Zabezpieczenie powództwa

21-11-2022

Czy chcesz odzyskać zaległe należności, ale dłużnik ukrywa swój majątek? Jednym z rozwiązań, na które możesz zdecydować się, jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa, czyli dochodzonego roszczenia. Zabezpieczenie to ma charakter pomocnicy w postępowaniu rozpoznawczym i egzekucyjnym. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego istnieje wiele sposobów na zabezpieczenie roszczeń pieniężnych. W tym artykule wyjaśniamy, na czym dokładnie polega zabezpieczenie powództwa w sprawach gospodarczych.

Zabezpieczenie powództwa

Zabezpieczenie powództwa - co to jest?

Zabezpieczenie powództwa jest instytucją, która służy do ochrony interesów i prawa powoda. Polskie sądy długo rozpatrują sprawy cywilne, przez to powód może zostać narażony na negatywne skutki, nawet jeśli wygra sprawę po kilku latach. Wierzyciele decydujący się na przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego powództwo, korzystają z niego ponieważ chcą wywrzeć nacisk na dłużniku. Dzięki niemu mogą zmobilizować dłużnika do szybszego zawarcia ugody.

Wierzyciel może domagać się zabezpieczenia powództwa w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny. Sąd może udzielić zabezpieczenia powództwa przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Jeśli powód uzyska tytuł wykonawczy, dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia roszczenia, którego termin jeszcze nie nastąpił. Zgodnie z art. 730 1 § 1 k.p.c. z wnioskiem o jego udzielenie może wystąpić każda strona postępowania i uczestnik, jeśli uprawdopodobni roszczenie. Jednak najczęściej w praktyce decydują się na przeprowadzenie postępowania wierzyciele.

Zabezpieczenie powództwa - sposoby w przypadku roszczenia pieniężnego

Zgodnie z artykułem 747 kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296], zabezpieczenie roszczeń może nastąpić na wiele różnych sposobów. Wśród nich warto wymienić:

 1. Zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innego prawa majątkowego.
 2. Obciążenie nieruchomości obowiązanego (dłużnika) hipoteką przymusową,  w jego wyniku dłużnik nie może zbyć swej nieruchomości, jeśli to zrobi, postanowienie będzie nieważne.
 3. Ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jego konstrukcja jest podobna do hipoteki przymusowej. Dłużnik po ustanowieniu zabezpieczenia nie może dokonać zbycia tego prawa, a jeżeli to zrobi postanowienie z mocy prawa będzie nieważne.
 4. Ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub, która zaginęła lub uległa zniszczeniu.
 5. Ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem (firmą) lub gospodarstwem rolnym dłużnika. Zarząd przymusowy może zostać również ustanowiony nad zakładem, który wchodzi w skład przedsiębiorstwa lub nad jego częścią, a także nad częścią gospodarstwa rolnego dłużnika.
 6. Obciążenie statku lub statku w budowie nad hipoteką morską.
 

Zabezpieczenie powództwa - przesłanki

Zabezpieczenia powództwa sąd udzieli, jeśli wystąpią dwie przesłanki:

 • Istnienie roszczenia;
 • Istnienie interesu prawnego w zabezpieczeniu;

Podstawą do udzielenia zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz posiadanie interesu prawnego w tymże udzieleniu zabezpieczenia (zgodnie z art. 7301 § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Sąd zaakceptuje uprawdopodobnienie , jeżeli wierzyciel przytoczy we wniosku o udzielenie zabezpieczenia okoliczności oraz dowody, które są podstawą istnienia roszczenia. Takim dowodem może być faktura, umowa, wezwanie do zapłaty czy inny dokument, na przykład ugoda podpisana przez dłużnika i wierzyciela.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony także, jeśli wierzyciel dochodzi zapłaty należności z tytułu transakcji handlowej, jeśli zgodnie z ustawą jej wartość nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych i nie została uregulowana w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu jej płatności.

Zabezpieczenie powództwa - wniosek

Najczęściej postępowanie zabezpieczające powództwo wszczyna wierzyciel, składając odpowiedni wniosek do sądu. Wniosek może sformułować w pozwie lub w odrębnym piśmie. Opłata za jego wniesienie wniosku o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia wynosi 100 złotych. Nie jest pobierana w przypadku wniosku o udzielenie zabezpieczenia zgłaszanego w piśmie rozpoczynającym postępowanie.

Pismo powinno zostać sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi. Wobec tego powinno zawierać elementy:

 • Wskazanie sposobu zabezpieczenia
 • Jeśli sprawa dotyczy roszczenia pieniężnego powinna znaleźć się także suma roszczenia, która może obejmować: należność główną, odsetki od należności głównej oraz koszty opłaty sądowe i zastępstwa procesowego;
 • Uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.

Zabezpieczenie powództwa - możliwe jest zastosowanie kilku sposobów zabezpieczenia

Jeżeli istnieje taka konieczność (np. dłużnik szybko i inteligentnie upłynnia majątek skutecznie utrudniając prace komornikowi) wierzyciel może wykorzystać kilka sposobów zabezpieczenia. Najczęściej wierzyciel stosuje łącznie: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, a także obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową.

Z jaką chwilą dochodzi do zabezpieczenie powództwa?

Kiedy sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, komornik dokonuje kolejnych zabezpieczeń zgodnie ze sposobami, które są wskazane we wniosku np. zajęcie wynagrodzenie za pracę i ruchomości. Może ustanowić hipotekę przymusową na nieruchomości.

Zabezpieczenie powództwa - postanowienie sądu

Postanowienie o wydaniu zabezpieczenia co do zasady wydaje sąd na niejawnym posiedzeniu. W przypadku niektórych sposobów zabezpieczenia postanowienie sądu jest niezwłocznie doręczane obowiązanemu (dłużnikowi).

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia - wzór wniosku

Poniżej prezentujemy wzór wniosku o udzielenie zabezpieczenia:

Warszawa, dnia 14 grudnia 2017 roku

Uprawniony: Adam Kowalski
Żelazna 1/16
01-022 Warszawa
PESEL: 88020913777
Obowiązany: Piotr Nowak
Ołowiowa 25
01-096 Warszawa

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

 

Wartość przedmiotu zabezpieczenia: 225 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

 

Sygn. akt I C 98/15

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia

Działając w imieniu własnym - na podstawie art. 730 w zw. z art. 747 pkt 5 KPC - niniejszym wnoszę o udzielenie uprawnionemu zabezpieczenia roszczenia o wydanie lokalu przez ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Krakowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 3/67, dla którego to prawa Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą Nr KR1K/00010123/2.

Uzasadnienie

Pozwem z 2 kwietnia 2015 r. uprawniony - jako najemca przedmiotowego lokalu - wystąpił przeciwko obowiązanemu z roszczeniem o wydanie lokalu położonego w Krakowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 3/67, wobec faktu, iż mimo wiążącej strony od 20 stycznia 2014 r. umowy najmu na czas nieokreślony obowiązany do chwili obecnej nie wydał przedmiotu najmu, mimo iż uprawniony dokonał zgodnie z umową w lokalu generalnego remontu o wartości ok. 30 000 zł.

Dowód:

1) pozew - znajdujący się w aktach sprawy,
2) umowa najmu z 20 stycznia 2014 r.

W dniu 20 kwietnia 2015 r. uprawniony na portalu www.ogloszenia.pl dostrzegł ofertę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu.

Dowód: 1) wydruk z portalu www.ogloszenia.pl.

Zbycie przez obowiązanego prawa do przedmiotowego lokalu oznaczać będzie dla uprawnionego i jego rodziny konieczność poszukiwania innego lokalu, a także utratę zainwestowanych w generalny remont przez uprawnionego środków finansowych. Zawarta na czas nieokreślony umowa najmu zapewniać miała uprawnionemu oraz jego rodzinie stabilizację i gwarancję uzyskania stałego miejsca zamieszkania. Nadto wskutek zainwestowania wszystkich oszczędności w wykonany remont lokalu uprawniony nie posiada obecnie żadnych środków na wynajęcie innego lokalu mieszkalnego.

Z powyższego wynika, iż istnieje znaczne ryzyko, że obowiązanemu uda się do czasu rozstrzygnięcia procesu o wydanie lokalu zbyć spółdzielcze własnościowe prawo do wynajętego lokalu, udaremniając tym samym prawo uprawnionego do uzyskania rzeczywistego władania ww. lokalem.

Dlatego też koniecznym stało się wystąpienie z wnioskiem o udzielenie uprawnionemu zabezpieczenia roszczenia o wydanie lokalu przez ustanowienie obowiązanemu zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Mając na względzie powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Adam Kowalski

Załączniki:

1) powołane w treści wniosku dowody,
2) dowód uiszczenia opłaty sądowej,
3) odpis wniosku.

 

Wygeneruj wniosek w Vindicat.pl

Nie masz czasu na samodzielne sporządzanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia, skorzystaj z gotowej bazy pism sądowych dostępnej na Vindicat. To system do monitorowania należności i windykacji online. Zawiera bazę niezbędnych wzorów pism. To jednak nie wszystko! Dzięki Vindicat odzyskiwanie należności stało się naprawdę proste. Narzędzie ma wiele funkcji, które wykorzystasz w obszarach prewencji windykacji miękkiej i twardej. Dostępna jest w nim także Giełda Długów Vindicat.

Zarejestruj się bezpłatnie, wybierz pakiet dla siebie i zacznij samodzielnie windykować należności. Nie zwlekaj, im szybciej podejmiesz odpowiednie kroki, tym odzyskanie pieniędzy będzie dla Ciebie łatwiejsze.

Oceń ten artykuł:

Zabezpieczenie powództwa
Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!