EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

29-08-2017

EPU, czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zostało wprowadzone ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] oraz niektórych innych ustaw. Jest ono szczególnym trybem postępowania cywilnego, który umożliwia dochodzenie drobnych i nieskomplikowanych roszczeń. Sprawy dochodzone w EPU nie mogą wymagać przeprowadzenia postępowania dowodowego. Co warto podkreślić już na wstępie, obecnie przepisy nie zawierają limitu wartości przedmiotu sporu, jaki może zostać rozpoznany w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Powoduje to, że możliwie jest dochodzenie roszczeń w EPU, których wartość przedmiotu sporu stanowi nawet bardzo wysoka kwota pieniężna, oczywiście pod warunkiem, że nie są to sprawy zawiłe ze względu na stan faktyczny i prawny.

EPU

Cechy EPU

Zazwyczaj Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) określa się, jako postępowanie cywilne, które jest proste (przystępne), szybkie i tanie. Dzięki temu możliwa jest większa ochrona prawna roszczeń i możliwość dochodzenia ich przez zwykłych obywateli w szybki i łatwy sposób.

Dlaczego elektroniczne postępowanie upominawcze jest proste?

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest proste z kilku powodów. Po pierwsze, dzięki wykorzystaniu formularzy elektronicznych łatwiejsze jest konstruowanie pism procesowych. Po drugie, dzięki wykorzystaniu formularzy elektronicznych, mniejsze jest ryzyko zaistnienia braków formalnych pism procesowych. Po prostu przyjęta technologia informatyczna wymusza zachowanie określonych wymagań formalnych pozwu. Dodatkowo, by wnieść powództwo konieczne jest dokonanie stosownej opłaty, którą wymusza na nas system przy składaniu pozwu. Również o tym elemencie nie da się więc zapomnieć.

Wszelkie czynności procesowe, strony podejmują w EPU za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w uproszczony sposób - np. wystarczy zachowanie podpisu elektronicznego zwykłego na pismach, nie trzeba załączać odpisów pisma, załączników i dowodów. Co więcej, wszystkie czynności sądu utrwalane są w systemie teleinformatycznym.

Dodatkowo warto podkreślić, że elektroniczne postępowanie upominawcze jest wygodne dla wszystkich stron procesu (w szczególności dla powoda) - aby złożyć sprawę do sądu nie trzeba nawet wychodzić z domu. Nie trzeba również wysyłać pism do strony przeciwnej. Dzięki temu jedno z podstawowych praw człowieka - mianowicie prawo dostępu do sądu - może być zrealizowane w ułatwiony sposób.

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) - szybkie postępowanie cywilne

Dzięki określonym regulacjom elektroniczne postępowanie upominawcze jest postępowaniem sądowym, które co do zasady ma być prowadzone szybko. Służy temu cała mechanika postępowania EPU, np. konieczność uiszczenia opłaty sądowej wraz z wniesieniem pozwu do e-sądu. W przypadku braku wniesienia opłaty nie wzywa się strony do jej uzupełnienia.

Na szybkość elektronicznego postępowania upominawczego wpływa także to, że właściwy w tym postępowaniu jest tzw. e-sąd. Jest to jeden na całą Polskę wydział cywilny sądu rejonowego z odpowiednią infrastrukturą techniczną. Obecnie jest to VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie. Również do rozpoznawania środków zaskarżenia właściwy jest jeden e-sąd „odwoławczy” - II Wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Lublinie.

Postępowanie w EPU jest szybkie również dlatego, że wszelkie doręczenia są dokonywane drogą elektroniczną. Dzięki temu komunikacja między sądem a stronami procesowymi jest przyspieszona. W przypadku zwykłego postępowania to właśnie czas doręczeń i cały proces komunikacji za pośrednictwem poczty znacząco wydłużają czas postępowania.

Wreszcie, elektroniczne postępowanie upominawcze jest szybkie, ponieważ nakaz wydany w tym postępowaniu jest z urzędu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Dzięki temu, wierzyciel nie musi składać osobnego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności i nie musi czekać na jej wydanie. Może od razu przystąpić do postępowania egzekucyjnego poprzez skierowanie właściwego wniosku do komornika.

Czy EPU jest tanim postępowaniem?

Tak! Zdecydowanie elektroniczne postępowanie upominawcze jest postępowaniem tanim. Po pierwsze, o czym już była mowa wyżej, dzięki temu, że komunikacja między stronami a sądem odbywa się drogą elektroniczną, strony nie ponoszą wydatków związanych ze składaniem pism w kilku egzemplarzach i wysyłaniem ich drogą pocztową do sądu. Dodatkowo elektroniczny obieg danych dotyczących wnoszonych pism pozwala na archiwizację akt sądowych i obniżenie kosztów ponoszonych przez sądy. Dzięki temu w przypadku konieczności powielania akt nie występują żadne koszty kserowania poszczególnych tomów akt.

EPU jest tanie również dlatego, że do wniesienia pozwu nie jest wymagane pokrycie kosztów wydania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Poza tym, elektroniczne postępowanie upominawcze ma najniższa ze wszystkich postępowań opłatę za wniesienie pozwu - mianowicie 1,25% wartości przedmiotu sporu (oczywiście opłata ta nie może być niższa niż 30 zł). Przykładowo, gdy wnosimy pozew do EPU z żądaniem zapłaty 10 000 zł, opłata będzie wynosić 125 zł. To bardzo mało. Dodatkowym ułatwieniem skracającym czas płatności jest możliwość wniesienia tej opłaty za pomocą karty kredytowej - nie musimy więc wysyłać przelewu, który przecież może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Kolejny argument, który przemawia za tym, że elektroniczne postępowanie upominawcze jest tanie to fakt, że nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej, jeżeli w naszym imieniu działa profesjonalny pełnomocnik.

Wreszcie EPU jest tanie, ponieważ jeżeli chcemy wycofać pozew to wniesiona przez nas opłata podlega zwrotowi w całości, jeżeli e-sąd nie wydał jeszcze nakazu zapłaty.

Jakie sprawy mogą być dochodzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Zgodnie z art. 50529a Kodeksu postępowania cywilnego w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie 3 lat przed dniem wniesienia pozwu. Wprowadzenie tego przepisu miało ograniczyć powszechną praktykę wnoszenia pozwów o zasądzenie roszczeń, które stały się wymagalne w odległej przeszłości i w trakcie wnoszenia pozwu, były już dawno przedawnione.

Wymogi formalne pozwu w EPU

Zgodnie z art. 50532 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego powód wnosząc pozew do e-sądu powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń, ale nie musi ich dołączać do pozwu. W praktyce należy podać i opisać faktury, rachunki i wezwania do zapłaty, które kierowaliśmy do pozwanego. Należy pamiętać, że pomoże to e-sądowi w ocenie, czy istnieją podstawy do wydania nakazu zapłaty.

Dlatego powinniśmy oprócz ogólnikowego przytoczenia dowodów, opisać szczegóły, które wiążą się z danym dowodem. Jeżeli dochodzimy pieniędzy z tytułu umowy, to powinniśmy podać jej nazwę (np. umowa sprzedaży), a jeżeli jej nie ma to zwięźle określić jej treść (np. umowa o transport bananów). Dodatkowo powinniśmy podać: datę jej zawarcia, termin wymagalności, czy formę umowy (np. pisemna) itp.  Należy pamiętać, że dowody, które podajemy w pozwie muszą faktycznie istnieć, ponieważ przewodniczący składu sędziowskiego zawsze ma prawo wezwać wierzyciela do fizycznego okazania dowodów.

Jakie dane powinien zawierać pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)?

Pozew w EPU powinien zawierać dane, które są niezbędne do identyfikacji pozwanego. Są to numer PESEL lub NIP pozwanego, który jest osobą fizyczną. W przypadku, gdy pozwany nie jest osobą fizyczną - czyli np. spółką jawną numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo NIP w przypadku, gdy podmiot ten nie jest wpisywany do żadnego z rejestrów.

Zgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z 2016r. należy wskazać także miejsce zamieszkania, siedziby i adresy stron, a jeżeli jest to konieczne, należy wskazać ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

Jeżeli podamy w pozwie nieaktualne dane przeciwników procesowych (w szczególności jeżeli podamy nieaktualne dane adresowe), to może to w konsekwencji prowadzić do pozbawienia zainteresowanych prawa do ochrony swoich interesów przed sądem i przez to wydany nakaz zapłaty może się nie uprawomocnić. Co więcej, takie działanie może spowodować ukaranie wierzyciela grzywną zgodnie z art. 53232 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego: „Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1.”.

Poza tym, w pozwie powinniśmy wskazać datę wymagalności roszczenia. Datę tą wskazujemy poprzez wskazanie w opisie dowodów albo poprzez uzasadnienie w opisie okoliczności faktycznych sprawy, które potwierdzają zgłoszone przez nas żądanie.

Niewskazanie okoliczności faktycznych chociaż w minimalistyczny sposób, może zostać zaklasyfikowane przez e-sąd jako niezachowanie wymogów formalnych pozwu i przez to - może skutkować wezwaniem powoda do uzupełnienia braków pozwu.

Oprócz tego pozew powinien zawierać podpis elektroniczny. Jest to ostatni etap przed wniesiemy opłaty. Dlatego po złożeniu podpisu elektronicznego, powinniśmy jak najszybciej dokonać opłaty.

Elektroniczne postępowanie upominawcze - co może zawierać pozew?

Zgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z 2016r. powód w pozwie może zamieścić żądanie umorzenia postępowania w wypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub jego uchylenia.

Jeżeli zdecydujemy się na złożenie takiego wniosku w pozwie to w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd (referendarz sądowy) umorzy postępowanie w całości. Dodatkowo orzeknie o kosztach tak jak w wypadku cofnięcia pozwu.

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU

W przypadku, gdy nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym sprawa jest przekazywana przez e-sąd do sądu powszechnego zgodnie z właściwością. Oznacza to, że sprawa zostanie przekazana zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej i właściwości miejscowej ogólnej Kodeksu postępowania cywilnego.

Ze względu na to, że przed e-sądem można dochodzić spraw bez względu na wartość przedmiotu sporu to w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU, sprawa może zostać przekazana zarówno do sądu rejonowego jak i do sądu okręgowego.

 

System Vindicat.pl i elektroniczne postępowanie upominawcze

System Vindicat.pl zawiera specjalny generator pozwów w EPU. Wystarczy po wybraniu opcji windykuj samodzielnie, w działaniach wybrać pozew do e-sądu. Po uzupełnieniu koniecznych danych system wygeneruje pliki z pozwem do e-sądu w ciągu kilku sekund.

Po wygenerowaniu plików z pozwem, dłużnik otrzyma również SMS i e-mail z informacją, że jego wierzyciel zamierza złożyć pozew do e-sądu. Takie działanie ma wywrzeć psychologiczny wpływ na osobę zadłużoną. Jest duża szansa na to, że po wygenerowaniu takiego pozwu przez wierzyciela, dłużnik zdecyduje się od razu wygrzebać zaskórniaki i uregulować zaległe zobowiązanie.

Składając pozew do e-sądu z użyciem pozwu wygenerowanego przez system Vindicat.pl nie musimy się martwić o wypełnienie wszystkich koniecznych formularzy. Wystarczy, że zalogujemy się na nasze konto w e-sądzie i wczytamy pozew. Po wniesieniu opłaty sądowej możemy oczekiwać na rozstrzygnięcie e-sądu. Pozwala to nam zaoszczędzić dużo czasu. Unikniemy również wielu błędów, które moglibyśmy popełnić samodzielnie wypełniając elektroniczne formularze w EPU.

Oceń ten artykuł:

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
Ocena: 4,53/5
Głosowano: 15 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!