Jakie są opłaty sądowe?

07-09-2017

Każdy, kto decyduje się na pójście do sądu musi liczyć się z koniecznością poniesienia opłat sądowych. Dzisiaj kilka słów właśnie o tym – jakie są opłaty sądowe w sprawach cywilnoprawnych, ile wynoszą i za co należy je uiścić.

opłaty sądowe

Za co należy uiścić opłaty sądowe?

Opłatom sądowym podlegają te czynności, które są wymienione wprost przez ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398]. Są to: pozew, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, interwencja główna i uboczna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, skarga na czynności komornika, wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej, wniosek o wpis w KRS i w rejestrze zastawów oraz wniosek o zmianę i wykreślenie tych wpisów.

Opłaty sądowe – rodzaje

Opłaty sądowe dzieli się na cztery rodzaje: stałe opłaty sądowe, stosunkowe opłaty sądowe, tymczasowe opłaty sądowe oraz podstawowe opłaty sądowe.

Stała opłata sądowa

Stała opłata sądowa pobierana jest zawsze w takiej samej wysokości niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia (czyli kwoty, którą dana osoba dochodzi w sądzie). Taka opłata stała zawsze mieści się w przedziale od 30 złotych do 5 tysięcy złotych, a jej konkretna wysokość wynika wprost z przepisów. Ten typ opłaty sądowej jest pobierany co do zasady od spraw o prawa niemajątkowe oraz od wskazanych w ustawie spraw o prawa majątkowe.

 

Stosunkowa opłata sądowa

Stosunkową opłatę sądową należy co do zasady uiścić w sprawach o prawa majątkowe. Inaczej niż w przypadku opłaty stałej, wysokość stosunkowej opłaty sądowej jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu czy wartości przedmiotu zaskarżenia (czyli kwoty dochodzonej przed sądem). Wynosi ona co do zasady 5 % wartości dochodzonej przed sądem, ale kwota do zapłaty nie może być niższa niż 30 złotych i większa niż 100 tysięcy złotych. Wyjątkiem są sprawy o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym, gdzie stosunkowa opłata sądowa wynosi 2 % wartości kwoty dochodzonej przed sądem, ale kwota ta również musi mieścić się w przedziale od 30 do 100 tysięcy złotych.

Tymczasowa opłata sądowa

Kolejny typ opłaty sądowej to tymczasowa opłata sądowa. Należy ją uiścić w przypadku, gdy chce się wnieść do sądu pismo w sprawie o prawa majątkowe, w której w chwili wszczęcia postępowania nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu.  W takiej sytuacji sąd określa opłatę tymczasową, która musi mieścić się w przedziale od 30 do tysiąca złotych. Nie jest to jednak cała kwota, jaką należy uiścić za sprawę. W orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej. Ostateczna opłata sądowa zawsze będzie stosunkową opłatą sądową lub opłatą określoną przez sąd. W pierwszym przypadku, strona jest zobowiązana uiścić opłatę stanowiącą 5 % wartości przedmiotu sporu. W drugim przypadku - sąd określa opłatę samodzielnie w kwocie maksymalnie 5 tysięcy złotych, mając na względzie społeczną doniosłość rozstrzygnięcia i stopień zawiłości sprawy.

Podstawowa opłata sądowa

Podstawową opłatę sądową należy uiścić w sprawach, w których przepisy nie przewidują żadnej innej opłaty – tj. opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Podstawowa opłata sądowa wynosi 30 złotych. Co ważne, pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Raz zapłacone 30 zł jest całkowitym kosztem, jaki dana osoba poniesie w związku z dokonaniem konkretnej czynności. Oczywiście nie wpływa to na opłaty od innych czynności wykonywanych przed sądem. Warto jednak pamiętać o tym, że przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

W jaki sposób wnosi się opłatę sądową?

Istnieją trzy sposoby na wniesienie opłaty sądowej. Po pierwsze, opłatę sądową można uiścić bezpośrednio w kasie sądu, w którym składane jest pismo. Po drugie, opłatę sądową można uiścić naklejając na piśmie składanym w sądzie znaki opłaty sądowej. Z wyglądu przypominają one znaczki pocztowe. Można je kupić w kasie sądu z wyprzedzeniem, aby uniknąć stania w kolejce dwa razy prazy składaniu pisma (osobno do kasy i osobno w celu złożenia pisma w kancelarii).

 

Maksymalna opłata sądowa, jaką można uiścić w postaci znaków opłaty sądowej wynosi 1500 złotych. Wreszcie, opłatę sądową można uiścić w sposób bezgotówkowy, czyli przelewem na rachunek sądu właściwego dla wnoszonej sprawy. Numery rachunków bankowych dla poszczególnych typów spraw są zwykle umieszczone na stronie internetowej danego sądu. Mają one postać tabelaryczną, dzięki czemu łatwo można znaleźć właściwy dla danej sprawy numer rachunku. W przypadku wnoszenia opłaty sądowej przelewem trzeba pamiętać o konieczności dołączenia potwierdzenia wpłaty do pisma składanego w sądzie.

Oceń ten artykuł:

Jakie są opłaty sądowe?
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!