Co to jest tytuł wykonawczy?

07-11-2017

Twój dłużnik nie chce oddać Ci pieniędzy i próby ich polubownego odzyskania się nie powiodły? Najwyższy czas pomyśleć o wyegzekwowaniu swoich należności z pomocą komornika. Jednak aby to zrobić, najpierw musisz pozytywnie przejść postępowanie egzekucyjne. Aby je wszcząć, niezbędny jest tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Dzisiaj właśnie o tych pojęciach. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz znał różnicę pomiędzy tytułem wykonawczym a tytułem egzekucyjnym, a także dowiesz się, czym jest klauzula wykonalności oraz w jaki sposób ją zdobyć.

Czym jest tytuł wykonawczy

Tytuł wykonawczy - pierwszy krok, czyli posiadanie tytułu egzekucyjnego

Pierwszym krokiem do posiadania tytułu wykonawczego jest posiadanie tytułu egzekucyjnego. Co to jest tytuł egzekucyjny? To nic innego jak dokument urzędowy określający osoby wierzycieli i dłużnika wraz z wysokością roszczenia. Wszystkie te elementy obligatoryjnie muszą znaleźć się w tytule egzekucyjnym, tak aby komornik nie miał wątpliwości, kto jest dłużnikiem i jaką sumę trzeba od niego wyegzekwować.

W tytule egzekucyjnym mogą znaleźć się dodatkowo:

 • termin, kiedy świadczenie miało być spełnione
 • warunek, od którego zależy spełnienie świadczenia
 • ograniczenie odpowiedzialności dłużnika (przykładowo, w wyroku sąd może ograniczyć odpowiedzialność spadkobierców i zobowiązać ich do zwrotu tylko określonej kwoty, a nie całego długu)
 • termin, do którego wierzyciel może wystąpić o przyznanie klauzuli wykonalności

Tytułem egzekucyjnym mogą być w szczególności następujące dokumenty:

 • prawomocne orzeczenie sądu
 • orzeczenie sądu nieprawomocne, ale podlegające rygorowi natychmiastowej wykonalności
 • prawomocne orzeczenie referendarza sądowego
 • orzeczenie referendarza sądowego podlegające rygorowi natychmiastowej wykonalności
 • wyrok sądu polubownego
 • ugoda zawarta przed sądem polubownym
 • ugoda zawarta przed mediatorem (jeżeli zatwierdzi ją sąd, to ma moc ugody zawartej przed sądem);
 • wszelkie inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej (na przykład orzeczenie sądu wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, bankowy tytuł egzekucyjny, ostateczna decyzja administracyjna, wyciąg z listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym lub układowym danej firmy)

Mimo swojej nazwy tytuł egzekucyjny sam w sobie nie stanowi podstawy do egzekucji długu z majątku dłużnika i nie można się z nim zwrócić do komornika. Dopiero po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności będzie można podjąć stosowne działania w celu odzyskania swoich pieniędzy.

Co ważne, nie każdy wyrok sądu czy ugoda zawarta przed sądem nadają się do egzekucji. Na przykład ugoda zawarta przed sądem stwierdzająca jedynie, że dany stosunek prawny istnieje między stronami, nie będzie tytułem egzekucyjnym. Tak jak już wspomnieliśmy, ważne, aby w danym dokumencie w sposób wyraźny była wymieniona kwota długu oraz dokładnie oznaczony wierzyciel oraz dłużnik.

 

Tytuł wykonawczy - definicja

Do wszczęcia egzekucji nie wystarczy sam tytuł egzekucyjny. Niezbędny jest tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności zostaje nadana po uprzednim wystąpieniu wierzyciela o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w taką wzmiankę. Dopiero po jej uzyskaniu, sprawa może trafić do komornika, który ma wszcząć egzekucję.

Rodzaje tytułów wykonawczych:

 • tytuły wykonawcze cywilne, powstałe w toku postępowania z powództwa cywilnego (to te najczęściej będą dotyczyły przedsiębiorców w toku procesu windykacji)
 • tytuły wykonawcze wystawiane w toku postępowania administracyjnego
 • tytuły wykonawcze wystawiane przez sądy karne (na przykład przy windykacji sądowej)
 • tytuły wykonawcze wystawiane w toku postępowania karno-skarbowego (na przykład z tytułu zaległości podatkowych)

Co ważne, komornik nie ma obowiązku badać, czy tytuł wykonawczy jest przeciwko danemu dłużnikowi zasadny i wymagalny. Jakikolwiek sprzeciw złożony przez dłużnika wobec komornika jest bezpodstawny.

 

Co to jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności jest to wzmianka dokonywana przez sąd, poprzez którą sąd stwierdza, że tytuł egzekucyjny przedstawiony przez wierzyciela nadaje się do przymusowego wykonania w trybie egzekucji komorniczej. Oznacza to, że prowadzenie takiej egzekucji z udziałem komornika przeciw dłużnikowi jest prawnie dopuszczalne. Warto pamiętać o tym, że uzyskanie klauzuli wykonalności jest możliwe dopiero po upływie terminu na wniesienie przez dłużnika środka odwoławczego (na przykład sprzeciwu lub apelacji od wyroku).

Klauzula wykonalności z technicznego punktu widzenia polega na umieszczeniu na dokumencie tytułu egzekucyjnego odpowiedniej pieczęci lub nadruku. Klauzula wykonalności jest wydawana przez sąd na wniosek wierzyciela na posiedzeniu bez udziału stron. Następnie sąd doręcza postanowienie do wierzyciela oraz do dłużnika (chociaż występuje również praktyka dostarczania klauzuli wykonalności dłużnikowi przez komornika łącznie z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji komorniczej).

Forma klauzuli wykonalności została odgórnie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności. [, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności]

Forma klauzuli wykonalności została odgórnie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności [Dz.U. 2014 poz. 1092]. Klauzula ta brzmi następująco:
„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.“

Wyróżniamy dwa rodzaje klauzuli wykonalności: prostą i rozszerzoną (konstytutywną). Klauzula prosta to klauzula wykonalności nadana przeciwko osobie występującej w dokumencie tytułu egzekucyjnego i zazwyczaj mamy do czynienia właśnie z takim rodzajem klauzul wykonalności. Istnieje jednak możliwość wydania klauzuli wykonalności przeciwko osobom wymienionym w tytule egzekucyjnym - ma to miejsce przy przejściu praw lub obowiązków określonych w tytule wykonalności na inny podmiot. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład przy przekształceniu danej firmy.

Oceń ten artykuł:

Co to jest tytuł wykonawczy?
Ocena: 5/5
Głosowano: 8 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!