Jak przebiega zajęcie konta bankowego przez komornika?

10-04-2020

Jak wygląda zajęcie konta bankowego przez komornika? To jedno z najczęstszych pytań, jakie zadają sobie dłużnicy. Zajęcie konta bankowego to jeden z najpopularniejszych i najskuteczniejszych sposobów na wyegzekwowanie wierzytelności. Co warto o nim wiedzieć? W dzisiejszym artykule rozjaśniamy wątpliwości.

Jak przebiega zajęcie konta bankowego przez komornika?

W jaki sposób komornik zajmuje konto dłużnika? Krok pierwszy -  ustalenie, w którym banku dłużnik ma konto

Komornik ma do dyspozycji wiele narzędzi, dzięki którym może doprowadzić do realizacji tytułu wykonawczego. Przypomnijmy krótko, że tytułem wykonawczym zwykle będzie wyrok sądu lub nakaz zapłaty, zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Wierzyciel musi nim dysponować, aby skutecznie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Oznacza to, że najpierw musi przejść całą „standardową” drogę sądową i dopiero na dalszym etapie może zwrócić się o pomoc do komornika.

Pierwszą, niezbędną czynnością, której musi dokonać komornik, zanim zajmie konto dłużnika, jest ustalenie, w którym banku dłużnik ma rachunek lub rachunki.

Zdarza się, że taką wiedzę ma wierzyciel. Może wówczas wskazać komornikowi właściwy bank już we wniosku o wszczęcie egzekucji. Wierzyciel może mieć takie informacje, ponieważ wie np. z jakiego konta dłużnik dokonywał wpłat za zakupione towary, czy wykonane usługi.

Jeśli wierzyciel nie ma takiej wiedzy, komornik wystąpi o udostępnienie informacji poprzez system OGNIVO. Komornik może też skierować zapytanie do Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych. W ten sposób uzyska informacje o kontach dłużnika nie tylko w bankach, ale także SKOK-ach.

Jeśli te działania nie dadzą efektu, komornik może również ustalić bank i nr konta dłużnika np.w drodze czynności terenowych. „Czynności terenowe” to m.in. skierowanie zapytania do biura rachunkowego dłużnika lub jego pracodawcy.

Ukrycie przez dłużnika posiadanych kont bankowych przed komornikiem nie jest dziś tak proste, jak kiedyś. Z tego powodu egzekucja z rachunku bankowego to nie tylko popularny, ale przede wszystkim skuteczny sposób egzekucji.

 

Krok drugi - zajęcie konta bankowego przez komornika

Jeśli komornik ma już odpowiednie informacje, może przejść do samego zajęcia konta bankowego dłużnika. W przypadku banków i banków spółdzielczych nastąpi to w formie tzw. elektronicznego zawiadomienia. Jest ono opatrzone elektronicznym podpisem komornika. W takim przypadku dłużnik nie dostanie „klasycznego”, papierowego zawiadomienia pocztą. Otrzyma je jednak, jeśli jego rachunek prowadzi Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Jeśli dłużnik ma w danym banku kilka rachunków, wszystkie zostaną przez komornika zajęte.

Co ważne, zajęte zostaną nie tylko środki obecne już na koncie lub kontach dłużnika. Komornik dokona zajęcia także środków przyszłych, które na rachunki dłużnika dopiero wpłyną.

Przykład:
Dłużnik ma trzy konta - dwa w banku i jedno w SKOK-u. Komornik, który prowadzi wobec dłużnika egzekucję z rachunku bankowego, zajmie je wszystkie. Wystarczy mu wiedza na temat instytucji, w której dłużnik prowadzi rachunek - nie potrzebuje dokładnych numerów. O zajęciu kont bankowych powiadomi dłużnika elektronicznie. Dłużnik dostanie także klasyczne zawiadomienie o zajęciu konta w SKOK-u. Komornik będzie prowadził egzekucję tak długo, aż wyegzekwuje całą kwotę roszczenia.

Krok trzeci - realizacja zajęcia konta bankowego dłużnika

Realizacja zajęcia konta bankowego dłużnika sprowadza się do tego, że środki z konta dłużnika zostają przelane na konto bankowe komornika. To ważne, ponieważ wielu wierzycieli spodziewa się, że pieniądze trafią bezpośrednio na ich rachunek. Nie przebiega to jednak w tak uproszczony sposób. Środki trafiają do komornika. Kolejno komornik przekazuje je wierzycielowi lub wierzycielom, jeśli jest ich kilku.

Bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu.

Warto jednak wiedzieć, że komornik nie może zająć wszystkich środków, które znajdują się na koncie dłużnika. Aktualna kwota wolna od zajęcia stanowi równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2020 r. kwota wolna od zajęcia to 1950 zł za każdy miesiąc. Wynika to z obowiązującej w polskim prawie zasadą, zgodnie z którą dłużnik na skutek egzekucji nie może zostać całkowicie pozbawiony środków do życia. Każda „nadwyżka” ponad kwotę wolną od zajęcia może zostać przez komornika skutecznie zajęta.

Z mocy prawa zwolnione z egzekucji są także świadczenia alimentacyjne, rodzinne, wychowawcze, integracyjne, z pomocy społecznej, a także zasiłki dla opiekunów i dodatki rodzinne, porodowe dla sierot.

Przykład:
W przypadku dłużnika zarabiającego 3 000 zł netto, bank przeleje komornikowi środki w wysokości 1050 zł. Pozostawi tym samym dłużnikowi samym wolną od zajęcia, wynoszącą w 2020 r. 1950 zł. Jeśli dodatkowo na konto dłużnika wpływają np. alimenty, świadczenia z programu 500+ lub świadczenia z pomocy społecznej, dłużnik powinien poinformować o tym komornika, aby ten nie zajął tych kwot.

Egzekucja z rachunku wspólnego - ile może zająć komornik?

Warto podkreślić, że rachunek wspólny, którego dłużnik jest współwłaścicielem, także może zostać przez komornika zajęty. Chodzi tu w szczególności o rachunki prowadzone wspólnie z małżonkiem, ale również np. wspólnikiem spółki cywilnej.

W przypadku małżonków komornik może zasadniczo na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi, prowadzić egzekucję z całości rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.

Małżonkowi przysługują oczywiście środki obrony przed egzekucją. Może się bronić, gdy na rachunku wspólnym zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika. Może również wskazać środki, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Stanowi tak art. 8912 § 2 kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296].

Szczegółowo o tym, jak wygląda odpowiedzialność małżonków za zobowiązania, pisaliśmy w artykule Czy żona odpowiada za długi męża, a mąż za długi żony?

W przypadku współwłaścicieli rachunku innych niż małżonek dłużnika, możliwości komornika są inne.

Udziały osób trzecich mogą być zwolnione od zajęcia. Kolejne czynności egzekucyjne powinny być prowadzone wyłącznie do wysokości udziału dłużnika w rachunku wspólnym. Wysokość udziałów ustala się na podstawie umowy rachunku bankowego, którą dłużnik powinien przedstawić komornikowi. Jeśli natomiast umowa rachunku bankowego nie określa udziałów przypadających właścicielom rachunku, przyjmuje się, że są one równe.

Po ustaleniu udziału dłużnika w rachunku prowadzonym wspólnie z innymi osobami  komornik zwolni pozostałe udziały spod egzekucji.

O tym, jak wygląda egzekucja m.in. z rachunku bankowego w przypadku spółki cywilnej, pisaliśmy w artykule Prywatne długi wspólnika spółki cywilnej - kto za nie odpowiada?.

Sąd, komornik? Postaw na skuteczną windykację polubowną i odzyskuj pieniądze szybciej i taniej

Egzekucja z rachunku bankowego jest zasadniczo skuteczna... ale zawsze zdążysz skierować sprawę do komornika. Zanim od razu kierować sprawę do sądu, warto najpierw spróbować odzyskać należność polubownie. Najlepiej - w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl.

System do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl prowadzi przedsiębiorcę przez każdy z etapów windykacji - od polubownego, aż po ewentualny etap egzekucyjny.

Jak to możliwe? To bardzo proste. Po wprowadzeniu danych do systemu aplikacja przedstawia użytkownikowi sugerowany, kompleksowy scenariusz postępowania. Kolejno wskazuje co, jak i kiedy należy zrobić.

Vindicat.pl to także baza niezbędnych, gotowych do wykorzystania dokumentów windykacyjnych. Z systemu można szybko wygenerować m.in. wezwania do zapłaty, pozew, wniosek o wszczęcie egzekucji i wiele innych pism.

System Vindicat.pl oferuje także m.in.:

  • Możliwość monitorowania należności - w ramach abonamentu, bez dodatkowych opłat. Dzięki monitoringowi utrzymanie kontroli nad płatnościami w małe i średniej firmie jest dużo łatwiejsze.
  • Windykację przy pomocy robota windykacyjnego. Science fiction? Nic podobnego! Robot do windykacji samodzielnie wykonuje za użytkownika powtarzalne czynności windykacyjne. Wysyła kontrahentom wezwania do zapłaty, dodaje wierzytelności na giełdę długów i powiadamia dłużnika o ewentualnym skierowaniu sprawy do sądu. Działa na podstawie wprowadzonych do systemu danych. Dowiedz się więcej na temat robota windykacyjnego Vindicat.pl.
  • Możliwość skorzystania z pieczęci prewencyjnej Vindicat.pl. Dzięki niej dłużnik od początku windykacji ma świadomość, że jeśli nie zapłaci, sprawą zajmą się eksperci Vindicat.
  • Dostęp do popularnej i dobrze widocznej w wyszukiwarkach internetowych giełdy długów Vindicat.pl.
  • Możliwość dodania wpisu do Big InfoMonitor.
  • Dostęp do modułu negocjacji online.
  • Możliwość korzystania z programu edukacyjnego i indywidualnej pomocy prawnej.

System Vindicat.pl to nie tylko mnogość możliwości. To także niebywała skuteczność. Aż 93% spraw prowadzonych w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl kończy się na etapie polubownym. Pozwala to uniknąć udziału sądu i komornika w sprawie i odzyskać pieniądze szybciej. W razie potrzeby system kompleksowo prowadzi jednak przedsiębiorcę także przez etap sądowy i egzekucyjny.

Bardzo możliwe, że Vindicat.pl to jedyne narzędzie prewencyjne i windykacyjne, jakiego potrzebuje Twoja firma.

 

Elektroniczne zajęcie i egzekucja z rachunku bankowego to skuteczny rodzaj egzekucji, po którą warto sięgać

Egzekucja z rachunku bankowego nie bez przyczyny jest sposobem egzekucji wybieranym przez wielu wierzycieli. Możliwości ukrycia przez dłużnika posiadanych kont bankowych są aktualnie naprawdę niewielkie. Sama egzekucja przebiega najczęściej sprawnie i zwykle bez większych komplikacji. Warto mieć tego świadomość, przygotowując wniosek o wszczęcie egzekucji.

Pamiętaj jednak, że najbezpieczniej jest działać jeszcze zanim sprawa trafi do sądu i komornika. Zakończenie sprawy na etapie polubownym jest najkorzystniejsze także dla wierzycieli. Dzięki pomocy systemu do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek. Sprawdź sam, jak łatwa i szybka jest windykacja online.

FAQ:

Czy komornik musi znać konkretny numer konta dłużnika?

Nie. Wystarczy, że wie, gdzie dłużnik ma otwarty rachunek lub rachunki.

Czy komornik może zająć konto dłużnika zarabiającego najniższą krajową?

Nie. W przypadku dłużnika zarabiającego najniższą krajową (zatrudnionemu na umowę o pracę, nieposiadającemu długów alimentacyjnych) komornik nie może zająć żadnych środków.

Kto informuje dłużnika o zajęciu rachunku bankowego?

Zasadniczo robi to komornik. Bank zgodnie z aktualnymi regulacjami nie ma takiego obowiązku.

Czy dłużnik może wypłacać środki z zajętego konta?

Zasadniczo tak. Dłużnik może dokonywać wypłat z zajętego konta, jeśli pozostały na nim jakieś środki poza tymi, które zostały zablokowane przez bank.

Czy dłużnik może w jakiś sposób bronić się przed działaniami komornika?

Tak. Jeśli nie zgadza się z podjętymi czynnościami, może złożyć skargę na czynności komornika.

Czy termin przekazania przez bank środków z zajętego rachunku na rachunek komornika zawsze wynosi 7 dni?

Nie. W przypadku egzekucji bieżących alimentów lub rent bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek komornika niezwłocznie.

Czy w razie zajęcia rachunku wspólnego wspólników spółki cywilnej, komornik zawiadamia pozostałych wspólników?

Tak. Na mocy art. 8911§ 2 komornik ma taki obowiązek.

Oceń ten artykuł:

Jak przebiega zajęcie konta bankowego przez komornika?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!