Regulamin

Regulamin świadczenia usług windykacyjnych drogą elektroniczną w formie windykacji on-line

Regulamin platformy windykacyjnej Vindicat.pl
obowiązujący od 15 sierpnia 2023 roku

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania platformy windykacyjnej znajdującej się pod domeną www.vcat.pl, której administratorem i właścicielem jest Vindicat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE

§ 1 DEFINICJE

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte w nim terminy oznaczają:
  • Vindicat –Vindicat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 (00-844 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000516043;
  •  Wierzyciel – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna reprezentowana zgodnie z zasadami art. 38 k.c. oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (art. 331 k.c.) będące przedsiębiorcą w rozumieniu art 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  • Użytkownik Dłużnik – osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wobec której Użytkownik posiada wymagalne lub niewymagalne wierzytelności i której zostały przesłane dane do logowania w serwisie w związku z propozycją zawarcia ugody z Użytkownikiem Wierzycielem;
  • System Vindicat.pl – platforma windykacyjna udostępniona pod adresem www.vcat.pl, za pomocą której Vindicat świadczy Usługi na rzecz Użytkowników;
  • Konto – prowadzone przez Vindicat dla Użytkownika konto pod domeną www.vcat.pl, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Systemu Vindicat.pl;
  • Kupujący – osoba, która za pośrednictwem Systemu Vindicat.pl zgłosiła chęć zakupu wierzytelności, której oferta sprzedaży znajduje się na Giełdzie Wierzytelności;
  • Adres kontaktowy – adres e-mail, który Użytkownik podaje w trakcie rejestracji do wyłącznego kontaktu z Vindicat oraz e-mail Vindicat: [email protected] lub [email protected];
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Usługi – usługi świadczone przez Vindicat za pośrednictwem platformy windykacyjnej Vindicat.pl.
  • Usługa newslettera – usługa newslettera świadczona przez Vindicat.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące skróty:
  • u.o.d.o – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z pózn. zm.) w zakresie przepisów utrzymanych w mocy po 25 maja 2018 roku oraz obowiązująca ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • k.c – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
  • u.ś.d.e – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

§ 2 UŻYTKOWNIK

Użytkownikiem Systemu Vindicat.pl może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna reprezentowana zgodnie z zasadami art. 38 k.c. oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (art. 331 k.c.) będące przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest poprawne ukończenie procesu bezpłatnej rejestracji do Systemu Vindicat.pl, w trakcie, której przyszły Użytkownik podaje dane osobowe wymagane w procesie rejestracji Konta oraz akceptuje treść Regulaminu.
 2. Warunkiem rejestracji jest elektroniczna akceptacja niniejszego Regulaminu, co w świetle art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 60 Kodeksu Cywilnego jest traktowane jako oświadczenie woli rejestrującego się użytkownika akceptujące wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  • zapoznał się z nim, zrozumiał jego treść i ją akceptuje, a także zobowiązuje się do przestrzegania go,
  • zobowiązuje się do podawania wszelkich danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, a także ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie wprowadzone dane na swoim koncie w Systemie Vindicat.pl.
  • zobowiązuje się do aktualizacji danych zgodnie z danymi jego rejestru przedsiębiorców, a także z aktualnym stanem faktycznym (w przypdku kiedy dane w rejestrze nie były aktualne).
 4. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail i numer telefonu, które stają się jego danymi kontaktowym.
 5. Wyrejestrowanie z Systemu Vindicat.pl odbywa się poprzez zwrócenie się przez Użytkownika do Vindicat i zgłoszeniu żądania usunięcia jego Konta.

§ 4 KONTO

 1. Użytkownik korzysta z Systemu Vindicat.pl za pośrednictwem swojego unikalnego Konta, które powstaje w wyniku ukończonej rejestracji. Logowanie do Konta odbywa się za pośrednictwem strony www.vcat.pl i www.vindicat.pl, a w przypadku udostępnienia Użytkownikom aplikacji mobilnych także za ich pośrednictwem.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za informacje udostępniane na swoim Koncie, w szczególności staje się Administratorem prowadzonej przez siebie bazy danych zgodnie z u.o.d.o. i RODO
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Konta z zachowaniem zasad najwyższej staranności i dobrej wiary, za które uznaje się w szczególności:
  • prowadzenie czynności windykacyjnych samodzielnie oraz w ramach zlecenia dla Vindicat wobec Dłużników, których jest wierzycielem i posiada stosowne dowody na potwierdzenie istnienia wierzytelności,
  • umieszczanie danych na giełdzie wierzytelności zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, z zachowaniem wymagań u.o.d.o. i RODO,
  • nieudostępniania danych logowania do Konta innym osobom, za wyjątkiem osób umocowanych przez Użytkownika lub uprawionych do jego reprezentacji, a także do odpowiedniego zabezpieczenia danych do logowania przed osobami nieuprawnionymi.
 4. Poprzez sprawę rozumie się pojedynczą wierzytelność w stosunku do konkretnego dłużnika w momencie zaakceptowania danych wierzytelności i rozpoczęcia windykacji. Sprawa może zawierać wierzytelność pochodzącą z jednego rodzaju roszczenia. W danej sprawie Użytkownik może podejmować dowolne czynności, w zależności od wybranej usługi (uruchomienie procesu automatycznej windykacji „roboVindicat”, generacja pism, sms, email, negocjacje, ogłoszenia na giełdzie itp.) przewidziane w systemie i ograniczone jedynie przez limit dla danej czynności. Aktualny limit czynności w danej sprawie jest prezentowany w koncie użytkownika, w widoku sprawy. Obowiązujące limity generacji poszczególnych czynności określa Cennik w niniejszym Regulaminie.
 5. Vindicat posiada uprawnienie do czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika jeżeli będzie to uzasadnione wyjaśnieniem wątpliwości związanych z prowadzeniem Konta przez Użytkownika, w szczególności zgodnie z obowiązkami Vindicat wynikającymi z u.ś.d.e. Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia na wniosek Vindicat dokumentów potwierdzających istnienie stanu faktycznego i prawnego, na którym Użytkownik opiera swoje roszczenie wobec Dłużnika. Czasowe zablokowanie dostępu do Konta nie jest podstawą jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Vindicat.
 6. Vindicat nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie ingerencje w Konto Użytkownika, w szczególności na skutek siły wyższej, wejścia w posiadanie danych do logowania przez osoby nieuprawnione niezwiązane z Vindicat.

ROZDZIAŁ II
USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POMOCĄ SYSTEMU VINDICAT.PL

§ 5 MODUŁ I - WINDYKACJA SAMODZIELNA I WINDYKACJA AUTOMATYCZNA „roboVindicat” (usługa w abonamencie)

 1. Wszystkie czynności windykacyjne do samodzielnego wykonania przez Użytkownika za pomocą narzędzi dostępnych w ramach Konta w Systemie Vindicat.pl zostają ujęte w dwie kategorie: windykacja polubowna (przedsądowa) oraz windykacja sądowo – egzekucyjna.
 2. Użytkownik za pomocą narzędzi udostępnionych na koncie może prowadzić samodzielnie czynności windykacyjne.
 3. Pierwszą czynnością w samodzielnej windykacji jest wprowadzenie danych dotyczących wierzytelności, w szczególności danych Dłużnika. Następnie Użytkownik generuje odpowiednie pismo windykacyjne polubowne lub procesowe (postępowanie uproszczone, upominawcze i egzekucyjne) do formatu .pdf i zapisuje je na nośniku danych. Dalsze czynności, które podjąć musi Użytkownik są uzależnione od rodzaju pisma.
 4. W przypadku powzięcia przez Wierzyciela decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Dłużnikiem, wysyła on do Dłużnika pismo bądź wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej o możliwości zalogowania się przez Dłużnika do Systemu Vindicat.pl za pomocą unikalnego loginu i hasła w celu rozpoczęcia negocjacji mających prowadzić do zawarcia ugody między nimi. Po zalogowaniu się przez Dłużnika do Systemu Vindicat.pl, w celu rozpoczęcia prowadzenia negocjacji z Wierzycielem jest on zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień w celu kontynuowania korzystania z Systemu Vindicat.pl.
 5. Vindicat do każdego wygenerowanego pisma dołącza instrukcje dotyczące nadania pismu odpowiedniej mocy prawnej.
 6. Ilość generacji poszczególnych pism i możliwości podjęcia czynności takich jak publikacja ogłoszenia na giełdzie długów czy skorzystanie z modułu negocjacji dla poszczególnej sprawy jest ograniczona ilościowo i określona w Cenniku zamieszczonym w niniejszym Regulaminie. O bieżącej liczbie dostępnych czynności i pism w systemie Użytkownik jest informowany poprzez wyświetlenie mu komunikatu liczbowego pod każdą czynnością (widok wyboru czynności lub pism).
 7. Użytkownik może wybrać także automatyczną windykację, w której system automatycznie dokonuje czynności zgodnie z
  przedstawionym w sprawie harmonogramem. Użytkownik może w każdej chwili wstrzymać czynności poprzez rezygnację z automatycznej windykacji. Warunkiem realizacji czynności jest uzupełnienie w systemie takich danych jak:
  1. Numer telefonu komórkowego dłużnika
  2. Adres poczty elektronicznej dłużnika
  3. Opcjonalnie zawarta umowa z BIG InfoMonitor (w przypadku kiedy system ma wpisać dłużnika do tego biura informacji gospodarczej) oraz wysłane wezwanie do zapłaty listem poleconym na 30 dni przed dokonaniem wpisu. Wierzytelność podlegająca wpisowi musi też spełnić wymagania opisane w § 8 Regulaminu.
 8. Szczegółowy zakres Usług dostępnych w Systemie Vindicat.pl dostępny jest na stronie internetowej: www.vindicat.pl.

§ 6 MODUŁ II - WINDYKACJA ZLECONA

 1. Zlecenie windykacji następuje w drodze odrębnej umowy i związanych z nią regulacji.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usługi wysyłki korespondencji do Dłużników Vindicat zastrzega, iż wykonywanie tych Usług może zostać zlecone podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w masowej wysyłce korespondencji, przy czym zlecenie tych Usług podmiotom trzecim nastąpi w zgodzie u.o.d.o. i RODO
 3. Vindicat wszystkie czynności zlecone wykonuje z zachowaniem zasad najwyższej staranności oraz etyki zawodowej, jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za niezależny od siebie brak rezultatu w szczególności niewypłacalności Dłużnika, brak odpowiedzi na korespondencje kierowaną do Dłużnika.

§ 7 MODUŁ III - GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI

 1. 1. Giełda wierzytelności zamieszczona pod adresem https://vindicat.pl/gielda-dlugow/ i www.vcat.pl (dalej Giełda) jest publiczną tablicą ogłoszeń zamieszczanych przez zarejestrowanych użytkowników Vindicat, zawierających oferty sprzedaży wierzytelności lub zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności, kierowanych do nieokreślonego kręgu odbiorców w celu jej zawarcia (użytkowników Internetu). Vindicat dostępna jest dla nieokreślonego kręgu użytkowników – część niewymagająca rejestracji zawierająca oferty sprzedaży wierzytelności. Część umożliwiająca zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności, jak i część umożliwiająca kontakt potencjalnego nabywcy z Użytkownikiem będącym wierzycielem również dostępna jest dla nieokreślonego kręgu użytkowników, lecz wymaga uprzedniej rejestracji na Vindicat.
 2. Vindicat nie jest serwisem za pośrednictwem którego, dochodzi do zawierania umów pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami portalu (tzw. Cesja wierzytelności).
 3. Internetowa Giełda Vindicat.pl działa na podstawie i w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
  • Zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży wierzytelności w serwisie Vidnicat trzeba poczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w trybie art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie jako ofertę;
  • umożliwienia Użytkownikowi realizację przysługującego mu prawa do zbycia wierzytelności w trybie art. 509 §1 i 2 Kodeksu cywilnego;
  • umożliwienia zarejestrowanym Użytkownikom Vindicat poinformowania potencjalnych nabywców wierzytelności o elementach przedmiotowych i podmiotowych konkretnych wierzytelności;
 4. Użytkownik za pomocą Konta w Systemie Vindicat.pl może wystawiać wierzytelności na sprzedaż. Oferty sprzedaży wierzytelności Użytkownika dostępne będą na Giełdzie znajdującej się na stronie internetowej: www.vcat.pl i www.vindicat.pl.
 5. Opublikowane oferty mogą być widoczne w wynikach popularnych wyszukiwarek internetowych.
 6. Wyrażenie chęci nabycia wierzytelności za pośrednictwem Giełdy inicjuje nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Kupującym. Vindicat nie jest stroną nawiązanego, w myśl ust. 2 niniejszego paragrafu, stosunku prawnego, a Giełda służy wyłącznie celom nawiązania takiego stosunku (skomunikowania ze sobą Użytkownika i Kupującego).
 7. W celu nabycia wierzytelności przez Kupującego konieczne jest zawarcie umowy we właściwiej formie, jeżeli takowa jest przewidziana przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, bądź wynika z danego stosunku prawnego.
 8. W przypadku sprzedaży wierzytelności, jej całkowitej lub częściowej spłaty przez Dłużnika, Użytkownik jest zobowiązany odpowiednio usunąć ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności lub zaktualizować wartość wierzytelności niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.
 9. Vindicat nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkownika i Kupującego umowy cesji, jak również za odstąpienie przez jedną ze stron od Umowy.
 10. Vindicat nie ponosi odpowiedzialności za publikację i treści ogłoszeń zamieszczone przez Użytkowników, które są przeznaczone na sprzedaż na Giełdzie. W przypadku zaistnienia niezgodności ze stanem faktycznym, uprawniony podmiot obowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z wystawcą ogłoszenia w celu jego usunięcia lub korekty.
 11. Vindicat nie dokonuje oceny zasadności i legalności zamieszczonych ogłoszeń. Jednocześnie Vindicat zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności Użytkownika w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia ogłoszenia, opłata za jego publikację i promowanie nie jest zwracana.

§ 8 MODUŁ IV – PRODUKTY BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ
INFOMONITOR S.A. OFEROWANE PRZEZ VINDICAT

 1. System Vindicat.pl umożliwia skorzystanie z produktów Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w postaci raportu gospodarczego, jak również umożliwia przekazanie do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. informacji gospodarczych w celu ich ujawnienia.
 2. Raport gospodarczy:
  • Użytkownik za pośrednictwem Konta w Systemie Vindicat.pl może wykupić raport gospodarczy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
  • Raport gospodarczy, który może zostać pobrany za pośrednictwem Systemu Vindicat.pl to raport o przedsiębiorcy opracowany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. na podstawie informacji gospodarczych znajdujących się w bazie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. spełniających warunki ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530).
  • Cena za pobranie raportu gospodarczego określona została w cenniku zamieszczonym pod adresem www.vindicat.pl.
 3. Przekazanie do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. informacji gospodarczych
  w celu ich ujawnienia:
  • Możliwość, warunki oraz tryb przekazania informacji gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w celu ich ujawnienia reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530).
  • Użytkownik chcący przekazać informacje gospodarcze do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. za pośrednictwem Systemu Vindicat.pl musi wygenerować w Systemie Vindicat.pl Umowę abonamentową o udostępnianie informacji gospodarczych oraz pełnomocnictwo, wydrukować Umowę w dwóch egzemplarzach oraz pełnomocnictwo w jednym egzemplarzu, podpisać wszystkie dokumenty i wysłać na adres: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa.
  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. po otrzymaniu podpisanej Umowy abonamentowej o udostępnianie informacji gospodarczych oraz pełnomocnictwa, w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, poinformuje Użytkownika o aktywacji usługi przesyłając Użytkownikowi jeden egzemplarz podpisanej Umowy.
  • Po aktywacji usługi przekazywania informacji gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Użytkownik będzie miał możliwość za pośrednictwem Systemu Vindicat.pl przekazywania informacji gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Zawarta Umowa abonamentowa o udostępnianie informacji gospodarczych ma zastosowanie do ogółu spraw prowadzonych przez Użytkownika w Systemie Vindicat.pl.
  • Użytkownik, który zawarł Umowę abonamentową o udostępnianie informacji gospodarczych jest zobowiązany przestrzegać jej postanowień.
  • Vindicat nie jest stroną Umowy abonamentowej o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Użytkownika z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
  • Usługa przekazania informacji gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. za pośrednictwem Systemu Vindicat.pl jest bezpłatna dla Użytkowników.
  • Koszty zawarcia i korzystania z Umowy abonamentowej o udostępnianie informacji gospodarczych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. obciążają Użytkownika.

§ 9 MODUŁ ROZLICZEŃ PROWIZYJNY OD REZULTATU - “success fee”

 1. Moduł rozliczeniowy „success fee” umożliwia monitorowanie płatności danej należności oraz windykacyjną obsługę sprawy poprzez proces automatyczny.
 2. Użytkownik za pomocą automatycznego narzędzia udostępnionego na koncie może prowadzić czynności windykacyjne i monitorujące należność.
 3. Korzystanie z modułu „success fee” jest bezpłatne do momentu częściowej lub całkowitej spłaty zobowiązania przez dłużnika. Vindicat nalicza prowizję określoną w Cenniku w momencie każdej wpłaty z tytuł obsługi należności lub zamknięcia sprawy z innego powodu.
 4. W module monitoringu Użytkownik może wprowadzić dane faktury (dane kontrahenta i dane finansowe) i uruchomić automat monitorujący płatność.
 5. System w procesie monitoringu może wysłać 5 wiadomości email oraz 5 wiadomości SMS. Użytkownik może zapoznać się z treścią wysyłanych wiadomości w Ustawieniach modułu monitoringu. Użytkownik może określić ilość dni przypadających przed terminem płatności faktury (jedna data), jednej w terminie płatności oraz 3 przypadające po terminie płatności. Nie ma możliwości edycji treści wysyłanych komunikatów.
 6. W module „windykacja” Użytkownik może obsłużyć sprawy tylko za pomocą automatycznej windykacji tj. tzw. „roboVindicat”. Jest to usługa automatyczna z ustalonym z góry harmonogramem czynności który podejmuje system. System wykonuje czynności określone w harmonogramie czynności dostępnym w każdej sprawie. Warunkiem realizacji czynności jest uzupełnienie w systemie takich danych jak:
  • Numer telefonu komórkowego dłużnika;
  • Adres poczty elektronicznej dłużnika
  • Opcjonalnie zawarta umowa z BIG InfoMonitor (w przypadku kiedy system ma wpisać dłużnika do tego biura informacji gospodarczej) oraz wysłane wezwanie do zapłaty listem poleconym na 30 dni przed dokonaniem wpisu. Wierzytelność podlegająca wpisowi musi też spełnić wymagania opisane w §8 Regulaminu.
 7. Użytkownik w trakcie trwania procesu windykacji ma możliwość wstrzymania czynności w każdym momencie, jednakże takie wstrzymanie czynności (trwałe) zostaje uznane jako spłata całkowita wierzytelności.
 8. W przypadku jakiejkolwiek wpłaty z tytułu obsługiwanej wierzytelności Użytkownik zobowiązany jest to wprowadzenia tej wpłaty w systemie i opłacenie należnej prowizji, najpóźniej w ciągu 2 dni od otrzymania środków od dłużnika lub osoby trzeciej z tytułu obsługiwanej wierzytelności.
 9. Częściowa spłata zobowiązania nie powoduje wstrzymania działań windykacyjnych, jednakże w przypadku kiedy wpłata jest równa wartości kapitału danej wierzytelności, a Użytkownik rezygnuje z domagania się od dłużnika pozostałej kwoty (m. in. wynikającej z odsetek oraz kosztów windykacji) to taka sprawa może zostać zamknięta z tytułu spłaty całkowitej.
 10. Każdorazowo w przypadku spłaty częściowej, jak i całkowitej od każdej wpłaconej należności z tytułu prowadzonej sprawy Vindicat naliczy prowizję w wysokości ustalonej w Cenniku i obciąży nią Użytkownika. Prowizja w Cenniku określana jest jako procent i jest wyliczana jako wartość netto, do której doliczana jest kwota podatku VAT.
 11. Spłaty z tytuł należności mogą wpływać bezpośrednio na rachunek Użytkownika lub poprzez system rozliczeniowy FIBERPAY. Szczegóły dotyczące usługi FIBERPAY.pl

§ 10 USŁUGI PRAWNE

Użytkownik może również skorzystać z oferowanych dodatkowych Usług obsługi prawnej. W przypadku wyrażenia takiej woli powinien skontaktować się z Vindicat w celu otrzymania szczegółowej oferty obsługi prawnej uzależnionej od charakteru i złożoności sprawy.

§ 11 NEWSLETTER

 1. Vindicat świadczy bezpłatnie wybranym Użytkownikom Usługę newslettera polegającą na dostarczaniu informacji dotyczących m.in. organizacji Systemu, zmian w prawie, możliwości odzyskiwania należności oraz innych informacji o charakterze biznesowym.
 2. Umowa o świadczenie Usługi newslettera zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą dokonania zapisu na newsletter zgodnie z pkt. 5 poniżej.
 3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi newslettera w dowolnym czasie, bez wypowiedzenia, bez podania przyczyny, klikając odpowiedni przycisk zamieszczony w stopce newslettera lub kontaktując się z Vindicat na adres [email protected].
 4. Umowa o świadczenie Usługi newslettera zostaje rozwiązana przez Vindicat z chwilą wycofania przez Vidnicat Usługi newslettera poprzez usunięcie formularza zapisu ze strony internetowej Vindicat.
 5. Zapis na newsletter następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
  1. Uzupełnienie przez Użytkownika formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu w zakresie adresu e-mail;
  2. wciśnięcie przycisku „Zapisz się” lub innego o analogicznym brzmieniu.
 6. W ramach usługi newslettera, Vindicat zobowiązuje się do przesyłania zapisanemu użytkownikowi newslettera na adres e-mail podany w formularzu.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu prawdziwych i prawidłowych danych.

§ 12 CENNIK

 1. Rejestracja i prowadzenie Konta przez Użytkownika jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z narzędzi określonych w §5, §6, §7, §8, §9 są odpłatne. Aktualny cennik opłat znajduje się pod adresem www.vindicat.pl. Cennik zawiera również szczegółowe informacje o sposobach dokonywania opłat w poszczególnych formach. Zmiany w cenniku nie mają wpływu na wysokość zobowiązań Użytkowników wobec Vindicat przed wprowadzeniem zmian w cenniku.
 3. Nie ma możliwości zwrotu całości lub części środków po opłaceniu usługi w wariancie miesięcznym jak i rocznym. Vindicat
  świadczy usługi do końca wykupionego okresu usługi.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl lub Fiberpay.
 5. Płatność za zakupiony pakiet danego rodzaju jest pobierana z góry.
 6. Potwierdzeniem dokonania płatności jest faktura VAT wystawiana przez Vindicat po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Vindicat. W tym wypadku Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 roku z późn. zm.).
 7. Do cen prezentowanych w Cenniku należy doliczyć należny podatek VAT. Cena za wybrany pakiet podczas potwierdzania zamówienia, zawiera doliczony podatek VAT (kwota brutto).
 8. W szczególnych przypadkach możliwe jest zawarcie z Użytkownikiem stosownej umowy o współpracy, określającej zasady rozliczeń w inny sposób niż wskazane w Regulaminie.
 9. Czynności podejmowane w systemie dla każdej aktywowanej sprawy są ograniczone ilościowo, nieprzekraczalne w danej sprawie limity:
  1. Limit dla generacji pism, SMS, email oraz modułu negocjacji:
   1. wniosek o ustalenie danych dłużnika do MSW - 2 razy
   2. negocjacje online wraz z dokumentem ugody - 3 razy
   3. wezwanie do zapłaty - 4 razy
   4. informacja o upublicznieniu danych - 2 razy
   5. pozew o zapłatę w postepowaniu uproszczonym - 3 razy
   6. pozew w elektronicznym postepowaniu upominawczym - 3 razy
   7. wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - 2 razy
   8. wniosek o wszczęcie postepowania - 2 razy
   9. wniosek o zajęcie wierzytelności - 2 razy
   10. wniosek o zajęcie rachunku bankowego - 3 razy
   11. wniosek o zajęcie ruchomości - 2 razy
   12. wniosek o zajęcie nieruchomości - 2 razy
   13. wniosek o udzielenie informacji - 2 razy
   14. wniosek o zawieszenie postepowania - 2 razy
   15. wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego - 2 razy
  2. Limit dla publikowania i wyróżniania ogłoszeń na giełdzie długów:
   1. publikacja ogłoszenia - 2 razy
 10. Vindicat zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia cen dla wybranych Użytkowników i w ofertach partnerów
  zewnętrznych.

§ 13 WPŁATY NA POCZET SPŁATY WIERZYTELNOŚCI

Wpłaty dokonywane przez Dłużnika na poczet spłaty wierzytelności są księgowane w następującej kolejności – na koszty, następnie na odsetki i należność główną.

§ 14 WYPOWIEDZENIE

Wykupienie danego pakietu następuje na czas nieokreślony (dotyczy usługi abonamentowej) z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron. Pakiet miesięczny oraz pozostałe pakiety abonamentowe można wypowiedzieć z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia stanowiącego dwa pełne okresy rozliczeniowe liczonymi od końca bieżącego okresu rozliczeniowego w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy. Zachowanie okresu wypowiedzenia jest wymagane z uwagi na konieczność zamknięcia spraw z prawidłowo rozliczonym saldem m.in. naliczeniem ewentualnie przysługujących odsetek. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie, pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie może być złożone w formie elektronicznej, w przypadku potwierdzenia przyjęcia wypowiedzenia przez drugą stronę, także w formie widomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail [email protected].
Wypowiedzenie nie dotyczy usługi z §9 MODUŁ ROZLICZEŃ PROWIZYJNY OD REZULTATU - “success fee”.

ROZDZIAŁ III
DANE OSOBOWE I POUFNOŚĆ INFORMACJI

§ 15 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i udostępniane przez Vindicat zgodnie z RODO.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Vindicat. Administratorem danych osobowych Dłużników są ich Wierzyciele, przede wszystkim Użytkownicy, którzy dokonali wprowadzenia ich danych do Systemu Vindicat.pl za pośrednictwem swojego Konta.
 3. W celu świadczenia Usług oraz właściwej realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Vindicat oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów RODO, Użytkownik powierzy Vindicat dane osobowe Dłużników na podstawie odrębnej umowy powierzenia. Użytkownik, który nie działa jako administrator w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, oświadcza, że jest uprawniony do dalszego powierzenia danych osobowych, a w szczególności jest uprawniony do ich powierzenia Vindicat. Umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej poprzez Panel klienta.
 4. Vindicat nie ponosi odpowiedzialności za skutki upublicznienia, pozycjonowania i ujawnienia w Internecie wystawianych przez Użytkowników ofert sprzedaży wierzytelności i danych osobowych Dłużników, również po ich usunięciu z portalu.
 5. Z chwilą zamieszczenia informacji o sprzedaży wierzytelności, Użytkownik powiadamia Dłużnika o fakcie zamieszczenia jego danych osobowych na Giełdzie wierzytelności Vindicat zgodnie z wymogami RODO.
 6. Użytkownik zamieszczający informację o sprzedaży wierzytelności na stronie Vindicat.pl, w przypadku gdy wierzytelność ta została zapłacona lub w inny sposób zaspokojona przez Dłużnika, bądź uległa umorzeniu, a także gdy została sprzedana (dokonano cesji wierzytelności) zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia z giełdy informacji o sprzedaży wierzytelności.
 7. Dłużnik ma prawo do zgłoszenia Vindicat uzasadnionego żądania usunięcia informacji dotyczącej jego zadłużenia. Wszelkie żądania muszą być szczegółowo sprecyzowane, a w przypadku żądania usunięcia informacji o długu powinny być ponadto uprawdopodobnione (np. skanem potwierdzenia przelewu na okoliczność nieistnienia długu, zgłoszeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wymuszenia wierzytelności itp.), pod rygorem pozostawienia żądania bez rozpoznania. Zgłoszenie musi zawierać dokładne określenie podmiotu wnoszącego, a w razie jego nieuwzględnienia, wiadomość o której mowa zostanie przesłana na adres email za pośrednictwem którego zgłoszenie zostało wniesione.
 8. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Vindicat znajduje się w Klauzuli informacyjnej udostępnianej Użytkownikowi podczas rejestracji konta w Systemie Vindicat.pl oraz w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Vindicat.

§ 16 POUFNOŚĆ INFORMACJI

 1. Vindicat zobowiązuje się do zachowania poufność dotyczących wszelkich relacji z Użytkownikiem, w szczególności prowadzonymi przez niego czynnościami za pomocą Konta oraz danymi osobowymi.
 2. Vindicat zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania oraz niewykorzystywania przekazanych przez Użytkownika informacji i danych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wynikających z korzystania przez Użytkownika z Systemu Vindicat.pl i postanowień Regulaminu w szczególności wobec podmiotów odpowiedzialnych za świadczenie usług hostingowych, wysyłki korespondencji jak również wysyłki wiadomości SMS.

ROZDZIAŁ IV
REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 17 REKLAMACJA

 1. Problemy związane z funkcjonowaniem Systemu Vindicat.pl znajdującego się pod domeną www.vcat.pl i www.vindicat.pl Użytkownik powinien zgłaszać na adres e-mail: [email protected].
 2. Reklamacje Użytkownik powinien zgłaszać w terminie 3 dni od powzięcia informacji o niezgodności Usługi z Regulaminem oraz opisem, a także o problemach technicznych pod rygorem ich późniejszego pozostawienia bez rozpatrzenia.
 3. Podstawę reklamacji stanowi zgłoszenie Użytkownika dokonane zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, informujące o problemach w korzystaniu z Usługi. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane Użytkownika, umożliwiające w jednoznaczny sposób jego identyfikację, przedmiot reklamacji, nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Vindicat rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony. Użytkownik na adres kontaktowy otrzyma informacje o rozpatrzeniu reklamacji, a także o ewentualnym przedłużeniu terminu na jej rozpatrzenie.

§ 18 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU VINDICAT.PL

 1. Vindicat dołoży wszelkich starań, aby Usługi świadczone w ramach Systemu Vindicat.pl były najwyższej jakości oraz zobowiązuje się ze swej strony zachować należytą staranność przy ich realizacji.
 2. Vindicat ponosi odpowiedzialność za zawinioną szkodę wyrządzoną Użytkownikowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym działaniem Systemu Vindicat.pl, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to spowodowane następstwem okoliczności, za które Vindicat nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W przypadku braku ciągłości funkcjonowania Systemu Vindicat.pl powstałego z winy Vindicat, uniemożliwiającego korzystanie z opłaconych przez Użytkownika Usług, trwającego ponad 24 godziny, Vindicat zobowiązuje się do przyznania Użytkownikowi 1 sprawy do wykorzystania w Systemie Vindicat.pl za każde kolejne 24 godziny (ponad okres pierwszych 24 godzin) przerwy w funkcjonowaniu Systemu Vindicat.pl.
 4. Vindicat ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości wniesionej przez Użytkownika wpłaty, która nie została wykorzystana przez Użytkownika na zakup Usługi w czasie przerwy w funkcjonowaniu Systemu Vindicat.pl.
 5. Vindicat nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dochodzenia przez Użytkownika zapłaty wierzytelności, za utracone korzyści, których przyczyną może być przerwa w funkcjonowaniu Systemu Vindicat.pl, utratę danych oraz przydatność do konkretnych celów, a także koszty wynikające z roszczeń osób trzecich.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19 REGULAMIN

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników Systemu Vindicat.pl.
 2. O treści zmian Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na jego Adres kontaktowy informacji, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Jeżeli Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Vindicat w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie.
 3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta pomiędzy:

Vindicat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (00-844) Warszawie, ul. Grzybowska 87, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000516043, NIP: 5272717387, REGON: 147338618, reprezentowaną przez Bogusław Bieda – Prezes Zarządu, zwany dalej Przetwarzającym:

a

Użytkownikiem zwanym dalej Administratorem, łącznie zwanymi Stronami, z których każda może być oddzielnie zwana Stroną, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator powierza Przetwarzającemu na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych Administratorowi przez Przetwarzającego poprzez dostęp do platformy informatycznej o nazwie Vindicat / VCAT.
 2. Administrator niebędący administratorem danych w rozumieniu RODO oświadcza, że uzyskał od właściwego administratora danych osobowych zgodę na powierzenie przetwarzania danych.
 3. Rodzaj danych osobowych, kategorie osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu, miejsce przetwarzania określa załącznik nr 1.

§ 2 Cel przetwarzania powierzonych danych osobowych

 1. Przetwarzający będzie przechowywał (w tym kopiował i archiwizował) dane osobowe powierzone mu na podstawie niniejszej Umowy. Zawarcie Umowy stanowi udokumentowane polecenie Administratora do przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego.
 2. Przetwarzający będzie przechowywał (w tym kopiował i archiwizował) powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych Administratorowi przez Przetwarzającego.

§ 3 Obowiązki Przetwarzającego

 1. Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych powierzonych mu na mocy niniejszej Umowy, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych.
 2. Przetwarzający dopuści do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz którym dostęp do danych osobowych jest niezbędny do świadczenia Administratorowi usług.
 3. Przetwarzający zaznajomi osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych.
 4. Przetwarzający zapewni, aby osoby działające z jego upoważnienia i mając dostęp do danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegały ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 5. Biorąc po uwagę charakter przetwarzania, Przetwarzając w miarę możliwości pomaga Administratorowi wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
 5. Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

§ 4 Kontrole przetwarzania

 1. Administrator uprawiony jest do przeprowadzania kontroli przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator przyjmuje do wiadomości, że Przetwarzający korzysta z usług centrów danych o których mowa w załączniku nr 1 i nie ma dostępu do pomieszczeń w których utrzymywane są serwery.
 3. Administrator ponosi wszelkie koszty przeprowadzenia kontroli, w tym udokumentowane koszty Przetwarzającego. Administrator zobowiązany jest zawiadomić Przetwarzającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia kontroli, wskazując dokładny zakres, termin oraz osoby upoważnione. Zawiadomienie należy wysłać na adres e-mail [email protected] Jeżeli przeprowadzenie kontroli nie będzie możliwe we wskazanym terminie, Strony wspólnie ustalą pasujący im termin.
 4. Kontrola przetwarzania zostanie zakończona podpisaniem przez obie strony protokołu. Protokół będzie zawierał wnioski z kontroli oraz uzgodniony przez obie Strony zakres ewentualnych zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego.

§ 5 Dalsze podmioty przetwarzające

 1. Administrator wyraża zgodę na korzystanie przez Przetwarzającego z usług innych podmiotów przetwarzających w celu prawidłowego świadczenia usług, w szczególności wskazanych w załączniku nr 2.
 2. Przetwarzający poinformuje Administratora o zamiarze dodania lub zmiany podmiotu przetwarzającego dając Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany jako kontaktowy w panelu klienta Przetwarzającego.
 3. Sprzeciw powinien być wyrażony w ciągu 7 dni od daty poinformowania Administratora o zamierzonych zmianach.
 4. Przetwarzający ma korzystać jedynie z takich podmiotów, które oferują wystarczającą gwarancję wdrożenia właściwych środków technicznych i organizacyjnych.
 5. Przetwarzający zobowiązany jest zawrzeć z dalszym przetwarzającym umowę na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z którą dalszy podmiot będzie zobowiązany do spełnienia tych samych zobowiązań co Przetwarzający.

§ 6 Obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązany jest do podania aktualnych danych kontaktowych w panelu klienta Przetwarzającego i aktualizacji tych danych.
 2. Administrator zobowiązany jest do informowania Przetwarzającego o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy.

§ 7 Czas obowiązywania Umowy

 1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas świadczenia Administratorowi przez Przetwarzającego usług.
 2. Niniejsza Umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym.
 3. Zmiana warunków umowy o świadczenie usług związanych z umową o świadczenie usług w ramach platformy Vindicat / VCAT, nie wpływa na postanowienia niniejszej Umowy.

§ 8 Zakończenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator zobowiązuje się do trwałego usunięcia z dniem rozwiązania Umowy danych osobowych swoich dłużników, umieszczonych w systemie informatycznym Przetwarzającego w części zarządzanej przez Administratora.
 2. Przetwarzający zobowiązuje się do trwałego usunięcia powierzonych mu danych osobowych z systemu informatycznego Przetwarzającego w części zarządzanej przez Przetwarzającego w terminie do 15 dni od dnia usunięcia danych osobowych przez Administratora.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Przetwarzający ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym postanowienia niniejszej Umowy wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które Umowa lub RODO nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające.
 2. Przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z p. 1 jeżeli udowodni, że w żaden sposób nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.
 3. Przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie zbioru w systemie informatycznym Administratora oraz w systemie informatycznym Przetwarzającego w części zarządzanej przez Administratora.
 4. Przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych Administratora w panelu klienta Przetwarzającego.

§ 10 Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych pomiędzy Stronami mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań przy rozwiązywaniu wszelkich sporów mogących wystąpić w przyszłości w związku z wykonaniem Umowy, w drodze obustronnych uzgodnień i porozumień. W przypadku, gdy powstałego sporu nie da się rozstrzygnąć w sposób określony powyżej, spór będzie rozstrzygany przez Sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne nie uchybia to mocy pozostałym, a Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym zapisem odzwierciedlającym pierwotną wolę Stron.

Załącznik nr 1

Zakres powierzenia danych osobowych

 1. Charakter oraz cele przetwarzania: wykonanie umowy z użytkownikiem serwisu Vindicat.pl
 2. Kategorie osób, których dane dotyczą: Dłużnicy użytkowników serwisu Vindicat.pl
 3. Rodzaj danych osobowych: : adres email, NIP, dane z CEIDG (w przypadku przedsiębiorców), dane teleadresowe, PESEL (w przypadku osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami), osoby kontaktowe wskazane przez Dłużników i ich dane teleadresowe, informacja o długu (w tym źródło oraz wysokość długu)
 4. Obszar, na którym będą przetwarzane dane osobowe: Unia Europejska

Załącznik nr 2

Lista dalszych podmiotów przetwarzających

 1. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, KRS: 0000535618, NIP:7811765125
 2. OVH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000220286, NIP: 8992520556
 3. PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, KRS 0000347935, NIP: 7792369887
 4. FIBERPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000647662, NIP: 7010634566

 

Regulamin z dnia 15 lutego 2021 roku

Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!