Rękojmia w licytacji komorniczej

05-05-2017

Udział w licytacji komorniczej ruchomości, których cena wywoławcza jest zwykle bardziej atrakcyjna obwarowany jest warunkiem uiszczenia komornikowi sądowemu rękojmi przed licytowaniem danej rzeczy na publicznej licytacji. Jak zatem przebiega publiczna licytacja ruchomości dłużnika i kiedy potrzebna jest rękojmia?

zdjęcie przedstawia młotek służący do udzielnia przybicia w trakcie licytacji, który leży na biurku, które jest pulpitem w czasie licytacji

Wartość ruchomości wystawionych ns sprzedaż

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] komornik sądowy sprzedaje zajęte ruchomości w drodze licytacji publicznej, podając do publicznej wiadomości informacje o przedmiotach, które zostaną wystawione na licytację publiczną. Takie ogłoszenia publikowane są na stronie Krajowej Rady Komorniczej czy też na stronie internetowej komornika prowadzącego licytację.

Wartość ruchomości wystawionych na licytacji jest szacowana przez komornika, który przyjmuje średnią wartość danej ruchomości na rynku. W pierwszym terminie licytacji publicznej ustawodawca przewidział zniżkę dla uczestników licytacji, gdyż cena wywoławcza wynosi ¾ wartości ceny szacunkowej danego przedmiotu. Gdy licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku to cena wywoławcza ulga dalszemu obniżeniu i wynosi ½ wartości szacunkowej. Należy jednak pamiętać, że drugi termin licytacji publicznej nie jest obowiązkowy i może się nie odbyć, dlatego jeśli chcemy nabyć jakiś przedmiot na licytacji warto dla bezpieczeństwa udać się na pierwszy termin.

 

Rękojmia jako warunek udziału w licytacji

Do udziału w licytacji publicznej może wziąć udział, każdy kto uiści rękojmię. W licytacji może też wziąć udział nasz pełnomocnik, jeżeli ma udzielone pełnomocnictwo dokumentem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnikiem, który może również reprezentować nas na licytacji jest adwokat bądź radca prawny. Art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego zawiera ograniczenie kręgu osób, które mogą wziąć udział w licytacji publicznej. Dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym (np. pracownik kancelarii komorniczej, który spisuje protokół) oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, nie mogą wziąć udziału w licytacji publicznej.

Do przeprowadzenia licytacji konieczna jest obecność jednego licytanta, który zaoferuje cenę wywołania. Jeżeli nikt tego nie zrobi to licytacja jest bezskuteczna, o czym jest wzmianka w protokole.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie komornikowi rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.>Złożenie rękojmi nie jest wymagane, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5 tys. zł. Jeżeli licytant nie złoży rękojmi to nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji. Rękojmia jest zabezpieczeniem na wypadek niewykonania przez licytanta warunków – zapłaty ceny za wylicytowaną rzecz. Gdy nabywca nie zapłaci w terminie ceny, traci rękojmię i prawo do zakupu tej rzeczy. Komornik zalicza wpłaconą rękojmię na poczet ceny w przypadku, gdy nabywca zamierza zapłacić za wylicytowaną rzecz, co powoduje, że nabywca zobowiązany jest do dopłacenia brakującej części ceny.

 

Przebieg licytacji

Komornik prowadzi ustnie licytację. Wywołuje cenę początkową i kolejno zgłaszają się licytanci, którzy oferują wyższe ceny po wygłoszeniu przez prowadzącego „Kto da więcej?”. W przypadku, gdy kolejny licytant zaoferuje tą samą cenę prowadzący nie przyjmuje takiej oferty kupna. Po trzykrotnym wygłoszeniu ostatniej najwyższej oferty z pytaniem „Kto da więcej?” przy braku innych chętnych prowadzący kończy licytację danego przedmiotu po wypowiedzeniu słowa „Nikt”.

Nabywca ma obowiązek zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, jeżeli wartość wylicytowanej rzeczy nie przewyższa 500 zł. W przypadku, gdy wartość wylicytowanego przedmiotu przewyższa tą kwotę nabywca ma obowiązek do natychmiastowej zapłaty 1/5 ceny przedmiotu, nie mniej jednak niż 500zł. Resztę ceny, na którą zalicza się wpłaconą rękojmię, licytant ma obowiązek zapłacić w następnym dniu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18 następnego dnia. W przypadku, gdy ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Po uprawomocnieniu się przybicia (w przypadku, gdy nie było żadnych skarg na przebieg licytacji, czy też zaskarżenia przybicia jako niewłaściwego) i zapłaceniu całej ceny licytant staje się właścicielem wylicytowanych ruchomości. Powoduje to, że od tej chwili nikt nie ma prawa odebrać mu nabytej ruchomości.

Oceń ten artykuł:

Rękojmia w licytacji komorniczej
Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!