Windykacja z weksla - jak przebiega?

25-09-2020

Windykacja z weksla uchodzi za skuteczną i z wielu względów korzystną. Samo przygotowanie weksla także nie jest szczególnie skomplikowane. Przedsiębiorcy nierzadko decydują się więc właśnie na sięgnięcie po weksel.
Wyjaśniamy, jak przebiega windykacja z weksla. Podpowiadamy m.in., czym różnią się między sobą poszczególne rodzaje weksli oraz na co trzeba uważać, decydując się na przygotowanie weksla.

Windykacja z weksla - jak przebiega?

Jak przygotować weksel i kto może to zrobić?

Na początek przypomnijmy, że weksel jest po prostu papierem wartościowym. Można nim zabezpieczyć różnego rodzaju wierzytelności, jak np. pożyczki, kredyty, a także wiele innych zobowiązań. Zabezpieczenie długu wekslem jest bardzo silne.

Istota weksla polega na tym, że jedna ze stron weksla zobowiązuje się do uregulowania określonej kwoty pieniężnej na rzecz drugiej strony stosunku wekslowego. Musi to zrobić w wyznaczonym, zaakceptowanym przez strony  terminie.
Wierzyciel wekslowy to remitent, a wystawca weksla - to trasant.

Przygotowanie weksla uchodzi za stosunkowo proste, ponieważ weksel można wypisać własnoręcznie. Nie trzeba tego robić na żadnym oficjalnym blankiecie. Weksel powinien jednak zawierać jednak określone informacje, które warunkują jego ważność - wymieniamy je w dalszej części artykułu.

 

Dwa podstawowe rodzaje weksli - weksel trasowany i weksel własny

Dwa podstawowe rodzaje weksli, jakie możemy spotkać w polskim obrocie gospodarczym, to weksel własny oraz weksel trasowany.

Weksle własne tworzy dłużnik. Zobowiązuje się on do zapłaty konkretnej kwoty.

Aby weksel własny był ważny, musi zawierać: słowo „weksel” (w języku wystawienia weksla), bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty, dane wierzyciela (beneficjenta weksla), czas i miejsce płatności oraz wystawienia weksla, a także odręczny podpis wystawcy i jego dane.

Weksle trasowane tworzy wierzyciel. Jest on swoistym poleceniem zapłaty skierowanym do dłużnika.

Aby weksel trasowany był ważny, musi zawierać: słowo „weksel” (w języku wystawienia weksla), bezwarunkowe polecenie zapłaty, dane dłużnika (osoby, która musi zapłacić), czas i miejsce płatności oraz wystawienia weksla, a także odręczny podpis wystawcy wraz z jego danymi osobowymi.

Jeśli na wekslu zabraknie któregokolwiek z obligatoryjnych elementów, długu nie będzie można skutecznie windykować! Przy sporządzaniu weksla trzeba więc zachować daleko idącą ostrożność.

Weksel in blanco - specyficzny rodzaj weksla, często spotykany w praktyce

Weksel własny i trasowany to nie wszystko. W praktyce często spotkać się można także z wekslem in blanco. Tego rodzaju weksel zawiera mniej informacji niż dwa poprzednie.

Na wekslu in blanco w momencie podpisania brakuje co najmniej jednego elementu - najczęściej sumy wekslowej lub daty. Wraz z wekslem in blanco zwykle podpisuje się też odpowiednią umowę, która określa zasady spłaty weksla.

Jaki sens ma taki weksel i czy to bezpieczne? Otóż najczęściej weksel in blanco stosuje się, gdy momencie zabezpieczenia wierzytelności jej dokładna suma nie jest jeszcze znana. Takie sytuacje są przecież możliwe, np. w przypadku stałych współprac.

W przypadku weksla in blanco dłużnik powinien jednak zachowywać szczególną ostrożność.

Może się zdarzyć, że nieuczciwy wierzyciel np. zawyży kwotę weksla niezgodnie z postanowieniami umowy lub przekaże prawa do weksla komuś innemu. Tymczasem uchylenie się od konieczności zapłaty każdego weksla, w tym również weksla in blanco, jest z perspektywy dłużnika bardzo trudne. W wielu przypadkach - wręcz niemożliwe.

Jak przebiega windykacja długu z weksla? Etap polubowny

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z wekslem własnym, trasowanym, czy in blanco, windykację należy rozpocząć od etapu polubownego.

Przy dochodzeniu należności z weksla, podobnie jak w każdym innym przypadku, należy wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty Należy załączyć do niego weksel.

Kolejno warto wykorzystać wszystkie możliwości, jakie współcześnie oferuje windykacja polubowna. Należy do nich nie tylko wysyłka wezwania do zapłaty, ale też wszelkie inne formy kontaktu z dłużnikiem. Warto także dodać dane dłużnika na popularną giełdę długów, czy do jednego z BIG-ów.

A jeśli mimo wykorzystania wszystkich dostępnych opcji dłużnik nie zapłaci - wierzyciel powinien zwrócić się o pomoc do sądu. Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku sądowej windykacji długu z weksla można uniknąć wysokich kosztów sądowych i zaoszczędzić sporo czasu.

Jak przebiega windykacja długu z weksla? Etap sądowy i etap egzekucyjny

O ile w przypadku windykacji polubownej, windykacja długu z weksla nie różni się specjalnie od windykacji każdej innej należności, o tyle istotna odmienność pojawia się na etapie sądowym. Wierzyciel może tu bowiem skorzystać z postępowania nakazowego, które jest znacznie szybsze i tańsze. O tego rodzaju postępowaniu pisaliśmy m.in. w artykule Postępowanie nakazowe, czyli jak dochodzić swoich roszczeń?.

Wierzyciel wekslowy ma prawo do złożenia wniosku o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Do wniosku musi załączyć oryginał weksla (koniecznie oryginał!).

Istotną zaletą postępowania nakazowego jest to, że sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym. Strony nie biorą w nim udziału. Sąd natomiast sprawdza, czy weksel spełnia konieczne warunki formalne, bada jego treść i autentyczność.

Jeśli sąd uzna, że weksel nie wzbudza wątpliwości, wyda nakaz zapłaty. Staje się on wykonalny już po 14 dniach od upływu terminu przewidzianego na zapłatę (jest to tzw. rygor natychmiastowej wykonalności).

Co to oznacza? Otóż jeśli w terminie 14 dni dłużnik nie zapłaci, wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Już po 14 dniach!

Co więcej, nie zmieni tego nawet prawidłowe wniesienie zarzutów przez dłużnika. Obrona dłużnika wekslowego jest bardzo trudna i jego argumenty bardzo rzadko znajdują aprobatę sądu. Nakaz zapłaty jest także podstawą do zabezpieczenia roszczenia.

Po złożeniu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie nakazu zapłaty, komornik rozpocznie działania egzekucyjne.

Postępowanie egzekucyjne wszczęte na podstawie nakazu z weksla toczy się zasadniczo w standardowy sposób. Oznacza to, że komornik może zająć np. wynagrodzenie za pracę dłużnika, czy też nieruchomości, których jest właścicielem.

Windykacja roszczeń z weksla jest bardzo korzystna dla wierzyciela... dla dłużnika znacznie mniej

Podsumowując, dochodzenie roszczeń z weksla z perspektywy wierzyciela jest bardzo korzystne. Może on skorzystać z szeregu przywilejów takich jak:

  • Postępowanie nakazowe. Opłata w trybie nakazowym to zaledwie 1/4 z 5% dochodzonego roszczenia. Oszczędności są więc znaczne.
  • Swoista minimalizacja praw dłużnika. Na etapie sądowym sąd uwzględnia tylko dowody przedstawione przez wierzyciela. Dłużnik nie ma tu więc faktycznej możliwości obrony.
  • Szybsze skierowanie sprawy na do egzekucji. Już po 14 dniach od bezskutecznego upływu terminu zapłaty z nakazu zapłaty sprawa może trafić do komornika.
  • Weksel można stosunkowo łatwo przygotować samodzielnie. Wbrew powszechnie spotykanym mitom, nie musi on być na specjalnym blankiecie. Nie musi także poświadczać go notariusz. Musi jednak zawierać wszystkie niezbędne elementy.
  • Zobowiązanie dłużnika jest bezwarunkowe. Dłużnikowi bardzo ciężko skutecznie uchylić się od realizacji obowiązku określonego w nakazie zapłaty wydanym w związku z długiem wekslowym.

Jeśli tylko komornik „ma z czego egzekwować”, posiadanie weksla stawia wierzyciela w bardzo dobrej sytuacji.

Weksel może wiele ułatwić... podobnie jak regularna windykacja!

Wierzyciele, którzy dysponują wekslem, są najczęściej w korzystnej sytuacji windykacyjnej. Skuteczne odzyskanie pieniędzy jest jednak możliwe, nawet gdy przedsiębiorca nie dysponuje wekslem. Warto na czas podjąć odpowiednie działania windykacyjne i spróbować zakończyć sprawę możliwie szybko.

Z pomocą wszystkim małym i średnim firmom, które chcą zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych, przychodzi system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl.

Wystarczy zarejestrować się w systemie, wybrać ofertę dopasowaną do potrzeb firmy, wprowadzić dane z nieuregulowanych faktur... i można już windykować! Żadna wiedza windykacyjna ani techniczna nie jest konieczna. Przez całość procesu odzyskiwania należności, przedsiębiorcę prowadzi system.

Aplikacja przedstawia sprawdzone scenariusze windykacji. Prowadzi użytkownika przez każdy etap odzyskiwania pieniędzy - zarówno polubowny, sądowy, jak i egzekucyjny. Wyjaśnia, co, kiedy i jak należy zrobić. Instrukcje z systemu są precyzyjne i pozwalają w pełni bezpiecznie i bez żadnych przeszkód windykować przez Internet!

Użytkownicy systemu Vindicat.pl mogą wygenerować wezwania do zapłaty, pozwy, oraz wszelkie wnioski niezbędne w postępowaniu egzekucyjnym. Wszystko to przy pomocy kilku kliknięć!

Dzięki temu, że dokumenty opierają się na wcześniej wprowadzonych do systemu danych, są już spersonalizowane. Wystarczy je wygenerować i podpisać.

To oczywiście nie wszystko. Vindicat.pl to także kompletny system do monitorowania płatności. Przypomina o zbliżających się terminach i umożliwia zachowanie pełnej kontroli nad firmowymi należnościami.

Vindicat.pl to system do monitorowania płatności, system do windykacji online, a także... robot windykacyjny.

Wiele powtarzalnych czynności windykacyjnych użytkownik może powierzyć robotowi windykacyjnemu. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu, opartemu na sztucznej inteligencji, użytkownik nie musi każdorazowo generować dokumentów, dodawać zaległości na giełdę długów, a także wysyłać przypomnień o zapłacie. Zamiast tego może skupić się na rozwoju biznesu. Znaczna oszczędność czasu gwarantowana! Więcej na temat robota do windykacji online, przeczytasz w artykule Automatyzacja w systemie Vindicat, czyli robot do ściągania należności.

Użytkownicy systemu Vindicat.pl mogą też korzystać m.in. z pieczęci prewencyjnej Vindicat, popularnej giełdy długów, programu edukacyjnego i modułu do negocjacji online. Co ważne, za żadną z tych opcji nie trzeba dodatkowo płacić - wszystkie zawierają się w jednym, stałym abonamencie.

Windykacja online jest szybka, bardzo skuteczna i po prostu wygodna. Zaufały jej już tysiące nowoczesnych przedsiębiorców z wielu różnych branż.

 

Nie zwlekaj z wszczęciem odpowiednich działań - szczególnie w dobie pandemii

Windykacja nie musi być stresująca, długotrwała ani uporczywa - o ile tylko nie będziesz zwlekać z jej rozpoczęciem. To właśnie czas jest kluczowy dla powodzenia w odzyskiwaniu należności. Już po upływie trzech miesięcy od daty zapłaty faktury, szanse na odzyskanie pieniędzy spadają o kilkadziesiąt procent!

Warto pamiętać o tym także w dobie pandemii. Mimo trudnych czasów nie należy odkładać właściwych działań na później - czym później, tym trudniej.

Zaufaj nowoczesnej windykacji i nie trać dłużej cennych nerwów na walkę z nierzetelnymi kontrahentami. Aż 93% spraw prowadzonych w systemie Vindicat.pl kończy się na etapie polubownym. Wybierz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy i wznieś windykację w swojej firmie na znacznie bardziej profesjonalny poziom.

FAQ:

Do jakiego sądu skierować sprawę o zapłatę z weksla?

Sprawy takie zasadniczo kieruje się do sądu, którego siedziba mieści się w miejscu określonym jako miejsce zapłaty należności.

Kiedy weksel jest nieważny?

Weksel jest nieważny przede wszystkim, gdy nie zawiera któregokolwiek z obligatoryjnych elementów. Będzie też nieważny gdy: został sfałszowany, jego treść zmieniono, nie jest zgodny z deklaracją wekslową, jest przedawniony lub dłużnik nie ma zdolności do czynności wekslowych ani zdolności wekslowej.

Na czym polega poręczenie wekslowe?

Poręczenie wekslowe polega na tym, że osoba trzecia albo osoba podpisana już na wekslu, zobowiązuje się do zapłaty, jeśli osoba, za którą poręcza, nie zapłaci.

Czy poręczyciel także jest dłużnikiem wekslowym?

Tak. Poręczyciela również uznaje się za dłużnika wekslowego.

Jak odpowiada poręczyciel wekslowy?

Odpowiedzialność poręczyciela wekslowego jest solidarna. Innymi słowy, jeśli osoba, której udzielił poręczenia, nie spłaci zobowiązania, poręczyciel odpowie tak, jakby był to jego własny dług.

Żądanie zwrotu weksla - dlaczego jest takie ważne?

Faktycznie, z perspektywy dłużnika jest to bardzo ważne. W razie niezwrócenia weksla może się zdarzyć, że nieuczciwy wierzyciel ponownie zażąda jego spłaty. Aby się przed tym zabezpieczyć, na odwrocie weksla można zanotować fakt spłaty i poświadczyć podpisami stron.

Czy weksel może ulec przedawnieniu?

Tak. Zgodnie z obowiązującą w polskim prawie zasadą, przedawnieniu ulega niemal każde roszczenie majątkowe - roszczenia z weksla także.

Czy podpis na wekslu koniecznie musi być odręczny?

Tak. Nie jest dopuszczalny w tym przypadku np. podpis elektroniczny czy skan.

Oceń ten artykuł:

Windykacja z weksla - jak przebiega?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!