Jak napisać wezwanie do zwrotu zaliczki?

08-07-2024

Zaliczka jest częstym elementem umów, służącym jako zabezpieczenie wykonania przyszłych zobowiązań. Często jednak dochodzi do sytuacji, w których konieczne jest odzyskanie wpłaconej zaliczki. Takie przypadki mogą wiązać się z różnymi problemami prawnymi i proceduralnymi. Ważne jest poprawne sformułowanie wezwania do zwrotu zaliczki oraz zrozumienie wszystkich aspektów prawnych i praktycznych z tym związanych.

Jak napisać wezwanie do zwrotu zaliczki?

Zaliczka a zadatek - podobieństwa i różnice

Zaliczka i zadatek to dwa różne pojęcia, które często są mylone lub używane zastępczo - czas, aby raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zaliczka to kwota wpłacona na poczet przyszłego zobowiązania, która w przypadku niewykonania umowy powinna być zwrócona. Zadatek natomiast ma bardziej restrykcyjny charakter - jeśli umowa nie zostanie wykonana z winy wpłacającego, druga strona może zatrzymać zadatek, a jeśli wina leży po stronie odbiorcy zadatku, musi on zwrócić jego dwukrotność.

ZaliczkaZadatek
Forma rezerwacji towaru lub usługi.Zabezpieczenie wykonania umowy.
Nie określają jej przepisy prawne.Określona przepisami prawnymi.
Podlega pełnemu zwrotowi jeśli strona wpłacająca nie zrealizuje umowy.Kwota przepada na rzecz biorącego jeśli wpłacający nie wykona umowy.
Podlega pełnemu zwrotowi jeśli strona biorąca nie zrealizuje umowy.Kwota podlega zwrotowi w podwójnej wysokości jeśli biorący nie wykona umowy.

Pamiętaj! Zarówno zaliczka jak i zadatek są ustalane przez obie strony umowy i wpłacane przed jej finalizacją.

Zwrot zaliczki - popularne praktyki i trudności

Zwrot zaliczki jest częstą praktyką, występującą szczególnie w sytuacjach, gdy umowy nie są realizowane zgodnie z pierwotnymi ustaleniami. Przyczyny niewykonania umowy mogą być różnorodne. Każda z nich niesie ze sobą konieczność zwrotu zaliczki, jeśli nie doszło do realizacji świadczenia.

Kilka typowych sytuacji, w których zaliczka musi zostać zwrócona:

 • znalezienie lepszej oferty - sprzedający znajduje korzystniejszą ofertę kupna i decyduje się na zawarcie umowy z kimś innym,
 • zmiana planów kupującego - kupujący może zrezygnować z zakupu przedmiotu umowy,
 • brak możliwości wykonania umowy - przyczyny niezależne od obu stron, wymuszające zwrot zaliczki kupującemu.

Przykład:

Pan Bartosz, zainteresowany zakupem działki, wpłacił pani Annie zaliczkę w wysokości 10000 zł. Umowa przedwstępna określała, że pełna kwota zostanie uiszczona w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy przedwstępnej, a zaliczka zostanie odjęta od ostatecznej ceny zakupu.

W międzyczasie pani Anna otrzymała ofertę od innego kupującego, która była znacznie korzystniejsza finansowo. Kobieta zdecydowała się sprzedać działkę innej osobie, nie realizując umowy z panem Bartoszem.

Zgodnie z warunkami umowy przedwstępnej, pani Ania była zobowiązana do zwrotu zaliczki. W tym przypadku zwrot zaliczki odbył się bez większych komplikacji, a pan Bartosz, mimo że nie nabył działki, odzyskał wpłacone środki bez żadnych strat finansowych.

Mimo że zasady zwrotu zaliczki wydają się jasne i proste, w praktyce często dochodzi do sytuacji, w których sprzedający odmawiają jej zwrotu. Takie przypadki mogą być frustrujące i skomplikowane dla kupujących, którzy muszą dochodzić swoich praw i walczyć o odzyskanie swoich pieniędzy.

Oto najczęstsze powody, dla których sprzedający nie chcą zwrócić zaliczki:

 • brak wyraźnych postanowień - umowa nie precyzuje zasad zwrotu zaliczki,
 • niewykonanie zobowiązań - strona biorąca zaliczkę może twierdzić, że wpłacający nie wykonał swoich zobowiązań,
 • koszty poniesione przez biorcę zaliczki - odbiorca zaliczki może argumentować, że poniósł koszty przygotowań do realizacji umowy, co uzasadnia zatrzymanie części lub całości zaliczki,
 • złe intencje - tego rodzaju działania są niestety dość częste i mogą prowadzić do długotrwałych sporów.
 

Jak poradzić sobie z odmową zwrotu zaliczki?

Sprzedający nie chce zwrócić Ci zaliczki? Nie wiesz, co robić? Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji, nie jesteś sam. Takie przypadki mogą być stresujące i frustrujące, zwłaszcza gdy Twoje pieniądze są zablokowane, a umowa nie została zrealizowana. Na szczęście istnieją kroki, które możesz podjąć, aby odzyskać swoje pieniądze.

Oto kilka praktycznych wskazówek:

 • zbierz dokumentację - upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające wpłatę zaliczki oraz warunki umowy, oraz zgromadź wszystkie dowody, które mogą być pomocne w udowodnieniu roszczeń,
 • negocjuj - wskazuj sprzedającemu zapisy umowy i ewentualne konsekwencje prawne braku zwrotu zaliczki; wiele sporów można rozwiązać w drodze negocjacji, unikając długotrwałych i kosztownych procesów sądowych,
 • wyślij wezwanie do zwrotu zaliczki - jeżeli negocjacje zawiodą, napisz formalne wezwanie do zwrotu zaliczki. Pamiętaj, aby było jasno i precyzyjnie sformułowane oraz zawierało wszystkie niezbędne informacje,
 • zwróć się po pomoc prawną - w przypadku dalszych problemów, skontaktuj się z profesjonalną firmą windykacyjną. Fachowe wsparcie prawne zwiększa szanse na odzyskanie zaliczki i uniknięcie błędów proceduralnych.

Przykład:

Pan Robert, właściciel firmy budowlanej „Bud-Rob”, otrzymał od pani Ewy zaliczkę w wysokości 5 000 zł na poczet wykonania remontu jej domu. Umowa miała obejmować generalny remont kuchni i łazienki, a prace miały rozpocząć się w ciągu miesiąca od otrzymania zaliczki. Mimo upływu tego terminu prace nie zostały rozpoczęte, a pan Robert unikał kontaktu ze zleceniodawczynią.

Po wpłaceniu zaliczki, pani Ewa wielokrotnie próbowała skontaktować się z panem Robertem, aby uzgodnić szczegóły dotyczące rozpoczęcia prac remontowych. Niestety, pan Robert unikał kontaktu, odkładał terminy spotkań i nie wywiązywał się z ustaleń. W końcu, po kilku tygodniach zwłoki, kobieta zdecydowała się na formalne wezwanie do zwrotu zaliczki.

Pani Ewa, z pomocą prawnika, przygotowała i wysłała panu Robertowi oficjalne wezwanie do zwrotu zaliczki. W piśmie wyznaczyła termin zwrotu zaliczki na 14 dni od daty otrzymania wezwania, informując, że w przypadku braku zwrotu, podejmie dalsze kroki prawne. Mimo to pan Robert nadal nie zareagował na wezwanie.

W obliczu braku reakcji ze strony pana Roberta, pani Ewa postanowiła skorzystać z usług firmy windykacyjnej. Specjaliści natychmiast podjęli działania. Na początku skontaktowali się z panem Robertem, wysyłając oficjalne pismo wzywające do zwrotu zaliczki. Następnie rozpoczęli negocjacje, mające na celu polubowne rozwiązanie sporu. Dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom negocjacyjnym, windykatorzy przekonali pana Roberta do zwrotu zaliczki, unikając tym samym konieczności podejmowania dalszych kroków prawnych.

Powyższy przykład pokazuje, jak ważne jest profesjonalne podejście do problemów związanych z odzyskiwaniem zaliczek. Firmy windykacyjne oferują profesjonalne wsparcie i skuteczne rozwiązanie problemów finansowych.

Wezwanie do zwrotu zaliczki - wzór pisma

Wpłaciłeś zaliczkę, ale transakcja nie doszła do skutku? Próbujesz odzyskać swoje pieniądze, ale sprzedający Ci to utrudnia? W takiej sytuacji wyślij drugiej stronie wezwanie do zwrotu zaliczki.

Poniżej znajduje się wzór profesjonalnego pisma, które wesprze Cię w skutecznym dochodzeniu swoich roszczeń.

 

................................................
(miejscowość i data)

 

DANE SPRZEDAJĄCEGO (pobierającego zaliczkę):
imię i nazwisko/ nazwa firmy
adres zamieszkania/ siedziby firmy
PESEL/ NIP
e-mail, telefon kontaktowy

DANE KUPUJĄCEGO (wpłacającego zaliczkę):
imię i nazwisko/ nazwa firmy
adres zamieszkania/ siedziby firmy
PESEL/ NIP
e-mail, telefon kontaktowy

WEZWANIE DO ZWROTU ZALICZKI

Wnoszę o zwrot zaliczki wpłaconej (dd.mm.rr) na poczet ... (powód wpłaty)... w kwocie... (wysokość całej zaliczki)...

Wpłaty należy dokonać w terminie ... (liczba dni)... od dnia doręczenia wezwania na numer konta ... (nazwa banku, numer rachunku do wpłaty, właściciel rachunku bankowego)...

Powodem jest ... (opis okoliczności)...

Brak płatności w podanym terminie może prowadzić do konieczności podjęcia kroków prawnych, w tym windykacyjnych oraz sądowo-egzekucyjnych.

Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające wpłatę zaliczki:

 1. Dokument
 2. Dokument

.................................................
(czytelny podpis wpłacającego zaliczkę)

 

Jak widzisz, wezwanie posiada kilka stałych punktów. Zadbaj o formalny język, właściwy układ testu oraz precyzję w przedstawieniu wszystkich informacji dotyczących wpłaconej zaliczki.

 

Są nimi:

 • dane identyfikacyjne biorącego i wpłacającego zaliczkę - imię i nazwisko lub nazwa firmy, adresy zamieszkania lub siedziby, numery PESEL lub NIP, numery kontaktowe oraz adresy mailowe;
 • informacje dotyczące zaliczki - dokładna kwota oraz udokumentowanie jej wpłaty wraz z terminem;
 • termin zwrotu - wyznaczenie konkretnego terminu płatności,
 • uzasadnienie wezwania - wskazanie powodu zwrotu zaliczki,
 • wskazanie konsekwencji w przypadku braku wpłaty,
 • opis załączników - do wezwania dołącz dokumenty potwierdzające wpłatę zaliczki.
 • data i miejsce sporządzenia wezwania oraz podpis wpłacającego (własnoręczny lub elektroniczny).

Pamiętaj! Z Vindicat.pl opatrzysz wezwanie do zwrotu zaliczki profesjonalną pieczęcią kancelarii windykacyjnej.

 

Vindicat.pl - skuteczne odzyskiwanie zaliczek

Vindicat.pl to profesjonalna firma windykacyjna, specjalizująca się w dochodzeniu należności.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie odzyskiwania pieniędzy, w tym zwrotu zaliczek i innych roszczeń. W Vindicat.pl wykorzystujemy metody windykacji polubownej, które pozwalają na rozwiązywanie sporów bez konieczności angażowania się w długotrwałe procesy sądowe. Proces ten obejmuje aktywne negocjacje z dłużnikami w celu szybkiego i efektywnego odzyskania środków.

Aż 93% spraw powierzonych Vindicat.pl zostało rozwiązanych w drodze zawarcia ugody z dłużnikiem.

W Vindicat.pl oferujemy również wsparcie w przygotowywaniu profesjonalnych pism windykacyjnych, takich jak wezwania do zwrotu zaliczki. Fachowo sporządzone dokumenty zapewniają prawidłową formę prawną i mogą być użyteczne jako materiał dowodowy w przypadku postępowania sądowo-egzekucyjnego.

Zaloguj się w systemie i zyskaj dostęp do personalizowanych wzorów takich pism jak:

 • wezwanie do zapłaty,
 • wezwanie do zwrotu zaliczki,
 • przypomnienia o upływających terminach płatności.

Korzystając z usług Vindicat.pl opatrzysz wszystkie dokumenty windykacyjne pieczęcią naszej kancelarii. Pisma i dokumenty są skrojone na miarę potrzeb każdego klienta i mają na celu maksymalizację szans na odzyskanie zaliczki lub innych należności.

Aplikacja do samodzielnej windykacji RoboVindicat nie tylko przygotuje dla Ciebie wszystkie potrzebne pisma i dokumenty, ale także prześle je do Twojego dłużnika!

Przejrzyste opłaty z Vindicat.pl

Dzięki przejrzystemu systemowi opłat, klienci Vindicat.pl dokładnie wiedzą, ile zapłacą za usługi windykacyjne. Nasza firma oferuje dwa główne rodzaje opłat: abonamentu za prowadzenie spraw oraz prowizji od odzyskanej kwoty w przypadku sukcesu.

W modelu abonamentowym Vindicat.pl pobiera opłatę w wysokości 169 zł za prowadzenie do 5 spraw windykacyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci mają pewność, że ich sprawa nie wygeneruje dodatkowych kosztów.

Oprócz opłaty stałej Vindicat.pl oferuje także prowizyjny model rozliczenia, w którym pobiera 8% odzyskanej kwoty w przypadku sukcesu. Oznacza to, że klienci płacą prowizję jedynie w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy, co minimalizuje ryzyko finansowe związane z korzystaniem z usług windykacyjnych.

FAQ:

Czy zaliczka może być ustalona dowolnie?

TAK. Wysokość zaliczki określa umowa. Jej wysokość wynika z porozumienia między stronami. Kwota zaliczki powinna być rozsądna i adekwatna do wartości umowy, a jej ustalenie nie powinno naruszać uczciwości i dobrych obyczajów.

Czy zaliczka jest zawsze zwrotna?

Zaliczka jest zwykle zwrotna, chyba że strony postanowią inaczej w umowie.

Czy zaliczka może być potrącona z pełnej kwoty umowy?

Tak, zaliczka zazwyczaj jest potrącana z pełnej kwoty umowy. Oznacza to, że strona, która wpłaciła zaliczkę, musi zapłacić tylko różnicę między zaliczką a pełną kwotą umowy. Jest to częsty sposób rozliczenia w przypadku transakcji handlowych i umów kupna-sprzedaży.

Jakie są różnice między zaliczką a zadatkiem?

Zaliczka jest wpłacana na poczet rezerwacji towaru lub usługi i zazwyczaj jest zwrotna, natomiast zadatek jest formą zabezpieczenia wykonania umowy.

Oceń ten artykuł:

Jak napisać wezwanie do zwrotu zaliczki?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!