facebook

Co to jest europejski nakaz zapłaty?

  06-03-2018

Postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty to jedno z pierwszych postępowań cywilnych uregulowanych przez prawo Unii Europejskiej. Jego celem jest pomoc wierzycielom w odzyskiwaniu pieniędzy w sprawach transgranicznych, a więc w takich, w których dłużnik znajduje się w innym kraju niż wierzyciel. Większość regulacji dotyczących europejskiego nakazu zapłaty została zawarta w rozporządzeniu nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.

Co to jest europejski nakaz zapłaty?

W jakich krajach obowiązuje postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty?

Na początek kwestia kluczowa - do których państw należących do UE stosuje się przepisy o europejskim nakazie zapłaty?

Postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Królestwa Danii.

Oznacza to, że nie można składać pozwów o wydanie europejskiego nakazu zapłaty do duńskich sądów, a także, że europejski nakaz zapłaty nie zostanie wykonany na terytorium Danii. Oczywiście nie można również europejskim nakazem zapłaty ścigać duńskiego obywatela. Tak więc, widać, że warto zapoznać się z tym instrumentem prawnym, ponieważ ma on szerokie zastosowania na terenie UE.

W jakich sprawach możemy stosować przepisy o europejskim nakazie zapłaty?

Teraz zastanówmy się nad tym, do jakiego zakresu spraw można zastosować przepisy o europejskim nakazie zapłaty. Mianowicie, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, postępowanie to ma zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, niezależnie od charakteru sądu albo trybunału.

Przepisy rozporządzenia nie określają jednak charakteru sprawy cywilnej lub handlowej. Za to zawierają wykluczenia spaw, do których nie stosuje się przepisów o europejskim nakazie zapłaty. Są to następujące kategorie spraw:

 • sprawy skarbowe
 • sprawy celne i administracyjne 
 • sprawy, które dotyczą odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy sprawowaniu władzy publicznej.

W takich przypadkach, sąd nie ma obowiązku rozpatrywania, czy dana sprawa ma cywilny, bądź handlowy charakter. We wszystkich innych sąd musi w pierwszej kolejności określić, czy dana sprawa jest sprawą cywilną lub handlową, aby móc procedować pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Oczywiście nie jest to wróżenie z fusów, ponieważ pojęcie spraw cywilnych i spraw handlowych zostało określone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według Trybunału pojęciu spraw cywilnych i handlowych należy przypisać autonomiczne znaczenie, które wynika z celów i struktury odnośnego prawodawstwa unijnego oraz zasad ogólnych leżących u podstaw krajowych systemów prawnych jako całości. Oznacza to, że do stwierdzenia czy spór ma charakter cywilny i handlowy nie można stosować pojęć obecnych jedynie w krajowych porządkach prawnych państw członkowskich. 

W trakcie analizy charakteru danej sprawy istotne są dwa elementy: przedmiot sporu oraz charakter stosunku między stronami sporu. Dopiero oceniając te dwa elementy, sąd jest w stanie odpowiedzieć, czy dana sprawa ma charakter cywilny lub handlowy.

Sprawą cywilną będzie zazwyczaj sprawa między dwoma podmiotami prywatnymi. Bardzo rzadko Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopuszcza, by drugą stroną takiej sprawy było państwo albo jego organy. Sprawa handlowa z kolei dotyczyć będzie wszystkich transakcji zwartych między przedsiębiorcami (osobami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz spółkami).

Dodatkowo należy pamiętać, że takie sprawy muszą mieć zgodnie z rozporządzeniem charakter transgraniczny, o czym szczegółowo poniżej.

 

Czym jest sprawa transgraniczna?

Zgodnie z przepisami europejski nakaz zapłaty może być wydany tylko w przypadku spraw transgranicznych. Reguluje to oczywiście rozporządzenie nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Definicja takiej sprawy transgranicznej została zawarta w art. 3 tego rozporządzenia. Zgodnie z nią:

Sprawa transgraniczna to sprawa, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu, który rozpoznaje sprawę.

Zatem jak ustala się miejsce zamieszkania na potrzebę tych przepisów? Otóż, miejsce zamieszkania ustala się teoretycznie zgodnie z tzw. rozporządzeniem Bruksela I (czyli dokładnie z pojęciem miejsca zamieszkania, które zostało określone w rozporządzeniu w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych), a praktycznie - na podstawie informacji, które zostały przedstawione przez powoda w formularzu A. więcej o samym formularzu na końcu artykułu.

Podsumowując, początkowe badanie pozwu przez sąd może mieć charakter zautomatyzowany. Wystarczy, że sąd sprawdzi, czy wskazany przez powoda adres pozwanego znajduje się w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, w którym wniesiono sprawę do sądu. I to wystarczy - sprawa będzie miała charakter transgraniczny.

Warto pamiętać także o jednej istotnej kwestii. Miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu stron sprawdzane jest w momencie złożenia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Tak więc ocena stanu sprawy następuje według stanu na dzień wniesienia pozwu, a nie w dniu wystąpienia zdarzeń, które są podstawą do wniesienia pozwu. Czyli ludzkim językiem: można było mieszkać w jednym państwie członkowskim z dłużnikiem w chwili powstania zobowiązania, później się przeprowadzić i dzięki temu otworzy się możliwość złożenia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Sprytne, prawda?

Postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty - kwota dochodzonego roszczenia

Kolejna istotna kwestia przy dochodzeniu zaległych należności to kwota dochodzonego roszczenia. Zgodnie z przepisami pozew powinien zawierać kwotę roszczenia głównego oraz stosownie do okoliczności także odsetki, kary umowne oraz koszty. Wynika to dokładnie z art. 7 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Zgodnie z tą regulacją kwota roszczenia głównego oraz kary umowne stają się wymagalne w momencie wniesienia pozwu.

Szczegółowe informacje dotyczące odsetek i okresu, za jaki ich zażądamy należy podać w 7 sekcji formularza A. W formularzu A nie jest wymagane podanie całkowitej kwoty odsetek. Jeżeli chcemy dostać należne nam odsetki za najdłuższy możliwy okres, czyli do dnia wydania orzeczenia przez sąd, to powinniśmy pozostawić puste pole w formularzu w miejscu, gdzie należy wpisać datę, do kiedy oczekujemy odsetek. Jak w takiej sytuacji będzie wiadomo, jaka kwota odsetek jest należna? Otóż sąd sam w formularzu E wskaże całkowitą kwotę należną od pozwanego lub pozwanych na dzień wydania europejskiego nakazu zapłaty.

Postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty - uzasadnienie roszczenia i opis dowodów

Przejdźmy do kolejnej kluczowej kwestii przy dochodzeniu zaległych należności, czyli do uzasadnienia roszczenia i opisu dowodów.

Na podstawie art. 7 przywoływanego ciągle rozporządzenia nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, pozew w tym postępowaniu powinien zawierać opis okoliczności, które stanowią podstawę roszczenia oraz w pewnych przypadkach pozew powinien uzasadniać również uprawnienie do żądania odsetek. Wszystkie szczegóły w pigułce poniżej. Należy również uwzględnić opis dowodów, które świadczą o istnieniu roszczenia. Rozporządzenie nie określa jednak wymaganego poziomu szczegółowości informacji, które powód ma zawrzeć w pozwie. Nie wskazuje także sposobu, jaki powinien zastosować sąd do zbadania dowodów. Przepisy rozporządzenia wskazują także, że badanie pozwu nie musi być prowadzone przez sędziego. Skąd zatem mamy wiedzieć, jak szczegółowo należy opisać okoliczności uzasadniające nasze roszczenie?

Spieszymy z odpowiedzią - należy kierować się zdrowym rozsądkiem! Trzeba po prostu przedstawić wystarczające informacje tak, aby pozwany mógł w oparciu o nie zdecydować czy kwestionuje dochodzone przez nas roszczenie, czy też uznaje je za bezsporne. Informacje te muszą być wystarczające także dla sądu, który już na samym początku wstępnie ocenia zasadność roszczenia tak, aby od razu wyeliminować roszczenia nieuzasadnione albo niedopuszczalne. W praktyce, należy poprawnie i w miarę szczegółowo wypełnić formularz A (a dokładniej jego sekcje 6 - 10). Więcej o formularzu w dalszej części artykułu.

Odpowiadamy od razu na często zadawane pytanie: czy konieczne jest załączanie oryginałów dokumentów albo poświadczonych kopii do przeprowadzenia postępowania dowodowego w ramach występowania o europejski nakaz zapłaty? Otóż w przypadku tego postepowania jest inaczej niż w przypadku postepowań polskich i taki wymóg nie istnieje, ale jeżeli powód chce załączyć takie dokumenty to oczywiście ma do tego prawo i może załączyć zarówno oryginały, jak i poświadczone kopie.

Jakie sądy są właściwe do rozpatrywania pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty?

Teraz kilka słów o tym, jakie sądy są właściwe do rozpatrywania pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Otóż państwa członkowskie same wyznaczają sądy właściwe do tego zdania.

Każde państwo członkowskie ma obowiązek przesłać Komisji Europejskiej informacje o sądach właściwych w postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Przed złożeniem pozwu warto, więc sprawdzić, jakie sądy są aktualnie właściwe w tej sprawie. Takie informacje można uzyskać w europejskim atlasie sądowym w zakresie spraw cywilnych i handlowych (portal : https://e-justice.europa.eu/). W większości wypadków w konkretnej sprawie będzie konieczna dodatkowa analiza właściwości sądu, a konkretniej krajowych przepisów regulujących postępowanie cywilne.

W Polsce sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o wydanie europejskiego nakazu zapłaty są sądy rejonowe i sądy okręgowe o właściwości miejscowej i rzeczowej określonej w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296]. Mają więc w tym przypadku zastosowanie ogólne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego - art 16, art. 17 i art. 461 § 1 [1] w związku z art 505 [16] § 1  w zakresie właściwości rzeczowej; natomiast art. art. 27 - 46 i art. 461 § 1 w związku z art. 505 [16] § 1 w zakresie właściwości miejscowej.

Jak wnieść pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty?

Odpowiadając na pytanie jednym zdaniem - na papierze lub drogą elektroniczną, zawsze na specjalnym formularzu. Oczywiście spieszymy z dalszymi, bardziej szczegółowymi wyjaśnieniami.

Na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, każde państwo członkowskie zobowiązane jest do zaakceptowania możliwości składania pozwów o wydanie europejskiego nakazu zapłaty w formie papierowej. Przepisy nie ustanawiają żadnych dodatkowych wymogów, ale zgodnie z danymi zgłoszonymi w europejskim atlasie sądowym niektóre państwa członkowskie akceptują pozwy papierowe jedynie w przypadku, gdy są przesyłane pocztą lub listem poleconym.

Państwa członkowskie mogą również akceptować przesyłanie pozwów o wydanie europejskiego nakazu zapłaty metodami elektronicznymi, tj. e-mailem albo faksem. Przy czym pozwy składane elektronicznie zazwyczaj muszą zawierać podpis elektroniczny lub inną formę zabezpieczenia. Nigdy nie może to być np. skan wydrukowanego i podpisanego odręcznie formularza.

Przed wniesieniem pozwu powinniśmy zatem sprawdzić, który sposób jest akceptowany przez konkretne państwo członkowskie. Nie martwmy się jednak na zapas - pozew zawsze może złożyć w naszym imieniu przedstawiciel.

I jeszcze jedna drobna kwestia, która nie może umknąć naszej uwadze przy składaniu pozwu. W wielu przypadkach złożenie pozwu o wydanie europejskiego nakazu w sądzie powoduje konieczność wniesienia opłaty sądowej w odpowiedniej wysokości. Wysokość takiej opłaty zawsze można sprawdzić w europejskim atlasie sądowym (portal: https://e-justice.europa.eu/).

Jak rozpoczyna się postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty?

Po złożeniu pozwu (na właściwym formularzu), właściwy sąd jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnej analizy. Sąd na tym etapie nie ocenia jeszcze dowodów, ale w razie konieczności może dać powodowi możliwość uzupełnienia lub poprawienia pozwu. W takim wypadku sąd wyznaczy termin, w jakim takiego uzupełnienia bądź poprawienia można dokonać. Przy czym taki termin wyznaczony przez sąd może zostać wydłużony.

Jeżeli po poprawieniu lub uzupełnieniu pozwu nadal nie są spełnione wszystkie wymogi to sąd powiadamia o tym powoda. W takiej sytuacji powód może zostać wezwany przez sąd do przyjęcia lub odrzucenia propozycji wydania nakazu na kwotę określoną przez sąd (oczywiście mniejszą niż ta, której domaga się powód). Oczywiście powód jest także informowany o skutkach swojej decyzji. Do tego wykorzystuje się formularz C.

W przypadku przyjęcia propozycji przedstawionej przez sąd, od razu wydaje się europejski nakaz zapłaty w odniesieniu do tej części roszczenia, która została zaakceptowana przez powoda przy zmianie lub poprawianiu pozwu. Skutki co do pozostałej części roszczenia regulują jednak poszczególne ustawodawstwa krajowe. Nie ma tutaj jednych uniwersalnych zasad dla wszystkich państw członkowskim Unii Europejskiej.

Jeżeli powód nie udzieli sądowi odpowiedzi w terminie lub odrzuci propozycję sądu co do wydania okrojonego europejskiego nakazu zapłaty, to w takim wypadku sąd jest zmuszony odrzucić pozew w całości. Można jednak dochodzić tej samej należności ponownie w ramach europejskiego nakazu zapłaty. Trzeba w tym celu złożyć drugi (poprawnie wypełniony) pozew.

W jakich przypadkach sąd odrzuci pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty?

Teraz kilka słów o sytuacji niepożądanej przez wierzyciela, czyli o odrzuceniu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty przez sąd. Otóż sąd musi odrzucić pozew (posługując się formularzem D) w omówionych niżej przypadkach.

 1. Po pierwsze, gdy nie zostały spełnione wymogi, które są określone w art. 2, 3, 4, 6 i 7 powoływanego wcześniej rozporządzenia nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.
 2. Po drugie, gdy roszczenie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione.
 3. Po trzecie, o czym już wspominaliśmy, gdy powód nie prześle odpowiedzi na propozycję sądu dotyczącą zmiany pozwu w terminie, który wyznaczył mu na to sąd.
 4. Po czwarte, o czym również już wspominaliśmy, gdy powód odrzuci propozycję sądu zgodnie z art. 10 rozporządzenia.

O przyczynach odrzucenia pozwu, powód jest zawsze informowany przez sąd. Od odrzucenia pozwu przez sąd nie przysługuje powodowi odwołanie, ale za to odrzucenie pozwu pozwala powodowi dochodzić tego samego roszczenia w nowym pozwie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty lub przy zastosowaniu innej procedury. Mówiąc bardziej formalnie, odrzucenie pozwu nie powoduje powstania, że dane roszczenie stanie się res iudicata.

Wydanie europejskiego nakazu zapłaty - kiedy do niego dochodzi i co jest umieszczone w nakazie?

Przejdźmy do tych bardziej przyjemnych konsekwencji złożenia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, czyli do sytuacji, kiedy sąd wydaje przedmiotowy nakaz. Dzieje się tak, gdy sąd nie ma żadnych zastrzeżeń, bądź gdy wszystkie zastrzeżenia sądu zostały poprawione na wcześniejszym etapie. W takiej sytuacji sąd ma obowiązek wydać europejski nakaz zapłaty, korzystając z formularza E.

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty w formularzu E zawarte są nazwy (imiona i nazwiska stron), adresy i inne dane stron oraz ich przedstawicieli oraz skierowany do pozwanego nakaz zapłaty kwoty, która była przedmiotem roszczenia powoda, określonego w formularzu A.

Europejski nakaz zapłaty określa kwotę roszczenia głównego oraz odsetki wraz z okresem, za jaki zostały naliczone (może być do okres do dnia zapłaty, jak zostawimy puste pole określające datę końcową okresu, za jaki domagamy się odsetek). Nakaz określa również kary umowne i koszty w walucie, która została wskazana w formularzu A.

Kolejny element europejskiego nakazu zapłaty to pouczenie dla pozwanego o jego prawach i możliwościach. Jakie one są? Po pierwsze, pozwany może zapłacić powodowi kwotę, która została wskazana w nakazie. Po drugie, może on wnieść sprzeciw do sądu od wydanego nakazu.

Pozwany oczywiście jest informowany o tym, że nakaz został wydany wyłącznie na podstawie informacji dostarczonych przez powoda, które nie zostały zweryfikowane przez sąd. Stąd możliwość złożenia sprzeciwu. Jednak jeżeli sprzeciw nie wpłynie do sądu w określonym terminie, to wydany nakaz stanie się wykonalny - również o tym oczywiście informowany jest powód. Co zatem dzieje się, jeżeli pozwany złoży sprzeciw? Odpowiedź poniżej.

Europejski nakaz zapłaty - co się dzieje, jeżeli pozwany złoży sprzeciw?

Jeżeli pozwany zdecyduje się złożyć sprzeciw od wydanego przez sąd europejskiego nakazu zapłaty, to postępowanie będzie kontynuowane przed sądami państwa członkowskiego właściwymi do wydania europejskiego nakazu zapłaty, tyle że na podstawie przepisów zwykłego postępowanie cywilnego.

Druga opcja to zgłoszenie przez powoda żądania zakończenia postępowania. Jeżeli tak się stanie, to stosowana informacja zostanie przesłana do pozwanego i wydany przez sąd europejski nakaz zapłaty nigdy się nie uprawomocni.

W jakim terminie sąd wydaje europejski nakaz zapłaty?

Jeżeli wszystkie wymogi dotyczące składania pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty są spełnione, to sąd jest zobowiązany wydać nakaz tak szybko jak jest to możliwe. Zwykle europejski nakaz zapłaty jest wydawany przez sądu w terminie 30 dni od dnia wniesienia pozwu. Oczywiście w przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie lub zmiana pozwu, termin ten może ulec wydłużeniu.

W jakim momencie europejski nakaz zapłaty staje się wykonalny?

Wydanie europejskiego nakazu zapłaty nie powoduje nadania nakazowi ostatecznego charakteru. Nakaz zawiera stosowaną informację skierowaną do pozwanego o możliwości zapłaty powodowi kwoty roszczenia albo możliwości zakwestionowania jej. Jeżeli pozwany nie wniesie sprzeciwu do wydanego europejskiego nakazu zapłaty, to nakaz staje się wykonalny. Na wniesienie sprzeciwu pozwany ma 30 dni od dnia doręczenia mu nakazu. Po upływie 30 dni, nakaz staje się dokumentem uprawniającym do natychmiastowego wszczęcia przymusowej egzekucji z majątku dłużnika.

Jak następuje doręczenie europejskiego nakazu zapłaty?

Europejski nakaz zapłaty powinien zostać doręczony pozwanemu zgodnie z prawem krajowym danego państwa członkowskiego, w którym wydano nakaz.

Sposób dostarczenia nakazu pozwanemu musi jednak spełniać minimalne wymogi określone w ciągle przywoływanym rozporządzeniu nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (konkretnie w jego art.13 - 15).

Przepisy te dopuszczają dwa rodzaje doręczenia europejskiego nakazu zapłaty.

Po pierwsze, doręczenie za potwierdzeniem odbioru przez dłużnika, które polega na:

 • doręczeniu osobistym za potwierdzeniem odbioru podpisanym przez pozwanego;
 • oświadczeniu właściwej osoby, która dokonała doręczenia, ze pozwany otrzymał dokument lub odmówił jego przyjęcia;
 • doręczeniu drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru podpisanym przez pozwanego;
 • doręczeniu drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru podpisanym przez pozwanego.

Po drugie, możliwe jest doręczenie europejskiego nakazu zapłaty dłużnikowi bez potwierdzenia odbioru. Przepisy określają następujące dopuszczalne sposoby takiego doręczenia:

 • doręczenie na adres pozwanego osobie zamieszkałej z pozwanym w tym samym gospodarstwie domowym lub osobie tam zatrudnionej; w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej, doręczenie może być również dokonane w lokalu przedsiębiorstwa pozwanego osobie zatrudnionej przez pozwanego;
 • doręczenie drogą pocztową bez potwierdzenia odbioru, gdy pozwany ma adres w państwie członkowskim, w którym sprawa jest rozpatrywana pod względem merytorycznym;
 • doręczenie drogą elektroniczną z automatycznym potwierdzeniem dostarczenia, pod warunkiem że pozwany uprzednio wyraźnie zgodził się na taki sposób doręczenia.
 

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty - formularz A

Na koniec omówienie formularza A, czyli pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Część wprowadzająca

W części wprowadzającej formularz odsyła nas do wskazówek, które zawarte są na ostatnie stronie formularza. Faktycznie polecamy, żeby się z nimi zapoznać przez rozpoczęciem wypełniania formularza.

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
Formularz AArt. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
Proszę zapoznać się ze wskazówkami na ostatniej stronie — pomogą one w wypełnieniu niniejszego formularza! Proszę zwrócić szczególną uwagę na fakt, że niniejszy formularz musi zostać wypełniony w języku lub w jednym z języków akceptowanych przez sąd rozpoznający sprawę. Formularz dostępny jest we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, co może pomóc w jego wypełnieniu w wymaganym języku.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA POZWU
Pouczenie
Niniejszy formularz należy wypełnić w języku lub w jednym z języków akceptowanych przez sąd rozpoznający sprawę. Uwaga: niniejszy formularz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, co może pomóc w jego wypełnieniu w wymaganym języku.
Jeżeli pozwany złoży sprzeciw wobec roszczenia, postępowanie będzie kontynuowane przed właściwymi sądami zgodnie z zasadami zwykłego postępowania cywilnego. Jeżeli w takiej sytuacji powód pragnie zakończyć postępowanie, powinien on wypełnić również załącznik II do niniejszego formularza. Załącznik ten powinien dotrzeć do sądu, zanim zostanie wydany europejski nakaz zapłaty.
Jeżeli pozew dotyczy roszczenia przeciwko konsumentowi w związku z umową konsumencką, należy go złożyć we właściwym sądzie państwa członkowskiego, w którym znajduje się miejsce zamieszkania/siedziba konsumenta. W innych przypadkach pozew należy złożyć w sądzie, którego właściwość została ustalona zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Informacje na temat zasad określania właściwości sądu można znaleźć w europejskim atlasie sądowniczym.
Proszę pamiętać o podpisaniu pozwu i umieszczeniu daty na ostatniej stronie.
Instrukcja
Każda część formularza rozpoczyna się listą kodów, którymi należy posługiwać się przy wypełnianiu odpowiednich rubryk.
1. Sąd Dokonując wyboru sądu, należy wziąć pod uwagę podstawy właściwości sądu.
2. Strony i ich przedstawiciele W tej części należy określić strony i ich ewentualnych przedstawicieli według kodów wskazanych w formularzu. Rubryka [Kod identyfikacyjny] powinna, w odpowiednich przypadkach, zawierać specjalny numer posiadany przez prawników w niektórych państwach członkowskich w celu komunikowania się z sądem drogą elektroniczną (patrz art. 7 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1896/2006), numer w rejestrze przedsiębiorców lub organizacji albo numer identyfikacyjny właściwy dla osób fizycznych. W rubryce [Inne] można zamieścić inne informacje, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości osoby (np. data urodzenia, stanowisko wskazanej osoby w danym przedsiębiorstwie lub w danej organizacji). Jeżeli liczba stron lub przedstawicieli przekracza cztery, proszę skorzystać z pola [11].
3. Podstawy właściwości sądu Zob. pouczenie powyżej.
4. Transgraniczny charakter sprawy Aby można było skorzystać z postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, przynajmniej dwie zaznaczone rubryki w tym polu powinny odnosić się do różnych państw.
5. Informacje dotyczące rachunku bankowego (nieobowiązkowe) Pole [5.1] można wykorzystać do poinformowania sądu, jak powód zamierza uregulować opłaty sądowe. Uwaga: niektóre sposoby płatności mogą nie być uznawane przez sąd, do którego skierowany jest pozew. Należy sprawdzić, który sposób płatności zostanie przez sąd zaakceptowany. Informacje takie można uzyskać od danego sądu lub ze strony Europejskiej Sieci Sądowniczej w Sprawach Cywilnych i Handlowych (http://ec.europa.eu/civiljustice). W przypadku płatności kartą kredytową lub zgody na pobranie opłat przez sąd z rachunku powoda należy podać wymagane dane dotyczące karty kredytowej lub rachunku bankowego, wypełniając załącznik I do niniejszego formularza. W polu [5.2] powód może wskazać, w jaki sposób pozwany powinien dokonać zapłaty. Jeśli wybraną opcją jest przelew, proszę podać informacje dotyczące rachunku bankowego.
6. Roszczenie główne W tym polu należy zamieścić opis roszczenia zasadniczego oraz okoliczności stanowiących podstawę roszczenia według kodów określonych w formularzu. Każdemu roszczeniu należy nadać numer identyfikacyjny („NI"), numerując je od 1 do 4. Każde roszczenie należy określić, umieszczając w okienkach obok numeru NI odpowiednie numery kodów 01, 02 i 03. W razie braku miejsca proszę wykorzystać pole [10]. Rubryka [Data (lub okres)] odnosi się np. do daty zawarcia umowy lub zajścia szkody lub do okresu najmu.
7. Odsetki Jeżeli żądane są odsetki, należy zaznaczyć to w odniesieniu do każdego roszczenia według kodów wyszczególnionych w formularzu, przy czym samo roszczenie określane jest numerem NI nadanym w polu [6]. Kod musi składać się z odpowiednich cyfr (pierwszy wiersz kodów) oraz litery (drugi wiersz kodów). Np. jeżeli stawka odsetek została określona w umowie i została określona w skali rocznej, właściwym kodem jest 02A. Jeśli wymagane są odsetki naliczane do dnia wydania orzeczenia przez sąd, należy pozostawić niewypełnioną ostatnią rubrykę [do]. Kod 01 oznacza stawkę odsetek określoną ustawowo. Kod 02 oznacza stawkę odsetek ustaloną przez strony umowy. W przypadku kodu 03 (kapitalizacja odsetek) wskazana kwota powinna stanowić podstawę obliczania odsetek w pozostałej części rozpatrywanego okresu. Kapitalizacja odsetek oznacza sytuację, w której narosłe odsetki doliczane są do kwoty podstawowej i taka łączna kwota staje się podstawą naliczania dalszych odsetek. Uwaga: w transakcjach handlowych w znaczeniu dyrektywy 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, ustawowa stawka odsetek jest równa aktualnej stopie procentowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny do swoich głównych operacji refinansowania przeprowadzanych przed pierwszym dniem kalendarzowym danego półrocza („stawka referencyjna") powiększonej o co najmniej siedem punktów procentowych. W przypadku państwa członkowskiego nie uczestniczącego w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, stawka referencyjna, o której mowa powyżej, oznacza równoważną stawkę ustaloną na poziomie krajowym (np. przez bank narodowy). W obu przypadkach stawkę referencyjną obowiązującą w pierwszym dniu kalendarzowym danego półrocza stosuje się przez następnych sześć miesięcy (zob. art. 3
ust. 1 lit. d) dyrektywy 2000/35/WE). „Stopa bazowa (EBC)" odnosi się do stopy procentowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny w głównych operacjach refinansowych.
8. Kary umowne (jeśli dotyczy)
9. Koszty (jeśli dotyczy) Jeżeli żądany jest zwrot kosztów, koszty te należy opisać przy użyciu kodów określonych w niniejszym formularzu. Rubrykę [wyszczególnić] należy wypełnić tylko w przypadku kodu 02, czyli gdy żądany jest zwrot kosztów innych niż opłaty sądowe. Do takich innych kosztów zaliczają się np. wynagrodzenie pełnomocnika powoda lub koszty postępowania przedsądowego. Jeżeli powód wnosi o zwrot opłat sądowych, jednak nie zna ich dokładnej kwoty, powinien wypełnić rubrykę [Kod] (01), może jednak nie wypełniać rubryki [Kwota], która zostanie później wypełniona przez sąd.
10. Dowody na poparcie roszczenia W tym polu należy określić dostępne dowody na poparcie każdego z roszczeń przy użyciu kodów wskazanych w formularzu. W rubryce [Opis dowodu] należy wpisać np. tytułu, nazwę lub numer referencyjny danego dokumentu, kwotę wymienioną w danym dokumencie lub nazwisko i imię świadka albo biegłego.
11. Oświadczenia dodatkowe i dalsze informacje (w razie potrzeby) Pole to można wykorzystać w razie braku miejsca w jakimkolwiek polu powyżej lub, w razie konieczności, do podania dodatkowych informacji przydatnych dla sądu. Np. jeśli jest kilku pozwanych, z których każdy odpowiada za część roszczenia, w polu tym należy określić kwoty należne od każdego z pozwanych.
Załącznik 1 Należy w nim wpisać informacje dotyczące karty kredytowej powoda lub jego rachunku bankowego, jeżeli pragnie on uregulować opłaty sądowe korzystając z karty kredytowej lub wyrażając zgodę na pobranie opłaty przez bank z jego rachunku. Uwaga: niektóre sposoby płatności wskazane w tej części mogą nie być akceptowane przez sąd, do którego skierowany jest niniejszy pozew; informacje podane w załączniku I nie są przesyłane pozwanemu.
Załącznik 2 Należy w nim poinformować sąd o decyzji powoda, jeśli nie wyraża on zgody na kontynuację postępowania po złożeniu przez pozwanego sprzeciwu wobec roszczenia. Jeśli informacja zawarta w tym załączniku wysyłana jest do sądu po wysłaniu pozwu, należy pamiętać o wpisaniu sygnatury sprawy nadanej przez sąd. Uwaga: informacje podane w załączniku II nie są przesyłane pozwanemu.

Sekcja 1 - sąd

Drugi element formularza A to dane właściwego sądu.

Należy odszukać sąd właściwy w europejskim atlasie sądowym (portal: https://e-justice.europa.eu/).

1. Sąd
Sąd
 Sygnatura sprawy (wypełnia sąd) 
Adres Wpływ do sądu
   
Kod pocztowyMiejscowośćPaństwo  
     

Sekcja 2 - strony i ich przedstawiciele

Kolejna części formularza A to dane stron i ich przedstawicieli. Należy podać dane takie jak: imię i nazwisko lun nazwę, numer identyfikacyjny ( w Polsce PESEL lub numer rejestracji w KRS-ie czy CEIDG), adres, numer telefonu, zawód, itp.

2. Strony i ich przedstawiciele
Kody:01Powód03Pełnomocnik powoda *05Przedstawiciel ustawowy powoda **
 02Pozwany04Pełnomocnik pozwanego *06Przedstawiciel ustawowy pozwanego **
KodNazwisko, imię/nazwaKod identyfikacyjny (jeśli dotyczy)
   
 AdresKod pocztowyMiejscowośćPaństwo
     
 Telefon ***Faks ***Adres poczty elektronicznej ***
    
 Zawód ***Inne ***
   

Sekcja 3 - okoliczności uzasadniające właściwość pozwu

W tej sekcji należy podać jeden z kodów, które odpowiadają za okoliczności uzasadniające właściwość pozwu.

3. Okoliczności uzasadniające właściwość sądu
Kody:
 01Miejsce zamieszkania/siedziba pozwanego lub współpozwanego07Miejsce zamieszkania lub siedziba posiadacza polisy, ubezpieczonego lub beneficjenta ubezpieczenia
 02Miejsce wykonania rozpatrywanego zobowiązania08Miejsce zamieszkania lub siedziba konsumenta
 03Miejsce wyrządzenia szkody09Miejsce wykonywania pracy przez pracownika
 04Jeżeli spór wynika z działalności filii, oddziału lub innej jednostki/siedziba filii, oddziału lub innej jednostki10Miejsce położenia zakładu, w którym zatrudniony jest dany pracownik
 05Siedziba trustu11Położenie nieruchomości
 06Jeżeli przyczyną sporu jest wynagrodzenie z tytułu uratowania ładunku lub frachtu — siedziba sądu, którego postanowieniem ładunek lub fracht został lub mógł zostać zatrzymany12Siedziba sądu zgodnie wybranego przez strony
13Miejsce zamieszkania wierzyciela alimentacyjnego
14Inne (proszę określić)
KodProszę określić — wyłącznie dla kodu 14
  

Sekcja 4 - transgraniczny charakter sprawy

Tutaj trzeba uzasadnić, dlaczego sprawa ma transgraniczny charakter. Jest to bardzo proste. Wystarczy wpisać kody trzech państw: miejsca zamieszkania powoda, miejsca zamieszkania pozwanego i siedziby sądu.

4. Transgraniczny charakter sprawy
Kody:
 01Belgia06Hiszpania11Łotwa16Niderlandy21Słowacja
 02Republika Czeska07Francja12Litwa17Austria22Finlandia
 03Niemcy08Irlandia13Luksemburg18Polska23Szwecja
 04Estonia09Włochy14Węgry19Portugalia24Zjednoczone Królestwo
 05Grecja10Cypr15Malta20Słowenia25Inne (proszę określić)
Siedziba albo miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu powodaSiedziba albo miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu pozwanegoPaństwo, w którym znajduje się siedziba sądu
   

Sekcja 5 - informacje dotyczące rachunku bankowego

Jest to sekcja nieobowiązkowa, w której należy wpisać dane dotyczące rachunku bankowego, z które wykonano opłatę sądową i rachunku, na który pozwany ma dokonać spłaty zobowiązania.

5. Informacje dotyczące rachunku bankowego (nieobowiązkowe)
5.1 Uiszczenie opłat sądowych przez powoda
Kody:01Przelew02Płatność kartą kredytową03Pobranie przez sąd z rachunku bankowego powoda
 04Pomoc prawna05Inne (proszę określić)  
W przypadku kodu 02 i 03 proszę wypełnić załącznik I
KodProszę określić — w przypadku kodu 05
  
5.2 Płatność zasądzonej kwoty przez pozwanego
Właściciel rachunkuNazwa banku (BIC) lub inny odpowiedni kod bankowy
  
Numer rachunkuMiędzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
  

Sekcja 6 - roszczenie główne

To kluczowa część pozwu. To właśnie w sekcji 6 opisujemy roszczenie główne.

EUReuroCYPfunt cypryjskiCZKkorona czeskaEEKkorona estońskaGBPfunt brytyjski
HUFungarischer ForintLTLlit litewskiLVLłat łotewskiMTLlir maltańskiPLNzłoty polski
SEKkorona szwedzkaSITtolar słoweńskiSKKkorona słowackaInna (zgodnie z międzynarodowym kodem bankowym)
6. Roszczenie główneWalutaKwota całkowita roszczenia głównego, bez odsetek i kosztów
   
Roszczenie odnosi się do (kod 1)
01Umowy sprzedaży10Umowy o świadczenie usług — naprawy18Roszczeń związanych ze współwłasnością
02Umowy najmu/dzierżawy ruchomości11Umowy o świadczenie usług — usługi19Odszkodowania wynikającego z umowy
03Umowy najmu/dzierżawy nieruchomości pośrednictwa20Umowy o prenumeracie gazety
04Umowy najmu lokalu użytkowego12Umowy o świadczenie usług — inne czasopisma)
05Umowy o świadczenie usług — dostawy energii elektrycznej, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych (proszę określić)21Opłaty członkowskiej
13Umowy o wykonanie robót budowlanych22Umowy o pracę
14Umowy ubezpieczenia23Ugody pozasądowej
06Umowy o świadczenie usług — usługi15Umowy pożyczki/kredytu24Zobowiązania alimentacyjnego
 medyczne16Gwarancji lub innego zabezpieczenia25Inne (proszę określić)
07Umowy o świadczenie usług — transport (zabezpieczeń)  
08Umowy o świadczenie usług — doradztwo prawne, podatkowe i techniczne17Roszczenia wynikające ze zobowiązań pozaumownych, jeżeli są przedmiotem umowy między stronami lub uznania długu (np. odszkodowanie, bezpodstawne wzbogacenie)  
09Umowy o świadczenie usług — hotelarstwo, gastronomia
Powołane okoliczności (kod 2)
30Brak płatności33Niedostarczenie towarów lub usług35Niezgodność towarów lub usług z
31Płatność niepełna34Dostarczenie towarów wadliwych lub usług zamówieniem
32Płatność po terminie złej jakości36Inne (proszę określić)
Inne informacje (kod 3)
40Miejsce nabycia43Data dostawy46W przypadku pożyczki/kredytu, cel: kredyt
41Miejsce dostawy44Rodzaj danych towarów lub usług konsumencki
42Data nabycia45Adres nieruchomości47W przypadku pożyczki/kredytu, cel: kredyt hipoteczny
    48Inne (proszę określić)
NIKod1Kod 2Kod 3WyjaśnienieData (lub okres)Kwota
       
NIKod1Kod 2Kod 3WyjaśnienieData (lub okres)Kwota
       
NIKod1Kod 2Kod 3WyjaśnienieData (lub okres)Kwota
       
NIKod 1Kod 2Kod 3WyjaśnienieData (lub okres)Kwota
       
Roszczenie zostało przeniesione na powoda przez (jeśli dotyczy)
Nazwisko, imię/NazwaKod identyfikacyjny (jeśli dotyczy)
  
AdresKod
pocztowy
MiejscowośćPaństwo
    
Uściślenia dodatkowe w przypadku roszczeń związanych z umowami konsumenckimi (jeśli dotyczy)
Roszczenie dotyczy kwestii związanych z umowami konsumenckimiJeśli tak, pozwany jest konsumentemJeśli tak, miejsce zamieszkania pozwanego w rozumieniu art. 59 rozporządzenia (WE) nr 44/2001 znajduje się w państwie członkowskim, którego sąd rozpoznaje sprawę
taknie  
 taknietaknie
   

Sekcja 7 - odsetki

Tutaj określamy, za jaki okres domagamy się odsetek i w jakiej wysokości.

7. Odsetki
Kody (użyć połączenia cyfry i litery):
01 Ustawowe02 Umowne03 Kapitalizacja odsetek04 Stopa oprocentowania pożyczki/kredytu **05 Kwota wyliczona przez powoda06 Inne ***
A w skali rocznejB w skali półrocznejC w skali kwartalnejD w skali miesięcznejE w innej skali *** 
NI *KodStawka odsetek (%)% powyżej stopy bazowej (EBC)Od (kwoty)Od dniaDo dnia
       
NI *KodStawka odsetek (%)% powyżej stopy bazowej (EBC)Od (kwoty)Od dniaDo dnia
       
NI *KodStawka odsetek (%)% powyżej stopy bazowej (EBC)Od (kwoty)Od dniaDo dnia
       
NI *KodStawka odsetek (%)% powyżej stopy bazowej (EBC)Od (kwoty)Od dniaDo dnia
       
NI *Proszę określić w przypadku kodu 6 lub E

Sekcja 8 - kary umowne

Tutaj opisujemy kary umowne, jeżeli są one należne.

8. Kary umowne (jeśli dotyczy)
KwotaProszę określić
  

Sekcja 9 - koszty

W tej sekcji możemy wpisać koszty, których zwrotu domagamy się od dłużnika.

9. Koszty (jeśli dotyczy)
Kody01 Opłaty sądowe02 Inne koszty (proszę wyszczególnić)
KodProszę wyszczególnić tylko w przypadku kodu 02WalutaKwota
    
KodProszę wyszczególnić tylko w przypadku kodu 02WalutaKwota
    
KodProszę wyszczególnić tylko w przypadku kodu 02WalutaKwota
    
KodProszę wyszczególnić tylko w przypadku kodu 02WalutaKwota
    

Sekcja 10 - dowody

To druga najbardziej kluczowa część formularza. To właśnie tutaj musimy szczegółowo uzasadnić nasze żądania. Im lepsze uzasadnienie, tym większa szansa na szybkie i pomyślne dla nas rozstrzygnięcie.

10. Dowody na poparcie roszczenia
Kody:01 Dokument02 Zeznanie/wyjaśnienie ustne03 Ekspertyza04 Oględziny przedmiotu lub miejsca05 Inne (proszę określić)
NI *KodOpis dowoduData (dzień/miesiąc/rok)
    
NI *KodOpis dowoduData (dzień/miesiąc/rok)
    
NI *KodOpis dowoduData (dzień/miesiąc/rok)
    
NI *KodOpis dowoduData (dzień/miesiąc/rok)
    

Sekcja 11 - dodatkowe oświadczenia

Tutaj mamy miejsce, gdzie możemy umieścić dodatkowe oświadczenia.

11. Dodatkowe oświadczenia i dalsze informacje (w razie potrzeby)
 

Część zamykająca

Na koniec formularz musimy podpisać oraz określić, kiedy i gdzie go sporządzono.

Niniejszym zwracam się do sądu o nakazanie pozwanemu (pozwanym) zapłaty na rzecz powoda (powodów) kwoty powyższego roszczenia głównego wraz z odsetkami, karami umownymi oraz kosztami.

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem podane informacje są prawdziwe.

Przyjmuję do wiadomości, że umyślne podanie nieprawdziwych informacji może skutkować zastosowaniem odpowiednich sankcji zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w którym wydano nakaz zapłaty.

Sporządzono wData (dzień/miesiąc/rok)Podpis i pieczęć (w przypadku jej posiadania)
   

Oceń ten artykuł:

Ocena: 4,64/5
Głosowano: 11 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!