Kiedy możemy obciążyć dłużnika kwotą 40 Euro?

06-12-2016

Vindicat_infografiki_poradnik03-32.jpg

Windykacja długu – prowadzona samodzielnie lub za pośrednictwem firmy windykacyjnej – zawsze generuje koszty. To jeden z powodów, dla którego wierzyciele często odstępują od ściągania należności. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że przysługuje im prawo do otrzymania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Kto może skorzystać z rekompensaty odzyskiwania należności?

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 euro przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który spełnił swoje świadczenie, a nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie lub w pisemnym wezwaniu do zapłaty. Zamiast więc naliczać opłaty za wysyłanie kolejnych wezwań do zapłaty można po prostu wystąpić do dłużnika, który prowadzi działalność gospodarczą o równowartość 40 euro na pokrycie kosztów windykacji.

 

Jak obliczyć rekompensatę za koszty windykacji?

Rekompensata jest zryczałtowana, co oznacza, że niezależnie od wysokości zobowiązania zawsze wynosi równowartość 40 euro. Na złotówki kwotę tę przelicza się wg średniego kursu euro ogłoszonego w tabeli NBP http://www.nbp.pl. Trzeba jednak pamiętać, że do kalkulacji należy wziąć kurs z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności, np. jeśli terminem płatności był 17 listopada, to w tabeli NBP należy sprawdzić średni kurs euro obowiązujący w ostatnim roboczym dniu października i wg niego przeliczyć 40 euro na złotówki.

Zwrot kosztów windykacji – jakie warunki trzeba spełnić?

Prawo do rekompensaty w przypadku opóźnienia płatności nie jest uzależnione od postępowania sądowego, nie trzeba też wykazywać poniesionych kosztów windykacji. Prawo do rekompensaty nabywa się bowiem automatycznie i – co ważne – można o nią wystąpić już pierwszego dnia po upływie terminu płatności.

40 euro za windykację – od faktury czy od umowy?

Rekompensata za koszt odzyskiwania należności jest naliczana od transakcji handlowej (umowy), co oznacza to, że wierzycielowi przysługuje jedno roszczenie o zapłatę równowartości 40 euro bez względu na liczbę faktur, którą wystawił w ramach tej umowy. Są jednak wyjątki. Za każdą niezapłaconą fakturę przysługuje osobna rekompensata w następujących przypadkach:

  • gdy umowa zawiera postanowienie, że zapłata będzie następować częściami,
  • gdy umowa ma charakter ciągły i należność pieniężna powstaje cyklicznie (okresowo).
 

Rekompensata windykacyjna - podstawa prawna

Podstawę prawną do naliczania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowi art. 10 ust.1 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, [Dz.U. 2013 poz. 403].
Ustawa ma zastosowanie wyłącznie przy zobowiązaniach wynikających z umów zawartych od dnia obowiązywania ustawy czyli od 28 kwietnia 2013 r. i dotyczy wyłącznie transakcji handlowych takich jak dostarczenie określonego towaru lub odpłatne świadczenie usług  (nie dotyczy umów zawartych między przedsiębiorcą a konsumentem), dotyczy również umów zawartych między przedsiębiorcami a organami publicznymi.

Podstawę prawną do naliczania kwoty 40 euro stanowi także dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, [Dz.U. L 48 z 23.2.2011 r.].
Głównym powodem wydania tej dyrektywy były rażąco długie opóźnienia w płatnościach na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które w szczególności dotykały małych i średnich przedsiębiorców. Opóźnienia w płatnościach często doprowadzały do niewypłacalności,a w efekcie do upadłości tych przedsiębiorstw. Spowodowało to, że Komisja Europejska i inne instytucje Unii Europejskiej rozpoczęły pracę nad stworzeniem regulacji, które ułatwią dochodzenie roszczeń przedsiębiorcom, a także będą w pewnym sensie zapobiegać utracie płynności finansowej. W związku z tym zdecydowano się na wprowadzenie rekompensaty 40 Euro tytułem zwrotu kosztów za dochodzone należności.

Jeśli chcesz wiedzieć jak doliczyć 40 Euro tytułem zwrotu kosztów windykacji  w systemie Vindicat.pl to zobacz poniższy film:

Oceń ten artykuł:

Kiedy możemy obciążyć dłużnika kwotą 40 Euro?
Ocena: 4,55/5
Głosowano: 11 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!