Cash flow, czyli o rachunku przepływów pieniężnych

16-01-2018

Może myślisz, że nie da się ocenić potencjału finansowego przedsiębiorstwa w kilka minut? Jeżeli tak to jesteś w błędzie. Profesjonalista dokona takiej oceny w ciągu kilku minut. Jak? Wystarczy, że spojrzy na cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych. Dzisiaj właśnie o tym publicznie dostępnym źródle informacji o kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa.

Cash flow, czyli o rachunku przepływów pieniężnych

Co to jest cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych (czyli po angielsku cash flow) razem z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat stanowi element sprawozdania finansowego. Sposób sporządzania tego dokumentu nie jest jednolity na całym świecie, bowiem szczegółowe zasady sporządzania i wymogi prawne co do zawartości tego dokumentu określają przepisy poszczególnych państw.

Cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych to uzupełnienie dwóch pozostałych zestawień wchodzących w skład sprawozdania finansowego. Jest on jednak w porównaniu do nich bardziej przejrzystym źródłem informacji o zyskowności i kondycji finansowej danego biznesu.

Czym różni się cash flow od innych dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego?

Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat uwzględniają wiele wartości szacunkowych. Są to na przykład rezerwy, wyceny, czy przyjęte stawki amortyzacyjne. W rezultacie, dokumenty te mogą przedstawiać nie do końca rzeczywisty stan finansowy przedsiębiorstwa. Może on nawet wprowadzać w błąd mniej doświadczonych użytkowników. Zupełnie inaczej skonstruowany jest cash flow. W rachunku przepływów pieniężnych uwzględniane są jedynie faktycznie zaistniałe przepływy pieniężne. Właśnie dlatego stanowi on znacznie lepszy i łatwiejszy w odbiorze dokument - wskaźnik do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Oczywiście należy jednak pamiętać, że ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa i jego potencjału finansowego nie może być oparta wyłącznie na wnioskach z cash flow. Aby analiza była kompletna, powinna ona opierać się także na wskaźnikach wynikających z bilansu oraz z rachunku zysków i strat.

 

Cash flow – jak analizowane są przepływy pieniężne?

Do analizy przepływów pieniężnych w ramach cash flow brane są pod uwagę trzy podstawowe grupy działalności danego przedsiębiorstwa. Mianowicie, działalność operacyjna, działalność inwestycyjna oraz działalność finansowa.

Działalność operacyjna to największa część działalności każdego podmiotu (praktycznie ponad 90% ogółu aktywności). Jest to podstawowa funkcja, która obejmuje produkcję i sprzedaż towarów czy usług danego podmiotu. Jej badanie informuje o tym, jak dany biznes radzi sobie na gruncie wybranej przez siebie działalności podstawowej, bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych wynikających z dodatkowo inwestycji.

Działalność inwestycyjna to suma wszystkich poniesionych kosztów, które w przyszłości mają przynieść korzyść finansową przedsiębiorstwu. Mogą to być działania takie jak: udzielenie pożyczki, czy zakup udziałów, akcji lub nowego środka trwałego.

Z kolei działalność finansowa to wszelkie przychody i koszty związane z finansowaniem przedsiębiorstwa. Są to np. wypłaty z tytułu dywidend,  spłaty kredytów i pożyczek, czy przychody z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych.

Cash flow – przykładowa analiza przepływów pieniężnych

Podczas badania omówionych wyżej trzech grup działalności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, ocenia się czy saldo przepływów w danej grupie jest dodatnie czy ujemne. W zasadzie występuje więc osiem możliwych wariantów. Poniżej omówienie trzech przykładowych.

Firma o bardzo wysokiej płynności finansowej (bardzo rzadko spotykane zestawienie):

  • Działalność operacyjna – saldo dodatnie
  • Działalność inwestycyjna – saldo dodatnie
  • Działalność finansowa – saldo dodatnie

Firma dojrzała ponosząca nakłady inwestycyjne:

  • Działalność operacyjna – saldo dodatnie
  • Działalność inwestycyjna – saldo ujemne
  • Działalność finansowa – saldo ujemne

Firma w tarapatach, która nie osiąga zysku z podstawowej działalności i ratuje się kredytami oraz sprzedażą majątku:

  • Działalność operacyjna – saldo ujemne
  • Działalność inwestycyjna – saldo dodatnie
  • Działalność finansowa – saldo dodatnie
 

Jak sporządzić cash flow?

Cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych można sporządzić dwoma metodami. Mianowicie metodą bezpośrednią lub metodą pośrednią. Metoda bezpośrednia to nic innego jak zestawienie poszczególnych grup wpływów i wydatków, dzięki czemu przedstawione są dokładne informacje o zdarzeniach, które wystąpiły w danym biznesie. A metoda pośrednia to tzw. „czyszczenie” wyniku finansowego, czyli korygowanie zysku netto poprzez uwzględnienie kosztów.  Korekt kosztów dokonuje się, aby uzyskać klarowny obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa, który ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Przy tym, pamiętać należy, że w każdej działalności gospodarczej powstają pewne rodzaje kosztów, które zasadniczo obciążają wynik finansowy, a faktycznie nie mają charakteru pieniężnego i w związku z ich wystąpieniem nie powstają żadne wydatki. Przykładem może być amortyzacja. Pomniejsza ona przychód, ale nie jest wydatkiem, który obniża saldo na rachunku bankowym danego przedsiębiorstwa.

Kto korzysta z cash flow?

I na koniec odpowiedź na pytanie o użytkowników cash flow, czyli rachunku przepływów pieniężnych. Otóż głównie analizują go potencjalni kredytodawcy, przyszli inwestorzy oraz kontrahenci, np. w celu określenia limitów kredytowych.

Oceń ten artykuł:

Cash flow, czyli o rachunku przepływów pieniężnych
Ocena: 5/5
Głosowano: 13 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!