Kiedy sąd może wydać wyrok zaoczny?

  09-11-2017

Wyrok zaoczny to rodzaj wyroku sądowego, który jest wydawany pod nieobecność pozwanego lub oskarżonego. W artykule opisujemy przesłanki wydania wyroku zaocznego, podstawy wydania wyroku zaocznego przez sąd, a także prawo do sprzeciwu w przypadku wydania przez sąd wyroku zaocznego. 

wyrok zaoczny

Wyrok zaoczny – przesłanki wydania

Wyrok zaoczny może zostać wydany tylko w określonych sytuacjach.

Należą do nich następujące:

 • pozwany nie stawia się na rozprawę lub mimo stawienia się nie bierze w niej udziału oraz nie stawia się jego pełnomocnik umocowany do występowania w jego imieniu;
 • pozwany nie składa w sprawie żadnych wyjaśnień;
 • pozwany nie składa wniosku o przeprowadzenie rozprawy podczas jego nieobecności;
 • pozwany nie bierze udziału w postępowaniu, co przejawia się brakiem wniesienia odpowiedzi na pozew.

W przypadkach opisanych powyżej twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych, które przytoczył w pozwie lub w pismach procesowych, które zostały doręczone pozwanemu prawidłowo przed rozprawą przyjmuje się za prawdziwe, chyba że budzą one wątpliwości sądu lub zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Jest to zasada, jednak w praktyce z reguły sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego przed wydaniem wyroku zaocznego.

Wyrok zaoczny – kiedy sąd go nie wyda?

Wyroku zaocznego sąd nie może wydać w:

 • postępowaniu apelacyjnym;
 • postępowaniu kasacyjnym;
 • postępowaniu nakazowym;
 • postępowaniu upominawczym;
 • postępowaniu o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Wyrok zaoczny – podstawowe zasady

Poniżej zebraliśmy listę zasad dotyczących wyroków zaocznych.

 1. Jeśli dowód doręczenia nie wróci do sądu do dnia, na który wyznaczona jest rozprawa, sąd może wydać wyrok zaoczny w ciągu następnych dwóch tygodni na posiedzeniu niejawnym, jeśli w tym czasie otrzyma dowód doręczenia.
 2. Jeśli pozwany zawnioskował o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność lub gdy złożył wyjaśnienia ustne lub na piśmie, wydany w jego nieobecności wyrok nie będzie wyrokiem zaocznym.
 3. Sąd uzasadnia wydany przez siebie wyrok zaoczny, jeśli powództwo zostanie oddalone w całości lub w części, a powód zażąda uzasadnienia składając stosowny wniosek w ciągu tygodnia od dnia doręczenia mu wyroku, lub gdy powód wniosku takiego nie złoży, ale wniesie apelację w terminie przewidzianym w przepisach.
 4. Wyrok zaoczny sąd z urzędu doręcza stronom razem z pouczeniem o przysługujących stronom środkach zaskarżenia.

Prawo do sprzeciwu przy wyroku zaocznym 

Jednym ze środków zaskarżenia jest sprzeciw od wyroku zaocznego. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, ma prawo wnieść sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia mu wyroku zaocznego.

Prawo do do wniesienia apelacji przy wyroku zaocznym

Drugi środek zaskarżenia, który przysługuje stronom to prawo do wniesienia apelacji. Przed złożeniem apelacji, strony muszą wnieść o uzasadnienie wyroku, na co mają termin jednego tygodnia od dnia wydania wyroku.

 

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Cofnij