Tytuł egzekucyjny, a tytuł wykonawczy

19-10-2018

Jeśli należysz do znacznej większości przedsiębiorców, którzy kiedykolwiek mieli problemy z nierzetelnym kontrahentem, pewnie słyszałeś o tytułach egzekucyjnym i wykonawczym. Jeden z nich jest podstawą prowadzenia egzekucji, ale zdecydowanie warto znać obydwa te pojęcia. Zobacz czym różni się tytuł wykonawczy od egzekucyjnego, na jakim etapie windykacji są potrzebne oraz do czego właściwie służą.

Tytuł egzekucyjny, a tytuł wykonawczy - czym się różnią i jak wpływają na sytuację dłużnika

Tytuł egzekucyjny - co to jest i co musi zawierać?

Pojęcie tytułu egzekucyjnego pojawia się na etapie windykacji sądowej. Dla wierzyciela uzyskanie tytułu egzekucyjnego oznacza zazwyczaj początek drogi do odzyskania pieniędzy przy pomocy komornika.

Tytuł egzekucyjny stanowi orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy. Stwierdza on istnienie i zakres roszczenia wierzyciela oraz istnienie i zakres obowiązku wykonania świadczenia przez dłużnika.

Prawidłowy tytuł egzekucyjny musi być bardzo precyzyjny. Musi zawierać wszelkie dane na temat stron uczestniczących w sporze oraz dokładnie określać kwoty podlegające postępowaniu. Organ egzekucyjny nie może mieć żadnych wątpliwości co do istnienia i szczegółowości danych zawartych w tytule egzekucyjnym.

Dodatkowo, w tytule egzekucyjnym mogą znaleźć się informacje takie jak termin spełnienia świadczenia, warunki, od których zależne jest spełnienie świadczenia oraz informacje o ograniczeniu odpowiedzialności dotyczącej dłużnika. Ponadto, tytuł egzekucyjny może wskazywać też termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności.

Tytuł egzekucyjny

Tytuł egzekucyjny stanowią w szczególności:

 • Orzeczenia sądu - prawomocne lub lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu
 • Orzeczenia referendarza sądowego - prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu
 • Wyroki sądu polubownego
 • Akty notarialne
 • Ugoda zawarte przed sądem polubownym
 • Inne orzeczenia, akty i ugody, które na mocy ustawy mogą podlegać egzekucji sądowej.
 

Czy każdy wyrok sądu stanowi tytuł egzekucyjny?

Nie każdy wyrok sądu automatycznie jest tytułem egzekucyjnym. Aby wyrok mógł zostać uznany za tytuł egzekucyjny, samo spełnienie wymogów formalnych to za mało. Dzieje się tak, ponieważ nie każdy wyrok lub ugoda nadają się do egzekucji.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny prawniczej i judykatury, aby wyrok stanowił tytuł egzekucyjny, musi spełniać szereg wymogów materialnych (a nie tylko formalnych). Należą do nich:

 • Wyraźne oznaczenie stron;
 • Dokładne określenie świadczenia;
 • Sformułowanie treści w sposób jasny, niebudzący wątpliwości i możliwy do wykonania pod względem prawnym i faktycznym.

Wyrok, który jedynie ustala istnienie bądź nieistnienie stosunku prawnego nie będzie stanowił tytułu egzekucyjnego. Nie będzie nim również wyrok ustalający ojcostwo.

Wyroki ustalające nie określają świadczenia, a jedynie ustalają czy dany stosunek prawny istnieje pomiędzy konkretnymi stronami. Podobnie jest w przypadku wyroku ustalającego ojcostwo. Tego rodzaju wyroki nadają się do egzekucji tylko w zakresie zwrotu kosztów procesu. Sąd może więc w stosunku do nich nadać klauzulę wykonalności, ale zaznaczy w niej wyraźnie, że egzekucji podlega wyłącznie punkt dotyczący kosztów.

Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że jeśli dany dokument nie spełnia wymagań materialno-prawnych, nie będzie mogła zostać mu nadana klauzula wykonalności.

Tytuł wykonawczy

Tytuł wykonawczy, podobnie jak egzekucyjny, również jest dokumentem urzędowym. Stwierdza istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia i odpowiadającego mu obowiązku dłużnika.

Pamiętaj - to tytuł wykonawczy, a nie egzekucyjny, jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego!

Aby uzyskać tytuł wykonawczy, wierzyciel najpierw musi mieć tytuł egzekucyjny - jest to niejako pierwszy etap do rozpoczęcia egzekucji. Następnie, wierzyciel powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności.

Dopiero, gdy wierzyciel będzie już dysponował kompletem, tj. tytułem egzekucyjnym wraz z klauzulą wykonalności, można uznać, że posiada on tytuł wykonawczy. Następnie sprawa trafia do komornika, który rozpoczyna egzekucję.

Należy również pamiętać, że tytuł wykonawczy może obejmować swoim zakresem wszystkie roszczenia objęte tytułem egzekucyjnym albo dotyczyć tylko danej części roszczeń objętych tym tytułem.

Warto podkreślić, że organ egzekucyjny, do którego trafia tytuł wykonawczy, nie będzie badał zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Sprzeciwy dłużnika dotyczące istnienia lub wysokości świadczenia na tym etapie będą nieskuteczne. Z tego względu niezwykle ważne jest umieszczenie na tytule wykonawczym prawidłowych informacji.

Przykład:
Pan Wojciech, właściciel sklepu spożywczego, jest dłużnikiem Hurtowni Spożywczej „Prowiant”. Dług Pana Wojciecha w rzeczywistości wynosił 1 300 zł. Hurtownia postanowiła pozwać Pana Wojciecha o zapłatę. Sąd przychylił się do roszczenia Hurtowni i wydał wyrok zasądzający na rzecz Hurtowni kwotę zadłużenia wraz z odsetkami oraz obciążył Pana Wojciecha kosztami procesu. Hurtownia uzyskała również w stosunku do tego orzeczenia klauzulę wykonalności i skierowała sprawę do egzekucji. Okazało się jednak, że Hurtownia w pozwie błędnie wskazała wysokość świadczenia. Na tym etapie Pan Wojciech nie może już kwestionować wysokości i istnienia długu.

Rodzaje tytułów wykonawczych

Zasadniczo, wyróżniamy cztery rodzaje tytułów wykonawczych. W przypadku przedsiębiorców zdecydowanie najczęstszym przypadkiem będzie przypadek pierwszy.

 • Tytuły wykonawcze cywilne - tytuły egzekucyjne zaopatrzone przez sąd w klauzulę wykonalności.
 • Tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - wystawiane w toku postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • Tytuły wykonawcze wystawiane przez sądy karne.
 • Tytuły wykonawcze wystawiane przez organy, rozstrzygające sprawy w postępowaniu karnym skarbowym.

Klauzula wykonalności - co to jest?

Mówiąc o tytułach egzekucyjnych oraz wykonawczych, nie sposób nie wspomnieć o tzw. klauzuli wykonalności.

W klauzuli wykonalności sąd stwierdza, że tytuł wykonawczy, którym dysponuje wierzyciel, nadaje się do wykonania.

Tym samym, uzyskanie przez wierzyciela klauzuli wykonalności powoduje, że może on wszcząć egzekucję komorniczą. Klauzulę wykonalności nadaje sąd lub referendarz sądowy. Wierzyciel zasadniczo musi w tym celu złożyć wniosek, chyba, że postępowanie zostało wszczęte z urzędu.

Tytuł egzekucyjny, a tytuł wykonawczy - zestawienie różnic

Abyś mógł jeszcze lepiej zrozumieć istotę obydwu tytułów i różnice między nimi, przygotowaliśmy tabelę.

Tytuł egzekucyjnyTytuł wykonawczy

1. Jest nim najczęściej prawomocne orzeczenie sądu lub prawomocne orzeczenie referendarza sądowego.

2. Uzyskuje się go tuż po uprawomocnieniu się orzeczenia wydanego przez sąd lub przez referendarza sądowego.

3. Nie pozwala na wszczęcie egzekucji przez komornika.

1. Jest nim najczęściej prawomocne orzeczenie sądu lub prawomocne orzeczenie referendarza sądowego, zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

2. Uzyskuje się go dopiero po zaopatrzeniu przez sąd prawomocnego orzeczenia sądu lub referendarza sądowego w klauzulę wykonalności. Aby uzyskać klauzulę, zasadniczo należy złożyć wniosek.

3. Na jego postawie komornik wszczyna egzekucję.

Uzyskałeś już tytuł egzekucyjny? Świetnie - oto, co powinieneś zrobić dalej

Jeśli uzyskałeś już tytuł egzekucyjny, a następnie sąd zaopatrzył go w klauzulę wykonalności, dysponujesz już tytułem wykonawczym. Możesz więc złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

Pamiętaj, że dobrze sformułowany wniosek o wszczęcie egzekucji to połowa sukcesu.

Wniosek o wszczęcie egzekucji musi spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego. Musisz w nim precyzyjnie wskazać świadczenie i strony postępowania. Musisz też precyzyjnie określić rodzaj pisma procesowego oraz organ, do którego je kierujesz.

Bardzo ważne jest załączenie do wniosku oryginału tytułu wykonawczego. Jako wierzyciel, będziesz musiał również wskazać sposób prowadzenia egzekucji, do czego przyda Ci się wiedza uzyskana o dłużniku w trakcie Waszej współpracy.

Jeśli wniosek o wszczęcie egzekucji sporządzisz w błędny sposób, komornik wezwie Cię do usunięcia błędów formalnych. Jeśli sporządzisz wniosek prawidłowo, komornik rozpocznie postępowanie. Przeczytaj w jaki sposób przebiega postępowanie egzekucyjne.

Możesz sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego samodzielnie, narażając się na ryzyko popełnienia błędu... albo wygenerować gotowy wniosek z aplikacji Vindicat.pl.

 

Pomoc na każdym etapie windykacji i gotowe wnioski i pisma windykacyjne - system Vindicat.pl

System Vindicat.pl to innowacyjna platforma do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online. Została stworzona w odpowiedzi na potrzeby małych i średnich firm, borykających się z problemem braku regularnych płatności.

Użytkownicy aplikacji uzyskują możliwość monitorowania należności w swojej firmie przy pomocy systemu. System przypomina im o nadchodzących terminach płatności i informuje jakie czynności mogą podjąć.

Na etapie windykacji, system prowadzi przedsiębiorców przez całość procesu. Podpowiada najlepszy scenariusz postępowania, umożliwia wystawienie wierzytelności na giełdę długów i ułatwia kontakt z dłużnikiem. Wysyła mu m.in. wiadomości SMS i przypomnienia e-mail.

Vindicat.pl to obszerna baza dokumentów windykacyjnych, niezbędnych wniosków i pism. Można z niej wygenerować m.in. spersonalizowane i gotowe do użycia wezwania do zapłaty, pozwy do sądu lub e-sądu, wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wiele innych.

System do samodzielnej windykacji online znacznie ułatwia prowadzenie procesów windykacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Gotowe i spersonalizowane dokumenty windykacyjne można wygenerować z aplikacji Vindicat.pl w ciągu kilku minut.

Tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy to nie to samo - warto znać różnice

Jeśli zdarza Ci się mieć problemy z dłużnikami i niejednokrotnie zmuszony byłeś podejmować działania windykacyjne, wiesz już, że samo uzyskanie korzystnego wyroku lub nakazu zapłaty to za mało. Sąd musi jeszcze zaopatrzyć go w klauzulę wykonalności i dopiero wówczas komornik będzie mógł rozpocząć procedurę odzyskiwania Twoich pieniędzy. Na każdym z etapów windykacji przydatny dla Ciebie będzie system Vindicat.pl. Nie wahaj się, załóż darmowe konto i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy!

FAQ:

1. Czy uzyskanie klauzuli wykonalności jest niezbędne?

Tak. Nie da się tego kroku pominąć - jeśli nie uzyskasz klauzuli wykonalności, nie będziesz mógł rozpocząć egzekucji komorniczej. Konieczność uzyskania klauzuli wykonalności jest uzasadniana tym, że dłużnik po po otrzymaniu nakazu zapłaty powinien mieć czas, aby złożyć sprzeciw. Wcześniejsze przeprowadzanie egzekucji (na podstawie samego tylko tytułu egzekucyjnego, bez klauzuli wykonalności) byłoby niewłaściwe.

2. W jakim momencie można starać się o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności?

Uzyskać tytuł wykonawczy, czyli klauzulę wykonalności do tytułu egzekucyjnego, można dopiero po upływie terminu na wniesienie środka odwoławczego.

3. Ile trwa oczekiwanie na wystawienie przez sąd klauzuli wykonalności?

Zależy to od tego ile w danym momencie pracy ma sąd. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296], sąd ma na to 3 dni robocze. Jest to jednak tylko termin instrukcyjny, a zatem sąd może go bez żadnych konsekwencji przekroczyć. W praktyce, sądy rzadko mieszczą się w tym terminie i często na klauzulę wykonalności trzeba poczekać nawet kilkanaście dni.

4. Czy sąd informuje dłużnika o wydaniu przeciwko niemu klauzuli wykonalności?

Najczęściej nie. Klauzulę wykonalności sąd nadaje w zdecydowanej większości na posiedzeniu niejawnym. Strony nie są na nim obecne.

5. Jak wygląda klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności sąd nadaje w formie pieczęci i umieszcza ją na tytule egzekucyjnym.

6. Czy dłużnikowi przysługują jakieś środki zaskarżenia na wydanie przez sąd klauzuli wykonalności?

Tak, dłużnik może wnieść zażalenie.

7. Czy wierzyciel może wszcząć egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Tak. Zasadniczo, odbywa się na takich samych zasadach, jak egzekucja na podstawie innych tytułów wykonawczych.

8. Co jeśli wierzyciel uzyska tytuł wykonawczy i złoży wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a w międzyczasie dłużnik zapłaci?

W takiej sytuacji komornik oczywiście nie rozpocznie postępowania. Koszty opłaty stosunkowej poniesie wierzyciel.

9. Czy kopia np. wyroku może stanowić tytuł wykonawczy?

Nie. Tytułem wykonawczym jest jedynie oryginał dokumentu.

Oceń ten artykuł:

Tytuł egzekucyjny, a tytuł wykonawczy
Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!