Ile wynoszą opłaty od pozwu o odzyskanie długu?

07-02-2020

Jeśli klient zalega z płatnościami i uporczywie ignoruje kolejne terminy, wniesienie sprawy do sądu jest zwykle jedynym rozwiązaniem. Wnosząc pozew, należy pamiętać, aby wnieść opłatę we właściwej wysokości. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, od czego zależy kwota, którą będziesz musiał uiścić.

Ile wynoszą opłaty od pozwu o odzyskanie długu?

Opłata od pozwu - czym jest i od czego zależy?

Jeśli zdecydujesz się na wniesienie pozwu o zapłatę przeciwko dłużnikowi, musisz pamiętać, że wniesienie pozwu nie jest darmowe. Nie jest to jednak jedna, stała, odpowiednia w każdym przypadku kwota. Opłata od pozwu o zapłatę zależy od dwóch zasadniczych czynników:

 • wartości przedmiotu sporu;
 • rodzaju postępowania, w którym będzie rozpoznawana będzie Twoja sprawa.

Czym jest wartość przedmiotu sporu? W uproszczeniu będzie to wysokość dochodzonego roszczenia. Jeśli dochodzimy kilku roszczeń, będzie to ich suma. Szczegółowo kwestię tę regulują art. 19-26 kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296].

Bardzo ważny w przypadku obliczania opłaty od pozwu jest również rodzaj postępowania, w którym będzie rozpoznawany pozew. O tym, w jakim trybie powinna być rozpoznawana nasza sprawa, warto wiedzieć jeszcze przed sporządzeniem pozwu. Dla każdego trybu mają zastosowanie inne przepisy.

Sprawa może toczyć się w trybie postępowania zwykłego, ale również w kilku innych. Który tryb powinieneś wybrać? Decydują o tym dowody, którymi dysponujesz, a przede wszystkim - wartość przedmiotu sporu. O tym, jak wybrać właściwy tryb, pisaliśmy w artykule Jak w 7 krokach napisać pozew o zapłatę należności? Koniecznie przeczytaj go, zanim skonstruujesz swój pozew.

 

Rodzaje opłaty od pozwu o odzyskanie długu

W zależności od rodzaju sprawy opłata od pozwu o odzyskanie długu może być stała, stosunkowa lub podstawowa.

 • Opłata stała. Pobierana się ją w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia.
 • Opłata stosunkowa. Pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi więcej niż 20 000 zł. Wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie więcej niż 200 000 00 zł. Kwoty te są inne w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym.
 • Opłata podstawowa. Pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie określają opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Wynosi 30 zł, a jej pobieranie wyłącza równocześnie możliwość pobrania innej opłaty.

Jak kwestia opłaty od pozwu o odzyskanie długu wygląda w praktyce w poszczególnych postępowaniach? Wyjaśniamy poniżej.

Opłata od pozwu dla spraw o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczającej i przekraczającej 20 000 zł

Dla części spraw o zapłatę właściwy będzie zwykły, najbardziej podstawowy tryb postępowania. Będzie on miał zastosowanie, gdy nie zachodzą przesłanki do zastosowania któregokolwiek z trybów szczególnych, o których piszemy w dalszej części artykułu.

Należy również już na wstępie podkreślić, że na skutek nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r., doszło do ujednolicenia opłat od pozwu w postępowaniu uproszczonym i zwykłym.

Obecnie w obydwu tych trybach stosujemy jednolite stawki opłat od pozwów. Jeśli roszczenie nie przekracza 20 000 zł, bez względu na to, czy pozew jest wnoszony w postępowaniu uproszczonym, czy też nie, przyjdzie nam zapłacić dokładnie tyle samo. Zdaniem ustawodawcy tryb zwykły i uproszczony nie różnią się od siebie, stąd stawki w obydwu tych postępowaniach zostały zrównane.

Zgodnie z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [Dz.U.2019.785] w przypadku roszczeń nieprzekraczających 20 000 zł, opłaty od pozwu o odzyskanie długu wynoszą:

 • do 500 złotych wartości przedmiotu sporu (WPS) - 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1 500 złotych WPS - 100 złotych;
 • ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych WPS - 200 złotych;
 • ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych WPS - 400 złotych;
 • ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych WPS - 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych WPS - 750 złotych;
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych WPS - 1 000 złotych.

Przykład:
Pan Krzysztof, właściciel firmy budowlanej, ma dwie dłużniczki - Panią Annę i Panią Katarzynę. Dług Pani Anny wynosi 1 000 zł, a Pani Katarzyny - 2 500 zł. Żadna z wartości przedmiotów sporu nie przekracza więc 20 000 zł. Opłata od pozwu przeciwko Pani Annie, zgodnie z przedstawionymi progami, wyniesie 100 zł. W sprawie przeciwko Pani Katarzynie, jako że wartość przedmiotu sporu jest wyższa, Pan Krzysztof będzie musiał uiścić 200 zł opłaty.

Co jednak jeśli wartość przedmiotu sporu przekroczy 20 000 zł? W takim przypadku zastosujemy ogólną zasadę, zgodnie z którą opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20 tys. złotych opłata stosunkowa wynosi 5%, ale nie więcej niż 200 tys.

Przykład:
Pan Krzysztof ma jeszcze jednego dłużnika - Pan Jan nie zapłacił za usługi, które wykonała na rzecz jego przedsiębiorstwa firma Pana Krzysztofa. Dług Pana Jana wynosi 21 000 zł. Zakładając, że w tej sprawie właściwe byłoby postępowanie zwykłe, opłata od pozwu wynosiłaby 5%, czyli 1050 zł.

Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym i elektronicznym postępowaniu upominawczym

Postępowanie nakazowe będzie właściwe tylko w konkretnych sytuacjach (określonych w kodeksie postępowania cywilnego) i tylko na wyraźne żądanie powoda. W postępowaniu tym sąd nie wydaje wyroku, tylko nakaz zapłaty. Nie przeprowadza też rozprawy. Jest to postępowanie szybsze i nie zakłada konieczności wdawania się w spór co do istoty i szczegółów.

Przypomnijmy krótko, że sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:

 • dokumentem urzędowym;
 • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Opłatę od pozwu wniesionego w postępowaniu nakazowym obliczamy jako 5% wartości przedmiotu sporu. Następnie tak uzyskaną wartość mnożymy przez 1/4.

Opłata od pozwu o odzyskanie długu w postępowaniu nakazowym będzie więc aż o 1/4 niższa niż w trybie zwykłym. Ma to szczególne znaczenie, gdy składamy pozew na dużą kwotę. Wierzyciel nie musi się wówczas obawiać, że nie wystarczy mu na pokrycie samej tylko opłaty sądowej.

Tryb nakazowy jest szybki i korzystny finansowo. Nie należy jednak zapominać, że będzie właściwym tylko, gdy dysponujemy konkretnymi dowodami. Więcej na temat trybu nakazowego, pisaliśmy w artykule Postępowanie nakazowe, czyli jak dochodzić swoich roszczeń?

Przykład:
Pan Krzysztof zdecydował, że sprawę przeciwko Panu Janowi wytoczy w trybie postępowania nakazowego. Dysponował bowiem podpisaną przez Pana Jana fakturą VAT, a zatem posiadał „podpisany przez dłużnika rachunek”. Wobec tego, aby wyliczyć właściwą dla postępowania nakazowego opłatę, pomnożył 1050 zł x ¼. W postępowaniu nakazowym opłata, którą musi uiścić Pan Krzysztof, wyniosłaby więc 262,50 zł, a właściwie - 263 zł.

Ważne: końcówki opłat od pozwu zaokrąglamy w górę do pełnych złotych.

Tak samo korzystne dla wierzyciela uregulowanie przewiduje tryb elektronicznego postępowania upominawczego. Opłatę od pozwu wyliczymy w ten sam sposób, składając pozew do e-sądu w Lublinie. O tym, kiedy właściwe będzie złożenie pozwu do e-sądu, pisaliśmy w artykule Jak wnieść pozew do e-sądu w Lublinie? 7 rzeczy, o  których musisz pamiętać.

Opłata od pozwu w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze, podobnie jak nakazowe, kończy się wydaniem nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi. Sprawa w tym postępowaniu rozpatrywana jest na posiedzeniu niejawnym. W przeciwieństwie jednak do postępowania nakazowego, aby sąd rozpoznał Twoją sprawę w postępowaniu upominawczym, nie musisz dysponować konkretnymi dowodami.

Sąd co do zasady wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, chyba że według treści pozwu:

 • roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
 • twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

W postępowaniu upominawczym pobiera się opłatę stosunkową od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu przy wartości przedmiotu sporu powyżej 20 000 zł.

Opłata od pozwu to nie wszystko - pozostałe koszty windykacji sądowej

Opłata od pozwu to tylko część - znacząca, ale jednak - opłat, z którymi trzeba się liczyć, kierując sprawę do sądu. Pozostałe koszty, które mogą wystąpić w sprawie o odzyskanie długu, choć nie muszą, to m.in.:

 • Konieczność pokrycia kosztów podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związanych z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem.
 • Zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków.
 • Wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów, jeśli osoby te zostaną w danej sprawie ustanowione.
 • Wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów.
 • Ewentualne koszty przeprowadzenia innych dowodów.

Dodatkowo jeśli przedsiębiorca, dochodzący roszczenia z tytułu np. nieuregulowanej faktury VAT przegra proces, będzie musiał liczyć się z zapłatą zwrotu kosztów zastępstwa procesowego pełnomocnika przeciwnej strony. Innymi słowy - zmuszony będzie pokryć koszty prawnika dłużnika.

Na szczęście, sprawy nie trzeba od razu kierować do sądu. Warto najpierw wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje nowoczesna windykacja i spróbować zakończyć sprawę polubownie.

 

Samodzielna windykacja online - rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy szanują swój czas i pieniądze

Naturalnym odruchem przedsiębiorców, którzy zmagają się z nierzetelnymi kontrahentami, jest myśl o sądzie. Droga sądowa jest jednak długa, kręta... i nietania. Zdecydowanie warto więc najpierw spróbować odzyskać należność samodzielnie. Nowoczesnym i niezwykle korzystnym rozwiązaniem jest windykacja online, prowadzona przy pomocy systemu do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

System do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl oferuje profesjonalne wsparcie małym i średnim firmom na każdym z etapów odzyskiwania pieniędzy.

Dzięki dostępnej w systemie usłudze monitoringu płatności Vindicat.pl zapewnia również możliwość kontrolowania firmowych należności. To bardzo wygodne rozwiązanie. Przy pomocy kilku kliknięć można płynnie przejść od monitoringu do windykacji. Szybko... i sprytnie.

Vindicat.pl oferuje także dostęp do niezbędnych dokumentów i pism windykacyjnych. Po rejestracji w systemie nie musisz dłużej martwić się o to, jak prawidłowo sporządzić dany dokument.

Z systemu Vindicat.pl możesz ciągu kilku sekund wygenerować m.in. profesjonalne wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę czy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wszystkie dokumenty są spersonalizowane i gotowe do użycia, a Ty musisz jedynie złożyć podpis.

Możliwość wygenerowania gotowych dokumentów to nie wszystko. Użytkownicy Vindicat.pl mogą także m.in. wygenerować wniosek o ustalenie danych dłużnika oraz sprzedać wierzytelność na popularnej giełdzie długów. W zależności od wybranej oferty mogą także umieścić wpis w najpopularniejszym Biurze Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor. Tak wiele możliwości - jeden system.

System do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl, mimo mnogości opcji, jest niezwykle prosty w obsłudze. To w pełni kompleksowe narzędzie windykacyjne - prawdopodobnie jedyne, jakiego potrzebują małe i średnie firmy.

Potraktuj sąd jako ostateczność - skup się na efektywnej windykacji

Jak widzisz, opłaty od pozwu, mogą być dla wierzyciela mocno odczuwalne. Wierzyciele, którym przysługują duże wierzytelności, odczują również skutki nowelizacji z 2019 r., zgodnie z którą w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20 000 złotych opłata stosunkowa wynosi 5%, ale nie więcej niż 200 000 Wcześniej było to 100 000 zł...

Wzrosły też koszty inne niż opłata od pozwu, o których nie pisaliśmy w tym artykule. Bezpieczniejszym i bardziej korzystnym finansowo rozwiązaniem jest więc zawsze windykacja polubowna. To rozwiązanie nie tylko tańsze, ale również znacznie szybsze.

93% spraw windykowanych w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl kończy się na etapie polubownym. Nie narażaj się na niepotrzebne koszty. Dołącz do tysięcy zadowolonych przedsiębiorców i wybierz ofertę dla siebie.

FAQ:

Kiedy należy wnieść opłatę od pozwu?

Opłatę należy wnieść razem z pozwem.

Co jeśli nie ureguluję opłaty od pozwu?

Jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, sąd wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma do opłacenia go w terminie tygodniowym.

Czy opłatę od pozwu zawsze musi uregulować osoba, która wnosi pozew?

Tak. Taki obowiązek ciąży na stronie, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ile wynosi minimalna możliwa opłata od pozwu?

Opłata wynosi minimum 30 zł.

Czy tylko pozew podlega opłacie?

Nie. Zapłacić należy także za złożenie innych pism, m.in. apelacji, zażalenia, zarzutów od nakazu zapłaty itp. Szczegóły określa art. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Czy jeśli pozew wnosi kilka osób, należy uiścić kilka opłat?

Nie. Zgodnie z przywoływaną już wielokrotnie ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Wyjątkiem będzie jedynie sytuacja, w której przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne) - wówczas każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.

Czy sąd zwraca 3/4 opłaty uiszczonej w postępowaniu upominawczym?

Nie. Faktycznie było tak do czasu dużej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują już takiej możliwości.

Czy możliwe jest obniżenie opłaty w przypadku prób polubownego rozwiązania sporu?

Tak. W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie KPC lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.

Oceń ten artykuł:

Ile wynoszą opłaty od pozwu o odzyskanie długu?
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!