Jak przeprowadzić egzekucję długu od spółki cywilnej?

    21-02-2017

Spółka cywilna to jedna z bardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, co sprawia, że często możemy spotkać ją jako naszego klienta. Warto dlatego wiedzieć, jak dochodzić od niej należności.

zdjęcie pokazuje młodych ludzi siedzących przy stole, którzy rozmawiają, na stole leżą materiały nad którymi rozmawiają

Co należy do majątku spółki cywilnej?


Majątek spółki cywilnej to de facto majątek wszystkich wspólników. Jest on objęty wspólnością łączną. W skład majątku spółki wchodzą wkłady wspólników, a także aktywa, które spółka nabyła podczas swojej działalności.

Czy spółka cywilna może być stroną postępowania sądowego?


Ponieważ spółka cywilna nie ma osobowości prawnej (istnieje tylko na zasadzie umowy), nie może być stroną w postępowaniu sądowym ani windykacyjnym. Stroną mogą być tylko wspólnicy spółki. Kto w takim razie odpowiada za zobowiązania spółki cywilnej? Zgodnie z art. 864 Kodeksu postępowania cywilnego za wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wspólnicy – osobiście i solidarnie. Dlatego egzekucję długu można prowadzić nie tylko ze wspólnego majątku wspólników, ale także z ich majątków osobistych.

Którego wspólnika pozwać?


Bardzo ważne jest, aby pozwać wszystkich wspólników spółki cywilnej. Zgodnie z art. 778 Kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji ze wspólnego majątku (czyli tzw. majątku spółki) konieczny jest tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim wspólnikom. Tytuł wystawiony
tylko na jednego wspólnika lub na niektórych wspólników umożliwia egzekucję tylko z ich majątku osobistego.

Warto wiedzieć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2003 r.
za zobowiązania odpowiada także wspólnik, który przystąpił do spółki już po zaciągnięciu przez nią długu. Innymi słowy: za dług odpowiadają wszyscy wspólnicy, niezależnie od tego, który z nich kiedy przystąpił do spółki.

Kto może być wierzycielem wspólnika spółki cywilnej?


Wspólnik spółki cywilnej może mieć wierzyciela osobistego lub wierzyciela, którego roszczenia wynikają z działalności firmy.

Wierzytelność osobista


Źródłem wierzytelności osobistej jest zobowiązanie zaciągnięte przez wspólnika osobiście albo przez osobę, za którą poręczył. Za takie zobowiązanie wspólnik odpowiada najpierw majątkiem osobistym. A co w sytuacji, gdy windykacja z majątku osobistego nie przyniosła rezultatu?

Ponieważ „majątek spółki” to w rzeczywistości wspólny majątek wspólników, wierzyciel osobisty znajduje się w niekorzystnej sytuacji. Nie może bowiem dochodzić swoich należności ze wspólnego majątku wspólników. Sytuację zmienia rozwiązanie spółki, kiedy każdy wspólnik otrzymuje swój udział. Na podstawie art. 870 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel może wypowiedzieć udział wspólnika w spółce. Dzięki temu przejmuje wszystkie prawa, które przysługiwałyby wspólnikowi po wypowiedzeniu przez niego umowy np. jego udziały.

Gdy wierzytelność powstała w wyniku działalności spółki


Taki wierzyciel ma prawo do udziału w przyszłych zyskach spółki. Przysługują mu też prawa, które przysługiwałyby wspólnikowi, gdyby wystąpił ze spółki lub gdyby została rozwiązana. Niestety, nie może doprowadzić do wystąpienia wspólnika ze spółki. Zgodnie z art. 870 Kodeksu postępowania cywilnego taką możliwość ma tylkowierzyciel osobisty wspólnika.

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak

Popularne tematy