Czym jest plan restrukturyzacji?

20-06-2022

Plan restrukturyzacji to kluczowy dokument w procesie restrukturyzacyjnym. Warto wiedzieć, co powinien zawierać i jak go przygotować, aby przyniósł oczekiwane rezultaty. Kto sporządza plan restrukturyzacyjny? Co musi się w nim znaleźć? Jak napisać plan restrukturyzacyjny? Sprawdźmy.

Czym jest plan restrukturyzacji?

Plan restrukturyzacji - co to jest?

Plan restrukturyzacji, jak sama nawa wskazuje, ma zastosowanie w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Postępowanie to - mówiąc w uproszczeniu - ma uratować zadłużoną firmę i nie dopuścić do konieczności ogłoszenia przez nią upadłości. W postępowaniu restrukturyzacyjnym dochodzi do modyfikacji działalności zadłużonego przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma powinna uzyskać ponowną zdolność do regulowania swoich zobowiązań i powrotu na rynek. Do tego właśnie potrzebny jest dobry plan - plan restrukturyzacyjny.

Plan restrukturyzacyjny skupia i opisuje wszystkie rozwiązania zaplanowane w toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym. Zawiera też harmonogram wdrażania poszczególnych rozwiązań oraz prognozy zysków i strat.

Plan może dotyczyć działań mających na celu restrukturyzację majątkową, organizacyjną, finansową, czy restrukturyzację zatrudnienia. Może też uwzględniać aspekty takie jak modernizacja produkcji, czy zmiany dotyczące wykorzystywanych technologii. Uwzględnia przy tym charakterystykę prowadzonej działalności i przyczyny, dla których doszło do zadłużenia.

Przygotowanie planu restrukturyzacji jest obligatoryjne.

 

Po co przygotowuje się plan restrukturyzacyjny?

Wiesz już, co zawiera plan restrukturyzacji i że jego sporządzenie jest obowiązkiem. Pozostaje więc zadać sobie pytanie - po co?

Plan restrukturyzacyjny pełni kluczową rolę. Pozwala wierzycielom ocenić, czy istnieją realne szanse poprawy sytuacji zadłużonego przedsiębiorstwa i postawienia go na nogi.

Dzięki rzetelnemu planowi restrukturyzacyjnemu wierzyciele mogą podjąć decyzję, czy powinni poprzeć przedstawione propozycje układowe. Podobnej oceny może dokonać też sąd i nadzorca (zarządca). Plan daje realną wiedzę o stopniu ryzyka, możliwościach wykonania założonych działań i poprawy kondycji zadłużonej firmy.

Wstępny i zasadniczy plan restrukturyzacyjny

Wyróżniamy dwa rodzaje planów restrukturyzacyjnych - wstępny i zasadniczy.

 • Wstępny plan restrukturyzacyjny. Najczęściej przygotowuje go sam dłużnik. Pojawia się on w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym, a także sanacyjnym [https://vindicat.pl/baza-wiedzy/sanacja-dlugow-postepowanie-sanacyjne/].Taki plan zawiera m.in. analizę sytuacji dłużnika i wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ich kosztów. Jego celem jest przekonanie sądu, że otwarcie restrukturyzacji faktycznie jest w danym przypadku konieczne. Celem jest też zarysowanie sytuacji przedsiębiorstwa i rozwiązań mających na celu jej poprawę. Najczęściej wstępy plan stanowi podstawę do przygotowania przez nadzorcę właściwego planu restrukturyzacyjnego (za wyjątkiem właściwego planu restrukturyzacyjnego sporządzanego przez zarządcę w postępowaniu sanacyjnym- tutaj nie musi stanowić tej bazy).
 • Zasadniczy plan restrukturyzacyjny. Przygotowuje się go na dalszym etapie postępowania restrukturyzacyjnego - jest to rolą nadzorcy układy, nadzorcy sądowego lub zarządcy. W pewnych przypadkach może go przygotowywać osoba trzecia na zlecenie nadzorcy sądowego lub zarządcy, za zgodą sędziego-komisarza.

Co dokładnie powinien zawierać właściwy plan restrukturyzacji?

Elementy planu restrukturyzacyjnego (właściwego) precyzyjnie określa art. 10 Prawa restrukturyzacyjnego [Dz. U. z 2021 r., poz. 1588, 2140, z 2022 r. poz. 655]. Elementy te wskazujemy poniżej.

Plan restrukturyzacyjny musi zawierać co najmniej:

 1. Opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa.
 2. Analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika.
 3. Prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka.
 4. Pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów.
 5. Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego.
 6. Informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji.
 7. Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią.
 8. Projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach.
 9. Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu.
 10. Imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego.
 11. Datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Plan restrukturyzacyjny nie zawsze musi być aż tak rozbudowany.

Ustawodawca wskazuje, że jego zakres można ograniczyć, gdy ze względu na wielkość lub charakter przedsiębiorstwa, ustalenie wszystkich wskazanych informacji  nie jest możliwe albo niezbędne do oceny możliwości wykonania układu. Ograniczenie planu restrukturyzacyjnego trzeba jednak uzasadnić.

Na co zwrócić szczególną uwagę, przygotowując plan restrukturyzacyjny?

Jak widać plan restrukturyzacji to skomplikowany dokument, który często liczy sobie kilkadziesiąt stron. Zasadniczo tym bardziej jest obszerny, im większe i bardziej złożone organizacyjnie jest przedsiębiorstwo. Istnieje jednak kilka elementów, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

 • Opisując kondycję przedsiębiorstwa, warto wziąć pod uwagę obecną, przeszłą i przyszłą sytuację. Zwykle wskazuje się, że optymalna jest perspektywa 3-letnia.
 • Przedstawiając potencjał strategiczny zadłużonego przedsiębiorstwa, warto odnieść się co najmniej do obszarów takich jak: finanse, wprowadzony system zarządzania, sprzedaż i marketing, produkcja i zaopatrzenie, rozwój i badania, informatyzacja.
 • Warto precyzyjnie wskazać zaplanowane środki restrukturyzacyjne i ich - również możliwe dokładne - koszty. Bardzo dużą uwagę należy zwrócić także na harmonogram działań.
 • Należy uwzględnić także możliwie precyzyjnie informacje o zdolnościach produkcyjnych
 • Bardzo ważny jest opis metod i źródeł finansowania. To właśnie ta część planu pozwala ocenić, czy istnieją szanse na wywiązanie się ze zobowiązań układowych. Warto wskazać zarówno pewne, jak i potencjalne źródła finansowania (zaznaczając, że te drugie mają taki właśnie charakter).
 

Problemy z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie płacą faktur? Wypróbuj windykację online!

Większość polskich firm boryka się z problemem nierzetelnych kontrahentów. Klienci mówią, że zapłacą, obiecują, a potem... nie dotrzymują danego słowa, a terminy płatności upływają. Takie zachowanie klientów może rodzić poważne trudności z płynnością finansową. Jedna, druga i trzecia nieopłacona faktura, mogą sprawić, że w końcu firmie zabraknie środków na realizację własnych zobowiązań... i będzie musiała wdrożyć procesy restrukturyzacyjne. Nie pozwól, aby spotkało to Twoje przedsiębiorstwo. Windykuj szybko i konsekwentnie - najlepiej w nowoczesny sposób, online, przy pomocy systemu Vindicat.pl.

Vindicat.pl to innowacyjny system do automatycznej windykacji online, który znacząco upraszcza i przyspiesza windykację. Korzysta z niego już tysiące przedsiębiorców z różnych branż.

System wspiera wierzycieli na każdym etapie odzyskiwania należności - zarówno w toku działań polubownych, sądowych, jak i na etapie egzekucyjnym. W sposób szczególny skupia się jednak na etapie polubownym, umożliwiając użytkownikom przeprowadzenie go w sposób całkowicie zautomatyzowany.

System Vindicat.pl - jeśli tylko zechcesz - automatycznie wyśle do Twoich klientów wezwania do zapłaty i odpowiednie przypomnienia. Może też samodzielnie, automatycznie dodawać długi na giełdę długów.

Korzystanie z systemu Vindicat.pl to prosty sposób, aby:

 • OszczędzaćWindykacja automatyczna to najwygodniejszy, ale też najszybszy sposób odzyskiwania pieniędzy. Jeśli nie chcesz dłużej tracić cennych godzin na proste, powtarzalne czynności - zleć je systemowi. Po prostu!  Sprawdź, w czym wyręczy Cię Vidicat.pl.
 • Korzystać z wygodnej metody windykacji. Windykacja online może toczyć się z niemal każdego miejsca na świecie - wystarczy tylko komputer z dostępem do Internetu. Dodatkowym elementem wspierającym wygodę jest możliwość połączenia systemu Vindicat.pl z najpopularniejszymi systemami do księgowości online - ifirmą, wFirmą, InFaktem oraz Fakturownią. Korzyść? Po połączeniu obu systemów nieopłacone faktury automatycznie trafią do Vindicat.pl. Wygodnie, bez ręcznego wprowadzania danych!
 • Znacznie ograniczyć ryzyko. Obawiasz się, że nie poradzisz sobie z „samodzielną” windykacją online? Bez obaw. System może całkowicie automatycznie przeprowadzić kluczowy etap polubowny, a na pozostałych etapach - uzyskasz precyzyjnie wsparcie. System dokładnie wskaże Ci, co i kiedy należy zrobić. Pozwoli również w zaledwie kilka minut wygenerować gotowe do użycia i spersonalizowane dokumenty windykacyjne - w tym wezwania do zapłaty, pozwy, czy wnioski o wszczęcie egzekucji.
 • Działać prewencyjnie. Prewencja jest równie ważna jak windykacja. Dzięki pomocy Vindicat.pl skutecznie zapobiegniesz kolejnym trudnościom w uzyskaniu zapłaty za wykonane usługi, czy sprzedane towary. System oferuje m.in. możliwość regularnego monitoringu płatności, czy korzystania z pieczęci prewencyjnej Vindicat. Użytkownicy mogą też weryfikować kontrahentów przed nawiązaniem nowej kooperacji, np. na giełdzie długów Vindicat, czy w BIG InfoMonitor.

93% spraw prowadzonych w Vindicat.pl kończy się polubownie, a więc - w najkorzystniejszy możliwy sposób. Bez udziału sądu i komornika!

Odzyskaj swoje należności, zanim firma dłużnika popadnie w kłopoty finansowe!

Czas to klucz do udanej windykacji. Każdy dzień, w którym nie podejmujesz żadnych działań wobec dłużnika, oddala Cię od odzyskania pieniędzy. Dając dodatkowy czas nierzetelnemu kontrahentowi, sprawiasz, że może on zacząć ukrywać swój majątek lub zwyczajnie - uprzedzą Cię inni wierzyciele. Nie czekaj więc - tym bardziej że windykacja nigdy nie była tak prosta i wygodna.

Wypróbuj automatyczną windykację w systemie Vindicat.pl już teraz. Wybierz spośród dwóch modeli rozliczenia:

Sprawdź, czym jest nowoczesna windykacja już teraz!

FAQ:

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Wyróżniamy: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Jak wybrać rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego?

Ważnym kryterium wyboru rodzaju postępowania jest suma wierzytelności spornych dłużnika. Mimo to nie istnieje jeden uniwersalny sposób na dobór rodzaju postępowania. Kwestię tę każdorazowo warto skonsultować z doradcą restrukturyzacyjnym.

Wstępny plan restrukturyzacji - czy zawsze jest konieczny?

Wstępny plan restrukturyzacyjny jest konieczny w przypadku wnioskowania o otwarcie: przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego (za wyjątkiem przypadków, gdy o otwarcie sanacji wnioskuje wierzyciel.

Jednolity wzór planu restrukturyzacyjnego - czy istnieje?

Nie. Polskie prawo nie wskazuje jednolitego wzorca planu, który można by było zastosować w każdym przypadku. Najważniejsze, aby plan zawierał minimalne wymagane informacje wskazane w art. 10 Prawa restrukturyzacyjnego.

Jak i gdzie składa się plan restrukturyzacji?

Plan restrukturyzacyjny składa się elektronicznie poprzez zamieszczenie w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.

W jakim rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego plan restrukturyzacji ma szczególnie duże znaczenie?

Plan restrukturyzacyjny jest ważny niezależnie od rodzaju postępowania, ale szczególne znaczenie ma w postępowaniu sanacyjnym. W tym rodzaju postępowania zatwierdzenie planu to pierwszy krok do m.in. redukcji zatrudnienia, czy zbywania mienia firmy.

Czy wierzyciel powinien mieć dostęp do planu restrukturyzacyjnego jeszcze przed otwarciem postępowania?

Tak. Taki plan powinien być gotowy jeszcze przed otwarciem restrukturyzacji. Wierzyciel może zażądać wglądu do niego.

Oceń ten artykuł:

Czym jest plan restrukturyzacji?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!