facebook

Baza wiedzy

Materiały edukacyjne dotyczące różnych etapów windykacji

W artykule znajdziesz:

  Kto prowadzi Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

   28-08-2017

  Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to jeden z trzech rejestrów, które działają od 1 stycznia 2001r. w Polsce. Został on wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym [Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769]. Jest on trzecim rodzajem rejestru wchodzącego w skład Krajowego Rejestru Sądowego obok rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

  Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

  Czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

  Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest elektroniczną bazą danych, która zawiera informacje o niewypłacalnych dłużnikach. Jej głównym celem jest funkcja prewencyjna, która polega na dbaniu o bezpieczeństwo obrotu gospodarczego poprzez udostępnienie informacji o podmiotach zadłużonych.

  Prowadzenie interesów z takimi podmiotami jest ryzykowne. Istnieje duża szansa, że taki kontrahent nie będzie w stanie wykonać kolejnych ciążących na nim zobowiązań.

  Kto prowadzi Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

  Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe, które ustawodawca nazywa sądami gospodarczymi. Najczęściej są to określone wydziały sądów rejonowych, które zajmują się sprawami z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego. Zazwyczaj na obszarze województwa są to 3 sądy rejonowe, które mają określoną przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości właściwość terytorialną.

  Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. Oznacza to, że jest on automatycznie zasilany danymi, które pochodzą z odrębnych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy państwowe.

  Oprócz sądów zadania z zakresu prowadzenia rejestru wykonuje Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego. Właśnie do niej należy składać formularze, zawierające wnioski o wydanie zaświadczenia, że dany podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Takie formularze są dostepne online pod adresem: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krs/

  Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS oraz listę dokumentów zawartych w elektronicznym katalogu dokumentów spółek. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS.

   

  Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego

  Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości składającą się z centrali oraz oddziałów działających przy sądach rejestrowych. Głównym zadaniem Centralnej Informacji jest prowadzenie zbioru informacji wpisanych do rejestru i udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Odpłatnie, na wniosek zainteresowanej osoby, Centralna Informacja może wydawać pisemne odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru, które mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Należy podkreślić, że informacje z KRS są wyszukiwane tylko na podstawie danych wprowadzonych do rejestru i dokładnie odpowiadają danym zawartym we wniosku. Skarb Państwa oraz instytucje państwowe, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej nie ponoszą opłat za udzielone informacje.

  Centralna Informacja udziela informacji w formie określonej przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze - są to odpisy, wyciągi i zaświadczenia.

  Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – wpisy z urzędu

  Z urzędu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych są wpisywane różne podmioty.

  Po pierwsze, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość. Także te osoby fizyczne w przypadku, których wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z powodu, niewystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania. Taka osoba fizyczna jest także wpisywana z urzędu do rejestru, gdy umorzono prowadzoną egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

  Po drugie wpisywani są wspólnicy, którzy ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, oprócz komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono upadłość spółki. Także w przypadku, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości spółki został oddalony z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Wspólnik jest wpisywany z urzędu do rejestru, także w przypadku umorzenia prowadzonej egzekucji sądowej lub administracyjnej, kiedy z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

  Po trzecie, do rejestru wpisuje się dłużników, którzy są zobowiązani do wyjawienia majątku zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] o postępowaniu egzekucyjnym.

  Po czwarte, do rejestru wpisywane są osoby, które zostały przez sąd upadłościowy pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji: członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

  Po piąte, do rejestru z urzędu wpisywani są również dłużnicy alimentacyjni, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego zgodnie z art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

  Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – wpisy na wniosek

  Wierzyciel, który dysponuje tytułem wykonawczym, np. nakazem zapłaty zaopatrzonym w klauzulę wykonalności wystawionym przeciwko osobie fizycznej może wpisać takiego dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Warunkiem dokonania takiego wpisu do rejestru jest brak zapłaty w terminie 30 dni od daty wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia – czyli należności, która została stwierdzona tytułem wykonawczym.

   

  Sposób udzielania informacji z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

  Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego wydaje na wniosek złożony na specjalnych formularzu z rejestru dłużników niewypłacalnych:

  1)  odpisy, które mogą być:

  • pełne, tj. zawierające treść wszystkich wpisów dokonanych w danej pozycji rejestru,
  • aktualne, tj. zawierające aktualną treść wpisów dokonanych w danej pozycji rejestru;

  2)  zaświadczenia, że dany podmiot jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych z określeniem jego pozycji wpisu;

  3)  zaświadczenia, że dany podmiot nie jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych.

  Przed złożeniem wniosku o wydanie odpisu należy określić rodzaj odpisu, a także podać numer pozycji w rejestrze.

  Oprócz tego we wniosku o wydanie zaświadczenia, które stwierdza, że dany podmiot jest wpisany jako dłużnik do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych należy podać następujące dane:

  1)  w przypadku osób fizycznych:

  • numer PESEL,
  • imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) dłużnika;

  2)  w przypadku pozostałych podmiotów:

  •  numer REGON,
  • nazwę lub firmę,
  • numer KRS, jeżeli podmioty są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Takie same dane należy podać, jeżeli składamy wniosek o zaświadczenie stwierdzające, że dany podmiot nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

  Artykuł napisany pod redakcją: Bogusław Bieda
  Załóż konto

  Oceń ten artykuł:

  Ocena: 5/5
  Głosowano: 6 razy.
  Twoja ocena: Brak
  Skutecznie odzyskuj długi
  Bądź na bieżąco!
  Polub nas na Facebooku!