Umowa zlecenie - praktyczne porady dla przedsiębiorców

30-11-2017

Umowa zlecenie to jedna z najczęściej występujących umów w sektorze przedsiębiorstw. W porównaniu z umową o pracę, zleceniobiorca ma mniej praw i przywilejów niż pracownik. Ale umowa zlecenia ma również swoje plusy nie tylko z punktu widzenia zleceniodawcy.

Dla zleceniobiorców korzystne jest przede wszystkim to, że zlecenie jest bardziej elastyczne niż mocno uregulowana umowa o pracę. Właśnie dzięki temu ta forma zatrudnienia jest bardziej przystępna dla wielu osób. Należy pamiętać, że umowa ta umożliwia pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę wykonywanie dodatkowych prac w innych przedsiębiorstwach bez konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Właśnie dzięki temu ten typ umowy jest tak korzystny zarówno dla nich jak i dla ich potencjalnych zleceniodawców.

Umowa zlecenie - praktyczne porady dla przedsiębiorców

Umowa zlecenie – charakterystyka

Umowa zlecenie to klasyczna umowa cywilnoprawna. Dlatego przy jej zawieraniu, wykonywaniu, a także przy jej rozwiązywaniu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93], a konkretnie jego artykuły  od 734 do 751. Oczywiście należy pamiętać o tym, że do umowy zlecenia nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy [Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141]. Prawo pracy to osobna gałąź prawa, która kieruje się własnymi zasadami. Zatem o ile do prawa pracy, zasady prawa cywilnego stosuje się pomocniczo (na podstawie art. 300 kodeksu pracy), o tyle, odwrotnie takiej zależności w ogóle nie ma. Do prawa cywilnego nigdy nie stosuje się zasad z prawa pracy.

Umowa zlecenie – definicja

Umowa zlecenie jest to zobowiązanie jednej osoby (zwanej zleceniobiorcą) do wykonywania określonych czynności (np. pracy) dla innego podmiotu (który nazywany jest zleceniodawcą), na warunkach, które zostały określone w umowie. To bardzo prosta definicja, ale ona w zupełności oddaje wszystkie kluczowe kwestie.

Umowa zlecenie i umową o pracę - różnice

Obecnie różnice między umową zlecenie a umową o pracę zacierają się, co powoduje, że ciężko czasami odróżnić czy dana osoba wykonuje swoje obowiązki w ramach umowy o pracę czy też w ramach umowy zlecenia. Jednak oczywiście są pewne szczegóły, które odróżniają umowę zlecenie od umowy o pracę. Oto one.

Po pierwsze, zleceniobiorca nie ma obowiązku wykonywania umowy zlecenia w szczególnie określonym miejscu i czasie, co powoduje, że nie jest on tak zależny od zleceniodawcy jak pracownik.

Po drugie, zlecenie może być wykonywane przez osobę trzecią.  Natomiast w przypadku umowy o pracę istnieje zasada osobistego wykonywania obowiązków pracowniczych. Jedynie za zgodą pracodawcy ktoś inny może zastąpić pracownika w wykonywaniu przez niego czynności objętych umową o pracę. Dzieje się tak, bowiem zgodnie z prawem pracy nieobecnego pracownika powinien zastąpić inny pracownik w wypełnianiu jego obowiązków.  Oczywiście umowa zlecenia może zawierać zakaz wykonywania obowiązków wynikających z niej przez osobę trzecią – ale wtedy upodabnia się do umowy o pracę.

Po trzecie, wynagrodzenie z umowy zlecenia nie musi być płatne co miesiąc. Takie rozwiązanie jest możliwe, jeżeli umowę zawarły dwie osoby fizyczne, z których żadna nie prowadzi działalności gospodarczej. Dalsze szczegóły dotyczące wynagrodzenia z umowy zlecenia omówimy poniżej.

Po czwarte, zleceniobiorca za szkodę wyrządzoną zleceniodawcy lub osobom trzecim w związku z wykonywaną umową zlecenia odpowiada całym swoim majątkiem bez żadnych ograniczeń, a pracownik ponosi odpowiedzialność majątkową jedynie do pewnej wysokości.

Takie właśnie są cztery podstawowe różnice między zleceniem a umową o pracę.

Czas trwania umowy zlecenia

W umowie zlecenia powinny zostać zawarte zapisy dotyczące czasu trwania umowy. Zasadniczo powinniśmy podać dzień rozpoczęcia zlecenia oraz dzień jego zakończenia, jeżeli umowa zawarta jest na czas oznaczony. Jeżeli chcemy, by umowa obowiązywała przez czas nieokreślony w umowie także powinien znaleźć się odpowiedni zapis.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Zasady wypowiedzenia umowy  powinny także znaleźć się w treści zlecenia. Oczywiście łącznie z okresem wypowiedzenia. Od razu zaznaczamy, że trzeba pamiętać o tym, że terminy wypowiedzenia umowy zlecenia biegną inaczej niż w przypadku terminów wypowiedzenia umowy o pracę. Przy umowie o pracę wypowiedzenie kończy się z ostatnim dniem miesiąca, a w przypadku okresów tygodniowych - w sobotę. Przy umowie zlecenia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, także termin wypowiedzenia, będzie kończył się w dniu odpowiadającym dniu wypowiedzenia. Już tłumaczymy na czym polega ta różnica w praktyce.

Wyobraźmy sobie następującą sytuację:

Jan jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia na czas określony 12 miesięcy. Strony zgodnie ustaliły w umowie, że termin wypowiedzenia będzie wynosił 2 tygodnie. Jan wypowiedział zleceniodawcy umowę 2 października (we wtorek). Umowa rozwiąże się z dniem 16 października – we wtorek za 2 tygodnie. Jeżeli byłaby to umowa o pracę to rozwiązałby się z dniem 20 października, czyli w pierwszą sobotę po upływie dwóch tygodni od dnia złożenia wypowiedzenia.  

W przypadku krótkich terminów wypowiedzenia różnica wynosi kilka dni, ale wyobraźmy sobie następującą sytuację, która zobrazuje bardziej różnicę przy wypowiadaniu obu umów. Tutaj okresy wypowiedzenia będą dłuższe, ale przecież w życiu właśnie długie okresy wypowiedzenia są zasadą.

Jan jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia na czas niekreślony. Termin wypowiedzenia zgodnie z umową wynosi 1 miesiąc. Jan wypowiedział zleceniodawcy umowę 7 września w czwartek. Umowa ta rozwiąże się z dniem 7 października w sobotę. Natomiast w przypadku umowy o pracę, faktyczny okres, po jakim umowa rozwiązałaby się jest znacznie dłuższy. Do rozwiązania stosunku pracy doszłoby dopiero z dniem 29 października.

Jak pokazują oba powyższe przykłady, termin wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę może być o wiele dłuższy niż w przypadku umowy zlecenia. W skrajnych przypadkach różnica może wynosić prawie całą długość okresu wypowiedzenia, przez co umowa zamiast rozwiązać się po miesiącu, będzie rozwiązywać się dopiero po upływie prawie dwóch miesięcy.

Niedopełnienie umowy zlecenia

Teraz kilka słów o niedopełnieniu umowy zlecenia. Oczywiście powinniśmy uregulować w zawieranej przez nas umowie zlecenia sytuację niedopełnienia jej postanowień. Zwykle niedopełnienie umowy to sytuacje takie jak niewykonanie zlecenia w terminie albo wykonanie go w sposób wadliwy lub nienależyty. W takim przypadku zleceniobiorca powinien ponieść określone w umowie konsekwencje - zazwyczaj będzie to potrącenie przez zleceniodawcę określonej części należnego mu wynagrodzenia.

Zleceniobiorca także może chcieć wprowadzenia do umowy postanowień, które ochronią go przed konsekwencjami niedopełnienia umowy przez zleceniodawcę. Jednym z takich rozwiązań jest zapis, który stanowi na przykład, że jeżeli zleceniodawca nie zapewni dostępu do określonego systemu, a zleceniobiorca będzie gotowy do realizowania umowy to i tak należy mu się wynagrodzenie za czas oczekiwania na dostęp do tego systemu.

Omówmy jeszcze kolejne dwa przykłady tego, co może stanowić niedopełnienie umowy zlecenia przez jedną ze stron zobowiązania. Po pierwsze, naruszeniem obowiązków z umowy zlecenia na pewno będzie nie zapłacenie przez zleceniodawcę wynagrodzenia w terminie. Takie działanie może stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez zleceniobiorcę. Wreszcie, niedopełnieniem umowy może być także powierzenie wykonywania zlecenia osobie trzeciej w przypadku zastrzeżenia umownego o nie dopuszczeniu powierzania zleconych czynności osobom trzecim. To dwa w miarę oczywiste przykłady, ale warto pamiętać o tym, że takie sytuacje też stanowią niedopełnienie umowy zlecenia.

Umowa zlecenie – wynagrodzenie

Dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy jedną z najważniejszych kwestii w zawieranej przez nich umowie zlecenia jest z całą pewnością wynagrodzenie. Umowa powinna określać jego wysokość, a także formę i termin płatności.

Koniecznie trzeba pamiętać o tym, że 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy dotyczące wypłacania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług. Przepisy te wdrożyły minimalną stawkę godzinową za wykonywania umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług. W wyniku wprowadzenia tej regulacji, wynagrodzenie nie może być niższe od stawki ustalonej w ustawie, która obecnie wynosi 13 zł brutto za godzinę wykonywania umowy. W związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej, wprowadzono obowiązek ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców oraz osób, które wykonują obowiązki w ramach umowy o świadczenie usług. Należy pamiętać, że przepisy o minimalnej stawce godzinowej odnoszą się do wszystkich umów zlecenia i umów o świadczenie usług zawartych przed 1 stycznia 2017 roku, a także tych zawartych po tej dacie (co jest bardziej intuicyjne). Oczywiście zasady dotyczące minimalnego wynagrodzenia nie dotyczą innych typów umów, czyli na przykład umów o dzieło czy też umów agencyjnych.

Umowa zlecenie – kiedy minimalna stawka godzinowa nie musi być zastosowana

Minimalna stawka godzinowa nie jest konieczna w przypadku wszystkich umów zlecenia o charakterze prywatnym. Stronami takich umów muszą być osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeżeli ten warunek jest spełniony to stawka godzinowa może być dowolna.

Minimalna stawka godzinowa nie ma również zastosowania w przypadku umów, w których o miejscu wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi decyduje zleceniobiorca lub świadczący usługi, a wynagrodzenie zostało określone w sposób prowizyjny w zależności od osiąganych rezultatów wykonywania umowy lub świadczenia usługi.

Umowa zlecenie – prawa do minimalnego wynagrodzenia godzinowego nie można się zrzec

Wreszcie ostatnia kwestia, która należy poruszyć omawiając nowowprowadzoną minimalną stawkę godzinową za wykonywanie zlecenia i umowy o świadczenie usług. Zleceniobiorca albo osoba, która świadczy usługi w ramach umowy o świadczenie usług nie może zrzec się prawa do minimalnego wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Umowa zlecenie – inne obostrzenia wynikające z wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia godzinowego

Oprócz omówionego wcześniej obostrzenia, ustawodawca wprowadził również inne. Przepisy dodatkowo wprowadziły m.in. nakaz wypłacania wynagrodzenia w formie pieniężnej, co powoduje, że zleceniodawca nie może zapłacić zleceniobiorcy za wykonanie umowy w formie tzw. deputatów, czyli poprzez przekazanie podwładnemu określonych towarów. Co więcej, w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż miesiąc konieczne jest wypłacanie wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.

Umowa zlecenia – minimalna stawka godzinowa będzie stale rosnąć

Stawka minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorców na mocy nowowprowadzonych przepisów jest ściśle powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, co powoduje, że w przypadku jej zmiany, minimalne wynagrodzenie za umowę zlecenia będzie rosła razem z nią. Obecnie jak już wspomnieliśmy wcześniej minimalna stawka za godzinę wykonywania umowy zlecenia to 13 zł brutto za godzinę. Jednak 12 września 2017 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku [Dz.U. 2017 poz. 1747]. Zgodnie z rozporządzeniem minimalne wynagrodzeni z tytułu umowy o pracę wyniesie w 2018 roku 2100 złotych brutto (czyli o 100 złotych więcej niż w 2017 roku). Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, podniesiona zostanie także minimalna stawka godzinowa, która w 2018 roku będzie wynosić 13 złotych i 70 groszy brutto za godzinę.

Umowa zlecenie - jak ustalić wynagrodzenie w treści umowy?

Wynagrodzenie zleceniobiorcy powinno być ustalone w umowie, w taki sposób, że za każdą godzinę zlecenia nie było ono niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Jeżeli określimy w umowie kwotę niższą niż minimalna stawka godzinowa to zleceniobiorca ma prawo do roszczenia o wypłatę należnej mu ustawowo minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Ustalając wynagrodzenie za wykonywanie umowy zlecenia koniecznie trzeba pamiętać o ty, że w przypadku, gdy zlecenie wykonuje wspólnie kilka osób, to każda z nich ma prawo do minimalnej stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.

Umowa zlecenie – ewidencjowanie godzin wykonywania zlecenia

Jak już wspomnieliśmy, z obowiązkiem wypłaty minimalnej stawki godzinowej wiąże się obowiązek ewidencjonowania godzin wykonywanych czynności. Przepisy pozostawiają zleceniodawcom i zleceniobiorcą swobodę w zakresie sposobu ewidencjonowania czasu wykonywania zlecenia.

Zazwyczaj sposób ewidencjonowania powinien określa się w umowie, aby uniknąć nieporozumień w tym zakresie. Natomiast jeżeli umowa nie zawiera takich regulacji to zleceniobiorca powinien przedkładać zleceniodawcy w formie pisemnej informację o liczbie godzin, które poświęcił na wykonywanie zlecenia. Informację tę zleceniodawca powinien uzyskać od zleceniobiorcy w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Takie rozwiązanie ma umożliwić organom kontrolnym sprawdzenie, czy zleceniodawca przestrzega przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Umowa zlecenia - określenie stron umowy

Odpowiednie oznaczenie stron w umowie jest bardzo ważne. Jeżeli umowę zawierają osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej to konieczne jest zawarcie w umowie: imion, nazwisk, dat urodzenia, imion rodziców, a także adresów wraz numerami dokumentów i numerami PESEL stron umowy.

W przypadku, gdy umowa zawierana jest z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą to konieczne jest w niej zawarcie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli drugą stroną umowy jest spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółka akcyjna konieczne jest podanie pełnej nazwy spółki, adresu jej siedziby, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a także danych osoby uprawnionej do reprezentowania spółki.

Warto także pamiętać, że w umowie trzeba zawrzeć informację o tym, gdzie i kiedy zawarto umowę (czyli trzeba zawrzeć informację o dacie i miejscu zawarcia umowy).

Umowa zlecenie - opis zadań zleconych w ramach umowy

Kolejny element umowy zlecenia, który trzeba określić w umowie to opis zadań zleconych, które ma wykonywać zleceniobiorca. Strony powinny dokładnie opisać, jaki jest zakres tych zadań. Takie rozwiązanie jest w interesie obu stron umowy. Zleceniobiorca wie, co dokładnie ma robić i z czego będzie rozliczany, a zleceniodawca, także ma jasność co do zakresu obowiązków stron i dzięki temu może łatwo rozliczać zleceniobiorcę z powierzonych mu zadań. Jeżeli opis jest prawidłowy to wiadomo, kiedy obowiązki wynikające z umowy są w pełni wypełniane, a kiedy wypełniane w całości nie są. Dobry opis może pozwolić na uniknięcie długich dyskusji pomiędzy stronami, co wchodzi w zakres umowy, a co wykroczą poza obowiązki stron określone umową.

Umowa zlecenia - kiedy warto ją zawierać?

Umowa zlecenie to umowa starannego działania (a nie rezultatu!). Przez to – tym, co jest istotne w kontekście spełniana warunków umowy jest fakt wykonywania określonej pracy, a nie jej efekt. Właśnie dlatego, umowę zlecenie wykorzystuje się do powierzania następujących prac:

  • roznoszenia ulotek,
  • prowadzenia kampanii telemarketingowej,
  • świadczenia usług ochroniarskich,
  • dostarczania cateringu na wydarzenia firmowe,
  • opieki nad dziećmi, osobami starszymi czy niepełnosprawnymi.

Umowa zlecenia jest także pomocna przy outsourcingu określonych zadań poza firmę. Zwykle taki outsourcing jest wykorzystywany przy usługach prawnych, księgowych, informatycznych czy też związanych z digital marketingiem.

Wreszcie umowa zlecenia jest bardzo często wykorzystywana przy zatrudnianiu studentów do wszelkiego rodzaju prac. Jest to popularne rozwiązanie, bowiem gdy jedną ze stron umowy jest student, to zleceniodawca nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Dzięki temu koszty dla zleceniodawcy są niższe, a kwota netto otrzymywana przez zleceniobiorcę jest wyższa. Jest to więc bardzo opłacalne rozwiązanie dla obu stron tego stosunku prawnego.

Umowa zlecenie a składki na ubezpieczenie społeczne

Mówiąc o umowie zlecenia nie można zapomnieć o jej aspekcie ubezpieczeniowym. Oczywiście umowa zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczenia społecznego. Obowiązkowo taka umowy musi zostać oskładkowana, jeżeli stanowi ona jedyne źródło utrzymania zleceniobiorcy – wtedy potrącane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne – jest to decyzja zleceniobiorcy. Jednak pamiętajmy, że jeżeli stroną umowy jest osoba, która posiada status studenta to składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (i oczywiście chorobowe) nie są pobierane.

Odzyskiwanie pieniędzy z umowy zlecenia

Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą i ktoś zalega nam z płatnościami a zawarliśmy z nim umowę zlecenie to możemy odzyskać nasze pieniądze za pomocą systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. W takim przypadku po zarejestrowaniu się do systemu Vindicat.pl przy wprowadzeniu danych podajemy, jako podstawę naszego roszczenia umowę zlecenia. Następnie mamy do wyboru windykację samodzielną za pomocą systemu Vindicat.pl, a także zlecenie sprawy kancelarii windykacyjnej Vindicat.pl. W przypadku wyboru samodzielnej windykacji online system  podpowiada nam kolejne kroki prowadzące do odzyskania należnych nam pieniędzy oraz umożliwia wygenerowanie spersonalizowanych dokumentów takich jak wezwanie do zapłaty, pismo o upublicznieniu danych dłużnika czy też pozew do sądu  i e-sądu. Jeżeli wybierzemy skorzystanie z kancelarii windykacyjnej Vindicat.pl to nie musimy się o nic martwić, ponieważ wszystkie działania zostaną za nas wykonane przez doświadczonych prawników i windykatorów. My zaś za pomocą sytemu Vindicat.pl możemy stale monitorować postępy w naszej sprawie.

Więcej o zleceniu sprawy kancelarii Vindicat.pl możesz się dowiedzieć tutaj.

Jaką umowę warto wybrać zatrudniając osoby – umowę zlecenie czy umowę o pracę?

Skoro już tyle wiemy o umowie zlecenia, to zastanówmy się jaką umowę lepiej zawrzeć – umowę o pracę czy umowę zlecenia. Co do zasady umowa zlecenie to niższy koszt dla pracodawcy. Właśnie dlatego tak często wydaje się ona z tego powodu bardziej korzystnym rozwiązaniem. Jednak umowa zlecenia ma również swoje minusy. Otóż bardzo łatwo skonstruować ją w taki sposób, że będzie stanowiła krypto umowę o pracę i wtedy narażamy się na karę z rąk Państwowej Inspekcji Pracy. Te ryzykowane postanowienia upodabniające zlecenie do umowy o pracę to np. konieczność osobistego wykonywania powierzonych obowiązków, czy zobowiązanie do wykonywania obowiązków w warunkach nadzoru oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę. Takie postanowienia umowne mogą w dużym stopniu przemawiać za uznaniem zawartej umowy za umowę o pracę.

Jeżeli w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, kontroler po przeanalizowaniu umowy zlecenia stwierdzi, że jest ona tak naprawdę ukrytą umową o pracę, to może ukarać nieuczciwego zleceniodawcę grzywną  w wysokości od 1 000 do 30 000 złotych na podstawie art. 281 Kodeksu pracy. Co więcej, na karze nie musi się skończyć. Kontroler może również wystąpić do sądu o uznanie danej umowy za umowę o pracę (nawet bez woli zleceniobiorcy, który nie chcąc stracić źródła utrzymania może bać się iść do sądu). Takie powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy po przegranej nieuczciwego zleceniodawcy doprowadzi do przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę.

Umowa zlecenia – wzór umowy i rachunku

I na koniec wzór umowy zlecenia i rachunku, do wystawienia którego zobowiązany jest zleceniobiorca.

Umowa zlecenia

Dnia 25 listopada 2017 roku w Krakowie zawarto umowę pomiędzy:

(1) Janem Kowalskim, zamieszkałym w …….., legitymującym się dowodem nr ….., wydanym przez ……,
zwanym dalej Zleceniobiorcą,
a
(2) ABC sp. z o.o., wpisaną do rejestru ……, prowadzonego przez …., pod numerem KRS …., NIP: ……,
reprezentowaną przez Adama Nowaka,
zwaną dalej Zleceniodawcą,
o następującej treści:

§1
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie następujących czynności: …………………………………………………. .

§2
Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie w terminie od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§3
Zleceniobiorca otrzyma z tytułu wykonania zleconych czynności wynagrodzenie w wysokości 5000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie.

§4
Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po wystawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę (taki rachunek nie może być wystawiony wcześniej niż ostatniego dnia każdego miesiąca wykonywania umowy) i stwierdzeniu przez Zleceniodawcę prawidłowego wykonania zleconych czynności będących przedmiotem niniejszej umowy.

§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§7
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga   …….. / wskazanie sądu/ …… .

§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

(1) …………………..                                               (2) ………………..
ZLECENIODAWCA                                                 ZLECENIOBIORCA

 

 

Rachunek do umowy zlecenia zawartej w dniu 25 listopada 2017 roku w Krakowie

Kraków, dnia 31 grudnia 2017 roku

Jan Kowalski
Imię ojca: Józef, imię matki: Antonia
Miejsce urodzenia: Słupsk, data urodzenia: 3.09.1979
Miejsce zamieszkania: ul. Kwiatowa 5 m. 23, 00-987 Kraków
PESEL: 79090313432
Urząd skarbowy właściwy dla zleceniobiorcy: ……………………

Rachunek dla ABC sp. z o.o. za wykonanie prac zgodnie z zawartą umową na kwotę 5,000 zł (słownie: pięciu tysięcy) złotych.

………………….
ZLECENIOBIORCA

 

Stwierdzam, że praca została wykonana według warunków umowy zawartej dnia 25 listopada 2017 roku w Krakowie .

……………….
ZLECENIODAWCA

 

Kwota wynagrodzenia brutto: …………..
Koszty uzyskania przychodu: …………...
Podstawa opodatkowania: …………...
Podatek od wynagrodzenia: …………...
Kwota do wypłaty: …………... (słownie: …………...) złotych.

 

Potwierdzam odbiór kwoty ………… (słownie: ………..) złotych.

…………...
ZLECENIOBIORCA

Oceń ten artykuł:

Umowa zlecenie - praktyczne porady dla przedsiębiorców
Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!