Jak dochodzić kosztów windykacji?

10-10-2017

Na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w transakcjach między przedsiębiorcami [Dz.U. 2013 poz. 403] można dochodzić zwrotu kosztów windykacji. Ustawa ta stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych [Dz. UE L 48/1].

Jak dochodzić kosztów windykacji

Jak dochodzić kosztów windykacji – 40 euro

Jednym z kosztów windykacji, jakiego może dochodzić wierzyciel od dłużnika jest kwota 40 euro. Jest to rekompensata za poniesione koszty windykacji w przypadku opóźnienia w płatności. Jest to jakby opłata manipulacyjna, którą musi ponieść dłużnik za to, że opóźnił się przy płatności. Rekompensata ta jest należna nawet, gdy żadne wydatki nie zostaną poniesione.

Takie rozwiązanie ma stanowić uczciwą rekompensatę kosztów dochodzenia należności. Dodatkowo wierzyciel nie musi przedstawiać dowodów na faktyczną wysokość poniesionych przez niego kosztów. Poza tym dłużnik, nie może kwestionować faktycznej wysokości kosztów poniesionych przez wierzyciela. Takie rozwiązanie ułatwia dochodzenie tej kwoty.

Dodatkowo kwota 40 euro ma w założeniu sprzyjać zapewnieniu większej terminowości wykonywania zobowiązań, bowiem, jeśli ktoś nie zapłaci na czas, roszczenie o zwrot rekompensaty powstaje automatycznie z mocy prawa. Dodatkowo należy pamiętać, że kwota ta jest należna niezależnie od wysokości dochodzonych pieniędzy. Powoduje to, że warto dochodzić nawet najmniejszych roszczeń, dzięki możliwości odzyskania dodatkowo kwoty 40 euro (oprócz kwoty głównej).

Równowartość kwoty 40 euro przelicza się na polskie złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin zapłaty.

Jak dochodzić kosztów windykacji – wszystkie koszty odzyskiwania należności

Art. 10 ust 2 ustawy z dnia 28 kwietnia o terminach zapłaty w transakcjach handlowych pozwala na dochodzenie dalszych kosztów dochodzenia należności. Ma to zrekompensować wierzycielowi wszelkie szkody, jakie poniósł w związku z dochodzeniem o dłużnika należności. Zgodnie z dyrektywą 2011/7 mogą to być koszty administracyjne, koszty wewnętrzne poniesione z powodu opóźnień w płatnościach, a także koszty poniesione w związku z korzystaniem z usług prawników lub firm windykacyjnych. Oznacza to, że jeśli wykażemy, że ponieśliśmy takie koszty możemy je doliczyć do kwoty dochodzonej należności. Oczywiście z tego rozwiązania mogą skorzystać jedynie wierzyciele, których dłużnicy prowadzą działalność gospodarczą.

Jak dochodzić kosztów windykacji – inne podstawy do dochodzenia kosztów

Należy pamiętać, że przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie możemy wykorzystać, gdy naszym dłużnikiem jest osoba fizyczna. Przepisy ustawy stosujemy tylko w obrocie między podmiotami profesjonalnymi. Na szczęcie ogólne regulacje prawne, np. przepisy, które regulują kwestię kosztów procesu powodują, że osoby fizyczne, także muszą ponieść określone koszty.

 

Jak dochodzić kosztów windykacji – koszty procesu

Niezależnie od  tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy też osobą, która prowadzi działalność gospodarczą, to jest on zobowiązany zgodnie z prawem, jako strona przegrywająca do poniesienia kosztów procesu.

Po pierwsze, jeżeli dłużnik przegra proces to zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z wniesioną przez wierzyciela opłatą sądową. Zwykle wynosi ona 5% dochodzonych przed sądem pieniędzy. W przypadku, gdy sąd wyda nakaz zapały, a pozwany nie bronił się w sądzie to będzie on zobowiązany do poniesienia ¼ opłaty sądowej, czyli 1,25% dochodzonej przez wierzyciela kwoty. Takimi samymi kosztami obciąży go sąd, jeżeli nakaz zapłaty został wydany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

Oprócz opłaty sądowej, jeżeli byliśmy w sądzie reprezentowani przez adwokata lub radcę prawnego to przegrywająca strona jest również zobowiązana do pokrycia wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata. Należności te obliczane są na podstawie stawek minimalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Zasadniczo wysokość stawki zależy od wysokości dochodzonych pieniędzy.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne za czynności adwokata wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Oprócz tego należy pamiętać, że w przypadku wzywania przez sąd świadków, biegłych, sporządzania opinii przez biegłych, itp., strona przegrywająca będzie zmuszona także do zapłaty zwrotu kosztów stawiennictwa świadków, czy zapłaty wynagrodzenia biegłym. Powoduje to, że koszty, jakimi może zostać obciążony dłużnik są naprawdę bardzo wysokie.

Jak dochodzić kosztów windykacji – koszty postępowania klauzulowego

Po prawomocnym zakończeniu sprawy, zwykle przed oddaniem sprawy do komornika konieczne jest uzyskanie klauzuli wykonalności w postępowaniu klauzulowym. Wynikiem tego postępowanie jest opatrzenie przez sąd orzeczenia sądowego klauzulą wykonalności, która jest niejako potwierdzeniem możliwości egzekwowania wyroku dzięki przymusowi państwowemu.

Jak dochodzić kosztów windykacji – koszty postępowania egzekucyjnego

Zgodnie z przepisami wierzyciel musi opłacać komornika poprzez dawnie mu określonych zaliczek na poczet podejmowanych przez niego czynności egzekucyjnych. Należą do nich np. zapytania wysyłane do systemów informacyjnych i urzędów.  Samo wszczęcie egzekucji jest pozbawione opłat.

W przypadku poszukiwania majątku dłużnika przez komornika konieczne będzie poniesienie opłat za następujące czynności:

  • za poszukiwanie majątku dłużnika;
  • za zapytanie do ZUS (ustalenie miejsca pracy);
  • za zapytanie do Urzędu Skarbowego (ustalenie numeru NIP, numeru REGON, rachunków bankowych);
  • za zapytanie do centralnego rejestru zastawów (czy dłużnik jest zastawcą);
  • za informację z Wydziału Geodezji i Kartografii (czy dłużnik posiada nieruchomości).

W przypadku korzystania z pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego na etapie egzekucyjnym koszty reprezentacji wynoszą 25% stawki minimalnej.

W przypadku, gdy komornik ściągnie jakieś pieniądze od dłużnika to jest on uprawniony do pobrania opłaty egzekucyjnej, której wysokość uzależniona jest od sposobu prowadzonej egzekucji przez komornika.

 

Jak dochodzić kosztów windykacji – odzyskanie pieniędzy

Wszystkie te koszty ponosi dłużnik, dlatego warto przemówić mu do rozsądku na etapie polubownym. Bowiem również dla niego lepiej będzie jak sprawa rozwiąże się na etapie polubownym. Inaczej to nikt inny jak dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty kilkakrotnie wyższej sumy pieniędzy.

Dodatkowo jeżeli obie strony są podmiotami profesjonalnymi to na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzycielowi należy się zwrot wszystkich poniesionych kosztów windykacji. Dlatego wierzyciel nie powinien zapomnieć o dokumentowaniu każdego takiego kosztu windykacji należnych mu pieniędzy.

Jak dochodzić kosztów windykacji – podsumowanie

Wszystkie te rozwiązania (oprócz ochrony interesów wierzycieli) mają służyć przyspieszeniu przepływu środków pieniężnych między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Ich zadaniem jest również przeciwdziałanie zatorom płatniczym.

Oceń ten artykuł:

Jak dochodzić kosztów windykacji?
Ocena: 5/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!