Co to jest Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)?

    29-09-2017

Celem Unii Europejskiej jest likwidacja przeszkód prawnych we współdziałaniu organów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich. Jednym z instrumentów prawnych zapewniających realizację tego celu jest Europejski Tytuł Egzekucyjny. Zapewnia on swobodny przepływ orzeczeń na obszarze wszystkich państw członkowskich UE bez potrzeby prowadzenia jakichkolwiek postępowań poprzedzających wykonanie orzeczenia w państwie, w którym ma ono zostać wykonane.

europejski tytuł egzekucyjny

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) – podstawa prawna

Europejski Tytuł Egzekucyjny jako instytucja prawa Unii Europejskiej został powołany do życia rozporządzeniem (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych [Dziennik Urzędowy L 143]. Rozporządzenie to weszło w życie dnia 21 stycznia 2005 roku.

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) – po co się o niego starać?

Dzięki uzyskaniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego wierzyciel może dochodzić spłaty zaległych należności od zagranicznego dłużnika w miejscu jego zamieszkania lub w miejscu siedziby jego działalności. Dzięki ETE może dochodzić spłaty w państwie trzecim  bez konieczności uczestniczenia w odrębnym postępowaniu w tym państwie. Nie jest również konieczne ubieganie się o stwierdzenie wykonalności orzeczenia w tym państwie. To bardzo wygodne, prawda?

Co więcej, właściwe organy egzekucyjne w danym państwie trzecim będą zajmować się tylko i wyłącznie przeprowadzeniem procesu odzyskiwania zaległych należności od nierzetelnych kontrahentów. W praktyce oznacza to, że nie będzie ich interesować ani zasadność, ani podstawy wydania danego orzeczenia. Będą skupiać się jedynie na ściągnięciu pieniędzy dla pokrzywdzonego wierzyciela.

 

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) – jakie warunki trzeba spełnić, aby go dostać?

Uzyskanie jest Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego jest bardzo proste. Dłużnik musi jedynie skierować do właściwego organu bądź sądu (w państwie członkowskim, w którym toczyło się postępowanie) wniosek o wydanie zaświadczenia ETE dla wydanego w danej sprawie orzeczenia (np. wyroku czy ugody).

W Polsce taki wniosek składa się w oparciu o art. 7951 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296]. Podlega on opłacie w wysokości 50 zł. Jest zatem bardzo tani i bardzo łatwo można go uzyskać, co znacznie zwiększa pewność obrotu dla osób, które mają do czynienia z transgranicznymi transakcjami handlowymi.

Które sądy są właściwe do wyegzekwowania długu od podmiotu zagranicznego?

Właściwość sądu, który będzie egzekwował zaległą płatność od dłużnika określa się według zasad ogólnych. Oznacza to, że wierzyciel musi zwrócić się o wykonanie danego orzeczenia w państwie, w którym dłużnik mieszka lub ma swoją główną siedzibę (zależnie od tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy przedsiębiorcą).

Państwo, w którym tytuł egzekucyjny będzie wykonywany (czyli to, którego organy będą ściągały należność od nierzetelnego kontrahenta) określa się nazwą państwa wykonania.

W praktyce bardzo pomocny może okazać się wykaz właściwych sądów i organów, który jest dostępny na stronach internetowych europejskiej sieci sądowej. Warto z niego skorzystać – wtedy nie trzeba będzie zaznajamiać się z zasadami windykacji należności w danym państwie.

Jakie dokumenty musi złożyć wierzyciel, aby rozpocząć proces uzyskiwania spłaty zaległego zobowiązania?

Aby rozpocząć windykację zaległych należności w państwie wykonania, wierzyciel musi zgodnie z art. 20 wspomnianego wyżej rozporządzenia złożyć następujące dokumenty:

  • odpis orzeczenia, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności;
  • odpis zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności;
  • w razie potrzeby, transkrypcję zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub jego tłumaczenie na język urzędowy państwa członkowskiego wykonania lub, jeśli jest kilka języków urzędowych w tym państwie członkowskim, na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych, w jakim zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego prowadzi się postępowanie sądowe w miejscu, gdzie ma nastąpić wykonanie, bądź też na jakikolwiek inny język wskazany przez Państwo Członkowskie wykonania, jako możliwy do zaakceptowania.

Może wydać się to dość męczące, jednak warto pamiętać, że to koniec formalności. Organ egzekucyjny państwa wykonania nie może żądać żadnych dodatkowych dokumentów czy zaświadczeń. Co więcej, wierzyciel nie jest też zobowiązany do składania żadnego zabezpieczenia lub kaucji w państwie wykonania. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie.

Czy organ egzekucyjny państwa wykonania może odmówić ściągnięcia zaległych należności w imieniu wierzyciela?

Tak - jest to możliwe, ale wyłącznie z przyczyn wymienionych wprost we wspomnianym wyżej rozporządzeniu. Przesłanki odmowy przeprowadzenia postępowania windykacyjnego zostały zawarte w art. 21 tego aktu prawnego. Zgodnie z nim, ograny egzekucyjne w państwie wykonania muszą odmówić wykonania orzeczenia, jeżeli wydanego orzeczenia nie da się pogodzić z  orzeczeniem wydanym wcześniej w jakimkolwiek innym państwie, pod warunkiem że:

  • wcześniejsze orzeczenie zostało wydane w odniesieniu do tego samego przedmiotu sporu i dotyczyło tych samych stron;
  • wcześniejsze orzeczenie zostało wydane w państwie wykonania lub spełnia warunki konieczne dla jego uznania w państwie wykonania,
  • a ponadto niemożność pogodzenia orzeczeń nie była i nie mogła być podniesiona w formie zarzutu w postępowaniu sądowym w państwie członkowskim wydania.

Poza wskazanymi przesłankami państwo wykonania może powołać się również na zasady ogólne.  Oznacza to, że państwo wykonania odmówi bądź zawiesi wykonanie danego orzeczenia, jeżeli istnieją podstawy odmowy lub zawieszenia wykonania wynikające z prawa krajowego. W Polsce taką podstawą zatrzymania procesu windykacji należności jest sprzeciw dłużnika, uzasadniony tym, że dług został spłacony.

Jak dłużnik może się bronić w postępowaniu windykacyjnym?

Dłużnik może na dwa sposoby bronić się przed Europejskim Tytułem Egzekucyjnym.

Po pierwsze, może złożyć wniosek o kontrolę w rozumieniu art. 19 rozporządzenia.

A po drugie, może złożyć wniosek o sprostowanie lub cofnięcie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego zgodnie z art. 10 rozporządzenia.

 

Jakie koszty egzekucji zaległych należności  poniesie wierzyciel?

Sięgając do instytucji Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego wierzyciel musi pamiętać o tym, że w zakresie kosztów postępowania windykacyjnego obowiązują zasady ogólne prawa krajowego danego państwa, w którym proces odzyskiwania należności zostanie przeprowadzony. Koszty te mogą być bardzo różne - w zależności od waluty obowiązującej w danym państwie i w zależności od obowiązującego systemu prawnego.

Oceń ten artykuł:

Co to jest Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)?
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!