• vindicat.pl»
  • Baza wiedzy»Numer PESEL jako jedna z danych, która jest potrzebna przy dochodzeniu należności

Numer PESEL jako jedna z danych, która jest potrzebna przy dochodzeniu należności

07-12-2016

W relacjach z kontrahentami przedsiębiorcy rzadko posługują się numerami PESEL, co w przypadku późniejszych problemów z odzyskaniem należności, powoduje duże trudności.

obraz przedstawia dokumenty polski paszport oraz dowód osobisty, które leżą jeden na drugim

Czy musimy zawrzeć numer PESEL w pozwie?

Na podstawie art. 126 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] musimy podać w pierwszym piśmie w sprawie następujące informacje:

  1. oznaczenie przedmiotu sporu
  2. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
  4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany dojego posiadania.

Te dane również musimy podać w przypadku korzystania z e-sądu.

 

Czy sąd może sprawdzić numer PESEL dłużnika?

Od lipca 2013 r. sąd ma obowiązek ustalić numer PESEL pozwanego (NIP/nr KRS). W tym celu zwraca się z zapytaniem do bazy PESEL lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli okazuje się, że w danej miejscowości lub przy danej ulicy mieszka kilka osób o tym samym imieniu i nazwisku, sąd wzywa wierzyciela, aby przedstawił dodatkowe informacje, które pozwolą określić właściwy numer PESEL dłużnika (data urodzenia, imiona rodziców itp.). Jeśli sąd nie otrzyma takich danych, nie będzie w stanie dalej prowadzić sprawy i zawiesi postępowanie.

Czy za podanie złego numeru PESEL grozi kara?

Jeżeli podanie nieprawidłowych danych wynikało ze złej wiary lub z niedochowania staranności, grozi za to grzywna. Wynika z tego prosty wniosek – w interesie przedsiębiorcy leży znajomość numeru PESEL kontrahenta, z którym łączą go jakiekolwiek umowy czy inne relacje gospodarcze. To bardzo ułatwi  ewentualne postępowanie sądowe oraz windykację należności.

Czy w sprawach sprzed 7 lipca 2013 r. również potrzebny jest numer PESEL?

W orzeczeniu z dnia 30 maja 2014 r. [sygn. Akt III CZP 22/14] Sąd Najwyższy podjął następującą Uchwałę:

"Nadając klauzulę wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych wydanym w postępowaniach wszczętych przed dniem 7 lipca 2013 r. oraz ugodom sądowym zawartym w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, w treści klauzuli wykonalności nie wskazuje się informacji objętych treścią § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2012 r., poz. 443 ze zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 859)."

Oznacza to, że aby nadać klauzulę wykonalności orzeczeniu w sprawach wszczętych przed 7 lipca 2013 r., nie jest wymagany numer PESEL ani żaden inny numer identyfikujący pozwanego/dłużnika.

Więcej informacji o udostępnianiu danych z rejestru PESEL: https://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/udostepnianie/12993,Udostepnianie-danych-z-rejestru-PESEL.html

Oprócz numeru PESEL warto znać numer telefonu i adres e-mail swojego kontrahenta, umożliwi to lepszą komunikację w razie problemów z odzyskaniem należności. System Vindicat.pl będzie mógł wysyłać do dłużnika powiadomienia i ponaglenia w formie smsów i e-maili.

 

Oceń ten artykuł:

Numer PESEL jako jedna z danych, która jest potrzebna przy dochodzeniu należności
Ocena: 5/5
Głosowano: 9 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!