Zwrot podatku, a windykacja - czy komornik może zająć nadpłatę podatku?

08-02-2019

Zwrot podatku, a windykacja - w zbliżającym się okresie rozliczeń rocznych, to ważny i aktualny temat. Na zwrot nadpłaconego podatku nie zawsze będą mogli liczyć dłużnicy, wobec których komornik wszczął postępowanie. Wynika to z faktu, że w większości przypadków komornik będzie miał prawo zajęcia zwrotu na poczet nieuregulowanych długów. Jakie konsekwencje rodzi to dla wierzyciela? W dzisiejszym artykule piszemy o zajęciu zwrotu nadpłaconego podatku.

Zwrot podatku, a windykacja - czy komornik może zająć nadpłatę podatku

Podatek dłużnika - PIT czy CIT?

Obowiązek rozliczenia z Urzędem Skarbowym spoczywa na wszystkich podatnikach. Dotyczy więc osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych, tych które prowadzą działalność oraz spółek prawa handlowego. Bez względu więc na to, do której grupy należy Twój dłużnik, będzie musiał rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z tytułu osiągniętych w roku poprzednim dochodów. Tym samym w przypadku każdej z tych osób istnieje prawdopodobieństwo uzyskania prawa do zwrotu nadpłaconego podatku.

Wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, za wyjątkiem podmiotów zwolnionych, mają obowiązek złożenia zeznania rocznego CIT.
Osoby fizyczne, aby rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych, składają zeznanie roczne PIT.

CIT to po prostu podatek dochodowy od osób prawnych. Podatnikami CIT są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji. Uwaga: Mimo, że CIT potocznie nazywany jest „podatkiem spółek”, CIT-em nie są opodatkowane spółki osobowe - jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna - oraz spółka cywilna.

PIT to nic innego jak podatek dochodowy od osób fizycznych. Chodzi tu m.in. o osoby fizyczne pracujące na umowach o pracę, umowie zlecenie czyumowach o dzieło. Płatnikiem jest wówczas pracodawca czy też zleceniodawca.

Jeśli jednak Twój dłużnik prowadzi swoją działalność, czyli nie rozlicza się za pośrednictwem płatnika lub uzyskuje przychody z wielu źródeł, w tym część bez pośrednictwa płatnika, nadal rozliczać będzie PIT. Będzie miał jednak obowiązek złożenia innego formularza niż osoby rozliczające się za pośrednictwem płatnika.

W przypadku, gdy Twój dłużnik wpłaci zbyt wysokie lub nienależne Urzędowi Skarbowemu zaliczki na poczet podatku dochodowego, będzie mu przysługiwało prawo do zwrotu nadpłaconego podatku.

 

Zajęcie zwrotu podatku przez komornika - jak przebiega?

Zajęcie przez komornika zwrotu podatku przysługującego dłużnikowi rozliczającego się indywidualnie, nie powinno być co do zasady skomplikowaną procedurą. Przepisy obowiązujące aktualnie, w tym w szczególności art. 9022 kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296], nie pozostawiają wątpliwości, że komornik może to zrobić.

Art. 9022 §1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

Aby zająć nadpłatę podatku, komornik wysyła do stosownego Urzędu Skarbowego pismo. Informuje w nim Urząd o zajęciu przysługującej dłużnikowi wierzytelności. Jest to moment, w który wypłata należnego dłużnikowi zwrotu lub nadpłaty zostaje wstrzymana. Urząd Skarbowy nie wypłaci więc pieniędzy dłużnikowi. Zamiast tego, przekaże je na rachunek bankowy komornika lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Urząd Skarbowy zanim przekaże pieniądze komornikowi lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów sprawdzi czy dłużnik nie ma zaległych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. Takie zobowiązania dłużnik musi uregulować w pierwszej kolejności. Wszelkie zaległości skarbowe wobec Państwa - będą miały pierwszeństwo.

Jeśli okaże się, że dłużnik ma zaległości wobec Urzędu Skarbowego, Urząd przekaże komornikowi pieniądze wyłącznie w sytuacji, gdy po spłacie zaległości i bieżących zobowiązań podatkowych pozostanie nadwyżka.

Zgodnie z art. 76 Ordynacji podatkowej [Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926] nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

Przykład:
Pan Zenon jest wierzycielem Pana Jana, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Pan Jan uporczywie nie regulował należności wobec Pana Zenona. Łącznie dług Pana Jana wobec Pana Zenon wyniósł 2 400 zł. Po nieudanych próbach polubownego zakończenia sprawy, Pan Zenon skierował sprawę do sądu. Uzyskał przeciwko Panu Janowi tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik rozpoczął postępowanie egzekucyjne. Komornik w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego, wysłał do Urzędu Skarbowego Pana Jana wezwanie do zajęcia środków ze zwrotu nadpłaconego podatku. Okazało się, że faktycznie Panu Janowi przysługuje prawo do zwrotu nadpłaty z powodu zbyt wysokich zaliczek uiszczonych na rzecz podatku dochodowego. Równocześnie okazało się jednak, że Pan Jan ma wobec Urzędu Skarbowego nieuregulowane zaległości w kwocie 1 400 zł. Komornik w ramach prowadzonego przeciwko Panu Janowi postępowania egzekucyjnego, będzie więc mógł zająć wyłącznie nadwyżkę, czyli 1 000 zł.

Jak sprawdzić czy komornik zajął zwrot podatku?

Jeśli dłużnik chce dowiedzieć się czy pieniądze ze zwrotu podatku zostały zajęte przez komornika, powinien skontaktować się z Urzędem Skarbowym. To w zasadzie jedyna i najskuteczniejsza droga do uzyskania tego typu informacji. Chodzi tu naturalnie o Urząd Skarbowy, w którym dłużnik złożył swoją roczną deklarację. W przypadku wierzyciela odpowiednich informacji udzieli komornik, prowadzący postępowanie egzekucyjne.

Wielu dłużników nie zdaje sobie sprawy, że komornik może zająć zwrot nadpłaconego podatku. Tymczasem wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika wobec organu podatkowego to aktualnie jeden z częściej stosowanych wniosków egzekucyjnych. Być może okaże się skuteczny również wobec Twojego dłużnika.

Czy dłużnik może uniknąć zajęcia zwrotu podatku przez komornika? Windykacja polubowna - korzystna dla dłużnika... i wierzyciela

Skuteczność czynności komornika, polegających na zajęciu zwrotu podatku dłużnika, jest duża. Mimo to, droga sądowa i postępowanie egzekucyjne, prowadzone przez komornika, powinno być ostatecznością. Dłużnicy potrafią znaleźć tysiąc wymówek, aby nie zapłacić i w nieskończoność przeciągać terminy płatności... ale polubowne zakończenie sprawy zwykle jest najkorzystniejsze i dla dłużnika i dla wierzyciela. Windykacja polubowna to szansa na szybkie i ugodowe rozwiązanie problemu z zadłużeniem.

Warto dać szansę windykacji polubownej i spróbować po prostu „dogadać się” z dłużnikiem.

Windykacja polubowna to sposób na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych ze wszczęciem postępowania sądowego i egzekucyjnego. Pozwala również zakończyć sprawę znacznie szybciej oraz utrzymać prawidłowe relacje z dłużnikiem. Więcej o windykacji polubownej pisaliśmy w tym artykule: Polubowna czy sądowo-egzekucyjna windykacja długów.

Nie pozwól, aby nierzetelni kontrahenci utrudniali prowadzenie Twojego biznesu - monitoruj należności i windykuj skutecznie

Jak już wiesz, postępowanie sądowe i egzekucyjne powinny stanowić ostateczność. Możesz im zapobiec. Pomoże Ci w tym regularny monitoring firmowych należności oraz działania w ramach windykacji polubownej.

Jeżeli do tej pory nie monitorowałeś swoich firmowych płatności - zdecydowanie warto rozważyć tę opcję.

Regularnie prowadzony monitoring należności firmowych to bardzo ważne działanie prewencyjne. Pozwala wykryć już kilkudniowe opóźnienie w zapłacie. Dzięki temu, możesz rozpocząć windykację odpowiednio wcześnie. Czym wcześniej podejmiesz odpowiednie działania, tym większa będzie ich skuteczność.

W systemie do monitoringu i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl, otrzymasz znacznie więcej niż tylko możliwość monitorowania płatności. W razie potrzeby szybko i w prosty sposób rozpoczniesz również działania w ramach windykacji polubownej. Możesz m.in. wygenerować profesjonalne wezwania do zapłaty, negocjować z dłużnikiem online czy wystawiać wierzytelność na wysoko pozycjonowanej giełdzie długów. W sytuacji, gdy windykacja polubowna zawiedzie, otrzymasz niezbędne wsparcie na kolejnych etapach - sądowym i egzekucyjnym.

Przedsiębiorcy korzystający z systemu Vindicat.pl mogą w ciągu kilku sekund wygenerować dokumenty niezbędne na każdym z etapów windykacji - wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę należności, czy wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Każdy z nich jest spersonalizowany i gotowy do użycia.

Przedsiębiorcy, korzystający z systemu Vindcat.pl, mogą również szybko i bezproblemowo wygenerować wniosek o ustalenie danych dłużnika . Ponadto, mogą też, w zależności od wybranej oferty, skorzystać z BIG Info Monitor, dzięki czemu szybko weryfikują czy podjęcie współpracy z danym kontrahentem niesie ze sobą ryzyko powstania zatorów płatniczych.

System Vindicat.pl prowadzi przedsiębiorców przez każdy z etapów windykacji. Jego obsługa jest prosta i intuicyjna. To idealne rozwiązanie dla nowoczesnych przedsiębiorców, szanujących swój czas i pieniądze.

 

Zajęcie zwrotu podatku przez komornika - rozwiązanie, o którym warto wiedzieć

Wiesz już, że komornik w większości przypadków może zająć zwrot podatku dłużnika. Pierwszeństwo będą jednak miały zaległości dłużnika wobec Urzędu Skarbowego. Jeśli pozostanie nadwyżka - komornik wyegzekwuje ją na poczet długu wobec Twojej firmy. Warto wiedzieć, że taka możliwość istnieje oraz jest aktualnie często stosowana. Zanim jednak wstąpisz na drogę sądową, wykorzystaj potencjał windykacji polubownej. Zarówno na etapie polubownym, jak również sądowym i egzekucyjnym pomoże Ci system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl. Windykacja może być prostsza i bardziej skuteczna. Sprawdź naszą ofertę - ceny rozpoczynają się już od 169 zł miesięcznie.

FAQ:

Czy Urząd Skarbowy, aby przelać pieniądze na konto komornika potrzebuje zgody podatnika?

Zgodnie art. 896 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego, komornik informuje organ podatkowy, aby ten nie przekazywał świadczenia dłużnikowi, a zamiast przelał je na konto bankowe komornika lub do depozytu Ministra Finansów. Zgoda podatnika nie jest więc konieczna.

Czy Urząd Skarbowy poinformuje dłużnika o zajęciu zwrotu podatku?

Tak. Komornik informuje dłużnika, że ten nie może odebrać zwrotu nadpłaconego podatku z Urzędu Skarbowego i rozporządzać zajętą należnością.

Ile czasu ma Urząd Skarbowy na zwrot nadpłaconego podatku?

Urząd Skarbowy ma na dokonanie zwrotu podatnikowi 90 dni. Dotyczy to zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również firm rozliczających się z podatku dochodowego od osób prawnych.

W jakich sytuacjach, oprócz zajęcia komorniczego, podatnik nie otrzyma zwrotu nadpłaty z PIT?

Zajęcie zwrotu nadpłaty przez komornika faktycznie nie jest jedyną możliwością, gdy dłużnik nie zobaczy pieniędzy. Podobnie będzie, gdy np. dłużnik ma nieopłacone mandaty lub kwota do zwrotu okaże się zbyt niska.

Czy może się zdarzyć tak, że komornikowi nie uda się zająć zwrotu nadpłaty dłużnika?

Komornik, aby dokonać skutecznego zajęcia zwrotu nadpłaty, musi ją zająć zanim podatnik otrzyma już wypłaconą przez urząd skarbowy nadpłatę. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie ze zmianami w kodeksie postępowania cywilnego z 2016 r., możliwe jest również dokonanie zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku obejmujących także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałe w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia. Obecnie dokonywanie zajęć z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku jest więc bardziej efektywne.

Czy jeśli dłużnik rozlicza się razem z dzieckiem i dzięki temu może uzyskać zwrot - komornik nadal może go zająć?

Tak. Ulga z tytułu posiadania dzieci przysługuje rodzicom, a nie dzieciom. Komornik będzie więc miał możliwość dokonania zajęcia także nadpłaty powstałej w ten sposób.

Umorzenie postępowania u komornika, a zajęcie zwrotu podatku - co warto wiedzieć?

Jeśli umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło przed zajęciem należności, Urząd Skarbowy nie powinien był jej przelewać. W takiej sytuacji należy odebrać od komornika odpis postanowienia o umorzeniu i dostarczyć je do Urzędu Skarbowego. W takim przypadku komornik będzie musiał wpłacić zwrot na rachunek dłużnika. Jeśli jednak najpierw ściągnięto należność, a postępowanie umorzono później, to trzeba będzie dowiedzieć się czy po rozliczeniu postępowania egzekucyjnego u komornika nie ma nadwyżki.

Oceń ten artykuł:

Zwrot podatku, a windykacja - czy komornik może zająć nadpłatę podatku?
Ocena: 5/5
Głosowano: 8 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!