Jak zamknąć zadłużoną działalność gospodarczą?

19-03-2019

Jak zamknąć zadłużoną działalność gospodarczą? Czy jest to w ogóle możliwe? Na wszelki wypadek warto poznać odpowiedź na to pytanie. Zdarza się przecież, że chwilowe problemy z niewypłacalnością przeradzają się w konieczność zamknięcia biznesu. Jak wygląda odpowiedzialność za długi w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej? Czy można wyegzekwować należność, jeśli jednoosobowy przedsiębiorca zamknął firmę? Na to i wiele innych pytań odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Jak zamknąć zadłużoną działalność gospodarczą?

Zamknięcie firmy - jednoosobowa działalność gospodarcza. Jak zamknąć zadłużoną jednoosobową działalność gospodarczą?

Zamknięcie firmy, w tym również firmy z długami nie zawsze będzie wyglądało tak samo. Różnice wynikają m.in. z możliwych form prawnych prowadzenia firmy. Inaczej będzie wyglądało zakończenie działania jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej, a inaczej spółek prawa handlowego, np. najpopularniejszej spółki z.o.o. W tym artykule omówimy zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Przeczytaj również nasze artykuły, poświęcone restrukturyzacji i upadłości firmy.

Aby zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą, po pierwsze należy wyrejestrować firmę z CEiDG i z ZUS, a także sporządzić stosowne ewidencje i rozliczyć VAT.

Aby wyrejestrować firmę z CEiDG konieczne jest złożenie formularza CEIDG-1 i w zakreślenie w polu 01 punktu nr 5. Wniosek składa się do urzędu gminy, osobiście, przez Internet lub pocztą z podpisem poświadczonym przez notariusza. Formularz CEIDG-1 powiadamia urząd skarbowy o zamknięciu firmy. Termin na złożenie formularza wynosi 7 dni i liczymy go od daty dokonania likwidacji działalności gospodarczej.

Przy zamykaniu działalności, konieczne jest również złożenie odpowiednich druków do ZUS. Przedsiębiorca musi wyrejestrować siebie jako płatnika składek i jako ubezpieczonego. Należy złożyć druki:

  • ZUS ZWPA - służy do wyrejestrowania płatnika składek. Druk ten sporządza ZUS, bazując na wniosku złożonym do CEIDG i odpisie postanowienia o skreśleniu z rejestru przedsiębiorców. ZUS na wyrejestrowanie płatnika składek przewiduje 14 dni, liczonych od momentu likwidacji firmy.
  • ZUS ZWUA - przeznaczony jest do wyrejestrowania ubezpieczonego i jego współpracowników z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Jeśli przedsiębiorca zarejestrował do ubezpieczenia również członków swojej rodziny, musi dodatkowo złożyć druk ZUS ZCNA i wyrejestrować również ich. Na złożenie tych formularzy przewidziane jest 7 dni od od daty zamknięcia działalności.
 

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej - rozliczenie PIT

Przy zamykaniu działalności konieczne będzie również przygotowanie tzw. spisu z natury. Ujmuje się go w księdze przychodów i rozchodów za ostatni okres prowadzenia firmy.

Celem przeprowadzenia spisu z natury jest obliczenie wartości kosztów za konkretny rok podatkowy.

W spisie nie trzeba ujmować wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Uwzględnia się w nim natomiast towary handlowe, surowce, półwyroby, gotowe już wyroby, braki, odpady i produkcję w toku.

O swoim zamiarze w przedmiocie przygotowania spisu z natury na zakończenie działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi zawiadomić odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego. Termin przewidziany na tę czynność wynosi minimum 7 dni przed sporządzeniem spisu.

UWAGA: Jeśli na chwilę zakończenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie wykazuje żadnego z w.w. składników, nie oznacza to, że nie musi sporządzać spisu z natury! Wówczas sporządza się tzw. zerowy spis z natury.

Spis z natury służy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, przy uwzględnieniu powstałego przychodu lub kosztu ze sporządzonego spisu.

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej - wykaz składników majątku firmy

Przedsiębiorca, likwidujący prowadzoną działalność gospodarczą musi również sporządzić wykaz towarów, środków trwałych oraz wyposażenia. Chodzi tutaj o te elementy, które na dzień likwidacji działalności pozostają na stanie.

Celem wykazu składników majątku firmy jest ustalenie dochodu ze sprzedaży składników majątku. O dokonaniu tego wpisu nie trzeba zawiadamiać Urzędu Skarbowego.

Zestawienie takie powinno zawierać m.in. liczbę składników, nazwę, datę nabycia, wydatki poniesione w związku z nabyciem, wartość początkową, metodę amortyzacji itp.

Rozliczenie podatku VAT przy zakończeniu jednoosobowej działalności gospodarczej

Czynni podatnicy podatku VAT przy zamknięciu działalności gospodarczej - również zadłużonej - muszą przygotować spis z natury dla potrzeb podatku VAT. Ujmuje się w nim towary, środki trwałe, materiały i wyposażenie, co do których podatnik miał prawo do odliczenia podatku VAT.

Jako podstawę opodatkowania przyjmuje się w tym przypadku cenę rynkową składników ujętych w spisie.

Nie ma jasnych wytycznych co do tego jak musi wyglądać taki spis z natury dla celów podatku VAT. Nie trzeba również zawiadamiać o nim Urzędu Skarbowego. Wyniki spisu składa się razem z ostatnią deklaracją VAT-7/VAT 7-K. Jego wartość wpisuje się w pozycji 36 deklaracji VAT-7.

Przedsiębiorca, który chce zamknąć firmę musi również złożyć do Urzędu Skarbowego formularz VAT-Z (dotyczący wyrejestrowania z VAT-u). Na jego złożone ma 7 dni od momentu likwidacji firmy.

Zamknięcie zadłużonej jednoosobowej działalności gospodarczej, a odpowiedzialność przedsiębiorcy za długi firmy

Problemy finansowe, które w ostateczności doprowadzają do decyzji o zamknięciu firmy, zazwyczaj wiążą się z powstaniem zaległości. Chodzi tu nie tylko o należności wobec kontrahentów, ale również wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

Osoba fizyczna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania swojej firmy. Wierzyciele w trakcie postępowania egzekucyjnego mogą więc żądać zaspokojenia z przedmiotów, które przedsiębiorca nabył w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności oraz ze składników, które nabył bez związku z prowadzoną działalnością. Bez znaczenia jest czy przedmioty przedsiębiorca nabył przed, w trakcie czy po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Pamiętaj: W przypadku zamknięcia jednoosobowej działalności gospodarczej długi zamkniętej firmy nie przepadają!

Wierzyciele, a także Urząd Skarbowy i ZUS mogą dochodzić zaspokojenia należności z majątku osobistego byłego przedsiębiorcy. Urząd Skarbowy i ZUS nie będą potrzebowały orzeczenia sądu. Na podstawie tytułów wykonawczych, które same wystawiają, mogą dochodzić należności.

Zamkniecie jednoosobowej działalności gospodarczej, a długi w ZUS i US

Sposobem na wywiązanie się z zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS jest zawarcie ugody z tymi instytucjami. Zastosowanie się do postanowień ugody może oszczędzić dłużnikowi dodatkowych kosztów postępowania egzekucyjnego.

Urząd Skarbowy i ZUS mogą na wniosek dłużnika umorzyć zaległości, rozłożyć je na raty lub odroczyć termin płatności. Dwie ostatnie opcje są najbardziej prawdopodobne - umorzenie następuje tylko w naprawdę wyjątkowych sytuacjach.

Aby skorzystać z tych przywilejów, przedsiębiorca musi oczywiście spełnić określone warunki. Urząd Skarbowy i ZUS wezmą pod uwagę m.in. warunki finansowe, ogólną sytuację materialną wnioskodawcy oraz członków jego rodziny. We wniosku były przedsiębiorca musi sprecyzować o co się ubiega i na jakich warunkach chciałby uregulować zaległości.

Czy można odzyskać dług, jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza została zamknięta?

Faktem jest, że zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą, również zadłużoną, można w każdej chwili. Wiesz już jednak, że długi, które powstały w związku prowadzoną firmą nie przestają istnieć.

Podobnie jak organy państwowe, wierzyciele prywatni mogą mogą dochodzić zaspokojenia swoich należności.

Przykład:
Pan Jan, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, postanowił zamknąć swoja firmę. Od dłuższego czasu nie generowała już ona żadnych zysków. Pan Jan miał zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, a także wobec jednego prywatnego kontrahenta. W skład majątku, który Pan Jan nabył w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wchodziło wyposażenie biurowe oraz samochód. Oprócz tego, Pan Jan posiadał składniki majątkowe, które nie zostały nabyte w związku z prowadzoną działalnością. Należało do nich m.in. mieszkanie Pana Jana oraz prywatne auto, nabyte jednak już po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Zarówno Urząd Skarbowy i ZUS, jak i wierzyciel prywatny Pana Jana, mogą dochodzić swoich należności ze wszystkich tych przedmiotów - zarówno tych, które Pan Jan nabył w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności oraz ze składników, które nie zostały nabyte w związku z prowadzoną działalnością (mieszkania i auta). W przypadku samochodu prywatnego - nie na znaczenia również fakt, że Pan Jan nabył go już po zakończeniu prowadzenia swojej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jeśli Twój dłużnik zamknął swoją jednoosobową działalność gospodarczą i obawiasz się, że nie wyegzekwujesz od niego swojej należności - możemy Cię uspokoić. Jeśli dłużnik nie zrobi tego dobrowolnie, jest to możliwe na drodze sądowej. Konieczne będzie w tym przypadku uzyskanie orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności przeciwko dłużnikowi.

W innym naszym artykule opisywaliśmy całą drogę do odzyskania należności, która będzie właściwa również i w tym przypadku.

Nie ma jednak sensu dopuszczać do tak stresujących sytuacji w przyszłości. Warto więc zadbać o odpowiednie działania prewencyjne.

 

Windykacja online - sposób na szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności

Problemy z terminowym odzyskiwaniem należności zdarzają się niemal w każdej firmie. Chociaż rzecz jasna nie można zmusić dłużnika do spłaty, można podjąć odpowiednie działania, aby spłata ta była jak najszybsza. Do tego właśnie służy system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl.

Monitoring należności to bardzo ważne działanie prewencyjne. Dzięki niemu przedsiębiorca jest na bieżąco z firmowymi zobowiązaniami i może wykryć je zanim dłużnik zamknie swoją działalność lub spłaci innych wierzycieli.

Rozpoczęcie windykacji w odpowiednim momencie to klucz do skutecznego odzyskiwania należności. Przy odpowiednio wcześnie rozpoczętej windykacji, masz największe szanse na polubowne wyegzekwowanie długu. Jeśli jednak się to nie uda i dłużnik nie zapłaci dobrowolnie, system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online, zapewni Ci dostęp do niezbędnych dokumentów i pism windykacyjnych.

Z systemu Vindicat.pl możesz ciągu kilku sekund wygenerować m.in. pozew o zapłatę należności, e-pozew czy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wszystkie te dokumenty są spersonalizowane i gotowe do użycia - wystarczy jedynie złożyć je do sądu czy komornika. Dodatkowo, w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl, otrzymujesz również dostęp do negocjacji z dłużnikiem online, popularnej giełdy długów i szeregu innych przydatnych wniosków. Co więcej, w zależności od wybranej oferty, otrzymasz również dostęp do BIG Info Monitor.

Nie czekaj aż Twój dłużnik zamknie działalność lub ureguluje należności na rzecz innych swoich wierzycieli. Odpowiednio szybkie rozpoczęcie windykacji to jedyny sposób na zwiększenie szans na pomyślne zakończenie sprawy. Czas nie jest Twoim sprzymierzeńcem. Działaj szybko i skutecznie, korzystając z systemu do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl.

Można zamknąć zadłużoną działalność gospodarczą - można również dochodzić należności od przedsiębiorcy, który zamknął firmę

Długi, które powstały w związku z prowadzoną firmą nie przestają istnieć po jej zamknięciu, choć liczy na to wielu nieświadomych dłużników. Jeśli jesteś dłużnikiem, warto, abyś o tym pamiętał. Jeśli jednak jesteś wierzycielem - nadal możesz dochodzić zaspokojenia swojego długu. Możesz także rozważyć zawarcie porozumienia ze swoim dłużnikiem i np. rozłożyć płatność na raty. Przede wszystkim pamiętaj jednak, że działania, zmierzające do odzyskania długu musisz podejmować na czas. Czym starsza jest zaległość, tym trudniej ją odzyskać. Nie trać czasu. Zadbaj o finanse swojej firmy razem z systemem do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindcat.pl.

FAQ:

Zawieszenie a zamknięcie działalności gospodarczej - czym się różnią?

W uproszczeniu - zawieszenie działalności jest odpowiednim wyjściem, gdy przedsiębiorca chce, aby firma przestała funkcjonować jedynie czasowo. Zamknięcie firmy oznacza natomiast całkowite zaprzestanie działalności firmy. Zawieszenie to po prostu okresowa przerwa w prowadzeniu działalności. Zawiesić prowadzenie działalności można minimum na 1 miesiąc, a maksymalnie - na 2 lata. Z tej możliwości nie skorzystają jednak firmy, zatrudniające pracowników na umowę o pracę, bez względu na ich liczbę.

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej - ile trzeba przechowywać dokumenty?

Przedsiębiorca, który zamknął swoją działalność musi przechowywać dokumenty przez 5 lat od zakończenia roku, w którym zamknął działalność.

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej, a kasa fiskalna - co zrobić z kasą fiskalną?

Konieczna będzie wizyta pracownika Urzędu Skarbowego. Wniosek składa się do naczelnika Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od daty zamknięcia firmy. Urzędnik sporządzi odczyt z pamięci kasy i przygotuje protokół. Przedsiębiorca musi także wydrukować dobowy i miesięczny raport kasowy i wyrejestrować kasę fiskalną.

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej - co z umowami?

Oczywiście, w przypadku zamknięcia jednoosobowej działalności gospodarczej należy rozwiązać wszystkie umowy z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia.

Co dzieje się z majątkiem firmowym po zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej?

Staje się on się majątkiem prywatnym podatnika. Pamiętaj jednak, że w przypadku sprzedaży sprzedaży części majątku firmowego w ciągu 6 lat podatnik będzie miał obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży. Termin ten liczymy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano likwidacji działalności.

Jak napisać powiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury na zakończenie działalności gospodarczej?

Powiadomienie takie musi zawierać datę i miejsce sporządzenia, dane podatnika, oświadczenie o formie prowadzonej działalności gospodarczej, powód sporządzenia spisu i podpis podatnika. Podatnik może także podać podstawę prawną, ale nie jest to konieczne.

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej - czy trzeba zwracać ulgę na zakup kasy fiskalnej?

Jeśli do likwidacji firmy dojdzie w trakcie 3 lat od rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej - tak. W takim przypadku podatnik musi zwrócić ulgę na zakup kasy fiskalnej, jeżeli oczywiście korzystał z niej podczas prowadzenia działalności.

Likwidacja firmy, a kredyt firmowy - co zrobić?

Kredyt, jak każde zobowiązanie również pozostaje i należy go spłacić. Jeśli firma była jedynym źródłem dochodu przedsiębiorcy i jego rodziny, należy niezwłocznie znaleźć nowe źródło dochodu i kontynuować spłatę kredytu firmowego. Jeśli okaże się to niemożliwe, trzeba poinformować bank o swojej chwilowej niewypłacalności. Być może w trakcie negocjacji z bankiem uda się wynegocjować inne, korzystniejsze warunki spłaty.

Oceń ten artykuł:

Jak zamknąć zadłużoną działalność gospodarczą?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!