Jak wypełnić wniosek o wszczęcie egzekucji?

12-10-2017

Do wszczęcia egzekucji komorniczej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku przez wierzyciela (czyli przez osobę, która chce odzyskać należne jej pieniądze). Jest to wniosek o wszczęcie egzekucji. Zgodnie z art. 760 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] taki wniosek można złożyć do komornika pisemnie bądź ustnie do protokołu.

wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji – wskazanie danych

Zgodnie z przepisami wniosek o wszczęcie egzekucji powinien odpowiadać warunkom pisma procesowego, które reguluje art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. Powoduje to, że wierzyciel powinien wskazać następujące dane we wniosku o wszczęcie egzekucji.

Po pierwsze,  należy wskazać dane wierzyciela takie jak: imię, nazwisko albo nazwę podmiotu czy też firmy tak jak jest to w tytule wykonawczym. Następnie adres, rachunek bankowy, telefon, fax, itp.

Po drugie należy wskazać dane dłużnika, takie jak: imię i nazwisko albo nazwę podmiotu lub firmy (tak jak jest na tytule wykonawczym), adres oraz inne informacje. Warto także wskazać numer indentyfikacyjny PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, imiona rodziców. W przypadku, gdy mamy dwóch lub więcej dłużników, którzy są zobowiązani solidarnie do spłaty zadłużenia to składamy jeden wniosek i wskazujemy obu dłużników, przeciwko którym ma być prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Pamiętajmy o wskazaniu imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania (siedziby) dłużnika, ponieważ te dane należy zawsze wskazać we wniosku o wszczęcie egzekucji. Dane dodatkowe takie jak: numer PESEL, NIP, numer dowodu osobistego może ustalić komornik.

Po trzecie, należy wskazać podstawę egzekucji. Oznacza to, że trzeba opisać tytuł wykonawczy na podstawie, którego będzie prowadzone postępowanie egzekucyjne. Trzeba umieścić informacje, co to za tytuł, który sąd go wydał, jaka była sygnatura sądowa, kiedy tytuł został wydany.

Wniosek o wszczęcie egzekucji – treść

W treści wniosku powinniśmy wskazać świadczenie, które powinien spełnić dłużnik. Są to kwoty albo należności, które mają być egzekwowane od dłużnika np. kwota główna z odsetkami lub bez, koszty procesu, koszty postępowania klauzulowego. Należą też do nich inne koszty, które zostały wymienione w tytule wykonawczym. Jeżeli dłużnik spłacił jakiekolwiek należności, które zostały stwierdzone w tytule wykonawczym, taka informacja powinna znaleźć się we wniosku o wszczęcie egzekucji. Możemy także ograniczyć wniosek o spłacone należności. Pamiętajmy, że nie możemy egzekwować kwot, które nie zostały wymienione w tytule wykonawczym.

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji – zmiany od 8 września 2016 roku

Przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego – 8 września 2016r. konieczne było podawanie we wniosku o wszczęcie egzekucji sposobów egzekucji. Oznaczało to, że wierzyciel musiał wskazać, z jakich składników majątkowych dłużnika ma być prowadzona egzekucja, np. z ruchomości, kont bankowych, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno-rentowych. W takim przypadku konieczne było też podanie dodatkowych danych, o ile wierzyciel nimi dysponował: np. adresu i nazwy zakładu pracy, czy też numeru rachunku bankowego i banku dłużnika. Jeżeli wierzyciel nie wskazał we wniosku określonego składnika majątkowego to komornik nie mógł egzekwować z niego należności.

Obecnie zgodnie z nowelizowanym art. 799 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel nie musi poddawać sposobów prowadzenia egzekucji. Obecnie złożenie, więc wniosku o wszczęcie egzekucji powoduje, że komornik będzie prowadził egzekucję według wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji poza egzekucją z nieruchomości, która wymaga złożenia przez dłużnika odpowiedniego wniosku o prowadzeniu egzekucji z nieruchomości.

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji – pozostałe informacje

Oprócz powyższych informacji wierzyciel powinien wpisać we wniosku oświadczenie, że dokonał wyboru komornika zgodnie z art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji do prowadzenia niniejszej sprawy. Należy pamiętać, że do prowadzenia egzekucji z nieruchomości, będzie właściwy jedynie komornik zgodnie z miejscem położenia nieruchomości.

Po złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji komornik zakłada sprawę i będzie informował wierzyciela o postępach w sprawie i ewentualnej zaliczce koniecznej na pokrycie kosztów związanych z poszukiwaniem majątku dłużnika.

Oceń ten artykuł:

Jak wypełnić wniosek o wszczęcie egzekucji?
Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!