Poznaj pojęcia czym jest faktoring, ubezpieczenie faktury oraz windykacja

06-02-2018

Prowadząc przedsiębiorstwo jednym z podstawowych celów jest utrzymanie płynności finansowej i wiarygodności w oczach naszych kontrahentów. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw i pojawianie się coraz to nowych podmiotów powodują, że przedsiębiorcy spotykają się z bardzo dużą liczbą biznesowych partnerów. Tak bogaty rynek sprawia, że możemy spotkać na swojej drodze kontrahenta z zupełnie innym podejściem do prowadzenia biznesu, w tym terminowego regulowania należności. Warto zatem zapoznać się z narzędziami, które pomogą naszej firmie utrzymać płynność finansową. Na szczęście, żyjąc w XXI wieku, do dyspozycji mamy ich całkiem sporo. W zależności od tego jak aktualnie wygląda nasza sytuacja finansowa niektóre z nich mogą okazać się dla nas korzystniejsze od pozostałych. W niniejszym artykule przedstawione zostaną rozwiązania, z których aktualnie skorzystać mogą przedsiębiorcy.

Poznaj pojęcia czym jest faktoring, ubezpieczenie faktury oraz windykacja

Faktoring

Zacznijmy od pojęcia o dość egzotycznie brzmiącej nazwie - faktoringu. Warto jednak się z nią bliżej zapoznać, ponieważ od kilkunastu lat  jest to jedna z prężniej rozwijających się usług finansowych.

Faktoring w polskim prawie szczególnego znaczenia nabrał po przełomie ustrojowym w roku 1989. Przełom zachęcił nieśmiałych dotąd przedsiębiorców do większej aktywności, a tym samym pojawiać zaczęły się innowacyjne jak na tamte czasy rozwiązania - w tym faktoring.

Umowa faktoringu należy do tzw. umów nienazwanych, czyli takich, które nie zostały uregulowane w polskim Kodeksie Cywilnym [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93] ani w żadnym innym obowiązującym akcie prawnym. Z tego powodu strony umowy faktoringu mają relatywnie dużą swobodę w kształtowaniu treści zawieranej umowy. Skonstruowana ona może być zatem w sposób dowolny i odpowiadający stronom, choć oczywiście zgodny z prawem.

Strony w umowie faktoringu to Faktor oraz Faktorant. Faktorem jest wyspecjalizowana instytucja finansowa, dysponująca dużym kapitałem, umożliwiającym skupowanie wierzytelności. W praktyce najczęściej jest to bank. Faktorantem jest natomiast przedsiębiorca, który zajmuje się sprzedażą, dostawą towarów lub świadczeniem usług.

W uproszczeniu faktoring polega na tym, że Faktor nabywa wierzytelności, wynikające np: z faktur VAT od Faktoranta - ich wystawcy. Faktorant otrzymuje zapłatę za zbyte wierzytelności tuż po ich sprzedaży - nie musi zatem czekać na upływ terminu płatności wynikający z faktury. Faktor nie wypłaca Faktorantowi całej należności od razu. Zwykle wypłaca określony procent, który maksymalnie wynosić może 90% wartości faktury. Resztą należności Faktorant otrzyma, gdy kontrahent uiści należność wynikającą z kupionej przez Faktora faktury.

Faktoring nie jest darmowy - za skorzystanie z tej usługi bank lub inna instytucja finansowa pobiera prowizję. Zależna jest ona od wartości faktury. Czym większej i bardziej istotnej dla naszego biznesu kwoty dochodzimy, tym więcej zapłacimy Faktorowi. Ponadto, jeśli nasz kontrahent nie uiści należności wynikającej ze zbytej faktury, Faktor obciążyć nas może kosztami za prowadzoną windykację.

Umowa faktoringu jest zatem skierowana do przedsiębiorców, którzy pragną bezpiecznie prowadzić swój biznes i w prosty sposób utrzymywać płynność finansową swojego przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać o ryzyku płynącym z zawarcia umowy faktoringu, polegającym na możliwości obciążenia nas przez Faktora kosztami ewentualnej windykacji oraz nieuniknionymi kosztami prowizji.

 

Ubezpieczenie faktury

Kolejną interesującą dla przedsiębiorcy propozycją, która ułatwi utrzymanie płynności finansowej jest ubezpieczenie faktury.

Ubezpieczenie faktury polega na tym, że Ubezpieczyciel, któremu zdecydujemy się powierzyć naszą wierzytelność dokonuje analizy stabilności finansowej naszych kontrahentów. Monitoruje ich wypłacalność i zdolność kredytową. Pomaga również w ustaleniu który z kontrahentów może mieć problemy ze spłaceniem swoich zobowiązań i informuje o podwyższonym ryzyku. Następnie przyznaje kontrahentom tzw. limit kredytowy. Jeśli  nie spłacą swoich zobowiązań, wówczas Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie do wysokości limitu kredytowego.

Ubezpieczenie faktury co prawda jest w stanie uchronić naszą firmę przed stratami, ale należy pamiętać również i o wadach takiego rozwiązania. Są to przede wszystkim koszta, które zmuszony będzie ponieść przedsiębiorca decydujący się na ubezpieczenie faktury. Zobowiązany on będzie - jak w przypadku każdego innego ubezpieczenia - do regularnego opłacania składki ubezpieczeniowej w określonej wysokości. Stanowi to dla przedsiębiorstwa regularny koszt.

Windykacja

Ostatnią opcją jest windykacja. To pojęcie zapewne znane jest każdemu przedsiębiorcy.

Windykacja to określony proces, składający się z ciągu prawnie dopuszczalnych czynności, którego celem jest odzyskanie pieniędzy od naszego  kontrahenta. Zwykle są to trzy zasadnicze etapy:

  1. Windykacja polubowna
  2. Postępowanie sądowe
  3. Egzekucja należności

Windykacja polubowna polega na monitowaniu dłużnika poprzez tzw. windykację zdalną (listowną czy elektroniczną) lub też poprzez osobiste spotkania z dłużnikiem. Jeśli przedsiębiorca zareaguje szybko i odpowiednio wcześnie podejmie określone kroki, będzie w stanie odzyskać swoje pieniądze już na etapie windykacji polubownej.

Windykacja sądowa, jak sama nazwa mówi, wymagać już będzie udziału sądu. Obejmuje ona uzyskanie przeciwko dłużnikowi tzw. tytułu egzekucyjnego, któremu sąd następnie nadaje klauzulę wykonalności.

Tytułem egzekucyjnym może być wyrok sądowy czy też nakaz zapłaty.

Natomiast klauzula wykonalności sprawia, że wszystkie osoby, których ona dotyczy zobowiązane będą do podporządkowania się danemu wyrokowi czy nakazowi zapłaty oraz udzielenia pomocy przy jego realizacji. Jej istotą jest stwierdzenie, że dany tytuł egzekucyjny wykonany może być w drodze przymusu. Stanowi swoiste przyzwolenie sądu na wszczęcie i prowadzenie sądowego postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja należności, dokonywana w ramach postępowania egzekucyjnego, polega na podejmowaniu przez komornika sądowego szeregu czynności mających na celu wyegzekwowanie pieniędzy od dłużnika. Rozpoczyna się poprzez złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek powinien szczegółowo opisywać działania, które mają być podjęte przez komornika w celu egzekucji objętej wnioskiem wierzytelności. Najczęściej spotykanym sposobem odzyskiwania należności jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Równie często spotykana jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę, dla której kluczowe znaczenie ma typ umowy, na której pracuje dłużnik. Egzekucja prowadzona może też być rzecz jasna z ruchomości i nieruchomości należących do dłużnika.

Dzięki długofalowej i regularnej współpracy z komornikiem sądowym wierzyciel będzie w stanie efektywnie odzyskiwać swoje należności.

Zupełnie niesłusznie, windykacja kojarzona jest ze żmudnym i drogim procesem odzyskiwania należności od uporczywego dłużnika. Nowoczesna windykacja nie ma nic wspólnego z takim rozumieniem tego pojęcia i często pozwala na odzyskanie pieniędzy już na etapie polubownym.  Daje również możliwość uniknięcia partycypacji sądu, co pozwala na zachowanie dobrych relacji z kontrahentem.

Innowacyjną usługą pomagającą przedsiębiorcy w odzyskiwaniu jego wierzytelności, jest aplikacja Vindicat.pl. Pozwala ona na prowadzenie oraz monitorowanie procesu windykacji online oraz znacząco obniża jej koszty. Jest to proste i skuteczne narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorca będzie w stanie samodzielnie wyegzekwować swój dług.

Jak działa windykacja online

Aby skorzystać z możliwości aplikacji Vindicat.pl przedsiębiorca powinien założyć darmowe konto w serwisie. Następnie wprowadza do systemu dane swojego dłużnika oraz szczegółowe informacje dotyczące dochodzonej wierzytelności. Wymagane jest podanie podstawy prawnej, z której wynika roszczenie (np. faktura, umowa), jego rodzaj oraz termin, w którym wierzytelność powinna zostać uregulowana przez dłużnika.. Po wprowadzeniu tych danych system dalej poprowadzi przedsiębiorcę przez szereg czynności, które powinny być podjęte w sprawie, aby jak najlepiej doprowadzić do jej pomyślnego rozwiązania. System generuje m.in wezwania do zapłaty, pozwy do zapłaty oraz pozwy do e-sądu.

System Vindicat.pl umożliwia również prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, poprzez możliwość zaproszenia go do udziału w negocjacjach za pośrednictwem aplikacji.  Umożliwia też zakup raportu o bieżącym stanie zobowiązań kontrahenta oraz wystawienie i sprzedaż wierzytelności na giełdzie długów. Ponadto, pozwala na skorzystanie z tzw. pieczęci prewencyjnej systemu Vindicat. Jej celem jest uświadomienie dłużnika, że w razie opóźnień w płatności, sprawą zajmie się Vindicat. 

 

Jakie są zalety płynące z samodzielnej windykacji online?

Przede wszystkim, jest to sposób, który pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Windykacja online pozwala uniknąć kosztów niemożliwych do przeskoczenia przy innych, klasycznych metodach. Ponadto przedsiębiorca jest prowadzony w sposób profesjonalny przez cały proces windykacji, co pozwala na uniknięcie pomyłek i błędów. Pozwala również na bieżąco kontrolować przebieg windykacji o dowolnej porze - wystarczy jedynie komputer z dostępem do Internetu. Pomaga również zachować dobre relacje z kontrahentem i umożliwia prowadzenie z nim negocjacji, a po pomyślnym ich zakończeniu daje możliwość zawarcia ugody. Samodzielne dochodzenie wierzytelności pomaga również zwiększyć świadomość prawną przedsiębiorcy oraz zmniejsza obawy przed samym procesem windykacji, znacznie go upraszczając.

Skorzystanie z aplikacji Vindicat jest nie tylko proste i skuteczne, ale również niedrogie. W porównaniu do innych metod samodzielna windykacja online wypada niezaprzeczalnie korzystnie. Ceny za usługi oferowane przez Vindicat.pl rozpoczynają się już od 169 zł.

Skorzystanie z aplikacji Vindicat.pl daje przedsiębiorcy pewność, że jego sprawa zostanie potraktowana poważnie i profesjonalnie, bez względu na wartość dochodzonej należności.

W razie trudności, przedsiębiorca zawsze może też zdecydować się na powierzenie sprawy Kancelarii Vindicat i szybkie otrzymanie profesjonalnej pomocy. Przekazanie sprawy specjalistom z kancelarii Vindicat jest darmowe. Prowizja pobierana jest dopiero od odzyskanej kwoty (od 3% wartości wierzytelności). Istnieje oczywiście możliwość dochodzenia od dłużnika kwoty prowizji.

Podsumowując...

Sposobów na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa jest kilka. Niniejszy artykuł przybliżył najistotniejsze ich cechy. Warto zapoznać się z nimi w sposób szczegółowy, rozważyć wady i zalety i wybrać taki, który będzie najodpowiedniejszy dla naszej sprawy. Szczególnie warto pochylić się nad najnowocześniejszym z proponowanych rozwiązań, czyli windykacją online. Będzie to narzędzie idealne dla przedsiębiorców świadomych, nowoczesnych, szanujących czas i pieniądze swoje i dłużnika.

Oceń ten artykuł:

Poznaj pojęcia czym jest faktoring, ubezpieczenie faktury oraz windykacja
Ocena: 5/5
Głosowano: 8 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!