Jak wygląda windykacja długu zabezpieczonego wekslem?

17-04-2020

Zabezpieczenie długu wekslem to popularny i chętnie stosowany sposób zabezpieczenia długu. Przemawia za nim łatwość przygotowania weksla, jak i skuteczność egzekucji. Jak wygląda windykacja długu zabezpieczonego wekslem? Wyjaśniamy.

Jak wygląda windykacja długu zabezpieczonego wekslem?

Co to jest weksel i jak go przygotować?

Weksel jest papierem wartościowym, przy pomocy którego można zabezpieczyć wierzytelność. Wekslem można zabezpieczyć kredyt i pożyczkę, a także inne zobowiązania. Jest stosowany także, gdy odbiorca towaru nie ma środków, aby zapłacić w konkretnym momencie.

Jedna ze stron weksla zobowiązuje się do uregulowania w wyznaczonym terminie określonej kwoty na rzecz drugiej strony stosunku wekslowego.

Weksel można wypisać własnoręcznie. Należy jednak pamiętać, aby ująć na wekslu niezbędne informacje, w tym w szczególności sumę do zapłaty. Wyjątkiem w tym zakresie jest opisywany poniżej weksel in blanco.

 

Weksel własny, czy trasowany?

W Polsce możemy spotkać dwa zasadnicze rodzaje weksli: weksle własne i weksle trasowane. Wierzyciela wekslowego nazywamy remitentem, natomiast wystawca weksla to trasant.

Weksle własne tworzy dłużnik. Autor weksla własnego zobowiązuje się do zapłaty na rzecz firmy lub osoby konkretnej kwoty.

Weksel własny, aby był ważny, musi zawierać: słowo „weksel”, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty, czas i miejsce płatności, dane beneficjenta weksla, czas i miejsce jego wystawienia oraz podpis.

Weksle trasowane tworzy wierzyciel. Dla dłużnika weksel trasowany to pewnego rodzaju polecenie zapłaty, pod którym musi jedynie złożyć podpis.

Weksel trasowany, aby był ważny, musi zawierać: słowo „weksel”, bezwarunkowe polecenie zapłaty, czas i miejsce płatności, dane osoby, która za zapłacić, miejsce i czas wystawienia weksla oraz podpis wystawcy wraz z danymi osobowymi.

Wszystkie wymienione elementy obydwu rodzajów weksli są bardzo ważne. W razie braku któregokolwiek z nich nie wystąpi obowiązek zapłaty po stronie dłużnika. Tym samym nie będzie można windykować długu!

Przykład nr 1:
Pan Jan jest wierzycielem Pana Adama. Kwota długu wynosi 10 000 zł. Dług został zabezpieczony wekslem. Pan Adam uchylał się od spłaty należności. Tłumaczył, że jego zdaniem weksel jest nieważny, ponieważ nie został sporządzony na specjalnym blankiecie. Czy miał rację?

Nie. Weksel nie musi być sporządzany na specjalnym blankiecie. Nie wymaga także udziału osób trzecich, np. notariusza. Strony mogą przygotować go samodzielnie. O ile weksel będzie zawierał wszystkie niezbędne elementy wymienione powyżej, będzie ważny.

Weksel in blanco - szczególny rodzaj weksla

W praktyce często możemy spotkać się także z tzw. wekslem in blanco. To szczególny rodzaj weksla, na którym w momencie podpisania brakuje co najmniej jednego elementu. Najczęściej brakuje sumy wekslowej. Taki weksel zawiera jedynie niezbędne minimum informacji.

Weksel in blanco może znaleźć zastosowanie np., gdy w momencie zabezpieczenia zapłaty należności, nie można jeszcze dokładnie określić jej sumy.

Weksel in blanco uzupełnia się na dalszych etapach, przed wykorzystaniem go. Wraz z wekslem in blanco podpisuje się najczęściej umowę wekslową, która określa, na jakich zasadach weksel zostanie uzupełniony.

Mimo to weksel in blanco może być dla dłużnika niebezpieczny. Teoretycznie wierzyciel może przecież nie zastosować się do umowy i np. przekazać prawa do weksla innej osobie. Jeśli weksel zostanie zawyżony niezgodnie z postanowieniami umowy, dłużnik prawdopodobnie i tak będzie musiał go spłacić. Uchylenie się od spłaty zobowiązania zabezpieczonego wekslem, w tym również wekslem in blanco, jest bardzo trudne.

Windykacja długu wekslowego - etap polubowny

Dochodzenie długu zabezpieczonego wekslem jest z perspektywy wierzyciela korzystniejsze niż w przypadku wielu innych form zabezpieczenia. Na dalszych etapach nie wymaga także ponoszenia dużych kosztów sądowych.

Pierwszym krokiem przy dochodzeniu należności zabezpieczonej wekslem, jest przedstawienie dłużnikowi weksla wraz z wezwaniem do zapłaty.

Na tym etapie wykorzystuje się klasyczne środki windykacji polubownej, np. wezwania do zapłaty, telefony do dłużnika, spotkania osobiste itp. Można także skorzystać z pomocy profesjonalistów, np. kancelarii windykacyjnej.

Przykład nr 2. Pan Jan chce rozpocząć dochodzenie należności od Pana Adama. Wie już, że fakt samodzielnego sporządzenia weksla jest bez znaczenia dla jego ważności. Słyszał, że dochodzenie należności z weksla jest na drodze sądowej szybkie i tanie. Zastanawia się więc, czy nie warto całkowicie pominąć etapu polubownego i od razu skierować sprawy do sądu.

Nie warto - odzyskanie pieniędzy na etapie polubownym i tak byłoby dla Pana Jana korzystniejsze. Z postępowaniem sądowym zawsze wiążą się koszty, choć tu faktycznie byłyby niższe. Polubowne zakończenie sprawy często pozwala także na kontynuację współpracy i uniknięcie zbędnego stresu obydwu stron.

Windykacja długu wekslowego - etap sądowy i egzekucyjny

Jeśli dłużnik nie zapłaci polubownie, pozostaje droga sądowa - i tu właśnie wierzyciele wekslowi mogą skorzystać z przywileju postępowania nakazowego.

Wierzyciel wekslowy może złożyć wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, które jest szybsze i tańsze. Musi przy tym przedstawić sądowi oryginał weksla, inaczej sąd wezwie go do przedłożenia oryginału.

Sprawa w postępowaniu nakazowym zostaje rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron. Sąd bada autentyczność weksla, sprawdza jego treść oraz niezbędne warunki formalne. Jeśli uzna, że weksel nie wzbudza wątpliwości, wydaje nakaz zapłaty. Więcej o tym, jak dokładnie przebiega postępowania nakazowe, pisaliśmy w artykule Postępowanie nakazowe, czyli jak dochodzić swoich roszczeń?.

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się wykonalny już po 14 dniach od upływu terminu przewidzianego na zapłatę. To tzw. rygor natychmiastowej wykonalności. W praktyce oznacza to, że jeśli w terminie 14 dni dłużnik nie ureguluje długu, można wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Przeszkody nie będzie tutaj stanowił nawet fakt, że dłużnik prawidłowo wniesie zarzuty. Skuteczna obrona dłużnika wekslowego jest zasadniczo bardzo trudna, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwa. Komornik rozpocznie po prostu działania egzekucyjne. Właśnie dlatego zabezpieczenie wekslowe jest tak silne.

Dalej postępowanie egzekucyjne wszczęte na podstawie nakazu z weksla, będzie toczyło się jak każde inne. Komornik będzie mógł zająć m.in. wynagrodzenie za pracę dłużnika, czy należące do niego ruchomości i nieruchomości.

Dlaczego windykacja długu wekslowego jest tak korzystna dla wierzyciela?

Korzystna dla wierzyciela jest zarówno windykacja długu wekslowego, jak również samo zabezpieczenie długu właśnie przy pomocy weksla. Przede wszystkim:

 1. Weksle stosunkowo łatwo jest przygotować samodzielnie. Wystarczy jedynie pamiętać o niezbędnych elementach, opisanych powyżej. Nie trzeba do tego specjalnych blankietów, do sporządzenia weksla nie trzeba też angażować specjalistów.
 2. Zobowiązanie wynikające z weksla jest ryzykowne głównie dla jednej ze stron i w tym przypadku jest nią dłużnik. Zobowiązanie dłużnika jest w tym przypadku bezwarunkowe. Dłużnik musi wywiązać się ze zobowiązania, nawet gdy np. umowa okaże się nieważna, czy kontrahent postanowi odstąpić od jej wykonywania.
 3. Weksle in blanco mogą być stosowane jako zabezpieczenie zobowiązań, które nie są jeszcze do końca ukształtowane, np. strony w momencie wystawiania weksla nie znają jeszcze ostatecznej wysokości zobowiązania.
 4. Postępowanie nakazowe jest dla wierzyciela szybsze i tańsze. Opłata w trybie nakazowym wynosi zaledwie 1/4 z 5% dochodzonego roszczenia.
 5. Sąd bierze pod uwagę wyłącznie dowody przedstawione przez wierzyciela, czyli powoda. Nie ma tu miejsca na aktywność pozwanego. Na tym etapie dłużnik nie może się bronić.
 6. Dłużnikowi bardzo ciężko jest uchylić się od wykonania obowiązku określonego w nakazie zapłaty wydanym w związku z długiem wekslowym. Sprawa może trafić do komornika już po 14 dniach od bezskutecznego upływu terminu zapłaty z nakazu.

Zabezpieczenie długu wekslem umożliwia wierzycielowi zmniejszenie kosztów windykacji i przyspieszenie ewentualnego postępowania egzekucyjnego.

Warto jednak mieć świadomość, że jeśli dłużnik jest niewypłacalny - weksel na niewiele się zda. Komornik w takiej sytuacji zwyczajnie nie będzie miał z czego egzekwować należności. Warto więc działać wcześniej, jeszcze zanim sprawa trafi przed sąd i do komornika.

Windykacja może być jeszcze prostsza - odzyskuj pieniądze bez wychodzenia z domu razem z Vindicat.pl

Weksel może wiele ułatwić. Skuteczne odzyskanie należności jest jednak możliwe, nawet gdy wierzyciel nie zabezpieczył w żaden sposób swojej wierzytelności. Wszystko dzięki nowoczesnej formie windykacji - windykacji online.

Windykację online prowadzi się przy pomocy systemu do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. To idealna propozycja dla przedsiębiorców, którzy chcą zaoszczędzić czas i zautomatyzować odzyskiwanie należności w swojej firmie.

Jak to działa? Wystarczy zarejestrować się w systemie, podać dane z nieopłaconych faktur i szczegóły wierzytelności. System przedstawia sprawdzony scenariusz postępowania. Podpowiada co i kiedy należy zrobić. „Samodzielna” windykacja nie oznacza, że przedsiębiorca musi wszystko zrobić „z głowy” - wręcz przeciwnie. Otrzymuje sprawdzone i precyzyjne instrukcje.

Vindicat.pl to także stale aktualizowana baza dokumentów i pism windykacyjnych. Z systemu można szybko wygenerować m.in. wezwania do zapłaty, pozew, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i szereg innych pism.

Inne, przydatne w trakcie windykacji funkcje, to m.in.:

 • Monitoring należności. Dzięki niemu utrzymanie kontroli nad firmowymi płatnościami jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Narzędzie dostępne w systemie Vindicat.pl jest dedykowane specjalnie małym i średnim firmom. Więcej o znaczeniu monitoringu należności pisaliśmy w artykule Monitoring należności i windykacja online w systemie Vindicat.pl.
 • Robot windykacyjny. Zautomatyzowana windykacja? Teraz to możliwe! Robot samodzielnie wykonuje proste, powtarzalne czynności, na podstawie wprowadzonych do systemu danych. Przeczytaj, jak działa robot windykacyjny w systemie Vindicat.pl.
 • Dodanie wierzytelności na popularną i wysokopozycjonowaną giełdę długów Vindicat.pl. Użytkownicy mogą również sprawdzić, czy ich potencjalny kontrahent jest godny zaufania i nie figuruje na giełdzie.
 • Możliwość umieszczania na fakturach pieczęci prewencyjnej.
 • Dostęp do modułu negocjacji online.
 • Opcja dodania wpisu do Big InfoMonitor
 • Dostęp do stale aktualizowanego programu edukacyjnego Vindicat.

93% spraw prowadzonych w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl kończy się na najkorzystniejszym dla stron etapie polubownym.

Szybko, korzystnie finansowo i bez udziału sądu? W systemie Vindicat.pl to możliwe!

 

Czas to klucz do skutecznego odzyskiwania pieniędzy - nie zwlekaj z windykacją

Zabezpieczenie długu wekslem niesie ze sobą liczne przywileje na etapie windykacji sądowej. Warto jednak pamiętać, że wierzyciel powinien pomyśleć o możliwości zabezpieczenia wierzytelności najlepiej już na etapie podpisywania umowy.

Zwlekać nie warto także z podjęciem odpowiednich działań windykacyjnych. Czym szybciej rozpocznie się windykacja polubowna, tym większe szanse na sukces wierzyciela.

Wypróbuj możliwości, które oferuje windykacja w nowoczesnej formie. Windykuj w pełni online, bez wychodzenia z domu, przy wsparciu specjalistów. Załóż konto w systemie do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl i wybierz ofertę dla siebie.

FAQ:

Czy podpis na wekslu musi być odręczny?

Tak. Podpis na wekslu musi być odręczny i trwały.

Czy na wekslu można złożyć tzw. parafę?

Nie. Nie dopuszcza się stosowania parafy. Podpis na wekslu musi obejmować całą jego treść. Składa się go na samym dole na przedniej stronie weksla.

Kiedy dłużnik może uchylić się od zapłaty weksla?

Dłużnik może uniknąć spłaty weksla jedynie, gdy: weksel został sfałszowany, zmieniono jego treść, jest niezgodny z deklaracją wekslową lub przedawniony. Będzie tak także w przypadku, gdy dłużnik nie ma zdolności wekslowej ani zdolności do czynności wekslowych, np. nie ukończył 18 r.ż.

Co to jest poręczenie wekslowe?

Poręczenie wekslowe (aval) polega na tym, że osoba trzecia lub osoba już podpisana na wekslu, zobowiązuje się do zapłaty w sytuacji, gdyby osoba, za którą poręcza, nie zapłaciła. Poręczyciela również uznaje się za dłużnika wekslowego.

Czy można poręczyć jedynie za część sumy z weksla?

Tak. Poręczenie może dotyczyć zarówno całości sumy wekslowej, jak i wyłącznie jej części.

Czy poręczenie wekslowe można odwołać?

Nie. Poręczenie wekslowe ma charakter nieodwołalny.

Czy weksel po wykorzystaniu musi zostać zwrócony?

Nie musi, ale z perspektywy dłużnika, warto zadbać o to, aby został. Ograniczy to ryzyko zażądania ponownej spłaty weksla przez nieuczciwego wierzyciela.

Oceń ten artykuł:

Jak wygląda windykacja długu zabezpieczonego wekslem?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!