Jak w 7 krokach napisać pozew o zapłatę należności?

05-07-2018

W sytuacji, gdy windykacja polubowna zawiedzie, pozostaje Ci droga sądowa. Spór sądowy zaczyna się od złożenia pozwu o zapłatę należności we właściwym sądzie. Dobry i złożony w odpowiednim trybie pozew to połowa Twojego sukcesu. Dowiedz się, czym właściwie jest pozew, jak go napisać i gdzie złożyć.

Jak w 7 krokach napisać pozew o zapłatę należności?

Co to jest pozew o zapłatę należności?

Pozew o zapłatę należności to pierwsze pismo w sprawie. Rozpoczyna całe postępowanie. W dużej mierze od tego co zawrzesz w pozwie zależy powodzenie Twojej sprawy.

Pozew to pismo o szczególnym znaczeniu. Musi spełniać określone wymagania przewidziane przez kodeks postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296].

Pozew to pismo o szczególnym znaczeniu. Musi spełniać określone wymagania przewidziane przez kodeks postępowania cywilnego.

Co musi zawierać pozew? Informacje ogólne

Wymogi dokładnie określa art. 187 k.p.c. Pozew powinien przede wszystkim zawierać:

 • Dokładne określenie Twojego żądania;
 • Wyjaśnienie dlaczego uważasz, że Twoje żądanie jest zasadne;
 • Informację czy Ty i Twój dłużnik podjęliście próby pozasądowego rozwiązania sporu

Pozew może również zawierać różne wnioski - np. o zabezpieczenie powództwa czy przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność.

To jednak nie wszystko. Pozew, jak i każde inne pismo procesowe musi spełniać określone wymogi formalne. Wymienia je art. 126 k.p.c.

Wymogi formalne to m.in:

 • Oznaczenie sądu, do którego składasz pozew
 • Imię, nazwisko lub nazwy stron oraz ewentualnie ich przedstawicieli lub pełnomocników
 • Oznaczenie rodzaju pisma
 • Treść pozwu i dowody na poparcie przytoczonych przez Ciebie okoliczności
 • Podpis - Twój, Twojego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika
 • Wymienienie załączników

Bardzo istotny wymóg pozwu zawarty jest również w art. 126 k.p.c.§2 pkt 1 k.p.c. Dotyczy on miejsca zamieszkania dłużnika.

Jeśli Twój dłużnik nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, w pozwie musisz wskazać jego miejsce zamieszkania.

Wpływa to m.in. na ustalenie, który sąd będzie właściwy dla rozpoznania Twojej sprawy. Jeśli nie dysponujesz adresem swojego dłużnika, koniecznie dowiedz się jak go ustalić.

 

Pozew o zapłatę należności - jakie postępowanie wybrać?

Swoją sprawę możesz skierować do rozpoznania w postępowaniu zwykłym, upominawczym, uproszczonym lub nakazowym. O tym, który tryb będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni decydują dowody, którymi dysponujesz oraz wartość przedmiotu sporu.

Wartość przedmiotu sporu wyznacza wysokość długu, który starasz się odzyskać.

Wybranie trybu postępowania jest bardzo ważne. Wybór odpowiedniego trybu zwiększa lub zmniejsza Twoje szansę na odzyskanie pieniędzy.

Pozew o zapłatę należności w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe ma wiele zalet. Jest to postępowanie szybkie i tanie.

W postępowaniu nakazowym sąd na podstawie przedstawionych przez powoda dowodów wydaje nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Nie przeprowadza rozprawy.

Aby sąd rozpoznał Twoją sprawę w trybie nakazowym, musisz:

 • Dochodzić roszczenia pieniężnego - konkretnej sumy pieniędzy lub świadczenia innych rzeczy zamiennych.
 • Dysponować konkretnymi dowodami, które przekonają sąd, że rozprawa nie jest konieczna. Mogą to być m.in. dokumenty urzędowe, pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowane przez dłużnika żądania zapłaty lub rachunki. Szczegółowy i zamknięty katalog dowodów dostępnych w postępowaniu nakazowym zawiera art. 485 k.p.c.

Postępowanie nakazowe będzie dla Ciebie odpowiednie, jeśli posiadasz konkretne, określone w art. 485 k.p.c dowody przeciwko dłużnikowi.

Jeśli uda Ci się uzyskać nakaz zapłaty, dłużnik będzie musiał uregulować dług wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami w ciągu 2 tygodni. Może też w tym czasie wnieść sprzeciw. Zobacz co zrobić, gdy dłużnik odwoła się od nakazu zapłaty.

Przykład: Pan Jan prowadzi komis. Sprzedał swojemu dłużnikowi samochód za 15 000 zł. Dłużnik odebrał auto i podpisał fakturę VAT. Mimo wielu wezwań do zapłaty wysyłanych przez Pana Jana - nie zapłacił za samochód. Pan Jan chce więc wnieść pozew. Słyszał, że szybkim i skuteczny jest tryb nakazowy. Czy sprawa Pana Jana nadaje się do rozpatrzenia w trybie nakazowym?

TAK. Zgodnie z treścią art 485 k.p.c podpisana faktura VAT stanowi „zaakceptowany przez dłużnika rachunek”. Musi być ona podpisana przez samego dłużnika lub inną osobę uprawnioną do odbioru.

Pozew w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze również kończy się wydaniem nakazu zapłaty.

Podobnie jak w postępowaniu nakazowym musisz w nim dysponować dowodami, które przekonają sąd, że rozprawa nie jest konieczna.

Sprawa jest jednak prostsza, bo nie ma tu zamkniętego katalogu dokumentów i dowodów, które możesz wykorzystać.

Tryb upominawczy będzie dla Ciebie odpowiedni, gdy:

 • Masz wobec dłużnika roszczenie pieniężne
 • Twoje roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne
 • Przytaczane przez Ciebie okoliczności nie wzbudzą wątpliwości sądu
 • Zaspokojenie Twojego roszczenia nie zależy od spełnienia jakiegoś świadczenia wzajemnego dłużnika wobec Ciebie
 • Znasz miejsce pobytu pozwanego i wiesz, że doręczenie mu nakazu zapłaty może nastąpić w kraju

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wywołuje zasadniczo takie same skutki jak w postępowaniu nakazowym.

Przykład: Pani Ewa prowadzi hurtownię kwiatów. Sprzedała swojemu dłużnikowi 100 000 sadzonek. Zawarła z nim również pisemną umowę. Zgodnie z tą umową, dłużnik zapłaci za sadzonki, dopiero gdy Pani Ewa udostępni mu działkę do ich hodowli. Pani Ewa tego nie zrobiła, nie otrzymała więc zapłaty. Nie zna również miejsca aktualnego pobytu dłużnika. Chciałaby jednak złożyć pozew w postępowaniu upominawczym. Czy będzie to właściwy tryb dla roszczenia Pani Ewy?

NIE. Zgodnie z treścią art. 499 k.p.c. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie zostanie wydany, gdy zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego. Ponadto w sprawie Pani Ewy miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, co uniemożliwia skorzystanie z trybu upominawczego.

Pozew w postępowaniu uproszczonym

Główną cechą postępowania uproszczonego jest to, że pozew oraz inne pisma w sprawie wniesiesz na urzędowym formularzu. Jest to ogromne ułatwienie, ponieważ formularze są już przygotowane i gotowe do uzupełnienia. Nie musisz więc konstruować pozwu od początku.

W postępowaniu uproszczonym najważniejsze jest ograniczenie kwotowe - do 20 000 zł wartości przedmiotu sporu. Jeśli Twoje żądanie wobec dłużnika przekracza 20 000 zł, nie będziesz mógł skorzystać z trybu uproszczonego.

Postępowanie uproszczone jest również odpowiednie m.in w sprawach konsumenckich do 20 tysięcy złotych wartości przedmiotu sporu oraz sporach o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Przykład: Pan Dominik jest właścicielem firmy budowlanej. Wraz ze swoja ekipą wykonał gruntowny remont jednego ze sklepów w centrum handlowym. Pan Dominik wystawił fakturę na kwotę 120 000 zł. Niestety mimo wielu wezwań do zapłaty i prób polubownego załatwienia sprawy kontrahent nie zapłacił. Firma Pana Dominika ma problemy finansowe i nie stać go na prawnika. Nie potrafi jednak sam skonstruować pozwu, więc pomyślał, że skorzysta z trybu uproszczonego i złoży pozew na formularzu. Czy może?

NIE. Wysokość roszczenia Pana Dominika znacznie przekracza próg przewidziany przez ustawodawcę. Pozew w postępowaniu uproszczonym można złożyć, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tysięcy złotych.

Pozew o zapłatę należności - krok po kroku

Poznałeś już tryby, w których możesz złożyć pozew. Pora przejść do sedna, czyli tego jak napisać pozew.

1. Oznacz właściwy sąd, datę oraz miejsce sporządzenia pozwu.

2. Oznacz strony postępowania. Podaj dane swoje i dłużnika. Pamiętaj, że jeśli Twoim dłużnikiem jest osoba fizyczna, w pozwie musisz podać jego PESEL oraz adres zamieszkania. Jeśli dłużnikiem osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka, podaj NIP i siedzibę.

3. Precyzyjnie wskaż kwotę dochodzonej należności, wynikającą np. z faktury VAT. Od tej kwoty będzie zależała również wysokość opłaty sądowej, którą będziesz musiał uregulować.

4. Wskaż żądanie pozwu - w Twoim przypadku żądaniem będzie zapłata zaległej należności. Określ też tryb, w którym sąd ma rozpatrzeć sprawę.

Przykład:
„Wnoszę o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwany jest zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda kwoty XXX wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia XXX”.

5. Napisz precyzyjne uzasadnienie pozwu. Jest to ta część pozwu, gdzie powinieneś opisać całą sytuację, w wyniku której doszło do powstania zadłużenia. Napisz również jakie działania podjąłeś celem pozasądowego załatwienia sprawy. Możesz tu ująć np. wysyłane przez Ciebie wezwania do zapłaty. Wymień tu również wszystkie dokumenty, które potwierdzają Twoją wersję wydarzeń.

6. Na końcu pozwu sporządź listę załączników. Pamiętaj, aby do pozwu załączyć wszystkie dokumenty, które wymieniłeś w uzasadnieniu.

7. Na koniec wydrukuj pozew, podpisz i złóż w biurze podawczym właściwego sądu. Będziesz również musiał uiścić stosowną opłatę sądową.

Pamiętaj, że jeśli Twoje roszczenie wynikające z umowy nie przekracza 20 tysięcy złotych, możesz złożyć pozew w trybie uproszczonym. Będziesz wówczas musiał uzupełnić urzędowy formularz odpowiednimi danymi.

 

Vindicat.pl - gotowy pozew dla Twojej firmy

Vindicat.pl to innowacyjna aplikacja służąca do samodzielnej windykacji online. Przeznaczona jest głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwia prowadzenie kompleksowych działań windykacyjnych w prosty i intuicyjny sposób.

System Vindicat.pl prowadzi przedsiębiorców przez całość procesu windykacji i podpowiada kolejne kroki, które należy podjąć w sprawie. Twoim zdaniem jest jedynie uzupełnienie w systemie danych Twoich i dłużnika oraz podstawowych informacji o dochodzonej wierzytelności. Pozostałe czynności zasugeruje system.

Aplikacja Vindicat.pl umożliwia generowanie większości dokumentów potrzebnych w trakcie windykacji. Możesz wygenerować z niej również pozew o zapłatę należności.

Wszystkie dokumenty dostępne w systemie Vindicat.pl to pisma przygotowane przez prawników i ekspertów w dziedzinie windykacji. Jako użytkownik Vindicat.pl będziesz miał pewność, że wysyłane przez Ciebie dokumenty są legalne, profesjonalne i skuteczne.

Jak wygenerować pozew o zapłatę należności z systemu Vindicat.pl?

Dostęp do gotowych dokumentów w systemie Vindicat.pl otrzymasz po założeniu konta i wyborze oferty najlepszej dla Twojej firmy. System poprosi Cię wtedy o wprowadzenie niezbędnych danych.

Aby móc wygenerować pozew, powinieneś wybrać opcję „windykuj samodzielnie”. Następnie system zaproponuje Ci szereg czynności, które możesz podjąć w sprawie. Jedną z nich będzie pozew do sądu. System wygeneruje pozew, a Ciebie poprosi o uzupełnienie jedynie kilku informacji, np. o oznaczenie właściwego sądu. Po uzupełnieniu tych danych systemwygeneruje pozew, który będziesz mógł złożyć w trybie postępowania upominawczego.

Informację o wygenerowaniu pozwu otrzyma również Twój dłużnik. System wyśle do niego wiadomość SMS i e-mail. Są spore szanse, że po otrzymaniu takiej informacji dłużnik dobrowolnie ureguluje dług.

Pamiętaj, aby podpisać wygenerowany z systemu pozew. Następnie możesz złożyć go we właściwym sądzie, uiścić opłatę... i czekać na wydanie nakazu zapłaty.

Zaloguj się do Vindicat.pl
i pobierz gotowy pozew
o zapłatę należności!

Wolisz unikać sądu? Nie zwlekaj z windykacją!

W przypadku wyjątkowo uporczywych dłużników nie ma innej drogi niż droga sądowa. Nie powinieneś obawiać się sądu. Po uzyskaniu korzystnego wyroku lub nakazu zapłaty odzyskanie pieniędzy będzie znacznie łatwiejsze.

Jeśli mimo wszystko droga sądowa Cię przeraża, możesz próbować uniknąć jej w przyszłości. W tym celu zawsze odpowiednio szybko rozpoczynaj działania windykacyjne. Czym dłużej zwlekasz z rozpoczęciem windykacji, tym trudniej Ci będzie wyegzekwować zapłatę. Kancelaria Vindicat oraz aplikacja Vindicat.pl są do Twojej dyspozycji na każdym etapie odzyskiwania pieniędzy. Nie czekaj i załóż darmowe konto już dziś.

Pytania i odpowiedzi:

Czy aby złożyć pozew o zapłatę należności trzeba mieć prawnika?

Nie. Możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ale nie musisz. Pamiętaj, że możesz również wygenerować pozew w systemie Vindicat.pl i skorzystać z pomocy prawników z Kancelarii Vindicat.

Jak napisać uzasadnienie pozwu o zapłatę należności?

Szczegółowo. Uzasadnienie to miejsce, w którym musisz przekonać sąd do swoich racji. Nie obawiaj się, że nie znasz odpowiedniego słownictwa i wypadniesz nieprofesjonalnie. Jeśli działasz bez pełnomocnika, sąd na pewno to zrozumie.

Do jakiego sądu składa się pozew o zapłatę należności?

Zasadniczo - do sądu, w którego okręgu dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jeśli Twoje roszczenie wynosi mniej niż 75 000 zł - pierwszą instancją będzie sąd rejonowy. Jeśli więcej, złóż pozew w sądzie okręgowym.

Jakie dokumenty trzeba mieć, aby złożyć pozew?

Postaraj się jak najlepiej umotywować swoje żądanie. Załącz wszystkie dokumenty, które potwierdzają istnienie Twojego roszczenia, tj. umowy, faktury VAT, wysyłane wezwania do zapłaty itp.

Ile kosztuje złożenie pozwu?

Zasadniczo opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Przykładowo, gdy dochodzisz kwoty 1000 zł, opłata sądowa wyniesie 50 zł. Jeśli wnosisz pozew w trybie uproszczonym, dotyczyć Cię będą opłaty stałe. Określa je ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Co robi sąd z błędnym pozwem?

Jeśli nie spełnisz warunków formalnych lub nie uiścisz należnej opłaty, sąd wezwie Cię do poprawy, uzupełnienia lub opłacenia pozwu. Masz na to tydzień. Jeśli jednak jedynym Twoim błędem będzie mylne oznaczenie pisma, sąd rozpozna sprawę we właściwym trybie.

Czy można wycofać pozew o zapłatę należności?

Tak. Są na to dwa zasadnicze sposoby - ustnie w czasie rozprawy lub pisemnie. Możesz wycofać sam pozew lub wycofać pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Jeśli cofniesz sam pozew, po rozpoczęciu rozprawy będziesz potrzebował zgody dłużnika. Cofnąć pozew ze zrzeczeniem się roszczenia możesz zawsze bez zgody dłużnika. Będzie to jednak oznaczało, że Twoje roszczenie przestanie istnieć i nie będziesz mógł dochodzić go w przyszłości.

Oceń ten artykuł:

Jak w 7 krokach napisać pozew o zapłatę należności?
Ocena: 5/5
Głosowano: 9 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!