Co to jest Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)?

30-01-2023

Prowadząc działalność gospodarczą, możesz natknąć się na zagranicznych kontrahentów, którzy nie uregulują płatności w ustalonym terminie. Jeśli nie uda Ci się porozumieć się z kontrahentem to możesz skierować sprawę do sądu, a następnie uzyskasz europejski tytuł egzekucyjny. Czym jest europejski tytuł egzekucyjny? Poznaj szczegóły ETE w poniższym artykule.

europejski tytuł egzekucyjny

Unia Europejska wprowadziła Europejski Tytuł Egzekucyjny na potrzeby roszczeń bezspornych. Jego uzyskanie ułatwia dochodzenie roszczeń od dłużnika mieszkającego za granicą. Możesz uzyskać go w polskim sądzie. Dzięki ETE przepływ orzeczeń na obszarze wszystkich państw europejskich jest swobodny. Postępowanie można przeprowadzić bez potrzeby prowadzenia postępowań poprzedzających wykonanie orzeczenia w państwie, w którym miało zostać wykonane.

Podstawa prawna Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

Europejski Tytuł Egzekucyjny jako instytucja prawa Unii Europejskiej został powołany do życia rozporządzeniem (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych [Dziennik Urzędowy L 143]. Rozporządzenie to weszło w życie dnia 21 stycznia 2005 roku.

Dlaczego warto skorzystać z Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego?

Decydując się na uzyskanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, unikniesz wielomiesięcznego oczekiwania na wszczęcie sprawy sądowej w Polsce i w państwie kontrahenta. Uzyskując Europejski Tytuł Egzekucyjny będąc wierzycielem możesz dochodzić spłaty zaległych należności od zagranicznego dłużnika w miejscu jego zamieszkania lub w miejscu siedziby jego działalności. Dzięki ETE możesz ubiegać się o spłatę w państwie trzecim bez konieczności uczestniczenia w odrębnym postępowaniu w tym państwie.

Właściwe organy egzekucyjne w państwie trzecim będą zajmować się przeprowadzeniem procesu odzyskiwania zaległych należności. Oznacza to, że nie będzie ich interesować ani zasadność, ani podstawy wydania danego orzeczenia. Będą skupiać się jedynie na ściągnięciu pieniędzy dla pokrzywdzonego wierzyciela.

 

Czy uzyskanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego jest trudne?

Uzyskanie jest Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego jest bardzo proste. Dłużnik musi jedynie skierować do właściwego organu bądź sądu (w państwie członkowskim, w którym toczyło się postępowanie) wniosek o wydanie zaświadczenia ETE dla wydanego w danej sprawie orzeczenia (np. wyroku czy ugody).

W Polsce taki wniosek składa się w oparciu o art. 7951 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296]. Podlega on opłacie w wysokości 50 zł. Jest zatem bardzo tani i bardzo łatwo można go uzyskać, co znacznie zwiększa pewność obrotu dla osób, które mają do czynienia z transgranicznymi transakcjami handlowymi.

Które sądy są właściwe do wyegzekwowania długu od podmiotu zagranicznego w ramach wydanego ETE?

Właściwość sądu, który będzie egzekwował zaległą płatność od dłużnika określa się według zasad ogólnych. Wierzyciel musi zwrócić się o wykonanie danego orzeczenia w państwie, w którym dłużnik mieszka lub ma swoją główną siedzibę (zależnie od tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy przedsiębiorcą).

Państwo, w którym tytuł egzekucyjny będzie wykonywany (czyli to, którego organy będą ściągały należność od nierzetelnego kontrahenta) określa się nazwą państwa wykonania.

Pomocny może okazać się wykaz właściwych sądów i organów, który jest dostępny na stronach internetowych europejskiej sieci sądowej. Jeśli skorzystasz z niego nie będziesz musiał zapoznawać się z zasadami windykacji należności w danym państwie.

Jakie dokumenty musi złożyć wierzyciel, aby rozpocząć proces uzyskiwania spłaty zaległego zobowiązania?

Aby rozpocząć windykację zaległych należności w państwie wykonania, wierzyciel musi zgodnie z art. 20 wspomnianego wyżej rozporządzenia złożyć następujące dokumenty:

  • odpis orzeczenia, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności;
  • odpis zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności;
  • w razie potrzeby, transkrypcję zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub jego tłumaczenie na język urzędowy państwa członkowskiego wykonania lub, jeśli jest kilka języków urzędowych w tym państwie członkowskim, na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych, w jakim zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego prowadzi się postępowanie sądowe w miejscu, gdzie ma nastąpić wykonanie, bądź też na jakikolwiek inny język wskazany przez Państwo Członkowskie wykonania, jako możliwy do zaakceptowania.

To jedyne formalności. Organ egzekucyjny nie będzie żądał od Ciebie dodatkowych dokumentów czy zaświadczeń. Nie będziesz zobowiązany także do składania żadnego zabezpieczenia lub kaucji w państwie wykonania.

Czy organ egzekucyjny państwa wykonania może odmówić ściągnięcia zaległych należności w imieniu wierzyciela?

Organ egzekucyjny może odmówić przeprowadzenia postępowania, jeśli zaistnieją przesłanki określone w rozporządzeniu. Zgodnie z nim, ograny egzekucyjne w państwie wykonania muszą odmówić wykonania orzeczenia, jeżeli wydanego orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem wydanym wcześniej w jakimkolwiek innym państwie, pod warunkiem że:

  • wcześniejsze orzeczenie zostało wydane w odniesieniu do tego samego przedmiotu sporu i dotyczyło tych samych stron;
  • wcześniejsze orzeczenie zostało wydane w państwie wykonania lub spełnia warunki konieczne dla jego uznania w państwie wykonania,
  • a ponadto niemożność pogodzenia orzeczeń nie była i nie mogła być podniesiona w formie zarzutu w postępowaniu sądowym w państwie członkowskim wydania.

Poza wskazanymi przesłankami państwo wykonania może powołać się również na zasady ogólne.  Oznacza to, że państwo wykonania odmówi bądź zawiesi wykonanie danego orzeczenia, jeżeli istnieją podstawy odmowy lub zawieszenia wykonania wynikające z prawa krajowego. W Polsce taką podstawą zatrzymania procesu windykacji należności jest sprzeciw dłużnika, uzasadniony tym, że dług został spłacony.

Jak dłużnik może się bronić w europejskim postępowaniu windykacyjnym?

Dłużnik może na dwa sposoby bronić się przed Europejskim Tytułem Egzekucyjnym.

Po pierwsze, może złożyć wniosek o kontrolę w rozumieniu art. 19 rozporządzenia.

A po drugie, może złożyć wniosek o sprostowanie lub cofnięcie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego zgodnie z art. 10 rozporządzenia.

 

Jakie koszty egzekucji zaległych należności poniesie wierzyciel w czasie uzyskiwania europejskiego tytułu egzekucyjnego?

Jeżeli wierzyciel zdecydujesz się na uzyskanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego powinien pamiętać o tym, że wysokość kosztów postępowania będzie zależeć od ogólnego prawa krajowego w danym państwie. Koszty te mogą być bardzo różne - w zależności od waluty obowiązującej w danym państwie i w zależności od obowiązującego systemu prawnego.

Przeczytaj również: Jak przebiega zajęcie konta bankowego przez komornika?

Oceń ten artykuł:

Co to jest Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)?
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!