Jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem?

30-09-2022

Czy masz dłużnika, który nie zapłacił w określonym terminie faktury VAT? Zanim zdecydujesz się na dochodzenie swoich roszczeń przed sądem, możesz podjąć próbę polubownego rozstrzygnięcia sprawy i podpisać ugodę z dłużnikiem.  To sposób na polubowne załatwienie sprawy, dzięki któremu możesz odzyskać pieniądze szybko i skutecznie. W jaki sposób zawrzeć ugodę między wierzycielem a dłużnikiem? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ugody pozasądowej.

Jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem?

Czym jest ugoda pozasądowa zawarta pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem?

Ugoda pozasądowa ma formę umowy zawartej pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Zgodnie z art. 77 k.c. nie jest wymagana żadna szczególna jej forma, chyba że wynika to z treści czynności prawnej. Skutkiem jej zawarcia jest uznanie długu przez dłużnika. Znajdują się w niej ustalenia obydwu stron co do warunków spłaty należności. W ugodzie musi zostać  zawarty precyzyjnie określony stosunek prawny, z którego wynikają dochodzone przez wierzyciela wierzytelności. Najczęściej  jest to faktura VAT lub umowa. Zdarzają się również np. protokoły odbioru lub WZ. Musirównież zostać dokładnie określona wysokość dochodzonego roszczenia.

Bardzo ważne zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika są zapisy dotyczące sposobu spłaty długu. Mogą być one przedstawione w postaci np. szczegółowego harmonogramu spłaty. Wierzyciel może  również podać datę, do której dług powinien zostać w pełni uregulowany.

Jeśli wierzyciel zgodzi się na ustępstwa wobec swojego dłużnika powinien ująć je w umowie ugody. Przez ustępstwo należy rozumieć rezygnację z pierwotnie zajmowanego stanowiska w zakresie stosunku istniejącego pomiędzy stronami. Strony muszą uczynić wzajemne ustępstwa, jeśli tylko jedna ze stron je czyni, wtedy nie można nazwać tego ugodą.Wśród ustępstw, na które godzą się najczęściej wierzyciele należą:

 • Zrzeczenie się roszczenia o zapłatę odsetek lub części zobowiązania;
 • Odroczenie terminu płatności;
 • Spłatę zobowiązania w ratach.
 

Jakie elementy powinna zawierać ugoda pozasądowa?

Ugoda pozasądowa może zostać zawarta w formie pisemnej, ale nie musi. W celu zabezpieczenia wspólnych interesów warto jednak przyjąć tę formę. Ugoda pozasądowa jest formalnym pismem. Dlatego powinna zawierać elementy:

 1. Datę i miejsce zawarcia ugody pozasądowej
 2. Dane stron ugody - stronami mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorcy, konsumenci, a także osoby prawne. Jeśli ugoda jest zawierana z osobami fizycznymi powinny znaleźć się na niej ich dane, takie jak imię i nazwisko, numer pesel lub numer dowodu, osobisty, paszport. Jeżeli strony są przedsiębiorcami, powinien znaleźć się NIP firmy.
 3. Przedmiot porozumienia oraz opis sporu
 4. Określenie wysokości zobowiązania
 5. Oświadczenie dłużnika o uznaniu długu
 6. wzmianę o nieroszczeniu pretensji względem stron wzajemnie w związku z istniejącym zobowiązaniem
 7. Dodatkowe zapisy dotyczące zabezpieczenia należności oraz określające, jaki sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, mogą także określić inną właściwość sądu (tzw. umowa prorogacyjna)
 8. Podpisy stron

Dlaczego powinna zostać zawarta ugoda między wierzycielem a dłużnikiem?

Wierzyciel samodzielnie odzyskujący należności może stracić sporo czasu, dodatkowe może ponieść koszty sądowe. Może zapłacić m.in za wytoczenie powództwa. Kwota będzie zależała od wartości przedmiotu sporu, czyli od wysokości dochodzonego roszczenia. Jeśli dodatkowo skorzysta z usługi profesjonalnego pełnomocnika, poniesie również koszty zastępstwa procesowego. W sytuacji, w której dłużnicy uporczywie nie regulują swoich zobowiązań, a nad firmą wisi widmo utraty płynności finansowej, te koszty mogą być naprawdę odczuwalne.

Ugoda z dłużnikiem bywa nieocenioną pomocą, gdy wierzyciel jest w stanie przed sądem udokumentować podstawy do roszczenia. Chodzi tutaj o sytuację, w której np.: nie zawarłeś stosownej pisemnej umowy lub nie dysponujesz pokwitowaniem odbioru pieniędzy (w przypadku pożyczki). Poprzez podpisanie ugody dłużnik przyznaje, że uznaje swój dług.

Jakie korzyści z zawarcia ugody ma dłużnik?

Choć zasadniczo przy ugodzie na pierwszy plan wysuwają się korzyści dla wierzycieli, zyskują również dłużnicy. Wielu z nich z pewnością zadaje sobie pytanie, jak porozumieć się z wierzycielem, ale niestety niewielu wychodzi z inicjatywą.

Być może dłużnika przekona to, że dzięki ugodzie zyska spokój i nie będą już dłużej wobec niego podejmowane czynności windykacyjne. Spłacając zobowiązanie, nie będzie również dłużej narażał swojej opinii jako przedsiębiorcy, co z pewnością miałoby miejsce podczas rozprawy sądowej.To jednak nie wszystko! Dłużnik podpisujący ugodę z wierzycielem i spłacający zobowiązanie w ratach, nie będzie dopisany np.: do bazy Rejestru Dłużników ERIF BIG. Dzięki temu uniknie problemów z otrzymaniem kredytu, pożyczki, zakupami na raty oraz podpisaniem umowy na korzystanie z telefonu na abonament. Wierzyciel nie skorzysta także z możliwości uwidocznienia danych dłużnika na Giełdzie Długów. Dlaczego? Dług, który jest spłacany w ratach, przestaje być traktowany jako dług, a staje się regularnie spłacanym zobowiązaniem takim samym jak np.: kredyt.

Istotą ugody jest to, że obydwie strony idą na pewnego rodzaju ustępstwa. Dłużnik również może więc na tym zyskać, szczególnie jeśli np. wierzyciel zrezygnuje z dochodzenia odsetek lub zwrotu kosztów postępowania windykacyjnego. W skrajnych sytuacjach niektórzy wierzyciele rezygnują nawet z dochodzenia pewnej części zobowiązania.

Na czym polega zabezpieczenie wykonania ugody?

Rozłożenie spłaty długu na raty czy też inne ustępstwa wobec dłużnika znacznie przyspieszają zakończenie całego procesu negocjacji. Jeśli zdecydujesz się na wprowadzenie ich w życie, pamiętaj o należytym zabezpieczeniu swoich interesów. Ma to szczególne znaczenie, gdy podejrzewasz, że dłużnik nie będzie chciał wykonać postanowień ugody.

Bardzo ważne jest uświadomienie dłużnikowi, że jeśli będzie się spóźniał z regulowaniem rat, to może się to skończyć wypowiedzeniem ugody. Twój dłużnik od początku musi mieć świadomość, że jeśli będzie kombinował, sąd go nie ominie. Warto umieścić takie postanowienie w umowie.

Warto również wprowadzić zapis o uznaniu przez dłużnika należności za bezsporną oraz zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia. Jeśli wątpisz w dobrą wolę dłużnika, możesz również zobowiązać go do ustanowienia na Twoją rzecz zastawu rejestrowego lub hipoteki wysokości kwoty objętej ugodą.

Przy sporządzaniu ugody musisz pamiętać o wielu elementach. Umowa taka musi przecież należycie zabezpieczać Twoje interesy. Warto więc, aby została sporządzona w maksymalnie profesjonalny sposób. Jeśli nie masz doświadczenia w tej kwestii, nie podejmuj ryzyka. System do windykacji online Vindicat.pl służąca do samodzielnego odzyskiwania wierzytelności oraz prawnicy z Kancelarii Vindicat mogą Ci w tym pomóc.

Jakie błędy podczas podpisywania ugody są najczęściej popełniane?

Podczas podpisywania ugody z dłużnikiem, mogą zostać popełnione błędy, przez to dokument może stać się wadliwym. Do najczęstszych błędów należą:

 • Podpis złożony przez inną osobę w imieniu dłużnika;
 • Brak podpisów na każdej lub jednej ze stron dokumentu;
 • Brak zapisu w ugodzie o tym, że brak terminowej spłaty którejkolwiek z rat, spowoduje, że cała należność stanie się wymagalna od razu

Zdarza się także, że w ugodzie znajdują się inne błędy np.: ortograficzne, błędy rachunkowe oraz inne pomyłki. Przepisy Kodeksu Cywilnego nie zawierają zapisów dotyczących wprowadzania poprawek. Uchylenie się od zawartej umowy jest dopuszczalne jeśli błąd dotyczy stanu faktycznego, który budził niepewność jednej ze stron. Uchylenie dotyczy całości ugody, dlatego nie ma możliwości zmienienia tylko jednej jej części. Ugoda może zostać uznana za nieważną tylko, jeśli jest sprzeczna z prawem oraz zasadami współżycia społecznego oraz jest niezrozumiała.

Kiedy wierzyciel może zawrzeć ugodę sądową z dłużnikiem?

Wierzyciel może zawrzeć umowę ugody przed wszczęciem postępowania sądowego, ale także w podczas trwającego postępowania sądowego. Jeśli w trakcie trwającego postępowania dłużnik sprzeciwiał się polubownemu rozwiązaniu sporu, jednak zmieni zdanie, spór może zakończyć się nie wydaniem wyroku, a postanowienia o umorzeniu postępowania. Jeśli dłużnik nie wywiąże się z ugody zawartej na etapie sądowym, ugoda może zostać opatrzona klauzulą wykonalności. Po złożeniu stosownego wniosku w sądzie może stanowić tytuł wykonawczy na podstawie, którego wierzyciel może złożyć wniosek do sądu.

Vindicat.pl - windykacja bez wychodzenia z domu

Aplikacja Vindicat.pl to innowacyjny system do samodzielnej windykacji online. Działa zarówno w obszarze prewencji jak i odzyskiwania należności. Dzięki niemu mali i średni przedsiębiorcy mogą odzyskiwać pieniądze szybko i bez narażania relacji z kontrahentem.

Aby korzystać z możliwości oferowanych przez Vindicat.pl powinieneś przede wszystkim wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę i zarejestrować się w systemie. Aplikacja poprosi Cię o wprowadzenie danych Twojej firmy oraz danych dłużnika.

Przedsiębiorcy zarejestrowani na platformie Vindicat.pl otrzymują dostęp do wielu narzędzi windykacyjnych, a system sugeruje im najlepszy z możliwych scenariusz postępowania. Przygotowują go specjaliści z dziedziny windykacji w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie. Użytkownicy Vindicat.pl nie muszą zatem głowić się jakie podjąć czynności, aby odzyskać pieniądze - podpowiada im to system.Znajdziesz w nim także wzory dokumentów,  które są niezbędne na każdym etapie windykacji miękkiej oraz twardej.

Vindicat.pl usprawnia komunikację z dłużnikiem, generuje e-maile i wiadomości SMS. Jest przy tym rozwiązaniem szybkim, wygodnym i korzystnym cenowo.

Stanowi również nieocenioną pomoc przy pozyskiwaniu dokumentów związanych z windykacją. Większość pism niezbędnych podczas procesu windykacji możesz wygenerować z systemu. Nie musisz zatem zastanawiać się nad ich prawidłową konstrukcją. Vindicat.pl wygeneruje dla Ciebie również profesjonalną ugodę z dłużnikiem.

Przy pomocy aplikacji Vindicat, przedsiębiorca w kilka minut może wygenerować i pobrać również profesjonalne wezwanie do zapłaty czy też pozew do sądu lub e-sądu. Może również wystawić wierzytelność na popularną i wysoko pozycjonowaną giełdę długów Vindicat. W razie gdyby zaszła konieczność prowadzenia egzekucji komorniczej, system również jest przydatny - wygeneruje wszystkie konieczne wnioski i podpowie kolejność działań.

System Vindicat.pl przeprowadzi Cię przez całość procesu windykacji - przez etap polubowny, sądowy, a także egzekucyjny.

Wszystkie pisma generowane przez system są kompletne i opierają się na danych, które wprowadzisz. Nie musisz ich zatem uzupełniać. Jedyne co musisz zrobić, to złożyć podpis. O tym również przypomni Ci system.

Negocjacje i ugoda z dłużnikiem w Vindicat.pl

Zawarcie ugody z dłużnikiem przy pomocy systemu Vindicat.pl jest niezwykle proste.

Ugoda jest zwieńczeniem negocjacji pomiędzy stronami. Powinieneś więc najpierw zaprosić dłużnika do negocjacji i spróbować wspólnie ustalić warunki spłaty. Wszystko oczywiście odbywa się w sferze online przy pomocy modułu negocjacje dostępnego w systemie. Jest to znacznie wygodniejsze i mniej krępujące niż spotkania twarzą w twarz.

Ponieważ system Vindicat.pl sugeruje użytkownikowi kolejne działania, samoczynnie przypomni Ci, że możesz przystąpić do negocjacji. Propozycja rozpoczęcia negocjacji pojawia się w zakładce proponowane działania.

Po kliknięciu przycisku rozpoczęcie negocjacji będziesz mógł zaproponować dłużnikowi swoje warunki. Wyznaczysz termin rozpoczęcia negocjacji, czas ich trwania oraz propozycję terminu, od którego dłużnik może rozpocząć spłatę długu. Negocjacje prowadzone przy pomocy aplikacji Vindicat.pl mogą trwać 7, 14 lub 21 dni. Sam zadecydujesz, ile czasu chcesz negocjować.

Przy pomocy tego modułu możesz również wysyłać dłużnikowi inne informacje, które mają na celu ułatwienie zawarcia porozumienia. Ustalisz również, czy i na ile rat chcesz podzielić dług. System obliczy za Ciebie, ile wynosi dług wraz z odsetkami na dany dzień.

Jeśli zdecydujesz się na umorzenie części kwoty, aplikacja pozwoli Ci na jej zmniejszenie. Po uzupełnieniu tych danych i zatwierdzeniu rozpoczęcia negocjacji dłużnik będzie o tym natychmiast informowany. Otrzyma wiadomość SMS i e-mail oraz tzw. wezwanie do zawarcia porozumienia.

Co dalej po rozpoczęciu negocjacji z dłużnikiem?

System wyśle wezwanie do zawarcia porozumienia na Twoją skrzynkę mailową. Powinieneś je podpisać i wysłać dłużnikowi.

W treści tego dokumentu zawarta jest informacja, ile na dany dzień wynosi zadłużenie, co się na nie składa i z czego wynika. Informuje również dłużnika, ile ma czasu na spłatę zobowiązania, oraz zawiera stosowny numer konta bankowego. Równocześnie zawiera pouczenie, że wpłata w wyznaczonym terminie jest gwarancją zamknięcia sprawy na etapie polubownym.

W wezwaniu dłużnik otrzyma login i hasło do systemu Vindicat.pl. Po zalogowaniu się może zapoznać się ze szczegółowymi warunkami spłaty, które zaproponowałeś. Może również przedstawić Ci swoją propozycję spłaty.

Wezwanie do zawarcia porozumienia wygenerowane przez system Vindicat.pl zawiera też przystępny schemat graficzny obrazujący ścieżkę dalszego postępowania w konkretnej sprawie. Dzięki temu Twój dłużnik już na tym etapie będzie miał świadomość konsekwencji, które mogą go spotkać jeśli nie zgodzi się na polubowne rozwiązanie sprawy.

Jeśli dłużnik zaakceptuje proponowane przez Ciebie warunki lub przedstawi swoją propozycję, na którą przystaniesz, system wygeneruje profesjonalną umowę ugody. Zawiera ona wszystkie konieczne elementy, o których była mowa powyżej.

Pamiętaj jednak, że warunkiem dostępu do umowy ugody jest pomyślne zakończenie negocjacji.

Przez całość procesu - od początku negocjacji aż do zawarcia ugody - przeprowadzi Cię system. Obsługa jest prosta i intuicyjna, a aplikacja będzie na bieżąco podpowiadała Ci kolejne kroki.

 

Ugoda z dłużnikiem - szybkie i tanie rozwiązanie problemu

Zawarcie ugody z dłużnikiem ma wiele zalet i z pewnością warto spróbować nakłonić swojego dłużnika do jej zawarcia.

Jak wspominaliśmy, dłużnik również może odnieść z tego tytułu wiele korzyści Warto, abyś spróbował mu je uświadomić. Pomocny w tym będzie moduł negocjacji dostępny w serwisie Vindicat.pl.

Warto również wiedzieć, że prowadzenie negocjacji nie stanowi przeszkody, abyś równocześnie mógł podejmować inne czynności prawne. W trakcie negocjacji możesz np. wysyłać wezwania do zapłaty czy też skierować sprawę do sądu. Oczywiście pomyślne zakończenie negocjacji i podpisanie ugody oznacza automatyczne zakończenie innych podjętych czynności.

Umowa ugody skonstruowana w odpowiedni sposób zabezpieczy Twoje interesy na wypadek nierzetelności dłużnika i dalszego unikania spłaty zobowiązania. W tej kwestii nie warto ryzykować. Bezpieczniejsze dla Ciebie będzie skorzystanie z pomocy profesjonalistów z Vindicat.pl.

Dokumenty dostępne w aplikacji Vindicat to wysokiej jakości pisma przygotowane przez naszych prawników, które należycie zabezpieczają interesy przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie.

Oceń ten artykuł:

Jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem?
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!