facebook

Kiedy możemy obciążyć dłużnika kwotą 40 Euro?

    06-12-2016

Vindicat_infografiki_poradnik03-32.jpg

Windykacja długu – prowadzona samodzielnie lub za pośrednictwem firmy windykacyjnej – zawsze generuje koszty. To jeden z powodów, dla którego wierzyciele często odstępują od ściągania należności. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że przysługuje im prawo do otrzymania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Kto może skorzystać z rekompensaty odzyskiwania należności?

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 euro przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który spełnił swoje świadczenie, a nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie lub w pisemnym wezwaniu do zapłaty. Zamiast więc naliczać opłaty za wysyłanie kolejnych wezwań do zapłaty można po prostu wystąpić do dłużnika, który prowadzi działalność gospodarczą o równowartość 40 euro na pokrycie kosztów windykacji.

Rekompensata – jak ją obliczyć?

Rekompensata jest zryczałtowana, co oznacza, że niezależnie od wysokości zobowiązania zawsze wynosi równowartość 40 euro. Na złotówki kwotę tę przelicza się wg średniego kursu euro ogłoszonego w tabeli NBP http://www.nbp.pl. Trzeba jednak pamiętać, że do kalkulacji należy wziąć kurs z Zapiszostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności, np. jeśli terminem płatności był 17 listopada, to w tabeli NBP należy sprawdzić średni kurs euro obowiązujący w ostatnim roboczym dniu października i wg niego przeliczyć 40 euro na złotówki.

Zwrot kosztów windykacji – jakie warunki trzeba spełnić?

Prawo do rekompensaty w przypadku opóźnienia płatności nie jest uzależnione od postępowania sądowego, nie trzeba też wykazywać poniesionych kosztów windykacji. Prawo do rekompensaty nabywa się bowiem automatycznie i – co ważne – można o nią wystąpić już pierwszego dnia po upływie terminu płatności.

40 euro za windykację – od faktury czy od umowy?

Rekompensata za koszt odzyskiwania należności jest naliczana od transakcji handlowej (umowy), co oznacza to, że wierzycielowi przysługuje jedno roszczenie o zapłatę równowartości 40 euro bez względu na liczbę faktur, którą wystawił w ramach tej umowy. Są jednak wyjątki. Za każdą niezapłaconą fakturę przysługuje osobna rekompensata w następujących przypadkach:

  • gdy umowa zawiera postanowienie, że zapłata będzie następować częściami,
  • gdy umowa ma charakter ciągły i należność pieniężna powstaje cyklicznie (okresowo).
 

Rekompensata windykacyjna – podstawa prawna

Podstawę prawną do naliczania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowi art. 10 ust.1 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/0403. Ustawa ma zastosowanie wyłącznie przy zobowiązaniach wynikających z umów zawartych od dnia obowiązywania ustawy czyli od 28 kwietnia 2013 r. i dotyczy wyłącznie transakcji handlowych takich jak dostarczenie określonego towaru lub odpłatne świadczenie usług  (nie dotyczy umów zawartych między przedsiębiorcą a konsumentem), dotyczy również umów zawartych między przedsiębiorcami a organami publicznymi.

Podstawę prawną do naliczania kwoty 40 euro stanowi także dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:048:0001:0010:pl:PDF). Głównym powodem wydania tej dyrektywy były rażąco długie opóźnienia w płatnościach na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które w szczególności dotykały małych i średnich przedsiębiorców. Opóźnienia w płatnościach często doprowadzały do niewypłacalności,a w efekcie do upadłości tych przedsiębiorstw. Spowodowało to, że Komisja Europejska i inne instytucje Unii Europejskiej rozpoczęły pracę nad stworzeniem regulacji, które ułatwią dochodzenie roszczeń przedsiębiorcom, a także będą w pewnym sensie zapobiegać utracie płynności finansowej. W związku z tym zdecydowano się na wprowadzenie rekompensaty 40 Euro tytułem zwrotu kosztów za dochodzone należności.

Jeśli chcesz wiedzieć jak doliczyć 40 Euro tytułem zwrotu kosztów windykacji  w systemie Vindicat.pl to zobacz poniższy film:

Załóż konto

Oceń ten artykuł:

Ocena: 4,89/5
Głosowano: 9 razy.
Twoja ocena: Brak
Cofnij
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!