facebook

Regulamin platformy windykacyjnej Vindicat.pl

obowiązujący od 25 maja 2018 roku

 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania platformy windykacyjnej znajdującej się pod domeną www.vcat.pl, której administratorem i właścicielem jest Vindicat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE

 


§ 1 DEFINICJE

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte w nim terminy oznaczają:
  • Vindicat –Vindicat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 (00-844 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000516043;
  •  Wierzyciel – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna reprezentowana zgodnie z zasadami art. 38 k.c. oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (art. 331 k.c.) będące przedsiębiorcą w rozumieniu art 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  • Użytkownik Dłużnik – osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wobec której Użytkownik posiada wymagalne lub niewymagalne wierzytelności i której zostały przesłane dane do logowania w serwisie w związku z propozycją zawarcia ugody z Użytkownikiem Wierzycielem;
  • System Vindicat.pl – platforma windykacyjna udostępniona pod adresem www.vcat.pl, za pomocą której Vindicat świadczy Usługi na rzecz Użytkowników;
  • Konto – prowadzone przez Vindicat dla Użytkownika konto pod domeną www.vcat.pl, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Systemu Vindicat.pl;
  • Kupujący – osoba, która za pośrednictwem Systemu Vindicat.pl zgłosiła chęć zakupu wierzytelności, której oferta sprzedaży znajduje się na Giełdzie Wierzytelności;
  • Administrator bazy danych Dłużników – Użytkownik wprowadzający dane osobowe Dłużnika do swojego Konta;
  • Administrator bazy danych Użytkowników – Vindicat;
  • Adres kontaktowy – adres e-mail, który Użytkownik podaje w trakcie rejestracji do wyłącznego kontaktu z Vindicat oraz e-mail Vindicat: biuro@vindicat.pl lub pomoc@vcat.pl;
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Usługi – usługi świadczone przez Vindicat za pośrednictwem platformy windykacyjnej Vindicat.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące skróty:
  • u.o.o.d.o – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z pózn. zm.) w zakresie przepisów utrzymanych w mocy po 25 maja 2018 roku oraz obowiązująca ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
  • r.o.d.o – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • k.c – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
  • u.ś.d.e – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

 

§ 2 UŻYTKOWNIK

Użytkownikiem Systemu Vindicat.pl może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna reprezentowana zgodnie z zasadami art. 38 k.c. oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (art. 331 k.c.) będące przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

§ 3 REJESTRACJA

 1. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest poprawne ukończenie procesu bezpłatnej rejestracji do Systemu Vindicat.pl, w trakcie, której przyszły Użytkownik podaje dane osobowe wymagane w procesie rejestracji Konta oraz akceptuje treść Regulaminu.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  • zapoznał się z nim, zrozumiał jego treść i ją akceptuje, a także zobowiązuje się do przestrzegania go,
  • zobowiązuje się do podawania wszelkich danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, a także ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie wprowadzone dane na swoim koncie w Systemie Vindicat.pl.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail, który staje się jego adresem kontaktowym. Adres kontaktowy jest wyłącznym środkiem komunikacji pomiędzy Vindicat a Użytkownikiem. Korespondencja dotycząca czynności wynikających z Regulaminu i korzystania z Systemu Vindicat.pl, kierowana na Adres kontaktowy ma dla stron moc prawną.
 4. Wyrejestrowanie z Systemu Vindicat.pl odbywa się poprzez zwrócenie się przez Użytkownika do Vindicat i zgłoszeniu żądania usunięcia jego Konta.

 

§ 4 KONTO

 1. Użytkownik korzysta z Systemu Vindicat.pl za pośrednictwem swojego unikalnego Konta, które powstaje w wyniku ukończonej rejestracji. Logowanie do Konta odbywa się za pośrednictwem strony www.vcat.pl, a w przypadku udostępnienia Użytkownikom aplikacji mobilnych także za ich pośrednictwem.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za informacje udostępniane na swoim Koncie, w szczególności staje się Administratorem prowadzonej przez siebie bazy danych zgodnie z u.o.o.d.o. i r.o.d.o
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Konta z zachowaniem zasad najwyższej staranności i dobrej wiary, za które uznaje się w szczególności:
  • prowadzenie czynności windykacyjnych samodzielnie oraz w ramach zlecenia dla Vindicat wobec Dłużników, których jest wierzycielem i posiada stosowne dowody na potwierdzenie istnienia wierzytelności,
  • umieszczanie danych na giełdzie wierzytelności zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, z zachowaniem wymagań u.o.o.d.o. i r.o.d.o,
  • nieudostępniania danych logowania do Konta innym osobom, za wyjątkiem osób umocowanych przez Użytkownika lub uprawionych do jego reprezentacji, a także do odpowiedniego zabezpieczenia danych do logowania przed osobami nieuprawnionymi.
 4. Użytkownik korzystający z Systemu Vindicat.pl wykupuje pakiety spraw za pośrednictwem systemu Dotpay, zgodnie z Cennikiem Usług znajdującym się na stronie www.vindicat.pl/cennik/. Przez wykupienie pakietu spraw rozumie się dostęp do wszystkich narzędzi oferowanych przez system w aktywowanej przez użytkownika sprawie. Ilość spraw jest uzależniona od wybranego pakietu.
 5. W Cenniku Usług znajduje się specyfikacja każdego z pakietów określająca miesięczną opłatę na prowadzenie określonej liczby spraw, jak również wysokość opłaty dodatkowej w przypadku wprowadzenia spraw, których ilość przekracza liczbę spraw objętych pakietem.
 6. Liczba spraw objęta danym pakietem jest niezmienna i w wypadku zakończenia prowadzenia danej sprawy, w jej miejsce, w ramach tego samego pakietu, można wprowadzić nową sprawę do Systemu Vindicat.pl.
 7. Poprzez sprawę rozumie się pojedynczą wierzytelność w stosunku do konkretnego dłużnika w momencie zaakceptowania danych wierzytelności i rozpoczęcia windykacji. Sprawa może zawierać wierzytelność pochodzącą z jednego rodzaju roszczenia. W danej sprawie Użytkownik może podejmować dowolne czynności (generacja pism, sms, email, negocjacje, ogłoszenia na giełdzie itp.) przewidziane w systemie i ograniczone jedynie przez limit dla danej czynności. Aktualny limit czynności w danej sprawie jest prezentowany w koncie użytkownika, w widoku sprawy. Obowiązujące limity generacji poszczególnych czynności określa Cennik w niniejszym Regulaminie.
 8. Vindicat posiada uprawnienie do czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika jeżeli będzie to uzasadnione wyjaśnieniem wątpliwości związanych z prowadzeniem Konta przez Użytkownika, w szczególności zgodnie z obowiązkami Vindicat wynikającymi z u.ś.d.e. Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia na wniosek Vindicat dokumentów potwierdzających istnienie stanu faktycznego i prawnego, na którym Użytkownik opiera swoje roszczenie wobec Dłużnika. Czasowe zablokowanie dostępu do Konta nie jest podstawą jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Vindicat.
 9. Vindicat nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie ingerencje w Konto Użytkownika, w szczególności na skutek siły wyższej, wejścia w posiadanie danych do logowania przez osoby nieuprawnione niezwiązane z Vindicat.

 

ROZDZIAŁ II
USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POMOCĄ SYSTEMU VINDICAT.PL

 


§ 5 MODUŁ I - WINDYKACJA SAMODZIELNA

 1. Wszystkie czynności windykacyjne do samodzielnego wykonania przez Użytkownika za pomocą narzędzi dostępnych w ramach Konta w Systemie Vindicat.pl zostają ujęte w dwie kategorie: windykacja polubowna (przedsądowa) oraz windykacja sądowo – egzekucyjna.
 2. Użytkownik za pomocą narzędzi udostępnionych na koncie może prowadzić samodzielnie czynności windykacyjne.
 3. Pierwszą czynnością w samodzielnej windykacji jest wprowadzenie danych dotyczących wierzytelności, w szczególności danych osobowych Dłużnika. Następnie Użytkownik generuje odpowiednie pismo windykacyjne polubowne lub procesowe (postępowanie nakazowe, upominawcze i egzekucyjne) do formatu .pdf i zapisuje je na nośniku danych. Dalsze czynności, które podjąć musi Użytkownik są uzależnione od rodzaju pisma.
 4. W przypadku powzięcia przez Wierzyciela decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Dłużnikiem, wysyła on do Dłużnika pismo bądź wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej o możliwości zalogowania się przez Dłużnika do Systemu Vindicat.pl za pomocą unikalnego loginu i hasła w celu rozpoczęcia negocjacji mających prowadzić do zawarcia ugody między nimi. Po zalogowaniu się przez Dłużnika do Systemu Vindicat.pl, w celu rozpoczęcia prowadzenia negocjacji z Wierzycielem jest on zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień w celu kontynuowania korzystania z Systemu Vindicat.pl.
 5. Vindicat do każdego wygenerowanego pisma dołącza instrukcje dotyczące nadania pismu odpowiedniej mocy prawnej.
 6. Ilość generacji poszczególnych pism i możliwości podjęcia czynności takich jak publikacja ogłoszenia na giełdzie długów czy skorzystanie z modułu negocjacji dla poszczególnej sprawy jest ograniczona ilościowo i określona w Cenniku zamieszczonym w niniejszym Regulaminie. O bieżącej liczbie dostępnych czynności i pism w systemie Użytkownik jest informowany poprzez wyświetlenie mu komunikatu liczbowego pod każdą czynnością (widok wyboru czynności lub pism).
 7. Szczegółowy zakres Usług dostępnych w Systemie Vindicat.pl dostępny jest na stronie internetowej: www.vindicat.pl.

 

§ 6 MODUŁ II - WINDYKACJA ZLECONA

 1. Zlecenie windykacji następuje w drodze odrębnej umowy i związanych z nią regulacji.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usługi wysyłki korespondencji do Dłużników Vindicat zastrzega, iż wykonywanie tych Usług może zostać zlecone podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w masowej wysyłce korespondencji, przy czym zlecenie tych Usług podmiotom trzecim nastąpi w zgodzie u.o.o.d.o. i r.o.d.o.
 3. Vindicat wszystkie czynności zlecone wykonuje z zachowaniem zasad najwyższej staranności oraz etyki zawodowej, jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za niezależny od siebie brak rezultatu w szczególności niewypłacalności Dłużnika, brak odpowiedzi na korespondencje kierowaną do Dłużnika.

 

§ 7 MODUŁ III - GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI

 1. Internetowa Giełda Wierzytelności Vindicat.pl działa na podstawie ogólno obowiązujących przepisów prawa:
  • art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz. U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami,
  • art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 1. Użytkownik za pomocą Konta w Systemie Vindicat.pl może wystawiać wierzytelności na sprzedaż. Oferty sprzedaży wierzytelności Użytkownika dostępne będą na Giełdzie Wierzytelności znajdującej się na stronie internetowej: www.vcat.pl.
 2. Opublikowane oferty mogą być wyróżnione w wynikach, a ilość i rodzaj wyróżnienia został opisany w Cenniku zamieszczonym w Regulaminie. Wyróżnienie ogłoszenia umożliwia tymczasowe wyróżnienie kolorystyczne oferty na liście ogłoszeń. Opublikowane i wyróżnione ogłoszenia są prezentowane w kolejności chronologicznej tzn. ostatnio dodane znajdują się na pierwszych stronach listy, posortowane wg wyróżnienia lub jego braku.
 3. Wyrażenie chęci nabycia wierzytelności za pośrednictwem Giełdy Wierzytelności inicjuje nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Kupującym. Vindicat nie jest stroną nawiązanego, w myśl ust. 1 niniejszego paragrafu, stosunku prawnego, a Giełda Wierzytelności służy wyłącznie celom nawiązania takiego stosunku (skomunikowania ze sobą Użytkownika i Kupującego).
 4. W celu nabycia wierzytelności przez Kupującego konieczne jest zawarcie umowy we właściwiej formie, jeżeli takowa jest przewidziana przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, bądź wynika z danego stosunku prawnego.
 5. W przypadku sprzedaży wierzytelności, jej całkowitej lub częściowej spłaty przez Dłużnika, Wierzyciel jest zobowiązany odpowiednio usunąć ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności lub zaktualizować wartość wierzytelności niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe.
 6. Vindicat nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkownika i Kupującego umowy cesji, jak również za odstąpienie przez jedną ze stron od Umowy.
 7. Vindicat nie ponosi odpowiedzialności za publikację i treści ogłoszeń zamieszczone przez Użytkowników, które są przeznaczone na sprzedaż na Giełdzie. W przypadku zaistnienia niezgodności ze stanem faktycznym, uprawniony podmiot obowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z wystawcą ogłoszenia w celu jego usunięcia lub korekty.
 8. Vindicat nie dokonuje oceny zasadności i legalności zamieszczonych ogłoszeń. Jednocześnie Vindicat zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności Użytkownika w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia ogłoszenia, opłata za jego publikację i promowanie nie jest zwracana.

 

§ 8 MODUŁ IV – PRODUKTY BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ
INFOMONITOR S.A. OFEROWANE PRZEZ VINDICAT

 1. System Vindicat.pl umożliwia skorzystanie z produktów Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w postaci raportu gospodarczego, jak również umożliwia przekazanie do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. informacji gospodarczych w celu ich ujawnienia.
 2. Raport gospodarczy:
  • Użytkownik za pośrednictwem Konta w Systemie Vindicat.pl może wykupić raport gospodarczy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
  • Raport gospodarczy, który może zostać pobrany za pośrednictwem Systemu Vindicat.pl to raport o przedsiębiorcy opracowany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. na podstawie informacji gospodarczych znajdujących się w bazie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. spełniających warunki ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530).
  • Cena za pobranie raportu gospodarczego określona została w cenniku zamieszczonym pod adresem www.vindicat.pl.
 3. Przekazanie do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. informacji gospodarczych
  w celu ich ujawnienia:
  • Możliwość, warunki oraz tryb przekazania informacji gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w celu ich ujawnienia reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530).
  • Użytkownik chcący przekazać informacje gospodarcze do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. za pośrednictwem Systemu Vindicat.pl musi wygenerować w Systemie Vindicat.pl Umowę abonamentową o udostępnianie informacji gospodarczych oraz pełnomocnictwo, wydrukować Umowę w dwóch egzemplarzach oraz pełnomocnictwo w jednym egzemplarzu, podpisać wszystkie dokumenty i wysłać na adres: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa.
  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. po otrzymaniu podpisanej Umowy abonamentowej o udostępnianie informacji gospodarczych oraz pełnomocnictwa, w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, poinformuje Użytkownika o aktywacji usługi przesyłając Użytkownikowi jeden egzemplarz podpisanej Umowy.
  • Po aktywacji usługi przekazywania informacji gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Użytkownik będzie miał możliwość za pośrednictwem Systemu Vindicat.pl przekazywania informacji gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Zawarta Umowa abonamentowa o udostępnianie informacji gospodarczych ma zastosowanie do ogółu spraw prowadzonych przez Użytkownika w Systemie Vindicat.pl.
  • Użytkownik, który zawarł Umowę abonamentową o udostępnianie informacji gospodarczych jest zobowiązany przestrzegać jej postanowień.
  • Vindicat nie jest stroną Umowy abonamentowej o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Użytkownika z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
  • Usługa przekazania informacji gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. za pośrednictwem Systemu Vindicat.pl jest bezpłatna dla Użytkowników.
  • Koszty zawarcia i korzystania z Umowy abonamentowej o udostępnianie informacji gospodarczych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. obciążają Użytkownika.

 

§ 9 USŁUGI PRAWNE

Użytkownik może również skorzystać z oferowanych dodatkowych Usług obsługi prawnej. W przypadku wyrażenia takiej woli powinien skontaktować się z Vindicat w celu otrzymania szczegółowej oferty obsługi prawnej uzależnionej od charakteru i złożoności sprawy.

 

§ 10 NEWSLETTER

W celu umożliwienia Użytkownikowi Wierzycielowi korzystania z Usług, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia tych Usług, Vindicat dostarcza Użytkownikowi Wierzycielowi w postaci Newslettera, informacje m.in. o organizacji Systemu, zmianach w prawie, możliwościach odzyskiwania należności oraz inne informacje o charakterze biznesowym.

 

§ 11 CENNIK

 1. Rejestracja i prowadzenie Konta przez Użytkownika jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z narzędzi określonych w §5, zlecenie określone w §6, oferowanie wierzytelności określone w §7 są odpłatne. Aktualny cennik opłat znajduje się pod adresem www.vindicat.pl. Cennik zawiera również szczegółowe informacje o sposobach dokonywania opłat w poszczególnych formach. Zmiany w cenniku nie mają wpływu na wysokość zobowiązań Użytkowników wobec Vindicat przed wprowadzeniem zmian w cenniku.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 4. Płatność za pierwszy zakupiony pakiet danego rodzaju jest pobierana z góry, a za kolejne miesiące z dołu tj. na koniec danego miesiąca. W przypadku wprowadzenia spraw, których ilość przekracza liczbę spraw objętych pakietem, system obliczy należność za dany pakiet oraz dodatkowe sprawy nieobjęte pakietem.
 5. Potwierdzeniem dokonania płatności jest faktura VAT wystawiana przez Vindicat po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Vindicat. W tym wypadku Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 roku z późn. zm.).
 6. Do cen prezentowanych w Cenniku należy doliczyć należny podatek VAT. Cena za wybrany pakiet podczas potwierdzania zamówienia, zawiera doliczony podatek VAT (kwota brutto).
 7. W szczególnych przypadkach możliwe jest zawarcie z Użytkownikiem stosownej umowy o współpracy, określającej zasady rozliczeń w inny sposób niż wskazane w Regulaminie.
 8. Czynności podejmowane w systemie dla każdej aktywowanej sprawy są ograniczone ilościowo, nieprzekraczalne w danej sprawie limity:

1. Limit dla generacji pism, SMS, email oraz modułu negocjacji:

a. wniosek o ustalenie danych dłużnika do MSW - 2 razy

b. negocjacje online wraz z dokumentem ugody - 3 razy

c. wezwanie do zapłaty - 4 razy

d. informacja o upublicznieniu danych - 2 razy

e. pozew o zapłatę w postepowaniu uproszczonym - 3 razy

f. pozew w elektronicznym postepowaniu upominawczym - 3 razy

g. wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - 2 razy

h. wniosek o wszczęcie postepowania - 2 razy

i. wniosek o zajęcie wierzytelności - 2 razy

j. wniosek o zajęcie rachunku bankowego - 3 razy

k. wniosek o zajęcie ruchomości - 2 razy

l. wniosek o zajęcie nieruchomości - 2 razy

ł. wniosek o udzielenie informacji - 2 razy

m. wniosek o zawieszenie postepowania - 2 razy

n. wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego - 2 razy

2. Limit dla publikowania i wyróżniania ogłoszeń na giełdzie długów:

a. publikacja ogłoszenia - 2 razy

b. promowanie ogłoszenia - 3 razy przy czym okresy promowania ogłoszenia są różne i wynoszą: 30, 60 oraz 90 dni.

 

§ 12 WPŁATY NA POCZET SPŁATY WIERZYTELNOŚCI

Wpłaty dokonywane przez Dłużnika na poczet spłaty wierzytelności są księgowane w następującej kolejności – na koszty, następnie na odsetki i należność główną.

 

§ 13 WYPOWIEDZENIE

Wykupienie danego pakietu następuje na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia stanowiącego dwa pełne okresy rozliczeniowe liczonymi od końca bieżącego okresu rozliczeniowego w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy. Zachowanie okresu wypowiedzenia jest wymagane z uwagi na konieczność zamknięcia spraw z prawidłowo rozliczonym saldem m.in. naliczeniem ewentualnie przysługujących odsetek. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie, pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie może być złożone w formie elektronicznej, w przypadku potwierdzenia przyjęcia wypowiedzenia przez drugą stronę, także w formie widomości elektronicznej.

 

 

ROZDZIAŁ III
DANE OSOBOWE I POUFNOŚĆ INFORMACJI

 


§ 14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i udostępniane przez Vindicat zgodnie z u.o.o.d.o. oraz rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz po 25 maja 2018 roku w zakresie w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu r.o.d.o. – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem bazy danych Użytkowników jest Vindicat. Administratorem bazy danych Dłużników są ich wierzyciele tj. Użytkownicy, którzy dokonali wprowadzenia ich danych do Systemu Vindicat.pl za pośrednictwem swojego Konta.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do udostępnionych przez siebie danych osobowych w ramach korzystania przez niego z Systemu Vindicat.pl oraz do ich zmiany.
 4. Publikacja danych Dłużników na giełdzie odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 5. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Vindicat wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie tj. wyłącznie w celu realizacji Umowy o świadczenie usług teleinformatycznych, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o) oraz celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.).
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219). Vindicat jest uprawniony przetwarzać dane osobowe Użytkownika, także po zakończeniu korzystania z Usługi, jeżeli są:
  • niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 wspomnianej ustawy;
  • niezbędne do wykazania, iż usługi wynikające z Regulaminu zostały wykonane, w terminie przedawnienia roszczeń obowiązującego w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami;
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.

 

§ 15 POUFNOŚĆ INFORMACJI

 1. Vindicat zobowiązuje się do zachowania poufność dotyczących wszelkich relacji z Użytkownikiem, w szczególności prowadzonymi przez niego czynnościami za pomocą Konta oraz danymi osobowymi.
 2. Vindicat zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania oraz niewykorzystywania przekazanych przez Użytkownika informacji i danych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wynikających z korzystania przez Użytkownika z Systemu Vindicat.pl i postanowień Regulaminu w szczególności wobec podmiotów odpowiedzialnych za świadczenie usług hostingowych, wysyłki korespondencji jak również wysyłki wiadomości SMS.
 3. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Klauzuli informacyjnej akceptowanej przez Użytkownika podczas rejestracji konta w systemie.
 4. Strony postanawiają, że w celu świadczenia Usług lub właściwej realizacji Umowy o świadczenia usług teleinformatycznych zawartej pomiędzy Stronami oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów u.o.o.d.o. oraz r.o.d.o. Użytkownik powierzy Vindicat dane osobowe, które będzie przetwarzał na podstawie odrębnej umowy powierzenia zawartej z administratorem danych.
 5. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dalszego powierzenia danych osobowych, a w szczególności jest uprawniony do ich powierzenia Vindicat. Użytkownik oświadcza, że zawrze umowę powierzenia danych osobowych w formie pisemnej w tym elektronicznej poprzez Panel klienta.

 

ROZDZIAŁ IV
REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 


§ 16 REKLAMACJA

 1. Problemy związane z funkcjonowaniem Systemu Vindicat.pl znajdującego się pod domeną www.vcat.pl Użytkownik powinien zgłaszać na adres e-mail: pomoc@vcat.pl.
 2. Reklamacje Użytkownik powinien zgłaszać w terminie 3 dni od powzięcia informacji o niezgodności Usługi z Regulaminem oraz opisem, a także o problemach technicznych pod rygorem ich późniejszego pozostawienia bez rozpatrzenia.
 3. Podstawę reklamacji stanowi zgłoszenie Użytkownika dokonane zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, informujące o problemach w korzystaniu z Usługi. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane Użytkownika, umożliwiające w jednoznaczny sposób jego identyfikację, przedmiot reklamacji, nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Vindicat rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony. Użytkownik na adres kontaktowy otrzyma informacje o rozpatrzeniu reklamacji, a także o ewentualnym przedłużeniu terminu na jej rozpatrzenie.

 

§ 17 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU VINDICAT.PL

 1. Vindicat dołoży wszelkich starań, aby Usługi świadczone w ramach Systemu Vindicat.pl były najwyższej jakości oraz zobowiązuje się ze swej strony zachować należytą staranność przy ich realizacji.
 2. Vindicat ponosi odpowiedzialność za zawinioną szkodę wyrządzoną Użytkownikowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym działaniem Systemu Vindicat.pl, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to spowodowane następstwem okoliczności, za które Vindicat nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W przypadku braku ciągłości funkcjonowania Systemu Vindicat.pl powstałego z winy Vindicat, uniemożliwiającego korzystanie z opłaconych przez Użytkownika Usług, trwającego ponad 24 godziny, Vindicat zobowiązuje się do przyznania Użytkownikowi 1 sprawy do wykorzystania w Systemie Vindicat.pl za każde kolejne 24 godziny (ponad okres pierwszych 24 godzin) przerwy w funkcjonowaniu Systemu Vindicat.pl.
 4. Vindicat ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości wniesionej przez Użytkownika wpłaty, która nie została wykorzystana przez Użytkownika na zakup Usługi w czasie przerwy w funkcjonowaniu Systemu Vindicat.pl.
 5. Vindicat nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dochodzenia przez Użytkownika zapłaty wierzytelności, za utracone korzyści, których przyczyną może być przerwa w funkcjonowaniu Systemu Vindicat.pl, utratę danych oraz przydatność do konkretnych celów, a także koszty wynikające z roszczeń osób trzecich.

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 18 REGULAMIN

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników Systemu Vindicat.pl.
 2. O treści zmian Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na jego Adres kontaktowy informacji, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Vindicat w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Zarejestruj się i poznaj system bez żadnych zobowiązań


Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!