Jak odzyskać należności za usługi świadczone przez Internet?

15-06-2018

Wykonywanie usług przez Internet jest w dzisiejszym świecie codziennością. Świadczenie usług drogą elektroniczną pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy - niejednokrotnie ceny usług online są tańsze aniżeli świadczonych w klasycznej formie. Dostęp do Internetu mamy niemalże zawsze i wszędzie, co poszerza tym samym nasz dostęp do interesujących nas usługodawców, również tych pracujących z dala od naszego miejsca zamieszkania. Zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne często i chętnie korzystają więc z możliwości, które oferuje Internet. Sytuacja komplikuje się jednak w momencie wystawienia faktury za wykonane usługi... i braku zapłaty wynikającej z niej kwoty. Problem ten jest niebagatelny, bo swoje usługi online świadczy coraz więcej osób. Do tej grupy zaliczymy m.in programistów, copywriterów, marketingowców i twórców internetowych. Dlaczego przedsiębiorcy świadczący swoje usługi online tak często mają problemy z wyegzekwowaniem należnych im pieniędzy za uczciwie wykonaną pracę? Czy można w jakiś sposób zapobiec temu problemowi? Zapraszamy do lektury.

Jak odzyskać należności za usługi świadczone przez Internet?

Usługi świadczone przez Internet - co to jest?

Problematykę tę reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427].

Usługi świadczone przez Internet to część szerszego pojęcia, którym operuje ustawodawca. W ustawie, jak sugeruje jej nazwa, znajdziemy termin „usługa świadczona drogą elektroniczną”. Obejmuje on wszystkie usługi, które wykonuje się poprzez wysyłkę i odbieranie danych przy pomocy systemów teleinformatycznych na żądanie usługobiorcy (czyli klienta) bez osobistego stawiennictwa stron. Dane muszą zostać przetransmitowane przy pomocy sieci publicznej, co wyłącza z zakresu pojęciowego tego terminu sieci, które mają charakter zamknięty (np. wszelkiego rodzaju firmowe Intranety). W praktyce ta skomplikowana definicja sprowadza się najczęściej po prostu do znanego nam wszystkim świadczenia usług online.

Wykonałem usługę - dlaczego kontrahent nie płaci?

Problemy z terminowym uzyskiwaniem zapłaty za wykonane usługi znany jest większości przedsiębiorców działających w naszym kraju. Zmagają się z nim nie tylko firmy działające online. Wynika to między innymi z zakorzenionego w polskiej kulturze biznesowej przekonania, że terminy zapłaty można dowolnie przedłużać, a kontrahent po prostu musi zaczekać. Dłużnicy często mają również przygotowany cały szereg wymówek, dla których nie regulują swoich zobowiązań w terminie (zobacz tekst o najczęstszych wymówkach dłużników).

Istnieje jednak kilka specyficznych dla sfery online powodów, dla których wyegzekwowanie płatności za uczciwie wykonaną usługę bywa naprawdę trudne.

Pierwszą z nich jest przykre, aczkolwiek niestety często spotykane traktowanie usług świadczonych przez Internet mniej poważnie niż tych świadczonych w klasyczny sposób. Takie lekceważące podejście spowodowane jest głównie brakiem kontaktu osobistego z kontrahentem, który świadcząc usługi przez Internet nie ma możliwości osobistego wyrażenia swoich oczekiwań. Działając online łatwiej również zbywać partnera biznesowego, nie odpisując mu na wiadomości lub obiecując kolejne terminy płatności. Często z powodu dużej odległości dzielącej strony nie ma również możliwości osobistego stawiennictwa u dłużnika. W przypadku klasycznego świadczenia usług często pomaga to znacznie przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy.

Zasadniczą przyczyną problemów z odzyskaniem należności za usługi świadczone przez Internet jest jednak brak wykształconej praktyki spisywania umów. Problem ten dotyczy zazwyczaj niewielkich firm, jednoosobowych działalności gospodarczych i zleceniobiorców, którzy obawiając się o relacje z ważnym klientem godzą się na wykonanie usługi „na słowo”.

Świadczenie usług online, choć funkcjonuje na rynku od wielu lat, dla niektórych przedsiębiorców nadal stanowi swojego rodzaju nowość. Często nie zdają sobie oni sprawy, że zawierając z kimś umowę przez Internet zasadniczo rodzi ona takie same skutki jak umowa zawarta „twarzą w twarz”. Aby ułatwić życie obydwu stronom najlepiej byłoby ją spisać.

 

Usługa online, a umowa

Brak spisanej umowy stanowi duży problem w razie wystąpienia braku terminowej płatności. Dużo trudniej jest wówczas udowodnić na jaki termin wykonania usługi umawiały się strony, co dokładnie wchodziło w jej zakres oraz ile miało być zapłacone za jej wykonanie. W udowodnieniu tych kwestii pomaga nawet najprostsza umowa. Nie musi być ona skonstruowana przez profesjonalistę - ważne, by zawierała najważniejsze dla wykonania usługi kwestie oraz została podpisana przez uprawnione do tego strony.

Pisemna umowa stanowi bardzo istotny dowód w razie konieczności dochodzenia swoich praw w sądzie. Uczciwy kontrahent nie powinien mieć najmniejszych obiekcji dotyczących jej spisania.

W przypadku usług świadczonych online pojawia się również problem formy zawarcia umowy. Choć strony nie widzą się osobiście, Kodeks Cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93] przewiduje możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej i o ile dla danej czynności nie jest przewidziana forma pisemna pod rygorem nieważności, umowę zasadniczo można zawrzeć w taki sposób.

W przypadku usług świadczonych online pojawia się również problem formy zawarcia umowy. Choć strony nie widzą się osobiście, Kodeks Cywilny .przewiduje możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej i o ile dla danej czynności nie jest przewidziana forma pisemna pod rygorem nieważności, umowę zasadniczo można zawrzeć w taki sposób.

Nie należy jednak zapominać, że Kodeks Cywilny dla ważności umowy za kluczowe uznaje podpisy stron. Najbezpieczniejszym wyjściem jest zatem zawsze przesłanie dokumentów online z prośbą o odesłanie ich wraz z podpisem uprawnionej osoby. Samo wymienienie elementów umowy drogą mailową może w sądzie nastręczać trudności przy udowodnieniu czy pomiędzy stronami w ogóle doszło do wymiany oświadczeń woli.

Jeśli zawieramy dużo umów przez Internet, warto wyrobić sobie tzw. bezpieczny podpis elektroniczny. Co do ważności kontraktów opatrzonych takim podpisem nie należy mieć wątpliwości (wyjątek stanowią umowy wymagające formy aktu notarialnego).

Spisanie umowy stanowi zatem pierwszy krok do uniknięcia problemów z wyegzekwowaniem płatności za wykonane usługi. Nie oznacza to jednak, że jeśli z różnych powodów nie spisaliśmy umowy to nie mamy szans na odzyskanie pieniędzy. Będzie to trudniejsze, ale nie niemożliwe. Wątpliwości w tym zakresie rozjaśni jeden z naszych artykułów: jak udowodnić wykonanie usługi, jeśli nie podpisałeś umowy.

Nie zwlekaj z windykacją!

Jeśli nierzetelny kontrahent uporczywie odmawia uregulowania płatności wynikającej z wystawionej faktury VAT lub co gorsza - nie odpowiada na nasze wiadomości, wskazane jest jak najszybsze rozpoczęcie działań windykacyjnych. Czym dłużej zwlekamy z podjęciem konkretnych kroków, tym mniejsze są nasze szanse na odzyskanie pieniędzy.

Rozpoczęcie windykacji nie oznacza, że musimy od razu kierować sprawę do sądu. Warto rozpocząć od próby polubownego rozwiązania problemu i podjęcia działań w ramach tzw. windykacji miękkiej. Można rozpocząć od telefonicznych i SMS-owych prób przypomnienia dłużnikowi, że czekamy na zapłatę. Następnie wskazane jest wysyłanie dłużnikowi tzw. wezwań do zapłaty, czyli pism przypominających o kwocie do zapłaty oraz terminie, w którym należy ją uiścić. Dobrze jest również poinformować dłużnika, że jeśli nadal będzie uchylał się od płatności, możemy umieścić jego dane w rejestrze dłużników. Jest to zazwyczaj silna motywacja do szybkiego uregulowania zobowiązania. Umieszczenie w takim rejestrze wywołuje dla dłużnika wiele negatywnych skutków.

Windykacja polubowna jest bardzo istotna, ponieważ pozwala zakończyć sprawę szybko, uniknąć zbędnych kosztów oraz zachować dobre relacje pomiędzy stronami. Warto więc przeprowadzić ją profesjonalnie, maksymalizując swoje szanse na zakończenie sprawy na tym etapie. Pomaga w tym system Vindicat.pl, służący do samodzielnej windykacji online.

System Vindicat.pl podpowiada wierzycielom co należy zrobić w danej sytuacji celem jak najszybszego odzyskania należności. Przedsiębiorcy mogą wybierać spośród wielu sprawdzonych scenariuszy windykacji i wybrać najkorzystniejszy dla siebie. System generuje też profesjonalne wezwania do zapłaty oraz SMS-y do dłużnika z przypomnieniem, że czekamy na pieniądze.

Bardzo ciekawą opcją oferowaną przez Vindicat.pl są negocjacje online. System umożliwia zaproszenie dłużnika do negocjacji bez konieczności osobistego spotkania lub telefonicznej rozmowy. Pozwala to na szybkie i zadowalające dla obydwu stron rozwiązanie problemu.

Ponad 90% spraw prowadzonych przy pomocy systemu Vindicat.pl kończy się na etapie windykacji miękkiej. Aby jednak móc cieszyć się polubownym rozwiązaniem problemu, z rozpoczęciem działań windykacyjnych nie można czekać. Windykacja polubowna jest najskuteczniejsza w stosunku do wierzytelności, które powstały niedawno. Każdy dodatkowy tydzień zwłoki obniża nasze szanse na powodzenie.

Sąd i komornik - kiedy windykacja miękka zawiedzie

Może się również zdarzyć tak, że mimo naszych najszczerszych chęci dogadania się z dłużnikiem windykacja miękka nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Wówczas konieczne będzie zwrócenie się o pomoc do sądu. W zależności od okoliczności sprawy właściwy będzie zwykły tryb postępowania lub postępowanie nakazowe.

Jeśli obawiamy się o to czy poradzimy sobie samodzielnie na tym etapie windykacji, tym bardziej warto zarejestrować się w systemie Vindcat.pl. Pomaga on przedsiębiorcom w przygotowaniu pozwu do sądu lub e-sądu i objaśnia kolejne kroki, które należy podjąć. Generuje również wnioski o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności i znacznie ułatwia przeprowadzenie sądowego etapu windykacji.

Jeśli uda nam się uzyskać korzystny dla nas wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności lub nakaz zapłaty, a mimo to dłużnik nie płaci - konieczne będzie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Dopiero na tym etapie pojawia się osoba komornika, który jest funkcjonariuszem publicznym i ma kompetencje do przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika.

Postępowanie egzekucyjne inicjuje wniosek wierzyciela. Przy jego sporządzeniu również przydatny jest system Vindicat.pl. Generuje on wszelkie dokumenty niezbędne na tym etapie, m.in wnioski o egzekucję z majątku dłużnika, egzekucję z ruchomości, egzekucję z nieruchomości, egzekucję świadczeń niepieniężnych, wnioski o udzielenie informacji czy też zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Użytkownicy Vindicat.pl uzyskują dostęp do gotowych wzorów pism przydatnych na wszystkich etapach windykacji. Znacznie skraca to cały proces odzyskiwania pieniędzy, a przedsiębiorcy mają pewność, że dokumenty, które wysyłają są legalne, profesjonalne i skuteczne.

Za usługi wykonywane online należy zapłacić - nierzetelni kontrahenci muszą o tym widzieć

Chociaż problemy z terminowymi płatnościami za usługi wykonywane online są na dzień dzisiejszy codziennością osób pracujących w ten sposób, istnieją solidne przesłanki, aby sądzić, że przyszłości się to zmieni. Coraz więcej usług przechodzi przecież do sfery online. Świadomość, że przedsiębiorców świadczących swoje usługi przez Internet traktować poważnie również powoli wzrasta.

Nie należy zatem pobłażać kontrahentom, którzy za nic mają ustalone terminy płatności. Takie działania utwierdzają ich w przekonaniu, że terminy płatności można lekceważyć i przeciągać w nieskończoność. Rozpoczęcie działań w ramach windykacji miękkiej powinno być naturalną konsekwencją nieuregulowania należności wynikającej z faktury VAT w terminie.

 

Wykonujesz usługi online? Windykuj online!

System Vindicat.pl stanowi gotowe rozwiązanie wielu problemów z odzyskiwaniem należności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Prócz pomocy na poszczególnych etapach windykacji oferuje również możliwość wystawienia wierzytelności na giełdzie długów oraz umożliwia korzystanie z pieczęci prewencyjnej Vindicat.

Aby przekonać się o pełni możliwości, które oferuje wystarczy założyć darmowe konto w systemie... i cieszyć się profesjonalną windykacją w zasięgu naszej ręki.

Nie warto zatem obniżać swoich szans na odzyskanie pieniędzy za usługi wykonywane przez Internet. Każdy kolejny dzień zwłoki w rozpoczęciu działań windykacyjnych znacznie obniża nasze szanse powodzenia. Warto zatem założyć konto w systemie Vindicat.pl już dziś i w prosty sposób odzyskiwać swoje należności.

Oceń ten artykuł:

Jak odzyskać należności za usługi świadczone przez Internet?
Ocena: 5/5
Głosowano: 9 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!