Windykacja należności z faktur

26-09-2017

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem z zachowaniem płynności finansowej w związku z niezapłaconymi fakturami. Jest to dość częsty problem. Praktycznie każdy polski przedsiębiorca wcześniej czy później ma problem z odzyskaniem należnych mu pieniędzy od jednego lub kilku swoich kontrahentów. Poniżej kilka słów o tym, jak może przebiegać windykacja należności z faktur.

windykacja należności z faktur

Windykacja należności z faktur – do jakiego sądu złożyć pozew?

Pewnie dla każdego przedsiębiorcy najwygodniej jest złożyć pozew do sądu, który jest możliwie jak najbliżej miejsca prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Wydaje się, że takie działanie może być wykluczone, ponieważ zasadą – zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c. [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296]) jest to, że pozew wnosi się do sądu ogólnie właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego (zgodnie z art. 27 § 1 i art. 30 k.p.c.).

W takiej sytuacji, windykacja należności z faktury może być dość problematyczna, zwłaszcza jeżeli nasz kontrahent ma działalność zarejestrowaną kilkaset kilometrów od nas. Jest na to jednak pewien sposób. Otóż zgodnie z art. 34 k.p.c., powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jak też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wytoczyć można przed sąd miejsca wykonania tej umowy. Czyli w omawianej sytuacji nasz przedsiębiorca może złożyć pozew do sądu w miejscu prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej, jeżeli to właśnie tu umowa z nierzetelnym kontrahentem została wykonana.

Windykacja należności z faktur - czy trzeba wezwać nierzetelnego dłużnika do zapłaty przed wniesieniem pozwu do sądu?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Zawsze trzeba wezwać dłużnika do zapłaty zanim pójdzie się do sądu. Jest to jeden z warunków formalnych decydujących o możliwości rozpatrzenia przez sąd później złożonego pozwu. Dodatkowo jest to ważne pod względem kosztów. Otóż sąd niezależnie od wyniku sprawy może obciążyć kosztami procesu w całości lub części powoda, który przyczynił się do zbędnego wytoczenia sprawy lub wadliwego określenia jej zakresu poprzez zaniechanie wezwania nierzetelnego kontrahenta do uregulowania zobowiązania (zgodnie z art. 47912 § 4 k.p.c.).

 

Windykacja należności z faktur - jak złożyć pozew?

Po wezwaniu nierzetelnego kontrahenta do zapłaty może on nadal nie uregulować zobowiązania. Wtedy jesteśmy zmuszeni wnieść pozew do sądu lub do e-sądu. Do e-sądu pozew wnosi się drogą elektroniczną. Jest to bardzo wygodne postępowanie dla wierzyciela.

Druga opcja to złożenie pozwu do tradycyjnego sądu. Jeżeli wysokość dochodzonej należności (bez odsetek i kosztów) nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, sprawa może zostać rozpoznana w trybie uproszczonym. Oznacza to dla wierzyciela, że może on wnieść pozew na urzędowym formularzu (zgodnie z art. 5052 k.p.c.). Natomiast jeżeli dochodzona wierzytelność ma większą wartość to trzeba wnieść pozew w sposób tradycyjny. Jest to dużo bardziej sformalizowana czynność.

Więcej dowiesz się z artykułu:Jak napisać pozew o zapłatę należności  https://vindicat.pl/baza-wiedzy/jak-napisac-pozew-o-zaplate-naleznosci/

Windykacja należności z faktur - jakie są wymagania co do pozwu?

Zgodnie z art. 187 § 1 k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, które są uregulowane w art. 127 k.p.c.

Zgodnie z § 1 tego przepisu każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.

Dodatkowo, gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ono ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) numer PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną albo numer w KRS-ie lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną.

Wynika to z §2 art. 127 k.p.c.

Co więcej, pozew na podstawie art. 187 k.p.c. powinien zawierać:
1) dokładnie określone żądanie, w tym oznaczenie wartości przedmiotu sporu;
2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Dodatkowo zgodnie z § 2 art. 187 k.p.c. pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:
1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
2) dokonanie oględzin;
3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Windykacja należności z faktur - a co jak sam nie dasz rady?

Brzmi skomplikowanie? To fakt. Proces odzyskiwania należności nie jest łatwy, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów. Jedną z firm, które oferuje swoje  usługi w zakresie odzyskiwania należności z faktur jest Vindicat.pl.

Vindicat.pl oferuje dwie usługi, umożliwiające szybkie i skuteczne odzyskanie pieniędzy z faktur od dłużnika. Jedną z nich jest system do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Korzystając z przygotowanych scenariuszy windykacji należności możemy łatwo przeprowadzić proces windykacji, prawie nie wychodząc z domu. Za pomocą systemu możemy generować gotowe spersonalizowane (z danymi dotyczącymi konkretnej sprawy takimi jak: dane dłużnika, dane wierzyciela, okoliczności faktyczne danego zobowiązania) pisma takie jak: wezwanie do zapłaty, ugoda, pozew o zapłatę czy też pozew do e-sądu.

Oprócz tego system Vindicat.pl pozwala nam na wielokanałową komunikację z dłużnikiem. Za pomocą systemu można wysyłać SMS-y i e-maile do dłużnika, co wywiera na niego psychologiczny wpływ jednocześnie zwiększając szansę na dotarcie takiej informacji do dłużnika. Bowiem w przypadku pisma takiego jak wezwanie do zapłaty, dłużnik nie zawsze musi je odebrać, a gdy dostanie je również SMS-em to zwykle nawet z ciekawości, będzie chciał sprawdzić, kto do niego napisał.

 

Windykacja należności z faktur - inne możliwości

Co więcej, system do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl umożliwia również sprzedanie należności z faktur za pomocą internetowej giełdy wierzytelności.

Więcej o giełdzie wierzytelności dowiesz się z tego artykułu: Co to jest handel długami https://vindicat.pl/baza-wiedzy/co-to-jest-handel-dlugami/

Jak działa giełda długów? Jest to bardzo proste - w skrócie tak: możesz wystawić ofertę na giełdzie długów np. za 80% wartości odzyskiwanej wierzytelności. W przypadku, gdy Twoja oferta zainteresuje różne firmy nabywające długi na giełdzie to od razu odzyskasz swoje pieniądze i nie będziesz musiał prowadzić całego procesu windykacji. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, którym zależy na czasie i stosunkowo szybkim zwrocie większości należności. 

W przypadku pozwu do sądu i e-sądu system do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl generuje gotowe i spersonalizowane pozwy, które wystarczy złożyć w odpowiednim sądzie. Konieczne jest jedynie wniesienie opłaty sądowej.

Jeżeli nie masz ochoty na prowadzenie windykacji należności z faktur za pomocą systemu Vindicat.pl możesz zlecić prowadzenie sprawy kancelarii windykacyjnej prowadzonej przez Vindicat.pl. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskasz fachową obsługę w korzystnej cenie na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Jedynym wynagrodzeniem kancelarii Vindicat.pl jest prowizja od sukcesu - nie ma żadnych opłat początkowych, super, prawda?! Po zleceniu sprawy kancelarii,  system Vindicat.pl umożliwia śledzenie postępów sprawy.

Więcej o zleceniu sprawy kancelarii Vindicat.pl dowiesz się tutaj: https://vindicat.pl/faq/jak-zlecic-windykacje-wierzytelnosci/

Oceń ten artykuł:

Windykacja należności z faktur
Ocena: 3,60/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!