Jak ustalić status firmy - mikroprzedsiębiorstwo, małe, średnie, czy duże?

06-09-2021

Właściwe określenie statusu firmy to kluczowy wskaźnik rozwoju przedsiębiorstwa. To także ważna informacja z kilku innych powodów - warunkujących m.in. możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe. Czy Twoja firma to mikro, małe, średnie, czy duże przedsiębiorstwo? A firma Twojego kluczowego kontrahenta? Jeśli chcesz się dowiedzieć - czytaj dalej.

Jak ustalić status firmy - mikroprzedsiębiorstwo, małe, średnie, czy duże?

Dlaczego warto znać status przedsiębiorstwa?

Informacja o statusie firmy i umiejętność jego prawidłowego określenia, stały się wyjątkowo istotne w dobie pandemii COVID-19. O pomoc z rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” ubiegać się mogli mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy (sektor MŚP). Średnie przedsiębiorstwa mogły natomiast wnioskować o pomoc w ramach innego programu, o nazwie „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Nieprawidłowe określenie statusu firmy może mieć negatywne konsekwencje. Firma, która określi się jako MŚP, a tymczasem w rzeczywistości nie może zostać zakwalifikowana do tego sektora, może zostać zmuszona do zwrotu dofinansowania z odsetkami.

Pandemia udowodniła, że wiele firm faktycznie ma problem z ustaleniem swojego statusu. Aby zrobić to prawidłowo, trzeba uwzględnić m.in.:

 • stan zatrudnienia,
 • wskaźniki finansowe,
 • gospodarcze powiązania firmy z innymi podmiotami.

O tym ostatnim warunku przedsiębiorstwa często zapominają. O każdym z nich piszemy poniżej.

 

Status przedsiębiorstwa, kryterium nr 1 - poziom (stan) zatrudnienia w firmie

Teoretycznie każda firma doskonale wie, ilu pracowników zatrudnia. W praktyce jednak nie każdy przedsiębiorca wie, że do grona pracowników zalicza się także osoby zatrudnione na kontraktach, umowach o dzieło, czy umowach zlecenie. Wynika to m.in. z instrukcji do oświadczenia o statusie MŚP, wykorzystywanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Istnieje jednak także grupa osób, której nie należy uwzględniać, określając średnioroczny poziom zatrudnienia.

Pod uwagę nie bierze się m.in.:

 • osób przebywających na urlopach macierzyńskich,
 • osób przebywających na urlopach ojcowskich,
 • osób przebywających na rodzicielskich i wychowawczych,
 • praktykantów lub studentów, którzy odbywają praktyki na podstawie umowy o szkoleniu zawodowym lub praktyce.

Do wykazywania poziomu zatrudnienia służą tzw. roczne jednostki pracy (RJP).

Oznacza to, że:

 • Osoby zatrudnione w firmie przez pełny rok i na pełny etat stanowią jedną RBP.
 • Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze oraz te, które pracowały w firmie krócej niż rok, określa się odpowiednią wartością ułamkową. Zależy ona od długości zatrudnienia w roku i wymiaru czasu pracy.

Status przedsiębiorstwa, kryterium nr 2 - obrót netto lub suma bilansowa firmy

Drugim kryterium, przy pomocy którego określa się status firmy, ma charakter czysto finansowy. Trzeba wziąć pod uwagę obrót netto lub sumę bilansową.

 • Roczny obrót netto można wyliczyć poprzez obliczenie przychodu przedsiębiorstwa ze świadczenia usług czy sprzedaży produktów w ciągu roku. Bierze się go pod uwagę po odjęciu rabatów. Obrót netto wylicza się, nie uwzględniając VAT i pozostałych podatków pośrednich.
 • Bilans roczny (całkowity) wylicza się natomiast na w odniesieniu do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa.

Status przedsiębiorstwa, kryterium nr 3 - relacje z innymi firmami

W przypadku niektórych firm określenie poziomu zatrudnienia oraz sumy bilansowej i obrotu - to będzie za mało. Jeśli przedsiębiorstwo jest powiązane z innym podmiotem, może zostać uznane za przedsiębiorstwo partnerskie lub niezależne (ewentualnie publiczne).

Powiązania te także wpływają na status MŚP lub jego brak.

Dokładne definicje „przedsiębiorstwa powiązanego”, „przedsiębiorstwa partnerskiego” i „przedsiębiorstwa niezależnego” zawiera załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 • Przedsiębiorstwo jest niezależne, jeśli: jest samodzielne (nie ma żadnych udziałów w innych przedsiębiorstwach oraz inne przedsiębiorstwa nie mają udziałów w nim); posiada poniżej 25% kapitału lub głosów w innych przedsiębiorstwach albo inne przedsiębiorstwa posiadają taką ilość w nim.
 • Przedsiębiorstwo jest partnerskie, jeśli: posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a inne przedsiębiorstwo ma taki procent nim. Dodatkowo przedsiębiorstwo partnerskie nie może być związane z innym przedsiębiorstwem.
 • Przedsiębiorstwa są powiązane, jeśli pozostają ze sobą w takim związku, że jedno posiada większość głosów przysługujących udziałowcom w drugim. Powiązanie może też oznaczać, że jedna firma ma prawo wyznaczać lub odwoływać członków zarządu lub rady nadzorczej w drugim.

Określenie powiązań jest skomplikowane i stanowi materiał na osobny artykuł. Ubiegając się o pomoc ze środków publicznych, warto w tym zakresie skorzystać z pomocy doradców lub kwalifikatora MŚP - narzędzia od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorstwo mikro, małe, czy średnie - definicje

Znając już kryteria, na podstawie których określa się status firmy - możemy przejść do konkretnych definicji.

 • Mikroprzedsiębiorca to podmiot, który zatrudnia od 1 do 9 pracowników (w liczbę tę nie wlicza się właściciela). Roczny obrót mikroprzedsiębiorstwa za poprzedni rok obrotowy lub suma bilansowa jest nie wyższa niż 2 mln EUR.
 • Mały przedsiębiorca to podmiot, który w ciągu roku obrotowego zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników. Roczny obrót lub całkowity bilans roczny małego przedsiębiorstwa nie przekracza 10 milionów EUR.
 • Średni przedsiębiorca to podmiot, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników rocznie. Jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub jego całkowity bilans roczny jest nie wyższy 43 miliony EUR.
 • Duży przedsiębiorca to podmiot, który zatrudnia ponad 250 pracowników rocznie. Może też zatrudniać mniej pracowników, pod warunkiem, ze roczny obrót firmy przekracza rocznie 50 milionów EUR lub suma aktywów bilansu przekracza równowartość 43 milionów EUR.

Co ciekawe, prawo nie definiuje wprost pojęcia „dużego przedsiębiorcy”. Wnioski dotyczące tej kategorii można jednak wysnuć na podstawie kryteriów dotyczących sektora MŚP.

Przykład nr 1:
Przedsiębiorstwo zatrudnia 185 pracowników. Roczny obrót wynosi 80 milionów EUR, a całkowity roczny bilans 35 milionów EUR. Obrót roczny przekracza próg ustalony dla sektora MŚP, ale mimo to firmę zaliczymy do tego sektora. Zadecyduje tu liczba pracowników i całkowity bilans.

Przykład nr 2:
Przedsiębiorstwo zatrudnia 30 osób. Obrót wynosi 10 milionów EUR, a całkowity roczny bilans 13 milionów EUR. Firmę tę zakwalifikujemy do sektora MŚP, jako podmiot średniej wielkości - mimo że liczba pracowników wskazywałaby na to, że firma jest mała. Zadecydują tu dane finansowe.

Każda firma, bez względu na status, musi dbać o swoją płynność finansową - pomoże w tym regularna windykacja

Każde przedsiębiorstwo, bez względu na wielkość i status, musi dbać o utrzymanie płynności finansowej. Kontrahenci, którzy uporczywie ignorują terminy zapłaty, stanowią poważne utrudnienie dla rozwoju firmy - szczególnie mikro i małej. Warto więc działać szybko i rozpocząć windykację, gdy tylko problemy się pojawią. Tym bardziej, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, windykacja nigdy nie była łatwiejsza.

Vindicat.pl to system do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online. Doskonale sprawdza się w firmach z sektora MŚP. Korzysta z niego już blisko 3 500 przedsiębiorców!

Dzięki systemowi Vindicat.pl windykować można z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze. Nie jest do tego potrzebna żadna specjalistyczna wiedza - system prowadzi przedsiębiorcę przez każdy etap windykacji. Może też przeprowadzić windykację polubowną całkowicie automatycznie.

Wielu przedsiębiorców z sektora MŚP doceni też fakt, że za windykację automatyczną w systemie Vindicat.pl można zapłacić dopiero po odzyskaniu pieniędzy!

Vindicat.pl to m.in.:

 • Opcja windykacji automatycznej. Użytkownicy mogą wybrać model rozliczenia prowizyjnego i zlecić systemowi automatyczne windykowanie. System wykona aż 10 skutecznych czynności windykacyjnych, w tym - doda dane dłużnika na popularną giełdę długów.

  Średni czas odzyskiwania pieniędzy w ramach windykacji automatycznej, po upublicznieniu danych dłużnika na giełdzie długów, to zaledwie 25 dni!

  Przeczytaj, dlaczego windykacja automatyczna prawdopodobnie sprawdzi się także w Twojej firmie.

 • Możliwość integracji z systemem do księgowości online. Konto Vindicat.pl można sprawnie, w kilka minut, połączyć z ifirmą, wFirmą, InFaktem oraz Fakturownią. Dzięki temu wszystkie nieopłacone faktury z tych systemów automatycznie znajdą się w Vindicat.pl - gotowe do windykacji, bez konieczności wprowadzania danych! Sprawdź, dlatego to takie wygodne.
 • Bogata baza spersonalizowanych dokumentów windykacyjnych. Doceni ją każdy wierzyciel, który ma już dość tracenia czasu na własnoręczne przygotowywanie wezwań do zapłaty, czy pozwów. Z systemu można wygenerować gotowe i spersonalizowane dokumenty!
 • Regularny monitoring należności. Dzięki niemu, firmom z sektora MŚP dużo łatwiej jest zachować kontrolę na firmowymi należnościami.
 • Regularny, bezpłatny program edukacyjny.

93% spraw prowadzonych przy pomocy systemu Vindicat.pl kończy się na etapie polubownym. Szybko, online, skutecznie!

 

Nie szukaj wymówek - windykuj teraz!

W razie jakichkolwiek problemów finansowych - bez względu na to, czy Twoja firma jest mikro, mała, średnia, czy duża - działaj! Windykuj świadomie i otwórz się na nowoczesne metody odzyskiwania należności. Windykacja w XXI wieku może być prostym i efektywnym procesem! 

Wypróbuj system do windykacji online Vindicat.pl. To bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie, dzięki któremu pieniądze znacznie szybciej znajdą się na Twoim firmowym koncie.

Do wyboru masz dwa korzystne modele:

Windykuj razem z Vindicat.pl i ciesz się szybkim odzyskaniem pieniędzy!

FAQ:

Czym jest kwalifikator MŚP?

To narzędzie online stworzone przez PARP [kwalifikator.parp.gov.pl]. Służy do weryfikacji statusu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może wypełnić specjalną ankietę i na jej podstawie dowiedzieć się, czy firmę można zaliczyć do sektora MŚP.

Jakich firm jest najwięcej - mikro, małych, średnich czy dużych?

W całej Unii Europejskiej firmy z sektora MŚP stanowią ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw. Równocześnie są największym pracodawcą i najbardziej przyczyniają się do rozwoju gospodarki.

Jak przelicza się wartości rocznej sumy bilansowej oraz obrotu netto z PLN na EUR?

Należy wziąć pod uwagę średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego, w którym określa się status przedsiębiorcy. Przy obliczeniach należy stosować pełny kurs, czyli aż do czterech miejsc po przecinku.

Co oznacza „obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych”?

Są to pojęcia, które nie mają definicji w Prawie Przedsiębiorców. Uznaje się jednak, że obrót taki dotyczy wartości całkowitej sprzedaży dóbr lub usług w określonym okresie (rok obrotowy).

Ile w Polsce jest średnich przedsiębiorstw?

W Polsce średnich firm jest 15,2 tysięcy. Stanowi to 0,7% wszystkich przedsiębiorstw.

Ile w Polsce jest dużych przedsiębiorstw?

Zgodnie z raportem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dużych firm w Polsce jest tylko 3,7 tys. Firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników, stanowią jedynie 0,2% wszystkich przedsiębiorstw!

Czy firmy zaliczane do sektora MŚP mogą czerpać z tego korzyści?

Tak. Unia Europejska oferuje firmom z sektora MŚP m.in. dotacje, czy nisko oprocentowane kredyty. Do MŚP często kieruje się również różne programy rządowe i samorządowe (m.in. te związane z pandemią).

Oceń ten artykuł:

Jak ustalić status firmy - mikroprzedsiębiorstwo, małe, średnie, czy duże?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!