Poświadczenie nieprawdy przez dłużnika - jakie są konsekwencje?

27-05-2024

Podejrzewasz swojego dłużnika o nieuczciwe praktyki? Masz wątpliwości czy przedstawia prawdziwe informacje na temat swojej sytuacji finansowej? Poświadczanie nieprawdy w procesie windykacji to poważne przestępstwo, którego konsekwencje mogą być odczuwalne nie tylko przez dłużnika, ale także wierzyciela. Zapoznaj się z naszym artykułem, by uniknąć zbędnych komplikacji i skutecznie odzyskać swoje pieniądze.

Poświadczenie nieprawdy przez dłużnika - jakie są konsekwencje?

Czym jest poświadczenie nieprawdy przez dłużnika?

Poświadczenie nieprawdy to działanie polegające na celowym przedstawieniu fałszywych informacji w dokumentach, np.: sądowych lub administracyjnych. Celem takich działań może być uzyskanie korzystniejszych warunków spłaty zobowiązań, a także opóźnienie płatności czy nawet umorzenie długu.

Fałszowanie informacji przez dłużnika ma mu przynieść korzyści, których nie uzyskałby, podając prawdziwe dane.

Nieuczciwe praktyki dłużników mogą obejmować:

 • fałszowanie dokumentów finansowych,
 • zatajanie majątku lub źródeł dochodu,
 • składanie fałszywych oświadczeń i zeznań.

Przykład:

Pan Jan, właściciel małej firmy budowlanej, zalegał z opłatami za zakup narzędzi i materiałów. Gdy firma zaczęła mieć problemy finansowe, mężczyzna postanowił fałszować faktury, aby uniknąć spłaty zadłużenia.

Jednym z kluczowych powodów, dla których oszustwa pana Jana nie zostały wykryte wcześniej, był brak dokładnej kontroli faktur i dokumentów przez wierzycieli. Wiele z przedstawianych dokumentów nie zostało wystarczająco uważnie przeanalizowanych. Pan Jan korzystał na tym, że wierzyciel pominął szczegółową weryfikację, dokumentów. To niedopatrzenie umożliwiło panu Janowi skuteczne ukrywanie swojego faktycznego stanu finansowego i prowadzenie nieuczciwych praktyk przez dłuższy czas.

Po ujawnieniu oszustw mężczyzna poniósł poważne konsekwencje prawne i finansowe. Pan Jan został skazany na karę pozbawienia wolności, a jego firma zobowiązana do spłaty zaległych zobowiązań wobec wierzycieli wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

Konsekwencje działań pana Jana dotknęły również jego wierzycieli. Wielu z nich musiało zmagać się z poważnymi problemami finansowymi. Brak spłat ze strony pana Jana wpłynął negatywnie na ich płynność finansową. W rezultacie, zamiast skupić się na rozwijaniu swojej działalności, wierzyciele musieli poświęcić czas i środki na dochodzenie swoich praw.

Powyższy przykład pokazuje, że aby uchronić firmę przed nieuczciwymi praktykami, trzeba przede wszystkim systematycznie monitorować faktury i umowy. Na rynku istnieje wiele narzędzi do porządkowania dokumentacji finansowej, spośród których szczególnie polecamy RoboVindicat. Dzięki modułowi do monitoringu płatności RoboVindicat firma może skoncentrować się na prewencji, a nie leczeniu skutków oszustw, czy strat finansowych.

 

Fałszowanie informacji przez dłużnika - konsekwencje prawne

Poświadczenie nieprawdy przez dłużnika jest traktowane jako naruszenie prawa i może skutkować poważnymi następstwami.

W zależności od skali oszustwa sąd może zastosować:

 • karę pozbawienia wolności,
 • karę grzywny,
 • obowiązek naprawienia szkody.

Fałszowanie informacji nie tylko narusza zasady uczciwości w obrocie gospodarczym, ale również prowadzi do poważnych strat finansowych dla wierzycieli. Przepisy Kodeksu Karnego przewidują surowe sankcje za tego rodzaju działania, aby chronić integralność systemu finansowego i handlowego. Surowość tych sankcji ma na celu skuteczne odstraszanie potencjalnych sprawców, zapewniając, że dłużnicy nie będą bezkarnie manipulować dokumentacją w celu unikania spłaty zobowiązań.

Poświadczanie nieprawdy podważa zaufanie między partnerami biznesowymi, destabilizuje rynek i prowadzi do dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem należności.

Odpowiedzialność prawna za podrabianie dokumentów jest kluczowa dla utrzymania stabilności i przejrzystości w relacjach gospodarczych.

Sankcje za fałszowanie dokumentów przewidziane w przepisach Kodeksu Karnego:

 • przerabianie dokumentu i używanie go za autentyczny - kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat,
 • wypełnianie podpisanego blankietu niezgodnie z wolą podpisanego - kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (w przypadku mniejszej wagi, sąd może zastosować karę grzywny),
 • przygotowania do wyżej wymienionych przestępstw - kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Konsekwencje fałszowania dokumentów określa art. 270. Kodeksu Karnego pn. „Fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny”.

Często spotykanym, nieuczciwym działaniem jest zatajanie majątku. Dłużnicy podejmują różnorodne kroki, aby ukryć swoje aktywa, co znacznie utrudnia proces windykacji i oddala grożącą im niewypłacalność.

Do takich praktyk należą:

 • przenoszenie majątku na osoby trzecie, abyuniknąć ich zajęcia przez komornika,
 • uszkadzanie składników majątku, aby obniżyć ich wartość i uczynić mniej atrakcyjnymi lub wręcz bezużytecznymi dla wierzyciela,
 • ukrywanie dochodów lub korzystanie z nieformalnych źródeł dochodu, aby nie wykazywać oficjalnych zarobków, które mogłyby zostać zajęte na poczet długów,
 • zakładanie fikcyjnych firm, przez które przepływają ich dochody, co utrudnia wierzycielom ustalenie rzeczywistej sytuacji finansowej dłużnika,
 • tworzenie skomplikowanych struktur finansowych, co utrudnia śledzenie przepływów finansowych i identyfikację rzeczywistych właścicieli majątku,
 • ucieczka za granicę - w ekstremalnych przypadkach dłużnicy mogą opuścić kraj, aby uniknąć odpowiedzialności finansowej.

Takie praktyki są niezgodne z prawem.

Sankcje za usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie majątku przewidziane w przepisach Kodeksu Karnego:

 • celem uniknięcia niewypłacalności lub upadłości - kara pozbawienia wolności do lat 3.
 • celem udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela - kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Konsekwencje ukrywania i przenoszenia majątku określa art. 300. Kodeksu Karnego pn. „Utrudnianie zaspokojenia roszczeń wierzyciela”.

Nieuczciwi dłużnicy mogą poświadczać nieprawdę na etapie postępowania sądowo-egzekucyjnego.

Sankcje za składanie fałszywych oświadczeń i zeznań, przewidziane w przepisach Kodeksu Karnego:

 • w postępowaniu sądowym lub postępowaniu na podstawie ustawy - kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8,
 • biegli rzeczoznawcy lub tłumacze - kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Co istotne, zeznający musi zostać poinformowany o możliwej odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Konsekwencje składania fałszywych oświadczeń i zeznań określa art. 233. Kodeksu Karnego pn. „Fałszywe zeznania”.

Poświadczenie nieprawdy a konsekwencje społeczne

Poświadczenie nieprawdy prowadzi także do innych komplikacji w przyszłości. Dłużnik, który został skazany za takie przestępstwo, może mieć trudności z uzyskaniem kredytów, prowadzeniem działalności gospodarczej czy nawet znalezieniem zatrudnienia.

Przykład:

Pan Tomasz fałszował dokumenty swojej firmy, aby uniknąć spłaty dużego kredytu. Po wykryciu oszustwa został skazany na karę więzienia. Po wyjściu na wolność miał ogromne trudności z ponownym założeniem firmy, gdyż banki i instytucje finansowe odmawiały mu udzielenia jakichkolwiek kredytów. W rezultacie mężczyzna musiał podjąć pracę poniżej swoich kwalifikacji, aby utrzymać siebie i rodzinę.

Utrata zaufania w świecie biznesu jest trudna do odbudowania. Trudno zaprzeczyć, iż poświadczanie nieprawdy przez dłużnika znacząco wpływa na relacje biznesowe.

Fałszowanie informacji powoduje szereg nieprzyjemnych konsekwencji, negatywnie wpływających na dobre imię przedsiębiorcy:

 • utrata reputacji - może skutkować zerwaniem umów, zakończeniem współpracy oraz trudnościami w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych,
 • brak dostępu do finansowania - banki i instytucje finansowe mogą odmówić dłużnikowi udzielenia kolejnych kredytów czy pożyczek, obawiając się ryzyka powtórzenia nieuczciwych praktyk,
 • problemy z zatrudnieniem - pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby z przeszłością kryminalną związaną z oszustwami finansowymi.

Vindicat.pl - wsparcie w walce z nieuczciwymi dłużnikami

W obliczu problemów związanych z poświadczeniem nieprawdy przez dłużników, wierzyciele potrzebują skutecznych narzędzi do ochrony swoich interesów. Vindicat.pl to platforma, która oferuje kompleksowe rozwiązania dla wierzycieli, pomagając w odzyskiwaniu należności oraz monitorowaniu wiarygodności dłużników.

Klienci Vindicat.pl zyskują:

 • szybkie odzyskanie środków - aż 93% spraw prowadzonych przez Vindicat.pl zakończyło się z sukcesem na etapie windykacji polubownej (bez udziału sądu),
 • czas na prowadzenie bieżących spraw firmy - wprowadź dane długu do naszej aplikacji, a system wygeneruje dla Ciebie personalizowane pisma i dokumenty, spełniające wszelkie formalne wymogi windykacji polubownej,
 • dostęp do bazy wiedzy Vindicat.pl - podzielimy się z Tobą naszą wiedzą, aby windykacja nie miała przed Tobą żadnych tajemnic!
 • opłacalność w walce o każdą sumę - przedstaw nam swoją sytuację i wspólnie wybierzemy odpowiedni model rozliczenia, w pełni dostosowany do Twoich potrzeb.

Boisz się, że koszt odzyskania będzie wyższy niż suma, o którą walczysz? A może obawiasz się nieprzewidzianych kosztów związanych z windykacją? Z Vindicat.pl taka sytuacja nigdy się nie zdarzy!

W zależności od rodzaju długu przygotowaliśmy dla Ciebie dwa podstawowe sposoby rozliczenia:

 

RoboVindicat - robot do samodzielnej windykacji on-line!

Vindicat.pl to nie tylko narzędzie do windykacji, ale także wsparcie dla klientów, którzy chcą zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem małych i średnich firm. Aplikacja RoboVindicat oferuje szereg udogodnień, dzięki którym możesz uchronić swoją firmę przed dochodzeniem roszczeń od nieuczciwych klientów.

Rejestracja w systemie trwa zaledwie kilka minut, a nasz robot od razu umożliwia łatwe i szybkie korzystanie z wszystkich narzędzi i usług!

RoboVindicat oferuje:

 • opracowanie harmonogramu spłaty ratalnej,
 • ustalenie odsetek związanych z nieterminową płatnością,
 • automatyczną wysyłkę wezwania do zapłaty opatrzone pieczęcią kancelarii Vindicat.pl,
 • bieżący monitoring postępów w sprawie,
 • dostęp do giełdy długów Vindicat.pl,
 • dostęp do BIG InfoMonitor.

Boisz się, że Twój klient poświadcza nieprawdę? Analizuj i archiwizuj wszelkie dokumenty związane z transakcjami! RoboVindicat zbiera umowy i dokumenty windykacyjne w jednym miejscu, a dzięki synchronizacji z popularnymi systemami księgowymi, takimi jak: wFirma, Fakturownia, ifirma czy InFakt nie umknie Ci żadna nieopłacona faktura!

Dołącz do zadowolonego grona klientów Vindicat.pl!

FAQ:

Czy za długi można trafić do więzienia?

Sprawy związane z zadłużeniem są rozpatrywane w ramach postępowań cywilnych, nie karnych. Kara pozbawienia wolności dotyczy wyjątkowych sytuacji, takich jak: zaległe alimenty czy nieopłacone podatki, a także działań związanych z naruszeniem prawa, np.: poświadczanie nieprawdy przez dłużnika czy fałszowanie dokumentów.

Mój dłużnik sfałszował umowę. Co powinienem zrobić?

Sfałszowanie umowy stanowi poważne przestępstwo. Dokładnie przeanalizuj dokumenty, oraz zbierz dowody na powstanie nieprawidłowości. Jeżeli potrzebujesz specjalistycznego wsparcia, skorzystaj z porady fachowców w zakresie windykacji. Jeśli Twoje podejrzenia okazały się prawdziwe, zgłoś sprawę organom ścigania.

Co to znaczy „success fee”?

Zasada „success fee” oznacza, że Vindicat.pl pobierze prowizję od odzyskania należności dopiero po skutecznym zaspokojeniu roszczenia.

Co grozi dłużnikowi, który poświadcza nieprawdę?

Konsekwencje poświadczania nieprawdy przez dłużnika regulują przepisy Kodeksu Karnego. W zależności od wagi czynu mogą obejmować karę grzywny, a także ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Oceń ten artykuł:

Poświadczenie nieprawdy przez dłużnika - jakie są konsekwencje?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!