Jak ustalić aktualne dane adresowe dłużnika?

03-07-2018

Sytuacje, w których wierzyciel nie posiada dokładnego lub prawdziwego adresu dłużnika wcale nie są rzadkością. Adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres firmy może przecież ulec zmianie w każdej chwili, a większość dłużników nie jest aż tak rzetelna, aby informować o zmianach swojego wierzyciela. W efekcie wysyłane wezwania do zapłaty wracają do nadawcy z adnotacją „adresat nieznany” lub „adresat się wyprowadził”. Czy pozyskanie danych dłużnika jest możliwe i jak możemy to zrobić? Dowiedz się jak działa wniosek o ustalenie danych dłużnika i jak można go złożyć.

Jak ustalić aktualne dane adresowe dłużnika?

Jak ustalić adres zamieszkania dłużnika - przedsiębiorcy?

Jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą w ustaleniu jego podstawowych danych pomoże Ci Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

W CEiDG znajdziesz informacje o dłużniku prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz adres, pod którym jest ona prowadzona. Nie odnajdziesz tam jednak adresu zamieszkania dłużnika o ile działalność gospodarcza nie została zarejestrowana w miescu jego zamieszkania.

W CEiDG możesz wyszukać również podmioty, które zostały wykreślone z rejestru. Jeśli dłużnik przestał prowadzić swoją działalność, stosowny wpis w CEiDG Cię o tym poinformuje.

W KRS znajdziesz natomiast dane dłużnika będącego:

 • Osobą prawną - spółka z.o.o, spółka akcyjna;
 • Ułomną osobą prawną - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna;
 • Innym podmiotem - np. Fundacje, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia itp.

Podczas wyszukiwania pamiętaj o wyborze z listy odpowiedniego rejestru.

Sprawdź dane firmy w sądzie rejestrowym

Jeśli pobrałeś już wydruk z KRS i widzisz, że sąd rejestrowy widniejący na pobranym wydruku znajduje się niedaleko Twojego miejsca pobytu, możesz rozważyć wybranie się do sądu. W sądzie będziesz mógł osobiście przejrzeć akta danego podmiotu. Na takie działanie zezwala art. 10 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym [Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769], który stanowi, że każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W aktach rejestrowych można znaleźć wiele informacji przydatnych pod kątem ewentualnego sporu sądowego, m.in adres zamieszkania członka zarządu danej firmy, którego nie znajdziesz w KRS.

Zarówno KRS jak i CEiDG to rejestry jawne. Oznacza to, że dane w nich zawarte są dostępne do publicznej wiadomości. Jedyne co musisz zrobić, aby mieć do nich dostęp to skorzystanie z internetowej wyszukiwarki.

 

Jak ustalić adres zamieszkania dłużnika - osoby fizycznej?

Sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej, jeśli Twój dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności [Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427] z odpowiednim wnioskiem powinieneś zwrócić się do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub do urzędu gminy.

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA jest właściwe jeśli chodzi o dane z rejestru PESEL. Do gminy możesz się zwrócić jeśli chcesz uzyskać dane z rejestru mieszkańców. Złożenie wniosku w urzędzie gminy ma sens tylko jeśli masz pewność, że Twój dłużnik jest jej mieszkańcem.

Jak wykazać swój interes prawny w uzyskaniu danych adresowych?

Uzupełnienie wniosku danymi Twoimi i Twojego dłużnika to nie wszystko. Składając taki wniosek musisz również obowiązkowo wykazać swój interes prawny, czyli swoją potrzebę uzyskania danych. Musisz go też odpowiednio udokumentować. Do swojego wniosku powinieneś więc dołączyć np. fakturę VAT lub umowę potwierdzającą istnienie długu, a także wysyłane wezwania do zapłaty. Zawsze przechowuj tego typu dokumenty, gdyż w przypadku sporu sądowego będą one niezbędne.

Jeśli nie wykażesz przekonująco swojego interesu prawnego, do uzyskania informacji wówczas potrzebna Ci będzie zgoda osoby, której danych potrzebujesz. Nie trudno zgadnąć, że w przypadku dłużnika uzyskanie jej będzie praktycznie niemożliwe.

Czy mogę złożyć pozew sądowy bez adresu pozwanego?

Jeśli nie dysponujesz adresem zamieszkania swojego dłużnika, będącego osobą fizyczną, a chcesz złożyć przeciwko niemu pozew - możesz napotkać problemy. Zgodnie z art. 126 Kodeksu Postępowania Cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] pismo inicjujące postępowanie w sprawie (pozew) musi zawierać adres zamieszkania pozwanego.

W 2016 r. został znowelizowany art. 133§2a kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że pisma można również doręczać na adres, pod którym osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Nie znowelizowano jednak wspomnianego już wyżej art. 126§2 pkt 1 k.p.c., który nadal stanowi, że w pierwszym piśmie procesowym konieczne jest wskazanie miejsce zamieszkania pozwanego.

W praktyce oznacza to, że jeśli nasz dłużnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to w pozwie możesz podać adres z CEiDG, ale jako adres do doręczeń. Prócz tego niezmiennie musisz podać miejsce zamieszkania i adres pozwanego. Wpływa to m.in na prawidłowe ustalenie właściwości sądu. Zmiana z 2016 r. nie wyeliminowała zatem potrzeby ustalenia adresu zamieszkania pozwanego.

Jak wygląda wniosek o ustalenie danych dłużnika?

Wniosek o ustalenie danych dłużnika musisz złożyć na odpowiednim formularzu urzędowym. Dokument ten musi zawierać Twoje dane oraz dane Twojego pełnomocnika, jeśli zdecydujesz się na jego ustanowienie. Musisz również podać dane osoby której wniosek dotyczy. Wpiszesz oczywiście jedynie te dane dłużnika, które są Ci znane.

We wniosku powinieneś oznaczyć zakres żądanych danych. Możesz wnioskować o:

 • Udostępnienie adresu zameldowania na pobyt stały;
 • Podanie serii i numeru aktualnego dowodu osobistego dłużnika;
 • Podanie adresu zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku uzyskasz adres zameldowania wierzyciela, który może pokrywać się z adresem zamieszkania. Jeśli nawet w praktyce okaże się, że tak nie jest, będziesz miał silny argument w sądzie, że dołożyłeś wszelkich starań, aby prawidłowo ustalić dane dłużnika.

Jak uzasadnić wniosek o ustalenie danych dłużnika?

Aby wniosek był skuteczny, musisz krótko uzasadnić swoją potrzebę uzyskania danych. Nieuregulowanie przez Twojego dłużnika płatności wynikającej z faktury VAT lub umowy ewidentnie taką potrzebę uzasadnia.

Warto również dopisać, że dotychczas wysyłana korespondencja wracała do Ciebie z adnotacją, że adres jest błędny lub dłużnik tam nie mieszka. Nie możesz przez to skutecznie złożyć pozwu, co uniemożliwia realizację Twoich praw.

Do wniosku musisz również załączyć dowód opłaty za udostępnienie danych oraz wszelkie inne dokumenty, które świadczą o konieczności uzyskania informacji o danej osobie.

Mogą to być np. faktury VAT lub umowy. Opłata za złożenie takiego wniosku na chwilę obecną wynosi 31 zł. Jeśli skorzystasz z pomocy pełnomocnika, musisz również dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie.

Kiedy sąd ustanawia kuratora?

Ostateczność stanowi sięgnięcie do regulacji art. 143 k.p.c , czyli instytucji kuratora.

Sąd ustanowi go, jeśli adres zamieszkania pozwanego nie zostanie przez Ciebie ustalony, a podjęte próby dostarczenia pozwu zakończą się niepowodzeniem. Najpierw jednak Sąd sprawdzi czy ustalenie miejsca pobytu pozwanego było obiektywnie niemożliwe. Jeśli Sąd stwierdzi, że jako powód dołożyłeś należytej staranności, a mimo to miejsca zamieszkania pozwanego można ustalić, ustanowi kuratora. Kurator będzie reprezentował podczas procesu Twojego dłużnika.

Ustanowienie kuratora wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Jest to o tyle niekorzystne, że przecież i tak jesteś już narażony jest na starty, ponieważ nie otrzymałeś od dłużnika zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę.

Wniosek o ustalenie danych dłużnika - krok po kroku

Podsumowując - jeśli nie dysponujesz danymi swojego dłużnika (osoby fizycznej), powinieneś:

 1. Pobrać urzędowy formularz zwierający wniosek o ustalenie danych dłużnika;
 2. Odpowiednio uzupełnić wniosek. Zwróć szczególną uwagę na uzasadnienie i udokumentowanie swojej potrzeby uzyskania danych oraz prawidłowe oznaczenie zakresu żądanych danych;
 3. Dokonać opłaty za złożenie wniosku w wysokości 31 zł;
 4. Dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie, jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika;
 5. Załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, tj. umowy, faktury VAT, itp.;
 6. Złożyć wniosek do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Możesz też zarejestrować się w systemie Vindicat.pl i uzyskać pomoc w ustaleniu danych dłużnika oraz gotowy do złożenia wniosek. Użytkownicy Vindicat.pl otrzymują pismo gotowe do złożenia w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, pod którym muszą jedynie złożyć własnoręczny podpis.

 

Vindicat.pl zrobi to za Ciebie

Vindicat.pl to platforma służąca małym i średnim przedsiębiorcom do prowadzenia samodzielnej windykacji online. Umożliwia prowadzenie windykacji bez wychodzenia z domu, co pozwala zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze. Pomaga również szybko i bezproblemowo przebrnąć przez proces ustalania danych dłużnika.

Użytkownicy Vindicat.pl otrzymują dostęp do narzędzi windykacyjnych przydatnych na każdym etapie windykacji. Mogą m.in generować wezwania do zapłaty, pozwy do sądu i e-sądu, a także dokumenty potrzebne przy egzekucji komorniczej. System generuje pisma kompletne, które wymagają od wierzyciela jedynie złożenia podpisu. Przygotowali je prawnicy i eksperci w dziedzinie windykacji, posiadający wieloletnie doświadczenie.

Użytkownicy aplikacji Vindicat mają pewność, że wysyłane przez nich pisma są legalne, profesjonalne i zgodne z aktualnym stanem prawym. Ponadto system prowadzi użytkownika „za rękę” przez całość działań prowadzących do wygenerowania odpowiedniego dokumentu. Sugeruje kolejne działania i przedstawia najlepszy z możliwych scenariuszy windykacji.

Vindicat.pl upraszcza również kontakt dłużnikiem. Wysyła mu SMS’y i maile z informacjami o podjętych działaniach, a także umożliwia podjęcie negocjacji. Co więcej, jeśli użytkownicy Vindicat.pl nie chcą już dłużej dochodzić swojego długu, zawsze mogą wystawić go na popularną i wysoko pozycjonowaną giełdę wierzytelności.

Vindicat.pl pomoże Ci również w przypadku, gdy dane dłużnika nie są Ci znane lub nie możesz ustalić jego adresu. Przy pomocy aplikacji Vindicat bez problemu możesz wygenerować wniosek o ustalenie danych dłużnika. To znacznie prostsze i szybsze niż samodzielne uzupełnianie wniosku od podstaw.

Ustalenie danych dłużnika z Vindicat.pl - jak to zrobić?

Po rejestracji i założeniu darmowego konta w systemie Vindicat.pl, powinieneś dodać dane swojego dłużnika - osoby fizycznej do systemu. Jest to proste i intuicyjne - musisz jedynie kliknąć w przycisk dodaj nowego dłużnika.

Następnie pojawi się okno, w którym system poprosi Cię o wpisanie danych, którymi dysponujesz. Kolejnym krokiem będzie dodanie do systemu wierzytelności danego dłużnika. Wybierasz podstawę roszczenia, typ roszczenia oraz nadajesz swojej sprawie indywidualną nazwę. System zasugeruje Ci kolejną czynność, którą będzie wprowadzenie danych z faktury. Wpisujesz kwotę wynikającą z faktury, termin płatności itp.

Kiedy wykonasz już te standardowe czynności, system przeprowadzi tzw. analizę stanu sprawy. Wyświetli Ci pytania - między innymi o to, czy wysyłane przez Ciebie na adres dłużnika wezwania do zapłaty lub inne dokumenty wróciły z adnotacją, że adresat wyprowadził się lub nie podjął listu w terminie. System zapyta również czy dysponujesz aktualnymi danymi dłużnika. Wybierasz odpowiedź „nie” i przechodzisz do samodzielnego windykowania należności. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy prawnika możesz również w tym momencie wybrać ofertę Kancelarii Vindicat.

Po wypełnieniu ankiety dotyczącej stanu sprawy, w której zaznaczyłeś, że wezwanie do zapłaty wróciło do Ciebie oraz, że aktualne dane dłużnika nie są Ci znane, system umożliwi wygenerowanie wniosku o ustalenie danych dłużnika.

Otrzymasz gotowy dokument, który będziesz musiał jedynie podpisać i nadać do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Ustalenie adresu dłużnika to podstawa

Adres zamieszkania dłużnika to bardzo istotna informacja. Może zadecydować o czasie trwania procesu, a czasami nawet o jego powodzeniu. Czym dłużej zastanawiasz się czy podjąć wobec dłużnika działania windykacyjne, tym więcej czasu dajesz mu na zmianę miejsca zamieszkania i ukrycie się przed Tobą i innymi wierzycielami.

Jeśli nadal czekasz na zapłatę dawno wymagalnych należności z faktur VAT, a Twoi kontrahenci wciąż migają się od spłaty, wiedz, że nie ma co czekać. Windykacja w systemie Vindicat.pl jest niezwykle prosta, a założenie konta - darmowe.

Jeśli wolisz klasyczne rozwiązania, pomocą służą również prawnicy z Kancelarii Vindicat. Po rejestracji w systemie możesz zadecydować o powierzeniu im swojej sprawy.

Jakąkolwiek drogę wybierzesz - nie ma sensu zwlekać. Czym szybciej rozpoczniesz windykację, tym większe są Twoje szanse na pomyślne zakończenie sprawy. Vindicat.pl służy pomocą.

Oceń ten artykuł:

Jak ustalić aktualne dane adresowe dłużnika?
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!