Postępowanie egzekucyjne - ile to kosztuje?

06-12-2016

Opłaty komornicze dzielą się na stosunkowe i stałe. Opłatę stosunkową komornik pobiera od dłużnika po przeprowadzeniu czynności egzekucyjnych. Wynosi ona 15% wartości egzekwowanego świadczenia (nie może być niższa niż 1/10 ani wyższa niż trzydziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wg danych GUS). Natomiast opłaty stałe wynoszą zawsze tyle samo i nie zależą od wartości przedmiotu sporu. Komornik pobiera je od wierzyciela przed wszczęciem następujących czynności: - odebranie rzeczy (opłata stała w wys. 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia) - wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości, opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób (opłata stała w wys. 40% średniego miesięcznego wynagrodzenia liczona osobno od każdej izby), - licytacja (opłata stała w wys. 3% średniego miesięcznego wynagrodzenia liczona za każdą rozpoczętą godzinę licytacji).

zdjęcie z banknotami o nominale 50 zł

Postępowanie egzekucyjne - pytania o dłużnika i jego majątek

Takie zapytania do odpowiednich urzędów może kierować komornik lub bezpośrednio wierzyciel, jeśli tylko ujawni interes prawny do otrzymania danej informacji.

 • Biuro Ewidencji Ludności - informacje o adresie zamieszkania, numerze PESEL i numerze dowodu osobistego dłużnika (w większości urzędów komornik otrzymuje te informacje bezpłatnie, natomiast wierzyciela/osobę fizyczną obowiązuje opłata w wys. 17 zł),

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - informacje, czy dłużnik opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. Pytania najczęściej przesyła się w formie elektronicznej (40,47 zł), www.zus.pl,

 • Centralne Biuro Adresowe - informacje o adresie zameldowania oraz o numerze PESEL dłużnika (31 zł),

 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - informacje o pojazdach zarejestrowanych na nazwisko dłużnika (komornik zwykle otrzymuje te informacje bezpłatnie, choć można spotkać się z opłatą nieprzekraczającą 6 zł, natomiast „zwykły” obywatel musi za nie zapłacić 30,40 zł), www.cepik.gov.pl,

 • Urząd Skarbowy - informacje o rachunkach bankowych dłużnika (bezpłatnie),

 • Powiatowy Urząd Pracy - informacje, czy dłużnik jest osobą zatrudnioną (bezpłatnie),

 • elektroniczny system OGNIVO - informacje, czy dłużnik posiada rachunki bankowe we wskazanych przez wierzyciela bankach. Koszt zapytania zależy od banku i waha się od 31 gr do 1,54 zł.

 • Ogólnopolska Baza Danych Ksiąg Wieczystych - informacje o nieruchomościach dłużnika na terytorium Polski (20 zł od każdego zapytania do właściwego działu Ewidencji Gruntów plus opłata dodatkowa ustalana indywidualnie przez urząd - najczęściej 50 zł od jednej kartki udzielonej odpowiedzi).

obrazek przedstawia symbolicznie koszty windykacji z symbolem $

Dodatkowe koszty postępowanie egzekucyjnego

Podczas procesu windykacyjnego należy liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat. Oto lista najczęściej składanych wniosków i towarzyszące im opłaty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej (15 zł),
 • wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa (16 zł),
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (50 zł),
 • wniosek o wpis zastawu rejestrowego (200 zł),
 • wniosek o wpis do hipoteki (150 zł).

Na pokrycie wydatków komornik zwykle wymaga od wierzyciela zaliczki. Warto wiedzieć, że zobowiązany jest rozliczyć ją w terminie jednego miesiąca i zwrócić niewykorzystaną część.

 

Oceń ten artykuł:

Postępowanie egzekucyjne - ile to kosztuje?
Ocena: 5/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!