Co obejmuje Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)?

20-09-2017

Krajowy Rejestr Sądowy działa od 1 stycznia 2001 r. na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym [Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769]. W skrócie Krajowy Rejestr Sądowy nazywany jest KRS-em. KRS zastąpił wcześniej istniejący Rejestr Handlowy, w którym dostęp do informacji był znacznie ograniczony (w przeciwieństwie do obecnie jawnego KRS-u).

co obejmuje Krajowy Rejestr Sądowy

KRS - podstawowe informacje

Obecnie Krajowy Rejestr Sądowy to centralna, informatyczna baza danych, która zawiera 3 rejestry:

 • Rejestr przedsiębiorców,
 • Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • Rejestr dłużników niewypłacalnych.

Głównym zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest zapewnienie powszechnego i niezawodnego dostępu do informacji. KRS przechowuje różne typy informacji, w tym głównie te dotyczące statusu prawnego zarejestrowanych podmiotów, ich sytuacji finansowej oraz o przyjętym przez nie sposobie reprezentacji. Dzięki temu KRS spełnia swoją rolę jako twór zapewniający bezpieczeństwo obrotu.

Dodatkowe informacje, które można znaleźć w KRS

Oprócz tych podstawowych informacji, które KRS przechowuje, aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu, dodatkowo można w nim znaleźć również inne dane o przedsiębiorcach, m.in.:

 • informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
 • zaległościach wobec ZUS,
 • wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Co więcej, część KRS dotycząca dłużników niewypłacalnych jest dodatkowym źródłem informacji gospodarczej. Zawiera ona bowiem dane o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie interesów gospodarczych może być bardzo ryzykowne.

KRS - jawność rejestrów zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zasada jawności rejestrów zawartych w KRS-ie oznacza, że każdy zainteresowany ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze, bez konieczności wykazywania własnego interesu prawnego. Dostęp do danych zawartych w KRS-ie zapewnia Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego. Dodatkowym ułatwieniem dla osób zainteresowanych jest to, że z rejestru można korzystać za pomocą Internetu.

Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych zawartych w KRS

Na podstawie ustawy o KRS każdy ma prawo do przeglądania akt rejestrowych, a także wszystkich akt podmiotów, które figurują w rejestrze KRS. Dzięki temu każdy zainteresowany ma dostęp do aktów, które dotyczą spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich.

Katalog dokumentów, które każdy zainteresowany ma prawo przeglądać obejmuje następujące pozycje:

 • akty założycielskie, w szczególności umowy oraz statuty oraz uchwały o ich zmianie;
 • teksty jednolite aktów założycielskich, umów oraz statutów,
 • uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany umowy lub statutu;
 • uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek;
 • roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, odpisy uchwał o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych i podziale zysku lub pokryciu straty, a także opinie biegłych rewidentów i sprawozdania z działalności jednostek, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych;
 • dokumenty dotyczące zawiązania i zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, podpisane elektronicznie i sporządzone w systemie teleinformatycznym do obsługi zawiązania takiej spółki.

Każdy ma również prawo otrzymać poświadczone kopie wyżej wymienionych dokumentów. Na podstawie przepisów można je otrzymać również drogą elektroniczną bez konieczności udawania się do sądu rejestrowego. Udostępnienie akt rejestrowych złożonych do sądu przed dniem 1 stycznia 2007r. nie jest możliwe w przypadku, gdy upłynęło już 10 lat od daty ich złożenia do sądu, a datą złożenia wniosku o udostępnienie.

 

KRS - jakie dane znajdziemy w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Teraz postaramy się usystematyzować informacje o tym, jakie dane można znaleźć w KRS-ie.

Po pierwsze, znajdziemy dane co do podstaw funkcjonowania niektórych spółek handlowych. Takich jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna oraz spółka europejska. Dzięki temu możemy dowiedzieć się jaka jest organizacja spółki, jakie są organy spółki, jaki jest jej cel działania oraz jakie są zasady reprezentacji spółki w stosunkach handlowych.

Po drugie, znajdziemy dane co do wysokości kapitału zakładowego spółek oraz informację o jego podwyższeniu czy też obniżeniu. W przypadku kapitału spółki akcyjnej jego podwyższenia, dokonuje zarząd na mocy upoważnienia statutowego. Upoważnienie to musi określić okres, w którym zarząd może z niego skorzystać, liczbę podwyższeń oraz maksymalną wysokość kapitału docelowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić poprzez uchwałę wspólników bez konieczności zmiany umowy spółki, jeżeli postanowienia umowy spółki określają przynajmniej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału oraz termin na jego podwyższenie. O skuteczności dokonania podwyższenia kapitału decyduje postanowienie sądu i wpis podwyższenia do KRS. Powoduje to, że każda spółka jest zobowiązana do zgłoszenia do KRS zmiany wysokości kapitału zakładowego, by wpis został zaktualizowany.

KRS - jakie dane znajdziemy w Krajowym Rejestrze Sądowym? c.d.

Po trzecie, można się dowiedzieć, jakie osoby są członkami organów spółek. Ma to zagwarantować większe bezpieczeństwo obrotu, bowiem dzięki KRS będziemy wiedzieć, która z osób jest uprawniona do reprezentacji spółki, a tym samym czy ma prawo do zawierania zobowiązań (umów) w imieniu spółki. Zasadniczo możemy spotkać dwa modele reprezentacji. Reprezentację samodzielną oraz reprezentację łączną, która polega na tym, że kilka osób jest uprawnionych do działania w imieniu spółki. Wszystkie spółki są zobowiązane do aktualizowania tych danych na bieżąco.

Po czwarte, w KRS możemy znaleźć dane dotyczące siedziby spółki oraz dane dotyczące rozwiązania spółki, czy otwarcia postępowania likwidacyjnego. Znajdziemy tam także dane dotyczące powołania i odwołania likwidatorów. Ukończenie likwidacji oraz wykreślenie spółki z rejestru także jest oznaczone w KRS. Tak samo jak informacja o ogłoszeniu upadłości danego podmiotu.

Dodatkowo dla spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki

Dodatkowo w przypadku, gdy sprawdzany przez nas podmiot jest spółką z o.o. utworzoną przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. o udostępnianego w systemie teleinformatycznym możemy znaleźć dokumenty dotyczące zawiązania i zgłoszenia spółki do KRS. Dzięki tej zasadzie będziemy mieli dostęp do: umowy spółki opatrzonej podpisem elektronicznym, listy wspólników oraz liczby i wartości nominalnej udziałów. A także dostępne będzie oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone podpisem elektronicznym o tym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. W przypadku spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy możemy także sprawdzić w KRS-ie notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu.

Elektroniczny dostęp do KRS można otrzymać na poniższej stronie:

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/elektroniczny-dostep-do-krajowego-rejestru-sadowego/

KRS - jak złożyć wniosek o udostępnienie danych elektronicznie?

Aby otrzymać dostęp do danych zawartych w KRS-ie elektronicznie należy złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów na specjalnym, urzędowym formularzu, który jest udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wnioski taki opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym kierujemy do Centralnej Informacji KRS. Wniosków nie należy kierować do oddziałów Centralnej Informacji KRS. Oddziały, bowiem nie zostały upoważnione do wydawania w formie elektronicznej odpisów, wyciągów, a także zaświadczeń z rejestru ani kopii dokumentów spółek.

We wniosku o wydanie dokumentu, konieczne jest podanie numeru KRS, pod którym podmiot jest wpisany do rejestru, a także trzeba podać firmę podmiotu (nazwę przedsiębiorstwa) oraz wskazać o jaki dokument z listy występujemy. Lista dokumentów jest ogólnodostępna w Internecie. Poza tym należy wnieść opłatę w wysokości 50 zł za kopię dokumentu z elektronicznego rejestru.

Po dokonaniu opłaty, otrzymujemy kopię dokumentów z katalogu w postaci w jakiej zostały złożone i opatrzone podpisem elektronicznym przez uprawnionego pracownika sądu, który przesłał dany dokument do katalogu. Otrzymane kopie są poświadczone za zgodność z dokumentami, które znajdują się w aktach rejestrowych sprawdzanego podmiotu.

KRS - domniemanie prawdziwości wpisu

Kolejnym zadaniem KRS-u jest zabezpieczenie interesów osób trzecich poprzez wprowadzenie domniemania prawdziwości danych wpisanych do tego rejestru. Oznacza to, że każdy, który opiera się na danych zawartych w rejestrze, korzysta z ochrony przewidzianej przepisami prawa w razie niezgodności rejestru ze stanem faktycznym.

KRS - rejestr przedsiębiorców

Jednym z rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego jest rejestr przedsiębiorców. Obejmuje on 6 działów, które są podzielne na rubryki, podrubryki i pola. Podział ten stosują sądy rejestrowe dokonując określonych wpisów właśnie w poszczególnych działach, rubrykach albo polach.

Nazwa rejestru - rejestr przedsiębiorców wskazuje na kategorię podmiotów, które podlegają obowiązkowi wpisu do tego rejestru z powodu prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej.

Do rejestru przedsiębiorców muszą zostać wpisane następujące podmioty takie jak:

 • spółki jawne;
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 • spółki partnerskie;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjne;
 • spółki europejskie;
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • instytuty badawcze;
 • przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwani przedsiębiorstwami zagranicznymi;
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej;
 • inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą;
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji;
 • instytucje gospodarki budżetowej.

Jak widać z powyższego wyliczenia do rejestru przedsiębiorców muszą zostać wpisane różne podmioty. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie podlegają jednak obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Mają one natomiast obowiązek zarejestrowania swojej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zasady wpisu do CEiDG określa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807].

KRS - rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Kolejny rejestr, który wchodzi w skład KRS-u to Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to drugi rejestr, który wchodzi w skład KRS.

Nazwa rejestru jedynie częściowo wskazuje krąg podmiotów, które są zobowiązane do figurowania w nim. Poszczególne podmioty, które muszą być uwzględnione w rejestrze zostały wskazane nie tylko przez przepisy ustawy, ale także w przepisach szczególnych.

Obowiązki wpisu do rejestru stowarzyszeń (bo tak w skrócie mówi się o tej części KRS-u) podlegają następujące podmioty:

 • stowarzyszenia wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną;
 • związki stowarzyszeń;
 • fundacje;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • kółka rolnicze;
 • rolnicze zrzeszenia branżowe;
 • związki rolników, kółek i organizacji rolniczych;
 • związki rolniczych zrzeszeń branżowych;
 • związki zawodowe rolników indywidualnych;
 • cechy rzemieślnicze;
 • izby rzemieślnicze;
 • Związek Rzemiosła Polskiego;
 • zrzeszenia handlu i usług;
 • zrzeszenia transportu;
 • ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług;
 • ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu;
 • inne organizacje przedsiębiorców, w tym organizacje działające na podstawie ustawy o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców [Dz.U. 1989 nr 35 poz. 194];
 • izby gospodarcze, w tym Krajowa Izba Gospodarcza;
 • związki zawodowe wraz z ich jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną;
 • ogólnokrajowe związki międzybranżowe;
 • ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe;
 • związki pracodawców;
 • federacje i konfederacje związków pracodawców;
 • związki sportowe;
 • polskie związki sportowe;
 • stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym;
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, w tym podmioty, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wpisowi do KRS;
 • nieposiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego;
 • inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego;
 • kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego;
 • nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego.

Zamierzeniem ustawodawcy, kiedy tworzył rejestr stowarzyszeń było uporządkowanie zasad rejestracji wymienionych powyżej podmiotów, które miały figurować w prowadzonym przez sądy rejestrowe rejestrze teleinformatycznym. Było to istotne, bowiem przed wprowadzeniem KRS w Internecie, podmioty te były wpisywane do lokalnych rejestrów, co znacznie utrudniało dostęp do informacji na ich temat.

 

Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, które muszą być wpisywane do rejestru przedsiębiorców

Niektóre podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisywane są także do rejestru przedsiębiorców. Co prawda, podstawowym celem takich podmiotów jest prowadzenie działalności innej niż zarobkowa, czyli działalności non profit, to jednak z chwilą podjęcia przez nie działalności gospodarczej są one zobowiązane do dokonania zgłoszenia wpisu do rejestru przedsiębiorców. Po uzyskaniu wpisu uzyskują status przedsiębiorcy, mimo to iż działalność gospodarcza nie stanowi ich głównego celu i przedmiotu działalności.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, to dany podmiot podlega wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców. Wykreślenie go z rejestru przedsiębiorców nie ma jednak wpływu na jego wpis w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W sytuacji, gdy stowarzyszenie, fundacja bądź inna organizacja ulega rozwiązaniu, jej byt prawny ustaje z chwilą wykreślenia ich z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

KRS - rejestr dłużników niewypłacalnych

Ostatnim rejestrem wchodzącym w skład KRS jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Jego cechą charakterystyczną jest to, że są do niego wpisywane z urzędu podmioty gospodarcze, które znajdują się w złej sytuacji finansowej.

O Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych dowiesz się więcej z tego artykułu:

vindicat.pl/baza-wiedzy/kto-prowadzi-rejestr-dluznikow-niewyplacalnych/

Oceń ten artykuł:

Co obejmuje Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)?
Ocena: 5/5
Głosowano: 9 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!