facebook

Zabezpieczenie powództwa

    07-12-2017

Przy odzyskiwaniu należności dłużnik może ukrywać swój majątek i uwierzcie, że pomysłowość ludzka nie zna granic. Zalegający z płatnościami dłużnicy potrafią znacznie osłabić skuteczność prowadzonej przeciwko nim egzekucji komorniczej. By temu zapobiec, roztropny wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia, na mocy którego dojdzie do zabezpieczenie jego powództwa (czyli zabezpieczenia dochodzonego przez niego roszczenia).  Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego istnieje wiele sposób na zabezpieczenie roszczeń pieniężnych. Dzisiaj właśnie o tym.

Zabezpieczenie powództwa

Zabezpieczenie powództwa – sposoby

Zgodnie z artykułem 747 kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296], zabezpieczenie roszczeń może nastąpić na wiele różnych sposobów. Pierwszym z nich jest zajęcie. W ramach zabezpieczenia powództwa, zajęciu mogą podlegać ruchomości, wynagrodzenie za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego, a także inne prawa majątkowe dłużnika.

Drugim sposobem na zabezpieczenia powództwa jest obciążenie nieruchomości obowiązanego (dłużnika) hipoteką przymusową. Takie obciążenie powoduje, że dłużnik nie może zbyć swej nieruchomości, a jeśli to zrobi takie postanowienie będzie nieważne.

Trzecim sposobem jest ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jest to konstrukcja zbliżona do hipoteki przymusowej. Dłużnik po ustanowieniu zabezpieczenia nie może dokonać zbycia tego prawa, a jeżeli to zrobi to takie postanowienie z mocy prawa będzie nieważne.

Ostatnim sposobem na zabezpieczenia powództwa jest ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem (firmą) lub gospodarstwem rolnym dłużnika. Taki zarząd przymusowy może zostać również ustanowiony nad zakładem, który wchodzi w skład przedsiębiorstwa lub nad jego częścią, a także nad częścią gospodarstwa rolnego dłużnika.

Zabezpieczenie powództwa – wniosek o zabezpieczenie

Wybranie sposobu, w jaki ma być dokonane zabezpieczenie leży w gestii wierzyciela. To wierzyciel powinien w swoim wniosku o zabezpieczenie wskazać sposób, w jaki mają być zabezpieczone jego należności.

Podstawą do udzielenia zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz posiadanie interesu prawnego w tymże udzieleniu zabezpieczenia (zgodnie z art. 7301 § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Uprawdopodobnienie zostanie zaakceptowane przez sąd, jeżeli wierzyciel przytoczy we wniosku o udzielenie zabezpieczenia okoliczności oraz dowody, które są podstawą istnienia roszczenia. Takim dowodem może być faktura, umowa, wezwanie do zapłaty czy też jakikolwiek inny dokument, na przykład ugoda podpisana przez dłużnika i wierzyciela.

Zabezpieczenie powództwa - opłata

Należy pamiętać, że od wniosku o udzielenie zabezpieczenia należy uiścić stałą opłatę w wysokości 100 zł.

 

Zabezpieczenie powództwa -  możliwe jest zastosowanie kilku sposobów zabezpieczenia

Jeżeli istnieje taka konieczność (np. dłużnik szybko i inteligentnie upłynnia majątek skutecznie utrudniając prace komornikowi) właściwe może okazać się zastosowanie kilku sposobów zabezpieczenia. Najczęściej ze sposobów zabezpieczenia wymienionych przez ustawodawcę w art. 747 kodeksu postępowania cywilnego stosowane są łącznie zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, a także obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową.

Zabezpieczenie powództwa – z jaką chwilą dochodzi do jego dokonania?

Dokonanie zabezpieczenia nie następuje z chwilą wydania stosowanego postanowienia przez sąd (czyli oczywiście postanowienia o zabezpieczeniu). Do wykonania postanowienia o zabezpieczeniu (czyli do nadania mu mocy  prawnej) konieczne jest aktywne działanie komornika. To komornik dokona stosownych czynności w postaci zajęcia ruchomości i wynagrodzenia za pracę czy też ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości – jak w sugerowanym wyżej rozwiązaniu.

Zabezpieczenie powództwa – postanowienie sądu

Postanowienie o wydaniu zabezpieczenia co do zasady wydaje sąd na niejawnym posiedzeniu.  W przypadku niektórych sposobów zabezpieczenia postanowienie sądu jest niezwłocznie doręczane obowiązanemu (dłużnikowi).

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia - wzór

I na koniec przedstawimy wzór wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

 

Warszawa, dnia 14 grudnia 2017 roku

 

Uprawniony:  Adam Kowalski

Żelazna 1/16

01-022 Warszawa

PESEL: 88020913777

Obowiązany: Piotr Nowak

Ołowiowa 25

01-096 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie

Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

 

Wartość przedmiotu zabezpieczenia: 225 000 zł

(słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Sygn. akt I C 98/15

 

Wniosek  o udzielenie zabezpieczenia

Działając w imieniu własnym – na podstawie art. 730 w zw. z art. 747 pkt 5 KPC – niniejszym wnoszę o udzielenie uprawnionemu zabezpieczenia roszczenia o wydanie lokalu przez ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Krakowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 3/67, dla którego to prawa Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą Nr KR1K/00010123/2.

Uzasadnienie

Pozwem z 2 kwietnia 2015 r. uprawniony – jako najemca przedmiotowego lokalu – wystąpił przeciwko obowiązanemu z roszczeniem o wydanie lokalu położonego w Krakowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 3/67, wobec faktu, iż mimo wiążącej strony od 20 stycznia 2014 r. umowy najmu na czas nieokreślony obowiązany do chwili obecnej nie wydał przedmiotu najmu, mimo iż uprawniony dokonał zgodnie z umową w lokalu generalnego remontu o wartości ok. 30 000 zł.

Dowód:          1) pozew – znajdujący się w aktach sprawy,

2) umowa najmu z 20 stycznia 2014 r.

W dniu 20 kwietnia 2015 r. uprawniony na portalu www.ogloszenia.pl dostrzegł ofertę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu.

Dowód:          1) wydruk z portalu www.ogloszenia.pl.

Zbycie przez obowiązanego prawa do przedmiotowego lokalu oznaczać będzie dla uprawnionego i jego rodziny konieczność poszukiwania innego lokalu, a także utratę zainwestowanych w generalny remont przez uprawnionego środków finansowych. Zawarta na czas nieokreślony umowa najmu zapewniać miała uprawnionemu oraz jego rodzinie stabilizację i gwarancję uzyskania stałego miejsca zamieszkania. Nadto wskutek zainwestowania wszystkich oszczędności w wykonany remont lokalu uprawniony nie posiada obecnie żadnych środków na wynajęcie innego lokalu mieszkalnego.

Z powyższego wynika, iż istnieje znaczne ryzyko, że obowiązanemu uda się do czasu rozstrzygnięcia procesu o wydanie lokalu zbyć spółdzielcze własnościowe prawo do wynajętego lokalu, udaremniając tym samym prawo uprawnionego do uzyskania rzeczywistego władania ww. lokalem.

Dlatego też koniecznym stało się wystąpienie z wnioskiem o udzielenie uprawnionemu zabezpieczenia roszczenia o wydanie lokalu przez ustanowienie obowiązanemu zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Mając na względzie powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Adam Kowalski

Załączniki:

1) powołane w treści wniosku dowody,

2) dowód uiszczenia opłaty sądowej,

3) odpis wniosku.

 

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!