Dług - czym jest dług i kiedy powstaje?

04-09-2023

Zobowiązanie finansowe powstałe wobec wierzyciela, czyli najprościej mówiąc, jest to dług. Zadłużenie powstaje, kiedy jedna ze stron umowy nie ureguluje na czas należności. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik nie są zadowoleni z takiego obrotu spraw. Istnieją jednak sprawdzone sposoby, na to jak sobie z zadłużeniem radzić. Dowiedz się, czym jest dług i jak powstaje. Wiedza pomoże Ci podejmować odpowiednie działania, dzięki, którym nie dopuścisz do tego, żeby długi wpływały na kondycję finansową Twojego przedsiębiorstwa.

Dług - czym jest dług i kiedy powstaje?

Jaka jest definicja długu?

Dług, czyli zobowiązanie prawne, na mocy którego wierzyciel może żądać od dłużnika zaspokojenia roszczenia finansowego lub rzeczowego.

Dla pełnego zrozumienia tego pojęcia wytłumaczmy sobie już na wstępie także pojęcie dłużnika i wierzyciela.

Dłużnik - każdy, kto ma niezaspokojone roszczenie wobec wierzyciela. Dotyczy to roszczenia, któremu upłynął termin płatności.

Wierzyciel - może żądać od dłużnika zaspokojenia roszczenia na podstawie umowy, którą dwie strony się zobowiązały do wzajemnego obowiązku.

Dla dłużnika powstałe zobowiązanie to dług, natomiast dla wierzyciela powstałe zobowiązanie, to wierzytelność. Dłużnik i wierzyciel mogą spotkać się na drodze windykacji polubownej, windykacji sądowej, a nawet egzekucji komorniczej. Jednak wszystko niesie za sobą pewne koszty, szczególnie te dwie ostatnie drogi. Koszty windykacji pokrywa wierzyciel, bo to on podejmuje kroki windykacyjne. Wierzyciel może jednak starać się o zwrot kosztów windykacji, sprawdź jak to możliwe.

Pamiętaj, że zwlekanie z windykacją przekłada się też na jej skuteczność - im szybciej zaczniesz windykować, tym masz większe szanse na odzyskanie pieniędzy.

Windykacja polubowna jest pierwszym etapem odzyskiwania należności. Przebiega dużo sprawniej niż windykacja sądowa, ponieważ jest bardziej elastyczna, a z systemem Vindicat również bardzo skuteczna. Jej nadrzędnym zadaniem jest wypracowaniem porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem i jak najszybsze zaspokojenie roszczenia. Dzięki windykacji polubownej możesz odzyskać pieniądze bez konieczności wstępowania na kosztowną ścieżkę sądową.

 

Windykacja sądowa rozstrzyga się w sądzie. Efektem windykacji sądowej może być wyrok lub nakaz zapłaty. Na tym etapie windykacji niezbędną są już profesjonalne, prawnicze pisma sądowe, sporządzone w branżowym języku.

Świadczenie wobec wierzyciela, zwane długiem może mieć formę zobowiązania finansowego jak i rzeczowego. Za pomocą windykacji wierzyciel może odzyskać należne mu pieniądze, a dłużnik pozbyć się kłopotliwego zadłużenia.

Jakie długi można windykować?

 • powstałe w wyniku niezakończonych umów,
 • niespłacone pożyczki,
 • kredyty,
 • zaległe faktury,
 • niezapłacone czynsze.

Windykacja to proces wielofazowy, zaczyna się od monitów, wezwań do zapłaty i negocjacji. Wszystkie działania na etapie windykacji polubownej możesz przeprowadzić niemal bezkosztowo i bez angażowania sądu.

Monit, czyli informacja dotycząca długu skierowana do dłużnika. Zadaniem monitu jest uświadomienie dłużnika, że minął termin na zapłatę należności. Może wzywać do natychmiastowej płatności i przedstawiać możliwe konsekwencje, płynące z dalszego ignorowania zadłużenia.

Wezwanie do zapłaty, pismo skierowane do dłużnika, w którym wierzyciel dosłownie wzywa do uregulowania należności. Jest to pismo, które może stanowić dowód w sądzie, więc warto zrobić sobie kopię takiego pisma.

Dalej w ramach windykacji polubownej możesz opracować z dłużnikiem harmonogram spłaty zobowiązania, lub rozłożenie długu na mniejsze raty. Kiedy windykacja polubowna okaże się bezskuteczna, sięgnij po narzędzia windykacji sądowej.

Pozew sądowy, to profesjonalne prawnicze pismo, które otwiera sprawę sądową o windykację należności. Treść pozwu dotyczy żądań wierzyciela i musi udowadniać istnienie roszczenia, o którego zaspokojenie wnosi wierzyciel (tutaj można podeprzeć się umową lub fakturą).

Jeśli pozew przygotowujesz samodzielnie, pamiętaj, żeby dołączyć do niego:

 • Dokumenty, które potwierdzą, że masz prawo do żądania zaspokojenia roszczenia. Umowę cywilno-prawną, która określa obowiązki stron i jest dowodem na przyjęcie warunków przez dłużnika.
 • Wezwanie do zapłaty razem z potwierdzeniem nadania/odbioru.
 • Wylicz dokładną kwotę, o której uregulowanie wnosisz. Zaznacz, że odsetki stale rosną.

Po złożeniu wniosku możesz spodziewać się wydania nakazu zapłaty. Jednak jeżeli pozew uzupełniłeś błędnie, zostaniesz wezwany do poprawy błędów, będziesz miał na to 7 dni.

Najczęstsze błędy popełniane podczas składania pozwu:

 • błędy formalne,
 • brak dokumentów,
 • nie opłacenie kosztów pozwu.

Jeżeli uda Ci się uzyskać nakaz zapłaty i dłużnik nie złoży sprzeciwu, to orzeczenie sądu będzie prawomocne. Dopiero wtedy możesz składać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu jej możesz przekazać egzekucję komornikowi. Jednak jeżeli dłużnik złoży sprzeciw od Twojego pozwu, to czeka Cię proces sądowy. Będziesz musiał składać zeznania i powoływać świadków. Do tego musisz jeszcze przygotować pismo przygotowawcze oraz dowody, które będą poruszane na rozprawie.

Dług to nic przyjemnego, ale jeśli już się pojawi, trzeba działać.

Windykuj swoje długi zgodnie z prawem, przestrzegaj ustalonych przepisów. Jeśli pierwszy raz musisz odzyskać niezaspokojone roszczenie, albo nie masz czasu poświęcić tej sprawie wystarczająco uwagi, skorzystaj z pomocy profesjonalnej firmy windykacyjnej kancelarii Vindicat.

Przykład:

Pani Klaudia prowadzi firmę produkującą i sprzedającą artykuły, które pomagają zorganizować przestrzeń biurową. Ostatnią umowę z klientem korporacyjnym pani Klaudia podpisała na standardowych warunkach, tj. termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury, a po tym terminie są naliczane odsetki. Klient nie uregulował płatności w terminie, więc powstał dług. W tym momencie klient został dłużnikiem, a pani Klaudia wierzycielem. Pani Klaudia jest doświadczoną przedsiębiorczynią, więc od razu podjęła kroki windykacyjne i po kilku miesiącach odzyskała pieniądze za zaległą fakturę.

Kiedy powstaje dług?

Jak możesz zaobserwować w powyższym przykładzie, dług powstaje w momencie przeterminowania wykonania zobowiązania. I to jest właśnie ten moment, w którym powstaje dług.

Już pierwszego dnia po terminie możesz wymagać spłacenia całości zobowiązania. Z kolei jeśli masz do uregulowania płatność, to uważnie czytaj umowę, którą podpisujesz. Jeśli na płatność masz, aż 30 dni od wystawienia faktury, to nawet 29 dnia po wystawieniu faktury, nadal nie jesteś dłużnikiem.

Nie zalecamy zwlekania z płatnościami, ale umowa to umowa, więc przed upływem 30 dni wierzyciel nie może podejmować działań windykacyjnych.

Możesz stanąć w wielu sytuacjach, które doprowadzą do powstania zadłużenia. Zanim podejmiesz się jakiegokolwiek zobowiązania finansowego, uważnie przeanalizuj swoją sytuację finansową i możliwości spłacenia wierzyciela.

Oto kilka przykładów sytuacji, w których porządnie się zastanów, zanim podpiszesz zobowiązanie:

 • pożyczka,
 • kredyt,
 • rachunki,
 • zakupy,
 • umowy leasingu.
 

Wszelkie opóźnienia w płatnościach są najszybszą drogą do powstania długu.

Branie pożyczek z obietnicą zwrotu pieniędzy w określonym terminie i na konkretnych warunkach (np. zwracasz więcej, niż pożyczasz) jest zawsze ryzykowne. Podobnie jest z kredytami, gdzie zobowiązujesz się do spłaty ogromnego zadłużenia wierzycielowi - bankowi, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

Dług jest prawnie usankcjonowany i bezpośrednio związany z umową, to w umowie też powinny być dokładnie opisane warunki spłaty zadłużenia.

Przykład:

Pani Anna zdecydowała się wziąć nowy telewizor na raty. Pierwszą z rat zapłaciła w dniu zakupu. Resztę miała spłacać co miesiąc przez następny rok. Tak w momencie podpisania umowy rat powstało zobowiązanie, które pani Anna musi regularnie spłacać pod groźbą naliczenia kary lub umówionych odsetek. W miesiącu, w którym pani Anna nie zapłaci raty lub spóźni się z zapłatą, nastąpi odstępstwo od umowy, a panią Annę spotkają finansowe konsekwencje.

Skuteczność windykacji polubownej z systemem Vindicat jest ogromna! Aż 93% spraw zostało zamkniętych na tym etapie.

Jeśli Twoja sprawa będzie wymagała rozwiązania na drodze windykacji sądowo-egzekucyjnej masz możliwość przekazania spawy do kancelarii Vindicat. Twoją indywidualną ofertę stworzymy na bazie analizy załączonych dokumentów. Skuteczne rozwiązania windykacyjne są w zasięgu Twojej ręki. Oferujemy dwa modele rozliczeniowe dopasowane do zróżnicowanych potrzeb naszych klientów.

Cennik automatycznej windykacji:

 • model abonamentowy 169 zł miesięcznie,
 • model prowizyjny 6% od odzyskanej kwoty.

Wiemy, że czasami jedna zaległa nieopłacona faktura może przeważyć na płynności finansowej przedsiębiorstwa, dlatego rozliczenie w Vindicat w modelu prowizyjnym oparte jest na metodzie success fee. Jest to metoda polegająca na tym, że klient dokonuje płatności dopiero po odzyskaniu pieniędzy. Dzięki temu nie musisz wykładać dodatkowych środków i możesz przekazać je na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa.

FAQ:

Co to jest dług?

Dług to zobowiązanie finansowe lub rzeczowe wiążące dłużnika z wierzycielem. Dłużnik jest w obowiązku zaspokoić roszczenie powstałe wobec wierzyciela.

Jak spłacić dług?

Musisz uporządkować swoją sytuację finansową. Zacznij od zrobienia porządku w dokumentach, spisz wszystkie długi i zapoznaj się z warunkami spłatym oraz terminami. Następnie zaplanuj swój budżet, zastanów się, z czego możesz zrezygnować i oblicz, jaką kwotę miesięcznie możesz konkretnie przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Na początku zajmij się długami, które przysporzą CI najwięcej problemów. Zacznij od tych najwyżej oprocentowanych lub tych, które pozbawią Cię dachu nad głową. Pomocny będzie kontakt z wierzycielami i podjęcie próby negocjowania warunków spłaty. Przy dobrych chęciach dłużnika wierzyciele często są gotowi pójść na drobne ustępstwa. Opracuj wspólnie z wierzycielem plan spłaty zobowiązania, to pomoże zwizualizować Ci, jakich rozmiarów jest obecne zadłużenie. Monitoruj regularnie wszystkie sprawy i nie odkładaj na później spłaty zadłużenia.

Kiedy powstaje dług?

Dług powstaje już dzień po terminie zapłaty wyróżnionym w umowie czy fakturze. Tym samym nawet dzień po terminie wierzyciel może domagać się całkowitej spłaty zadłużenia i będzie miał w tym słuszność prawną.

Kto to jest wierzyciel?

Wierzyciel, to osoba, wobec której powstało zobowiązanie finansowe bądź rzeczowe. Ma prawo do tego, aby żądać zaspokojenia roszczenia, może tego dochodzić na drodze polubownej i sądowej.

Co to jest wierzytelność?

Wierzytelność upoważnia osobę, wobec której powstało zobowiązanie do żądania zaspokojenia roszczenia.

Oceń ten artykuł:

Dług - czym jest dług i kiedy powstaje?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!