Windykować czy sprzedać wierzytelność?

08-12-2017

Dzisiaj odpowiemy na pytanie – co należy zrobić: windykować daną wierzytelność czy lepiej ją sprzedać? Oczywiście nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, ale postaramy się pokazać, co wiążę się z każdą z tych dwóch alternatyw.

 

Windykować czy sprzedać wierzytelność?

Windykować czy sprzedać wierzytelność - podstawowe definicje

Zacznijmy od podstaw i przypomnijmy, czym jest windykacja, a czym sprzedaż długu. Otóż są to dwa sposoby wyegzekwowania należnych nam pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów, którzy zalegają ze spłatą swoich zobowiązań. Obie te formy odzyskiwania należności są uregulowane przez przepisy prawa cywilnego.

Na początek kilka słów o windykacji. Jest to nic innego, jak sekwencyjne podejmowanie czynności prawnych prowadzących do wykonania zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela. Istnieją dwa stadia windykacji:

 • windykacja polubowna, która polega na koleżeńskim motywowaniu dłużnika do dobrowolnej zapłaty; oraz
 • windykacja sądowa, która ma na celu uzyskanie prawomocnego wyroku sądowego umożliwiającego przeprowadzenie egzekucji komorniczej, czyli procesu odzyskiwania długu z majątku dłużnika z wykorzystaniem przymusu państwowego.

Więcej o windykacji sądowej: EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, Jak napisać pozew o zapłatę należności?, Jakie są opłaty sądowe?, Jak odzyskać dług online?

Drugi sposób na odzyskanie zaległych należności to sprzedaż wierzytelności. Jest to nic innego, jak sprzedaż długów, która formalnoprawnie polega na przeniesieniu ich ze zbywcy na nabywcę. Jest to tzw. cesja (przelew) wierzytelności, która odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy wierzycielem zwanym cedentem, a nabywcą zwanym cesjonariuszem. Przedmiotem umowy jest wierzytelność - wymagalna lub ta, której upłynął już termin płatności.

Więcej o cesji wierzytelności: Sprzedaż długu, czyli jak sprzedać dług? , Co to jest handel długami?

Windykować czy sprzedać wierzytelność - kiedy decydować się na jedno, a kiedy na drugie

Podejmując decyzję o tym, w jaki sposób chcemy odzyskać należne nam pieniądze od nierzetelnego dłużnika, musimy zastanowić się nad tym, która metoda będzie dla nas bardziej korzystna - windykacja czy sprzedaż długu. Najczęściej odpowiedź na nasz dylemat będzie zależna od sytuacji majątkowej dłużnika.

Czy windykować dług?

Windykacja to najbardziej opłacalne dla wierzyciela rozwiązanie, w sytuacji, kiedy dłużnik dysponuje majątkiem, który można zająć i spieniężyć. Jeżeli tak jest to opłaca się odzyskiwać dług, czy to samodzielnie (np. z wykorzystaniem systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl), czy z pomocą podmiotów trzecich (np. z pomocą kancelarii Vindicat.pl), bowiem dzięki windykacji możemy odzyskać cały długu wraz z odsetkami.

Windykacja długów to najlepsze rozwiązanie, kiedy:

 • wierzytelność nie jest przedawniona;
 • posiadamy pisemne dowody potwierdzające istnienie długu;
 • dłużnik ma majątek, który da się spieniężyć.
 

Czy watro sprzedać wierzytelność?

Sprzedaż długu jest dobrym dla wierzyciela rozwiązaniem, jeżeli egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna. Dzieje się tak zwykle, gdy dłużnik okaże się w toku egzekucji podmiotem niewypłacalnym. Podobnie opłaca się sprzedawać wierzytelności przedawnione - aparat państwowy nie pomoże w ich przymusowym ściąganiu, ale nadal takie długi istnieją i można samodzielnie je egzekwować od dłużnika.

Oczywiście, aby sprzedać dług musi pojawić się ktoś, kto będzie chciał go kupić. Przede wszystkim, zakupem zaległych zobowiązań mogą być zainteresowane firmy profesjonalnie trudniące się obrotem długami. Zwykle takie podmioty potrafią odzyskiwać pieniądze od dłużników, od których przedsiębiorcy trudniący się innymi zajęciami nie są w stanie wyegzekwować nawet złotówki. Oprócz firm windykacyjnych, długiem mogą być również zainteresowani inni przedsiębiorcy, którzy chcą dokonać kompensaty rozliczeń. Kupując dług za 30% jego wartości, mogą rozliczyć jego pełną wartość i w ten sposób uwolnić się od zobowiązań na rzecz podmiotu, którego dług kupią. Ciekawe rozwiązanie, prawda?

Sprzedaż wierzytelności to najlepsze rozwiązanie, kiedy:

 • potrzebujemy choćby części zaległych należności natychmiast (często taki zastrzyk gotówki może uratować firmę przed upadłością);
 • dłużnik jest niewypłacalny lub ogłosił upadłość;
 • wierzytelność jest przedawniona;
 • egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna.

Windykować czy sprzedać wierzytelność - wady i zalety każdej z alternatyw

Zatem podsumujmy powyższe rozważania i spróbujmy zbudować porównanie wad i zalet obu sposobów odzyskiwania roszczeń (czyli windykacji i sprzedaży długu).

Zalety windykacji:

 • przerwanie biegu przedawnienia - dzięki windykacji, należność nie przedawnia się tak długo, jak prowadzone są działania mające na celu odzyskanie należnych środków, a jak takie działania zostaną zaprzestane do termin przedawnienia biegnie od nowa;
 • możliwość odzyskania 100% zaległych środków - dzięki windykacji możemy odzyskać całą nominalną kwotę długu, odsetki oraz wszystkie dodatkowe koszty poniesione na windykację.

Wady windykacji:

 • windykacja może okazać się długotrwała - od rozpoczęcia działań do odzyskania środków może minąć kilkanaście miesięcy, oczywiście czas ten może zostać skrócony, jeżeli działania windykacyjne zostaną zautomatyzowane (np. dzięki wykorzystaniu systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl);
 • windykacja długu jest równoznaczna z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, takich jak opłaty komornicze, czy sądowe - oczywiście, jeżeli windykacja okaże się skuteczna te koszty zostaną zwrócone, ale najpierw trzeba je ponieść.

Zalety sprzedaży długu:

 • sprzedając dług, środki otrzymujemy od razu - nigdy nie całe, ale od razu;
 • sprzedając wierzytelność nie trzeba ponosić kosztów sądowych czy windykacyjnych;
 • sprzedaż wierzytelności to natychmiastowe pozbycie się problemu;
 • sprzedając wierzytelność unikamy czasochłonnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Wady sprzedaży długu:

 • odzyskana należność będzie tylko częścią rzeczywistego zadłużenia - zwykle długi sprzedaje się za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt procent nominalnej wartości długu.
 

Oceń ten artykuł:

Windykować czy sprzedać wierzytelność?
Ocena: 5/5
Głosowano: 8 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!