facebook

Ulga za złe długi, czyli jak rozliczyć niezapłacone faktury

    28-11-2018

Ulga za złe długi to procedura, z której mogą skorzystać podatnicy VAT, którzy nie uzyskali od swoich kontrahentów płatności w wyznaczonym terminie. Termin ten aktualne wynosi 150 dni od daty upływu terminu płatności, wynikającego z faktury VAT lub umowy. Ulga na złe długi pozwala wierzycielowi na odzyskanie kwoty podatku należnego od dokonanej czynności. Na razie czynność ta jest możliwa tylko dla podatku VAT, ale niedługo będzie możliwa również dla podatków PIT i CIT. Jeśli jesteś podatnikiem podatku od towarów i usług i zmagasz się z problemem braku terminowych płatności - ten artykuł jest dla Ciebie.

Ulga na złe długi, czyli jak rozliczyć niezapłacone faktury

Ulga za złe długi w podatku VAT - z czego wynika?

Procedurę tzw. ulgi na złe długi uregulowano w ustawie o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. [Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535].

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług: podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Przedsiębiorca, który nie uzyskał od swojego kontrahenta zapłaty w ciągu 150 dni, może obniżyć podstawę opodatkowania, czyli swojego zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Pamiętaj jednak, że ulgę na złe długi można zastosować tylko, jeśli wystawiłeś fakturę na rzecz podatnika VAT czynnego.

Kiedy można stosować ulgę za złe długi w podatku VAT?

Aby wierzyciel mógł skorzystać z ulgi, musi spełnić trzy warunki, określone w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT. Te warunki to:

  1. Dostawa towarów lub świadczenie usług muszą być dokonane na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, nieznajdującego się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
  2. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
  3. Od daty daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelności nie upłynęły jeszcze 2 lata.

Wierzyciel może skorzystać ze swojego prawa do ulgi za złe długi w podatku VAT, wyłącznie poprzez skorygowanie deklaracji za okres, w którym wierzytelność została uprawdopodobniona. Musi więc działać na bieżąco. Nie koryguje się deklaracji już złożonych, w których podatek VAT z niezapłaconych faktur został uwzględniony.

Wierzyciel może - ale nie musi - skorzystać z ulgi na złe długi. Jest to jego prawo, a nie obowiązek.

 

Ulga na złe długi - uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności

Zgodnie z postanowieniami ustawy o VAT „nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.” Jest to dobra wiadomość dla wierzyciela - nie musi udowadniać, że wierzytelności nie da się ściągnąć. Wystarczy samo uprawdopodobnienie. Warunki są jednak dwa: wierzytelność nie może zostać uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Przykład:
Pan Daniel, właściciel hurtowni spożywczej, wystawił dwie faktury VAT za terminem zapłaty na 10.01.2018 r. Obydwie faktury zostały wystawione czynnym podatnikom VAT - jedna firmie „ABC”, druga firmie „XYZ”. Obydwie firmy nie uregulowały należności, mimo upływu 150 dni. Pan Daniel postanowił więc sprzedać wierzytelność wobec firmy „ABC” na giełdzie długów.
Dług firmy „ABC” szybko się sprzedał. Pan Daniel chciałby dokonać korekty podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego wynikającego z obydwu nieopłaconych faktur sprzedaży. Dzień przed złożeniem korekty sprawdził jednak czy obydwa podmioty nadal są czynnymi podatnikami VAT. Okazało się, że firma „ABC” jest, natomiast firma „XYZ” - już nie. Czy Pan Daniel może skorzystać z ulgi na złe długi?
Nie. Zgodnie z art. 89 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jeśli wierzyciel sprzeda wierzytelność, prawo do ulgi na złe długi nie będzie mu przysługiwało. Nie może również skorzystać z ulgi na złe długi, jeśli na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, okaże się, że dłużnik nie jest czynnym podatnikiem VAT. Panu Danielowi nie będzie zatem przysługiwało prawo do ulgi na złe długi ani w związku ze sprzedaną wierzytelnością wobec firmy „ABC” ani wobec firmy „XYZ”.

Korekta rozliczenia dłużnika

Dłużnik ma obowiązek dokonania korekty odliczenia podatku VAT w związku z transakcją, za którą nie zapłacił. Tym samym, korekta w przypadku dłużnika wiąże się z tym, że będzie musiał zapłacić wyższy podatek.

Zgodnie z art. 89 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług „w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.”

Dłużnik będzie mógł uniknąć tego obowiązku, jedynie gdy:

  • ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności;
  • w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Zapłata za fakturę, a ulga na złe długi w podatku VAT

Może zdarzyć się tak, że już po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, dłużnik ureguluje należność lub wierzyciel zdecyduje się ją zbyć - np. sprzeda wierzytelność. Po stronie wierzyciela rodzi się wtedy obowiązek, aby zwiększyć podstawę opodatkowania wraz z kwotą podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano lub zbyto. Innymi słowy - musi zwrócić wykorzystaną ulgę.

Jeśli dłużnik ureguluje należność po dokonaniu korekty, może zwiększyć kwotę podatku naliczonego. Dotyczy to rozliczenia za okres, w którym tę należność uregulował. Jest to prawo dłużnika, a nie jego obowiązek.

Zmiany 2019 r. w uldze na złe długi w VAT

W wrześniu br. rząd przyjął projekt zmian w przepisach wprowadzającego uproszczenia dla przedsiębiorców. Inicjatorem tego projektu było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Planowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z przyjętym we wrześniu br. projektem, VAT należny będzie można skorygować już po upływie 120 dni niewywiązywania się przez kontrahenta z zapłaty. W aktualnym stanie prawnym jest to 150 dni.

Zmiany wydają się być zatem korzystne dla wierzycieli - mają pozytywnie wpłynąć na ich płynność i kondycję finansową. Mają również zmotywować dłużnika do szybszej spłaty wierzytelności. W konsekwencji zmiany mogą przełożyć się na  zmniejszenie zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym.

Planowane jest również wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych (PIT, CITT). Te zmiany najprawdopodobniej będą jednak obowiązywały dopiero od 2020 r.

Planowane zmiany 2020 r. w uldze na złe długi w PIT i CIT

Konstrukcja ulgi na złe długi w podatkach dochodowych PIT i CIT będzie zasadniczo bardzo podobna do tej obowiązującej w podatku VAT. Przesłanki skorzystania z ulgi będą takie same. Nowe rozwiązanie wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych [projekt nr UD429].

Zmiany, jak uzasadnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, pokierowane są tym, że w podatkach PIT i CIT przychód do opodatkowania powstaje niezależnie od faktu uregulowania płatności z faktury. Przychód stanowią kwoty należne, nawet, gdy wierzyciel ich faktycznie nie otrzyma. Stawia to dłużników w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ mają oni niższą podstawę opodatkowania.

Po wprowadzeniu ulgi na złe długi w podatkach dochodowych, możliwe będzie odliczenie od podstawy opodatkowania kwot niezapłaconych przez 120 dni, liczonych od dnia upływu terminu płatności.

Przedsiębiorcy, zalegający innym z płatnościami, będą musieli podnieść swoje podstawy opodatkowania o kwoty zaległości. Takie rozwiązanie ma przyczynić się do wzrostu skuteczności działań windykacyjnych.

Resort przedsiębiorczości i technologii, przekonuje, że celem wprowadzenia możliwości ulgi na złe długi w podatkach dochodowych, jest poprawa płynności finansowej firm. Ulga ma pomóc przedsiębiorcom, borykającym się z problemem niepłacenia przez kontrahentów za wykonane dostawy lub usługi.

Większość nowych przepisów przewidywanych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wejdzie w życie 1 czerwca 2019 r. Przepisy dotyczące ulgi na złe długi, zaczną obowiązywać dopiero z początkiem 2020 r.

 

Problem z nierzetelnymi kontrahentami? Postaw na skuteczną windykację razem z Vindicat.pl

Wiesz już, że jeśli spotkasz się z problemem nierzetelnych, niepłacących kontrahentów - całkiem prawdopodobne, że będzie przysługiwało Ci prawo do ulgi za złe długi. Zdecydowanie lepiej jednak zapobiegać niż leczyć - dlatego właśnie warto korzystać z systemu do monitoringu wierzytelności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

System do monitoringu wierzytelności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl to narzędzie stworzone specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Ułatwia kontrolowanie firmowych należności, a w razie potrzeby prowadzi przedsiębiorcę przez cały proces windykacji.

System Vindicat.pl oferuje przedsiębiorcom szereg przydatnych funkcji. Znacznie wpływają one na skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych. Oferowana przez system usługa monitoringu wierzytelności pozwala zachować kontrolę nad wystawianymi przez firmę fakturami. Jest to pierwszy, bardzo ważny krok do zapobiegania poważnym problemom finansowym.

Aplikacja Vindicat.pl to również bogata baza gotowych do użycia i spersonalizowanych dokumentów i pism windykacyjnych. Można z niej wygenerować m.in. wezwania do zapłaty, pozwy, e-pozwy oraz wszelkie wnioski niezbędne na etapie postępowania egzekucyjnego. Nie musisz sporządzać ich samodzielnie i martwić się, że nie potrafisz - wystarczy wprowadzić dane i wykonać kilka kliknięć.

Co więcej, system do monitoringu wierzytelności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl umożliwia również wystawienie wierzytelności na giełdzie długów. Jest to skuteczna i bezpieczna metoda na pozbycie się uporczywego dłużnika... ale pamiętaj, że sprzedając dług, tracisz prawo do ulgi na złe długi.

System do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl to ogromne ułatwienie dla wszystkich przedsiębiorców. Prowadzi ich bezpiecznie przez cały proces windykacji, wyjaśnia kolejne czynności i przypomina o terminach.

Realizując swoje prawo do ulgi na złe długi, pomyśl o tym w jaki sposób możesz uniknąć takich sytuacji w przyszłości. System do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl wychodzi Ci naprzeciw.

Ulga na złe długi - udogodnienie i przywilej dla wierzyciela

Ustawodawca, wprowadzając prawo do ulgi na złe długi, wykazał się dużą dozą racjonalizmu. Przedsiębiorcy nie powinni ponosić dodatkowych kosztów z powodu nierzetelności kontrahentów. Jeśli prawo do ulgi na złe długi przysługuje również Tobie, nie wahaj się i dołącz do deklaracji VAT odpowiedni załącznik. Pamiętaj jednak, że kluczem do utrzymania płynności finansowej, a tym samym dobrej pozycji na rynku - jest płynność finansowa. W utrzymaniu jej pomoże Ci system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Wybierz najlepszą ofertę dla swojej firmy już teraz i dołącz do prawie 3000 zadowolonych użytkowników.

FAQ:

Czy muszę prowadzić windykację, zanim dokonam korekty deklaracji VAT?

Nie. Z pewnością jednak warto. Odzyskanie pieniędzy na pewno będzie dla Ciebie bardziej korzystne niż zaoszczędzenie pewnej kwoty wskutek skorzystania z prawa do ulgi na złe długi. Korzystnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

Co muszę sprawdzić zanim dokonam korekty deklaracji VAT?

Przede wszystkim, sprawdź czy w dniu poprzedzającym złożenie korekty, Twój dłużnik na pewno jest czynnym podatnikiem VAT. Upewnij się też, że nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Czy wierzyciel musi powiadomić dłużnika o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi w podatku VAT?

Nie. Musi jednak zawiadomić właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zawiadomienie polega na złożeniu deklaracji VAT wraz z zawiadomieniem o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Służy do tego formularz VAT-ZD.

Jak sprawdzić czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT?

Możesz to zrobić w prosty sposób przez Internet, na portalu www.ppuslugi.mf.gov.pl.

Jak dokonuje się korekty deklaracji VAT?

Dokonuje się jej poprzez dołączenie do deklaracji VAT odpowiedniego załącznika. Jest to formularz VAT-ZD - zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Uzupełniając do, podajesz dane dłużnika, informacje o niezapłaconych fakturach i kwotach podatku.

Czy jeśli sprzedam wierzytelność za ułamek jej ceny - mogę skorzystać z prawa ulgi na złe długi w podatku VAT?

Nie. Kwota, za którą sprzedałeś wierzytelność nie ma znaczenia. Liczy się sam fakt sprzedaży. Jeśli zbyłeś wierzytelność, bez względu na jej cenę, nie możesz skorzystać z ulgi na złe długi.

Czy jeśli kontrahent ureguluje dług po 150 dniu, ale przed złożeniem korekty, to czy mogę skorzystać z ulgi na złe długi w podatku VAT?

Nie. Ulga w takiej sytuacji byłaby bezprzedmiotowa.

Co jeśli kontrahent po dokonaniu korekty deklaracji VAT uregulował należność, ale tylko częściowo?

Wówczas musisz dokonać korekty VAT proporcjonalnej do otrzymanej wpłaty.

Czy jeśli robię interesy z podmiotem zagranicznym, również mogę skorzystać z ulgi na złe długi w podatku VAT?

Nie. Wszystkie opisane wyżej korekty podatkowe dotyczące przeterminowanych płatności, mają zastosowanie tylko do dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju. Nie możesz z nich skorzystać, jeśli dokonujesz transakcji międzynarodowych.

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!