Przedsądowe wezwanie do zapłaty

22-08-2022

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to pismo windykacyjne, które należy wysłać na zakończenie etapu windykacji polubownej. Wezwanie przedądowe jest ostatnim kołem ratunkowym dla dłużnika przed skierowaniem sprawy na etap postępowania sądowego. Przedsądowe wezwanie do zapłaty może wysłać wierzyciel lub firma windykacyjna za niego w każdej sytuacji, kiedy dłużnik nie ureguluje długu np.: kiedy nie zostanie zapłacona faktura, czynsz lub dzierżawa. Może je wysłać bank, spółdzielnia mieszkaniowa lub partner biznesowy.

Kiedy wysyła się przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Jakie korzyści daje wierzycielowi wysłanie wezwania do zapłaty?

Wysyłając przedsądowe wezwanie do zapłaty, wierzyciel może dochodzić należności. To jeden z najprostszych sposobów na odzyskanie długu, zaliczany jest do windykacji miękkiej. Zazwyczaj samo wysłanie pisma i wskazanie w nim konsekwencji np. skierowanie sprawy do sądu i obarczenie dłużnika wyższymi kosztami, które poniesienie, wystarczy do zmobilizowania dłużnika do uregulowania zaległej należności. Wierzyciel lub firma windykacyjna reprezentująca go może wysłać wezwanie do zapłaty już następnego dnia po upływie terminu płatności. Jeśli tego nie zrobi w określonym czasie, dług może ulec przedawnieniu.

Na jakim etapie procesu windykacyjnego jest wysyłane przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Proces windykacyjny przebiega w kilku etapach. Najpierw dłużnik otrzymuje zawiadomienie z przypomnieniem o zapłacie tzw. monit. Jeśli nie ureguluje swojej należności wierzyciel lub firma windykacyjna wysyła mu przedsądowe (ostateczne) wezwanie do zapłaty. Jeśli po trzecim wezwaniu dłużnik nie poczuwa się do obowiązku uregulowania należności, wtedy wierzyciel kieruje sprawę do sądu.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - elementy

Przedsądowe wezwanie do zapłaty druk jest oficjalnym pismem, które kieruje wierzyciel lub firma windykacyjna do dłużnika Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór zawiera podobne elementy jak zwykłe wezwanie do zapłaty. Jest to jednak umowne, ponieważ żadne przepisy nie określają elementów, z których powinno składać się przedsądowewezwanie do zapłaty. Takie rozwiązanie jest korzystne dla wierzycieli, którzy mogą łatwo przygotować taki dokument bez kosztownych konsultacji z profesjonalistami.

 

Jakie elementy powinno zawierać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Po pierwsze, powinny znaleźć się w nim data i miejsce sporządzenia przedsądowego wezwania do zapłaty.

Po drugie, należy podać dane wierzyciela (dane osoby żądającej zapłaty pieniędzy)

Po trzecie należy zawrzeć dane naszego dłużnika.

Wreszcie, w treści pisma windykacyjnego powinno się podać podstawę, na której opiera się roszczenie. Podstawą jest zazwyczaj stosunek prawny, z którego powstaje obowiązek zapłaty określonej sumy pieniędzy. Taką podstawą jest umowa, faktura albo dokument, który potwierdza wykonanie usługi np. protokół odbioru pracy czy też dzieła.

Po podaniu podstawy naszego roszczenia należy zawrzeć kwotę, która jest dochodzona od dłużnika bez podania odsetek. Taką kwotę należy oznaczyć, jako kwotę główną.

Poniżej pod kwotą główną należy podać należne odsetki za opóźnienie, jeżeli dłużnikiem jest firma (przedsiębiorca - spółka), bądź osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą.

Po odsetkach należy wyszczególnić termin spłaty długu, np. 7 dni od dnia otrzymania przedsądowego wezwania do zapłaty. Jeśli w piśmie nie został wyznaczony termin spłaty zobowiązania, to uregulowanie jej powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu pisma.

Wskazać należy także rachunek bankowy, na który dłużnik powinien wpłacić dochodzone przez nas pieniądze.

 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - najważniejszy element

Najważniejszym elementem przedsądowego wezwania do zapłaty jest informacja o konsekwencjach, jakie spotkają dłużnika w przypadku, gdy nadal nie ureguluje swoich zaległości finansowych.

Konsekwencją, jaka grozi nierzetelnemu dłużnikowi, jest skierowanie sprawy do sądu i obarczenie go kosztami postępowania sądowego. Jeżeli dalej będzie uchylał się od zapłaty, to dodatkowo będzie musiał zapłacić koszty późniejszego postępowania egzekucyjnego (prowadzonego przez komornika sądowego).

Jak powinniśmy wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dlaczego? Ponieważ, dowód wysłania wezwania do zapłaty może stanowić istotny dowód w sądzie w przypadku, gdy dłużnik nie odda pieniędzy. Wysłanie przesądowego wezwania do zapłaty druku ma także na celu udowodnienie polubownych prób załatwienia tej sprawy. Wezwanie do zapłaty można wysłać także drogą elektroniczną poprzez skrzynkę mailową oraz za pomocą wiadomości sms. Niezależnie od tego, w jakiej formie wierzyciel dostarczy wezwanie do zapłaty dłużnikowi, powinien posiadać kopię oraz potwierdzenie wysłania.

Czy przedsądowe wezwanie do zapłaty jest przydatne przy prowadzeniu sprawy sądowej przeciwko dłużnikowi?

Od stycznia 2016 roku po nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] roku wierzyciel jest zobowiązany do wysłania wezwania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu. Według art. 187 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego sąd może zobowiązać do podania informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeśli takich prób nie było, sąd może zobowiązać do wyjaśnienia, z jakiego powodu się nie odbyły.

Celem nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego było podniesienie świadomości obywateli dotyczącej skutecznych metod rozwiązywania konfliktów poza sądem. Skierowanie sprawy do sądu ma być ostatecznością.

Jeśli dłużnik i wierzyciel nie podejmą próby polubownego załatwienia sporu, to nie poniosą żadnych konsekwencji. Pozew nie zostanie cofnięty ani oddany do uzupełnienia braków formalnych. Podczas postępowania sędzia może zachęcić do polubownego rozwiązania sporu lub może podjąć dalsze działania.

Co należy zrobić, jeśli przedsądowe wezwanie do zapłaty nieodebrane jest?

Jeśli dłużnik nie odbierze przesądowego wezwania do zapłaty wysłanego pocztą, może zmobilizować wierzyciela do skierowania sprawy na drogę sądową. Jeśli wierzyciel wyśle przesyłkę na prawidłowy adres, a na kopercie zostanie odnotowana informacja o tym, że dłużnik nie podjął przesyłki w terminie, to będzie stanowiło potwierdzenie dla wierzyciela, że próbował podjąć kontakt.

Czym się różni przedsądowe wezwanie do zapłaty od ostatecznego?

Ostateczne wezwanie do zapłaty oraz przedsądowe wezwanie do zapłaty są pismami, które wysyła wierzyciel na ostatnim etapie windykacji polubownej. Zazwyczaj poprzedzają je inne działania windykacyjne np.: monity, kontakty telefoniczne podczas, których ustalane są z dłużnikiem termin oraz sposób uregulowania zaległej należności. Jeśli wierzyciel nie ma innego wyjścia, wtedy wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty oraz przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym określone są: kwota oraz ostateczny termin zapłaty.

Kiedy przedsądowe wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest nieważne tylko wtedy, gdy dług ulegnie przedawnieniu. To możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia w określonym terminie. Wierzyciel nie może uzyskać prawomocnego nakazu zapłaty ani skierować sprawy do egzekucji komorniczej. Terminy przedawnienia długu są określone w Kodeksie Cywilnym. Jeśli dłużnik uzna dług, bieg przedawnienia zostanie przerwany.

Jakie są inne rodzaje wezwań do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest jednym z pism upominawczych. Wierzyciel może wysyłać także wezwanie do zapłaty. Jego forma zależy od etapu oraz rodzaju postępowania. Wśród nich można wyróżnić:

  1. Monit - to pierwsze pismo upominawcze, które jest wysyłane do dłużnika po przekroczeniu terminu płatności.
  2. Upomnienie urzędowe - to wezwanie do zapłaty, które jest wysyłane, gdy dłużnik nie ureguluje podatków w określonym terminie. Dłużnik powinien traktować je jako ostrzeżenie przed egzekucją.
  3. Zwykłe wezwanie do zapłaty - to pismo, które świadczy o rozpoczęciu procesu windykacyjnego.
  4. Ostateczne wezwanie do zapłaty
  5. Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty - jest wysyłane do dłużnika przed uzyskaniem nakazu zapłaty, ale przed skierowaniem sprawy do komornika. To forma wezwania do zapłaty, która jest wysyłana do dłużnika po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego.

Czy prowadząc firmę, możesz zaksięgować opłatę za wezwanie do zapłaty do kosztów uzyskania przychodów?

Jeśli prowadzisz firmę, powinieneś zaksięgować opłatę za wysłanie przedsądownego wezwania do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Koszt ten zaliczany jest do operacyjnych i ewidencjonowanych i może pojawić się na koncie 400. To konto, które służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych. W przypadku opłat sankcyjnych przedsiębiorca nie może odliczyć opłaty za wezwanie do zapłaty.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - wzór

W internecie możesz znaleźć wiele wzorów przesądowych wezwań do zapłaty. Jeśli korzystasz z programów księgowych, możesz wystawić wezwanie do zapłaty w subiekcie. Jeżeli jednak potrzebujesz szybko skorzystać z druku przesądowego wezwania do zapłaty, skorzystaj ze wzoru, który udostępniamy poniżej. Aby wezwanie do zapłaty okazało się skutecznym, wierzyciel musi je własnoręcznie podpisać.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - wzór

 

miejscowość , dnia………….roku

Wierzyciel:
nazwa firmy
NIP:
adres firmy

dane firmy lub osoby fizycznej, która jest nam dłużna
NIP w przypadku firmy
Adres

 

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Niniejszym wzywam firmę X/osobę X do uregulowania płatności w kwocie … , … zł (słownie …. złotych, ….. groszy) w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania do zapłaty na konto:

………………………………………………………………..

Zaległości w płatnościach firmy X/osoby X wynikają z zawartej umowy w dniu x.xx.xxxx roku/ Faktury VAT nr X/XXXX, na które składa się kwota .. , … zł (słownie …. złotych, …. groszy).

Jeżeli zaległości w płatnościach nie zostaną uregulowane sprawa zostanie skierowana niezwłocznie na etap postępowania sądowego. Wszelkie koszty sądowe oraz ewentualne koszty egzekucji komorniczej zostaną doliczone do kwoty należnego mi długu.

………………………………………
Podpis wierzyciela

Oceń ten artykuł:

Przedsądowe wezwanie do zapłaty
Ocena: 4,27/5
Głosowano: 11 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!