Wezwanie do zapłaty - jak napisać, co uwzględnić, kiedy wysłać, jakie są rodzaje - skuteczne porady dla wierzycieli

    08-06-2017

Jeśli trafiłeś na tą stronę to zapewne albo szukasz wzoru wezwania do zapłaty doc albo wzoru wezwania do zapłaty  pdf albo po prostu chcesz dowiedzieć się czym jest wezwanie do zapłaty i jakie pełni funkcje. Dobrze trafiłeś, ponieważ znajdziesz tutaj odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

zdjęcie przedstawia mężczyznę ubranego w stylu biznesowym, który podpisuje pismo

Poniżej znajdziesz przykłady nieefektywnych, darmowych wezwań do zapłaty.Zapoznaj się z nimi, aby wiedzieć jakich wzorów unikać w przyszłości.  Jeżeli szukasz wzoru wezwania do zapłaty w pdf lub doc to znajdziesz go poniżej:

Icon wezwanie do zapłaty wzór doc (12,4 KB)

Icon wezwanie do zapłaty wzór pdf (320,3 KB)

Uważamy jednak, że jest on nieefektywny tak jak większość wzorów, które możesz ściągnąć w Internecie na różnych stronach. Zapewne wzory te nie doprowadzą do tego, że dłużnik zapłaci należne Ci pieniądze.

Pobierz kod promocyjny przygotowany dla Ciebie przez zespół Vindicat.pl, który umożliwi Ci bezpłatne wygenerowanie skutecznego wezwania do zapłaty już dziś!

Zarejestruj się na: https://vcat.pl/rejestracja/rejestruj/ przed rejestracją pobierz kod:

Icon TWÓJ KOD (313,1 KB)

Kod uprawnia Cię do wygenerowania profesjonalnego wezwania do zapłaty w Vindicat.pl

 

 

jakie są cechy skutecznego wezwania: ma odpowiednią sprawdzoną w praktyce treść, zawiera informacje o zewnętrznej firmie windykacyjnej, wywiera wpływ na dłużnika poprzez kanał SMS oraz e-mail

wezwanie do zapłaty Vindicat jest skuteczne: bo przygotowali je doświadczeni prawnicy, bo dłużnik jest przekonany, że zleciłeś dlug firmie windykacyjnej, bo generujesz je sam, kiedy chcesz, bo dłużnk otrzyma wezwanie poprzez e-mail oraz SMS

Co otrzymasz w zamian?
Po wprowadzeniu danych do systemu wygenerujesz gotowe wezwanie do zapłaty, które musisz pobrać, podpisać i wydrukować oraz wysłać do dłużnika listem poleconym. Oprócz tego dłużnik dostanie SMS i e-maila z wezwaniem do zapłaty, co oznacza, że otrzymujesz tak naprawdę 3 wezwania do zapłaty – klasyczne wezwanie papierowe, e-wezwanie do zapłaty i SMS-owe wezwanie do zapłaty. A przy tym nie musisz tracić czasu na wypełnianie wzoru wezwania. Wzoru, który zwykle w takim przypadku będzie nieefektywny.

 

schemat procesu wysłania wezwania do zapłaty w systemie Vindicat - różne kanały komunikacji

OPIS usługi: Usługa polega na wygenerowaniu gotowego wezwania do zapłaty, SMS i e-maila z wezwaniem do zapłaty do dłużnika z aktualnym stanem odsetek i doliczonymi kosztami windykacji oraz ze scenariuszem dalszych działań w razie nie uregulowania wymaganej kwoty  przez dłużnika.

 

Czym jest wezwanie do zapłaty?

 

- Co to jest?
Wezwanie do zapłaty to pismo, które wysyłamy w momencie kiedy dłużnik nie uiści należnej nam kwoty


- Kiedy można je wysłać?
Wezwanie do zapłaty jest zwykle pierwszą czynnością jaką powinniśmy podjąć najlepiej dzień po terminie płatności np. faktury.


- E-wezwanie
Wraz z rozwojem technologii coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z e-wezwania do zapłaty, które jest wysyłane e-mailem. Jest to wezwanie, które może mieć formę krótkiego komunikatu np.
Przedsiębiorstwo X wzywa Przedsiębiorstwo Y do uregulowania niezwłocznego uregulowania należności w wysokości 10120 zł wraz z odsetkami w wysokości …
W niektórych przypadkach e-wezwanie do zapłaty może zostać przesłane w dużej postaci z informacjami o tytule należności (z czego wynika należność – umowa, faktura itp.) oraz z informacją, że podejmiemy określone działania w razie braku spłaty.


-SMS-owe wezwanie do zapłaty
Nowe możliwości daje nam SMS-owe wezwanie do zapłaty, które otrzymuje dłużnik. Jest to także krótki komunikat podobnie jak e-wezwanie do zapłaty

schemat przedstawia formy wezwań do zapłaty: SMS-owe wezwanie do zapłaty, e-mailowe wezwanie do zapłaty, zwykłe pismene wezwanie do zapłaty

 

Jakie funkcje pełni wezwanie do zapłaty?


Wezwanie do zapłaty pełni różne funkcje. Większość ekspertów uznaje, żewezwanie do zapłaty (przedsądowe wezwanie do zapłaty) pełni następujące funkcje:

  1. Informuje dłużnika o kwocie jaką musi zapłacić (wysokości zobowiązania) – zwykle jest to też kwota odsetek jaka została naliczona za opóźnienie w płatności zgodnie z ustawą o terminach w transakcjach handlowych, jeżeli naszym kontrahentem jest osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.
  2. Określa termin w jakim dłużnik powinien dokonać płatności – jeżeli nie zostało to oznaczone w umowie, powoduje wymagalność zobowiązania (sprawia, że możemy żądać wypełnienia zobowiązania i dochodzić należnych odsetek po upływie terminu, który wyznaczyliśmy w wezwaniu do zapłaty, o czym będzie mowa poniżej)
  3. Zawiera informacje o konsekwencjach, jakie mogą nastąpić, jeżeli dłużnik nie zapłaci – zwykle jest to skierowanie sprawy na drogę sądową poprzez wniesienie pozwu w przypadku wezwań profesjonalnych mogą być to inne działania  takie jak upublicznienie danych dłużnika na giełdzie długów
  4. Umożliwia polubowne załatwienie sprawy – jeżeli dłużnik zapłaci nie musimy wdawać się z nim w kosztowny i czasochłonny spór, jeżeli tak się nie stanie to jednocześnie mamy dowód na to, że próbowaliśmy załatwić naszą sprawę polubownie. Dowód ten przyda nam się w postępowaniu sądowym, ponieważ zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3) Kodeksu postępowania cywilnego pozew powinien zawierać informację o tym, czy strony podjęły próbę ugodowego załatwienia sprawy.

schemat pokazuje, że wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty konieczne jest do złożenia pozwu w sądzie

  1. Daje gwarancje dłużnikowi, że jeżeli zapłaci to nie spotkają go konsekwencje – jest to zwykle określona informacja.

Jak widać wezwanie do zapłaty (przedsądowe wezwanie do zapłaty) może pełnić różne funkcje. Poniżej odniesiemy się do niektórych funkcji wezwania do zapłaty i rozszerzymy.

kwadraty pokazują funkcje wezwania do zapłaty, które zostały omówione powyżej

KIEDY WYSYŁAMY PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY ?

Przed nowelizacją Kodeksu postepowania cywilnego z dnia 10 września 2015r.wezwanie do zapłaty (przedsądowe wezwanie do zapłaty) nie było w większości wypadków wymagane. Z dniem 1 stycznia 2016r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Na mocy tej nowelizacji w art. 187 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego dodano pkt. 3) następującym brzemieniu: „informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia”. Dodany pkt. 3) wprowadził dodatkowy obligatoryjny element pozwu. Zgodnie z uzasadnieniem (Druk sejmowy nr 3432, Sejm VII Kadencji) dodatkowy element formalny pozwu ma na celu podniesienie wśród obywateli świadomości istnienia mediacji i innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów poprzez wyraźne wskazanie stronom konfliktu, że przed skierowaniem sprawy na drogę sądową powinny podjąć próbę rozwiązywania sporu w sposób polubowny.

Jeżeli powód nie podejmie takiej próby to ma obowiązek wyjaśnienia, dlaczego takiej próby nie podjął. Nowelizacja miała na celu skłonienie do rozwiązywania sporów cywilnych, za pomocą „miękkich” rozwiązań. Brak informacji o działaniach związanych z polubownym rozwiązaniem sporu na etapie przedsądowym nie powoduje sankcji zwrotu pozwu. Przewodniczący nie musi wzywać powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu. Informacja o działaniach polubownych ułatwia sędziemu dokonanie oceny, czy sprawa może zostać skierowana do mediacji w toku postepowania sądowego. Brak informacji w pozwie o próbie polubownego rozwiązania sporu może mieć wpływ na dalsze etapy postępowania sądowego np. na podjęcie przez sędziego decyzji o wezwaniu stron na spotkanie informacyjne (art. 1838 § 4 KPC) lub posiedzenie niejawne (art. 1838 § 5 KPC).

Próbą rozwiązania sporu w sposób polubowny jest właśnie wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty, w którym zachęcamy naszego dłużnika do dogadania się co do spłaty zadłużenia przed wniesieniem pozwu do sądu. Warto je wysłać, ponieważ takie wezwanie w przypadku dochodzenia należności w postępowaniu nakazowym czy też w e-sądzie jest obligatoryjne. W obu tych postępowaniach musimy wypełnić odpowiednią części formularza o podjętych polubownych metodach zakończenia sporu.

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY JAKO WEZWANIE DO SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA

Zwykle każda umowa zawiera termin wykonania zobowiązania (płatności), może jednak się zdarzyć, że umowa nie zawiera terminu wykonania świadczenia. Konieczne jest przez to wezwanie kontrahenta do spełnienia świadczenia. Kontrahent po wezwaniu go do spełnienia świadczenia powinien niezwłocznie spełnić świadczenie. Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia powoduje, że świadczenie staje się wymagalne – wierzyciel może wystąpić do sądu z powództwem o zasądzenie świadczenia. Od terminu, w którym świadczenie stało się wymagalne można naliczać odsetki.

Zasadniczo Kodeks cywilny nie określa formy ani treści takiego wezwania do zapłaty. Oświadczenie wierzyciela może dzięki temu złożone w sposób dowolny, byleby dostatecznie wyrażało żądanie zapłaty oraz źródło zobowiązania. Nie wymagana również jest forma wezwania do zapłaty może być dokonane w dowolny sposób (np. telefonicznie lub mailowo). Musi z niego wynikać to, że wierzyciel domaga się od dłużnika otrzymania należnego świadczenia.

CZY FAKTURA VAT MOŻE BYĆ WEZWANIEM DO ZAPŁATY?

Wezwaniem do zapłaty w rozumieniu art. 455 Kodeksu cywilnego może być doręczenie dłużnikowi faktury tylko gdy faktura zawiera informację co do sposobu i czasu zapłaty. Jak uważa K. Korzan (Glosa do uchw. SN z 19.5.1992 r., III CZP 56/92, OSP 1994, Nr 3, poz. 48, s. 137) zamieszczona w niej wzmianka wzywająca do zapłaty jest wezwaniem do zapłaty w rozumieniu art. 455 Kodeksu cywilnego. Powoduje to, że faktura, która jest dokumentem rozliczeniowym zawierająca wzmiankę o wezwaniu dłużnika do zapłaty poprzez podanie informacji co do czasu zapłaty skutkuje przekształceniem zobowiązania bezterminowego w terminowe.

Pogląd ten potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego w szczególności uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 19 maja 1992r. sygn. III CZP 56/92. Zgodnie z uchwałą faktura jest powszechnie stosowanym dokumentem rozliczeniowym, który umożliwia dłużnikowi podjęcie czynności, które mają na celu sprawdzenie wysokości i zasadności świadczenia. Faktura umożliwia również dłużnikowi zapłatę, a więc spełnienie świadczenia. Nie zawierając stosownej wzmianki co do sposobu i czasu zapłaty nie może pełnić funkcji wezwania do zapłaty, ponieważ nie precyzuje obowiązku dłużnika w aspekcie czasowym. Nie zawierając stosowanego oświadczenia woli wierzyciela co do konieczności zapłaty nie może przekształcić zobowiązania pieniężnego o charakterze bezterminowym, w zobowiązanie terminowe. Chociaż prawo polskie nie wymaga szczególnej formy wezwania to faktura może być wezwaniem do zapłaty tylko wówczas, gdy zawiera stosowną wzmiankę co do sposobu i czasu zapłaty. Wzmianka ta jest bowiem złożonym przez osobę uprawnioną oświadczeniem woli, które stanowi wezwanie do zapłaty (wezwaniem do wykonania zobowiązania pieniężnego) .

faktura jest wezwaniem do zapłaty, gdy zawiera wzmiankę co do sposobu i terminu płatności

    Warto nadmienić, że kontrahenci mogą zawrzeć regulacje w umowie, które będą precyzowały czym skutkuje doręczenie faktury. Przykładem takiej regulacji może być sformułowanie: doręczenie dokumentu rozliczeniowego (faktury) jest równoznaczne z wezwaniem do zapłaty zobowiązanej na mocy umowy strony.

WEZWANIE DO ZAPŁATY W USTAWIE O TIMESHARE

Ustawa o timeshare zawiera wymóg wysłania wezwania do zapłaty przez przedsiębiorę do konsumenta, który jest stroną umowy o długoterminowy produkt wakacyjny. Taki przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o timeshare do wysłania wezwania do zapłaty  co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem płatności do zapłaty każdej kolejnej raty zgodnie z umową o długoterminowy produkt wakacyjny. Wezwanie to zgodnie z ustawą musi zostać przesłane na długotrwałym nośniku informacji.

WEZWANIE DO ZAPŁATY W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ (UPOMNIENIE)

Wezwanie do zapłaty jest także stosowane przy egzekucji administracyjnej, bowiem zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucja może zostać wszczęta jeżeli wierzyciel po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał pisemne upomnienie, które zawiera wezwanie do wykonania obowiązku.
Ustawodawca także i w tym przypadku traktuje postępowanie w tym przypadku egzekucyjne jako środek ultima ratio, dając pierwszeństwo dobrowolnemu spełnieniu świadczenia. Postepowanie egzekucyjne zaś prowadzi bowiem do różnych dolegliwości dla zobowiązanego do spełnienia obowiązku. Wysłanie upomnienia ma skłonić, więc zobowiązanego do niezwłocznego i dobrowolnego spełnienia świadczenia.
Takie postępowanie jest korzystne dla organu administracji, który nie będzie musiał ponosić wysokich kosztów prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
W przypadku wezwania do zapłaty w egzekucji administracyjnej termin zapłaty wynosi 7 dni. Po tym czasie organ ma obowiązek wszcząć egzekucję i kolejne wezwania nie są już konieczne.

Jakie elementy zawiera wezwanie do zapłaty (upomnienie) w egzekucji administracyjnej?
Obligatoryjne elementy wezwania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
W związku z tym wezwanie do zapłaty (upomnienie) powinno zawierać:


1)    nazwę wierzyciela i adres jego siedziby lub jego jednostki organizacyjnej;
2)    datę wystawienia upomnienia;
3)    nazwę lub nazwisko i imię zobowiązanego, do którego jest kierowane, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz inne dane identyfikacyjne, o ile są znane wierzycielowi;
4)    wskazanie:
a.    wysokości i rodzaju należności pieniężnej, którą należy uiścić, oraz okresu, którego dotyczy,
b.    rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej naliczonych na dzień wystawienia upomnienia oraz stawki tych odsetek, według której należy obliczyć dalsze odsetki,
c.    sposobu zapłaty należności pieniężnej,
d.    wysokości należnych kosztów upomnienia;
5)    wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia;
6)    pouczenie, że w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego powstaje obowiązek uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które zaspokajane są w pierwszej kolejności;
7)    imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.

Osoba zobowiązana do zapłaty ma również obowiązek ponieść koszty upomnienia, które są pobierane na rzecz wierzyciela, czyli organu administracyjnego. Obowiązek uiszczenia kosztów powstaje z chwilą doręczenia upomnienia i są ściągane w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obecnie koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

rodzaje wezwań do zapłaty w prawie polskim to: wezwanie do zapłaty, przedsądowe wezwanie do zapłaty, upomnienie, faktura

Schemat przedstawia rodzaje podstawowe wezwania do zapłaty funkcjonujące w prawie polskim.

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 13 razy.
Twoja ocena: Brak

Popularne tematy