Uproszczona restrukturyzacja - na czym polega i kto może z niej skorzystać?

09-08-2021

Uproszczona restrukturyzacja pojawiła się w polskim prawie w związku z pandemią COVID-19. Okazało się jednak, że ten rodzaj postępowania jest bezpieczny i efektywny - zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników. Uproszczona restrukturyzacja jest szybsza i mniej sformalizowana niż „standardowe” postępowanie restrukturyzacyjne. Co jeszcze warto o niej wiedzieć? Poznaj najważniejsze informacje na temat tej procedury.

Uproszczona restrukturyzacja

Na czym polega uproszczona restrukturyzacja i ile trwa?

Uproszczona restrukturyzacja to rozwiązanie dla dłużników, którzy chcą zrestrukturyzować swoje przedsiębiorstwo szybko i bez nadmiernego udziału sądu. Jej celem jest zawarcie układu z wierzycielami, a w efekcie - uratowanie zadłużonego podmiotu.

Uproszczona restrukturyzacja zapewnia dłużnikowi daleko idącą ochronę. Jest to ochrona przed egzekucją i wypowiedzeniem kluczowych umów.

Uproszczona restrukturyzacja to tak naprawdę hybryda różnych rozwiązań, które już znamy z prawa restrukturyzacyjnego. Jej znaczącą przewagę stanowi jednak fakt, że jest bardzo szybka. Postępowanie ma w dużej części charakter pozasądowy.

Z uproszczonej restrukturyzacji mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 4 Prawa restrukturyzacyjnego [Dz. U. z 2020 r. poz. 814, 1298, z 2021 r. poz. 1080, 1177). Nie ma tu znaczenia fakt, czy niewypłacalność dłużnika lub stan zagrożenia niewypłacalnością powstały w czasie pandemii lub w związku z nią.

Sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku o jego zatwierdzenie. To naprawdę szybka procedura!

 

Uproszczona restrukturyzacja - do kiedy?

Warto wiedzieć, że początkowo uproszczona restrukturyzacja przewidziana była jako rozwiązanie tymczasowe - obecne do 30 czerwca 2021 r. Wiemy już jednak, że ten rodzaj postępowania zostanie z nami na stałe. Od 1 grudnia 2021 r. będzie funkcjonować jako udoskonalona wersja postępowania o zatwierdzenie układu.

W 2020 r. to właśnie uproszczona restrukturyzacja była najczęściej wybieraną przez dłużników formą „ratowania” firmy. Aktualnie skorzystało z niej już ponad 700 przedsiębiorstw.

Uproszczona restrukturyzacja okazała się też bardzo skuteczna. Ok. 60% postępowań prowadzonych w ramach uproszczonego postępowania kończy się zawarciem układu. Dla porównania, w przypadku „standardowych” restrukturyzacji sądowych, jest to ok. 20%.

Uproszczona restrukturyzacja - jak rozpocząć postępowanie?

Otwarcie postępowania uproszczonej restrukturyzacji następuje poprzez dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dłużnik samodzielnie obwieszcza o otwarciu postępowania, a w obwieszczeniu wskazuje dzień układowy. Powinien on przypadać nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o obwieszczenie i nie później niż 7 dni po jego złożeniu.

Wierzytelności, które powstały po dniu układowym, nie są objęte układem. Uprawnienia wierzycieli do głosowania oraz skutki układu określa się według stanu z dnia układowego.

Zanim jednak dojdzie do obwieszczenia, dłużnik musi przekazać nadzorcy układu:

 • propozycje układowe,
 • listę wierzytelności,
 • listę wierzytelności spornych.

W zakresie ich przygotowania, dłużnik ściśle współpracuje z nadzorcą. Rolę nadzorcy układu pełni doradca restrukturyzacyjny. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne musi toczyć się pod nadzorem doradcy. Dłużnik musi zatem zawrzeć umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

Skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Podstawowym skutkiem uproszczonej restrukturyzacji dla dłużnika jest ochrona przed egzekucją sądową. Ochrona ta dotyczy zarówno wierzycieli, którzy mają zabezpieczenie na majątku dłużnika, jak i tych, którzy takiego zabezpieczenia nie mają.

Od dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji aż do jej zakończenia lub umorzenia, toczące się postępowania egzekucyjne zostają zawieszone z mocy prawa. Wobec dłużnika w trakcie uproszczonej restrukturyzacji nie można także wszczynać nowych egzekucji sądowych.

Co więcej, w okresie uproszczonej restrukturyzacji dłużnik uzyskuje ochronę przed wypowiadaniem kluczowych umów. Są to umowy takiej jak m.in.: kredyty, umowy najmu, dzierżawy i inne umowy gospodarcze.

Nowością, jaką wprowadziła procedura uproszczonej restrukturyzacji, jest możliwość objęcia układem wierzytelności zabezpieczonej na majątku dłużnika - bez zgody wierzyciela rzeczowego.

Podstawowym warunkiem skorzystania z tej możliwości jest jednak przedstawienie wierzycielowi propozycji układowej. Musi ona przewidywać pełne zaspokojenie głównej wierzytelności oraz należności ubocznych. Alternatywą jest jej zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jaki można by było uzyskać, dochodząc wierzytelności z zabezpieczonego przedmiotu.

Wierzyciel w uproszczonej restrukturyzacji - ochrona praw wierzycieli

Uproszczona restrukturyzacja, jak pokazała praktyka, jest bezpieczna także dla wierzycieli - mimo obaw, jakie pojawiały się na początku.

Każdy wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o uchylenie skutków obwieszczenia o otwarciu postępowania w całości. Dotyczy to też zakazu egzekucji z majątku dłużnika.

Gwarancją ochrony interesów wierzycieli są też:

 • ograniczenie możliwości dłużnika w zakresie sprawowania zarządu nad majątkiem; na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu dłużnik musi uzyskać zgodę nadzorcy układu,
 • fakt, że każdy dłużnik może tylko raz dokonać obwieszczenia w MSiG o otwarciu postępowania w ramach uproszczonej restrukturyzacji,
 • ograniczony czas trwania postępowania,
 • odszkodowawcza odpowiedzialność dłużnika - jeśli dłużnik dokona obwieszczenia o otwarciu postępowania w złej wierze, to wierzycielowi będzie przysługiwało roszczenie o naprawienie szkody.

Głosowanie nad układem w uproszczonej restrukturyzacji

W uproszczonej restrukturyzacji, która weszła w życie w dobie pandemii, wprowadzono ważne udogodnienie. Istnieje możliwość przeprowadzenia zdalnego zgromadzenia wierzycieli celem głosowania nad układem. Tradycyjna formuła głosowania także jest dopuszczalna.

Układ przyjmuje się większością głosujących wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Co ważne, jest to większość głosujących, a nie uprawnionych do głosowania.

Windykuj, gdy tylko zauważysz brak płatności!

Jeśli jesteś wierzycielem - wiesz już, że nie masz powodów, aby obawiać się toczącej się wobec dłużnika uproszczonej restrukturyzacji. Mimo to, brak płatności ze strony kontrahenta, zawsze jest sygnałem alarmowym. Gdy klient nie płaci - działaj! Najlepiej od razu, zanim dłużnik podejmie jakiekolwiek ruchy utrudniające odzyskanie pieniędzy.

Nie ma sensu zwlekać z windykacją. Tym bardziej że dzięki systemowi do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl, odzyskiwanie pieniędzy w małych i średnich firmach nigdy nie było łatwiejsze!

Vindicat.pl zapewnia małym i średnim firmom wszystkie niezbędne narzędzia, dzięki którym mogą bezpiecznie odzyskiwać należności. Windykacja online przy pomocy systemu Vindicat.pl to m.in.:

 • Możliwość dodania długu na popularną giełdę długów. Umieszczenie danych nierzetelnego klienta na giełdzie wierzytelności to jedno z najskuteczniejszych działań windykacyjnych. Jeśli chcesz zmotywować dłużnika do maksymalnie szybkiej zapłaty - skorzystaj z giełdy długów!
 • Windykacja automatyczna. Nie masz czasu na windykację, nawet tę online? Nie szkodzi. System Vindicat.pl może działać w pełni automatycznie. Wykona aż 10 czynności windykacyjnych, według z góry określonego scenariusza. Wyśle wezwania do zapłaty i niezbędne przypomnienia oraz doda długi na giełdę. Co więcej, za windykację automatyczną zapłacisz dopiero po odzyskaniu pieniędzy! Sprawdź, dlaczego to może być najlepsze rozwiązanie również dla Twojej firmy.
 • Możliwość integracji z systemem księgowym online. Konto w Vindicat.pl można szybko i bezpiecznie połączyć z ifirmą, wFirmą, InFaktem oraz Fakturownią. Dzięki temu nieopłacone faktury z tych systemów automatycznie trafią do Vindicat.pl i będą gotowe do windykacji! Dowiedz się, dlaczego to takie wygodne.
 • Baza gotowych do wykorzystania pism windykacyjnych. W bazie znajdziesz m.in. wezwania do zapłaty, pozwy, e-pozwy i inne. Wszystkie dokumenty opierają się na wprowadzonych do systemu danych Twoich kontrahentów. Dzięki temu od razu są spersonalizowane. Wystarczy je tylko wydrukować i podpisać!
 • Pomoc na etapie prewencyjnym. Dzięki monitoringowi płatności i możliwości umieszczania na fakturach pieczęci prewencyjnej zminimalizujesz ryzyko opóźnień.
 • Możliwość skorzystania z BIG InfoMonitor - wygenerowania raportu o wiarygodności kontrahenta oraz dodania wpisu.
 • Opcja wygodnego przekazania sprawy stacjonarnej kancelarii windykacyjnej Vindicat.

System Vindicat.pl pomaga przedsiębiorcom na każdym etapie odzyskiwania pieniędzy. Aż 93% spraw prowadzonych w systemie kończy się jednak na etapie polubownym, co pozwala uniknąć postępowania sądowego. Korzystniej się nie da!

 

Uproszczona restrukturyzacja to szansa dla dłużnika - szansą dla wierzyciela jest strategiczna windykacja!

Uproszczona restrukturyzacja, mimo że faktycznie „uproszczona” w stosunku do standardowego postępowania, nadal pozostaje dość skomplikowaną procedurą. W tym artykule przedstawiliśmy tylko podstawowe informacje. Mamy jednak nadzieję, że dzięki niemu pojęcie „uproszczonej restrukturyzacji” nie brzmi już dla Ciebie zupełnie obco!

Warto też pamiętać, że choć problemom kontrahenta z wypłacalnością nie możesz zapobiec - możesz szybko reagować na wszystkie opóźnienia w płatnościach. Dzięki Vindicat.pl otrzymasz skuteczną pomoc na każdym etapie odzyskiwania pieniędzy. Od etapu prewencyjnego aż po szczęśliwe odzyskanie Twoich firmowych należności!

Z Vindicat.pl korzysta już kilka tysięcy przedsiębiorców, którzy świadomie podchodzą do finansów swojej firmy. Sprawdź ofertę Vindicat.pl w modelu:

FAQ:

Uproszczona restrukturyzacja - kiedy można otworzyć postępowanie?

Podstawową przesłanką jest niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością. Dłużnik jest niewypłacalny, gdy nie reguluje wymagalnych zobowiązań dłużej niż trzy miesiące (lub gdy zobowiązania firmy przekraczają wartość jej majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące).

Czy na otwarcie uproszczonej restrukturyzacji dłużnik potrzebuje zgody sądu?

Nie. Do jego otwarcia konieczne jest podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.

Ile trwa uproszczona restrukturyzacja?

Zgodnie z ustawą uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne powinno trwać cztery miesiące. Następnie mamy do czynienia z etapem sądowym.

Co jeśli uproszczona restrukturyzacja się nie powiedzie?

W takich przypadkach dłużnik może: złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. Zależy to od tego, czy dłużnik rokuje odzyskanie płynności finansowej (sanacja), czy nie ma już perspektyw na odzyskanie wypłacalności (upadłość).

Czy dłużnik sam może wybrać doradcę restrukturyzacyjnego?

Tak. Dłużnik ma w tym zakresie prawo wyboru. Zadaniem doradcy jest czuwanie nad przebiegiem postępowania i ochrona interesów wierzycieli i dłużnika.

Ochrona dłużnika przed egzekucją w uproszczonej restrukturyzacji - od kiedy obowiązuje?

Ochronę dłużnik uzyskuje automatycznie - wraz z obwieszczeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kiedy umarza się uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne umarza się z mocy prawa, gdy w ciągu 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia, nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Postępowanie zostaje umorzone także na wniosek dłużnika, wierzyciela lub innych osób, które mają w tym prawny interes.

Oceń ten artykuł:

Uproszczona restrukturyzacja - na czym polega i kto może z niej skorzystać?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!