 • identyfikacja stron - dokument powinien precyzyjnie określać, kto jest dłużnikiem, poręczycielem oraz wierzycielem,
 • warunki poręczenia - umowa powinna jasno określać, do jakiej kwoty lub jakich zobowiązań finansowych stosuje się poręczenie oraz jakie są warunki jego ważności i skuteczności,
 • zobowiązanie poręczyciela - w treści umowy powinno znajdować się jednoznaczne zobowiązanie poręczyciela do spłaty długu w przypadku niewywiązania się z niego przez głównego dłużnika.

Umowa poręczenia jest nie tylko ochroną dla wierzyciela, ale także narzędziem do jasnego określenia warunków i zobowiązań poręczyciela w przypadku ewentualnej niewypłacalności dłużnika. Jej dokładne sformułowanie i zawarcie istotnych punktów są kluczowe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poręczenia.

 

Zabezpieczenie majątkowe - pigułka wiedzy

W przeciwieństwie do dobrowolnego poręczenia majątkowego zabezpieczenie majątkowe charakteryzuje przymus wobec dłużnika. O jego ustanowieniu decyduje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym - prokurator.

Mechanizm zabezpieczenia majątkowego regulują przepisy kodeksu postępowania karnego, a sposoby zabezpieczenia są zawarte w kodeksie postępowania cywilnego.

Zabezpieczenie majątkowe chroni roszczenia, zapobiegając nieuczciwym praktykom dłużnika. Dzięki temu rozwiązaniu wierzyciel zyskuje pewność, że majątek dłużnika zostanie zachowany do czasu zakończenia postępowania sądowego.

Działania dłużnika, które blokuje zabezpieczenie majątkowe:

 • ukrywanie majątku celem uniknięcia egzekucji,
 • upłynnianie majątku - sprzedaż lub zamiana majątku na gotówkę, która jest trudniejsza do śledzenia i zajęcia,
 • przenoszenie majątku na osoby trzecie celem utrudnienia ich zajęcia.

Zabezpieczenie majątkowe blokuje takie transfery, chroniąc interesy wierzyciela.

Przykład:

Pan Tomasz prowadził firmę fotograficzną specjalizującą się w fotografii ślubnej i eventowej. Jednym z jego klientów był pan Marek, który zlecił mu dokumentację kilku prestiżowych wydarzeń. Umowa była opłacalna dla obu stron, a pan Tomasz zainwestował w nowy sprzęt i dodatkowych fotografów, aby sprostać wymaganiom kontrahenta.

W trakcie realizacji zleceń pan Tomasz zaczął zauważać niepokojące sygnały. Pan Marek nie płacił w terminie za wykonane usługi i unikał kontaktu. Mężczyzna dowiedział się od innych fotografów, że pan Marek miał w przeszłości problemy finansowe i próbował unikać spłaty długów, przenosząc swoje aktywa na innych członków rodziny.

Obawiając się, że może zostać oszukany, pan Tomasz postanowił działać. Samodzielna windykacja polubowna nie przyniosła żadnych skutków, wobec czego mężczyzna postanowił zaangażować w rozwiązanie sprawy sąd. W trakcie postępowania sądowego wystąpił o udzielenie zabezpieczenia na majątku pana Marka. Pan Tomasz przedstawił sądowi dowody na opóźnienia w płatnościach oraz informacje o wcześniejszych problemach finansowych. Sąd przychylił się do jego wniosku i wydał nakaz zabezpieczenia majątku Marka.

Dzięki temu komornik mógł natychmiast przystąpić do działań i zabezpieczyć majątek dłużnika. W międzyczasie okazało się, że pan Marek rzeczywiście próbował przenieść swoje aktywa na członków rodziny, aby uniknąć ich zajęcia. Na szczęście dzięki szybkiemu działaniu pana Tomasza, udało się zablokować te ruchy i zabezpieczyć majątek na poczet roszczeń.

Dzięki temu pan Tomasz odzyskał swoje pieniądze, a jego firma mogła kontynuować działalność bez poważniejszych problemów finansowych. Historia ta pokazuje, jak ważne jest świadome i skuteczne korzystanie z narzędzi takich jak zabezpieczenie majątkowe, zwłaszcza w sytuacjach, gdy istnieją uzasadnione obawy co do uczciwości dłużnika.

Aby ustanowić zabezpieczenie majątkowe, należy złożyć wniosek do właściwego dla sprawy sądu oraz uprawdopodobnić swoje roszczenie. Zmiany w przepisach z 2020 roku znacząco ułatwiły uzyskanie zabezpieczenia majątkowego. Nowe regulacje wprowadzają uproszczenia proceduralne oraz zwiększają dostępność tego środka ochrony.

Art. 730(1). kodeksu postępowania cywilnego: „Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia”.

Procedura zabezpieczenia majątkowego:

 • złożenie wniosku do sądu - może to nastąpić na każdym etapie postępowania, a nawet przed jego formalnym rozpoczęciem.
 • wydanie decyzji przez sąd,
 • uzyskanie pozwolenia - po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, decyzja jest kierowana do komornika,
 • realizacja zabezpieczenia przez komornika - zabezpieczony majątek pozostaje pod kontrolą do czasu zakończenia postępowania sądowego,
 • zabezpieczone aktywa mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie jego roszczeń.

Prewencja to podstawa!Pamiętaj, że możliwość zastosowania zabezpieczenia majątkowego istnieje na każdym etapie postępowania - nawet przed jego rozpoczęciem.

Zabezpieczenie majątkowe jest czystą korzyścią, zwłaszcza w sytuacjach, gdy istnieją wątpliwości czy Twój kontrahent jest uczciwy. Zdesperowani dłużnicy często próbują ukrywać swoje aktywa, a narzędzie zabezpieczenia pozwala skuteczniej dochodzić swoich praw.

Poręczenie majątkowe i zabezpieczenie majątkowe - podstawowe różnice

Jak już wiesz, poręczenie majątkowe i zabezpieczenie majątkowe służą wierzycielom do skuteczniejszego zaspokojenia roszczeń. Mimo podobieństw warto znać podstawowe różnice między tymi narzędziami, aby świadomie i efektywnie je stosować.

 PORĘCZENIE MAJĄTKOWEZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE
przedmiotmajątek poręczycielamajątek dłużnika
forma zabezpieczeniazobowiązanie poręczycielarzeczowe zabezpieczenie na majątku
udział sądunietak
przymus wobec dłużnikanietak
ryzyko dla wierzycielaumiarkowaneniskie

Poręczenie majątkowe i zabezpieczenie majątkowe pomagają w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Choć oba mechanizmy mają na celu ochronę interesów wierzyciela, różnią się w wielu aspektach. Efektywne wykorzystanie tych narzędzi wymaga zrozumienia ich specyfiki oraz odpowiedniego dostosowania do określonej sytuacji.

Nie masz doświadczenia w obszarze windykacji? Korzystanie z usług Vindicat.pl, zwiększa skuteczność zarządzania wierzytelnościami i minimalizuje ryzyko finansowe.

 

Vindicat.pl - dbamy o prewencję!

Vindicat.pl to profesjonalna firma windykacyjna. Nasza paleta usług zawiera kompleksowe rozwiązania w zakresie windykacji i zabezpieczeń wierzytelności. Dzięki doświadczeniu i nowoczesnym narzędziom pomagamy wierzycielom zarządzać ryzykiem i skutecznie dochodzić swoich roszczeń. O naszych znakomitych wynikach mówią statystyki - aż 93% spraw przekazanych Vindicat.pl zostało pomyślnie rozwiązanych na etapie windykacji polubownej!

Klienci Vindicat.pl zyskują dostęp do:

 • wygodnej windykacji o każdej porze bez wychodzenia z domu czy biura,
 • giełdy długów Vindicat,
 • szerokiego modułu negocjacyjnego - pomożemy wyliczyć odsetki, zaproponujemy harmonogram spłaty zadłużenia oraz przedstawimy dłużnikowi potencjalne konsekwencje w przypadku niedotrzymania terminów,
 • integracji robota do samodzielnej windykacji on-line RoboVindicat z popularnymi systemami księgowymi: inFakt, iFirma, wFirma, Fakturownia,
 • zaawansowanego monitoringu płatności - nasz system powiadomi Cię o przeterminowanych fakturach, dzięki czemu szybko przystąpisz do windykacji zaległych zobowiązań,
 • personalizowanych pism - wprowadź dane długu, a nasz system wygeneruje dedykowane wezwanie do zapłaty, umowę poręczenia czy wniosek o zabezpieczenie majątkowe.

Windykacja z Vindicat.pl zawsze się opłaca!

Korzystanie z usług Vindicat.pl jest opłacalne i zapewnia bezpieczeństwo oraz elastyczność w procesie windykacji. Nasza platforma oferuje dwa modele rozliczeń, które pozwalają dopasować rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdego wierzyciela.

 • Model prowizyjny - Vindicat.pl pobiera prowizję w wysokości 8% od odzyskanej kwoty. Działamy zgodnie z zasadą success fee, co oznacza, że opłata jest naliczana tylko wtedy, gdy windykacja zakończy się sukcesem. Dzięki temu klient nie ponosi ryzyka finansowego, płacąc jedynie za efektywne działania windykacyjne.
 • Model abonamentowy - klient płaci stałą miesięczną opłatę, która zaczyna się od 169 zł miesięcznie za prowadzenie do 5 spraw windykacyjnych. Jest to korzystne rozwiązanie dla firm, które regularnie korzystają z usług windykacyjnych i wolą ponosić przewidywalne koszty.

Z Vindicat.pl zyskujesz pewność, że Twoje sprawy windykacyjne są w dobrych rękach, a Ty możesz skupić się na rozwijaniu swojej działalności.

FAQ:

Czym jest poręczenie majątkowe?

Poręczenie majątkowe to umowa, w której trzecia strona zobowiązuje się do spłaty długu dłużnika w przypadku jego niewypłacalności.

Jakie są zalety poręczenia majątkowego dla wierzycieli?

Poręczenie majątkowe zwiększa bezpieczeństwo finansowe wierzyciela oraz umożliwia skuteczniejsze dochodzenie roszczeń.

Czy mogę zabezpieczyć majątek dłużnika?

Wszystko zależy od decyzji sądu. Komornik może przystąpić do wykonania zabezpieczenia dopiero wtedy, gdy Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez sąd.

Dlaczego warto korzystać z usług Vindicat.pl?

Korzystanie z usług Vindicat.pl zwiększa skuteczność zarządzania wierzytelnościami, oszczędza czas i koszty oraz oferuje kompleksowe i nowoczesne rozwiązania w zakresie windykacji i zabezpieczania wierzytelności.

Oceń ten artykuł:

Poręczenie majątkowe a zabezpieczenie majątkowe - jakie są różnice?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!