Kto może trafić do rejestru dłużników?

07-06-2019

Kto i za co może trafić do rejestru dłużników? Wbrew pozorom, umieszczenie danych dłużnika w jednym z popularnych rejestrów nie jest wybitnie skomplikowane. Wielu dłużników nie zdaje sobie z tego sprawy, podczas gdy konsekwencje wpisu mogą być naprawdę poważne. Koniecznie przeczytaj, gdzie możesz umieścić dane swojego dłużnika i w jakich sytuacjach.

Kto może trafić do rejestru dłużników?

Rejestr dłużników - co to jest?

Pod pojęciem rejestru dłużników kryją się w zasadzie dwa różne rodzaje instytucji. Najczęściej pod tym pojęciem rozumiemy:

 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN), prowadzony przez właściwy sąd rejestrowy. Rejestr działał w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, a podstawą jego funkcjonowania była ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym [Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769]. Od 1 lutego 2019 r. nie są już jednak dokonywane wpisy do tego rejestru. Planowane są inne rozwiązania, w tym m.in. Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), który ma zacząć działać od 1 lipca 2019 r. Dotychczasowe wpisy pozostają jednak w RDN rejestrze jeszcze przez 7 lat, liczonych od daty dodania wpisów.
 • Biura informacji gospodarczej (BIG), również powszechnie nazywane rejestrami dłużników. Działają w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. [Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530]. Gromadzą one, przechowują i udostępniają informacje otrzymane od wierzycieli.

Rejestry dłużników dają przedsiębiorcy możliwość weryfikacji potencjalnych lub obecnych partnerów biznesowych pod kątem ich wiarygodności płatniczej.

Podstawową różnicą pomiędzy RDD i planowanym KRZ, a biurami informacji gospodarczej jest to, że dwie pierwsze to instytucje, działające jako podmioty prawa publicznego. BIG-i są natomiast podmiotami prywatnymi, działającymi w granicach wyżej wymienionej ustawy.

 

Kto mógł trafić do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Wpisy do RDN dodawane były na wniosek lub z urzędu. O wpisach z urzędu szczegółowo mówił art. 55 ustawy o KRS, która została niedawno znowelizowana. Z urzędu do RDN mogły zostać wpisane w kilku przypadkach, między innymi osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość czy też wspólnicy, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem w przypadku ogłoszenia upadłości.

W sytuacji dokonywania wpisów na wniosek, dotyczyły one dłużników, których zgłosili wierzyciele.

Wierzyciele musieli złożyć odpowiedni formularz i posiadać tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi. Z racji niedawnych zmian warto jednak skupić się na tym kto może zostać wpisany do rejestru, który ma dopiero powstać, czyli Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Kto może trafić do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Zgodnie z art. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych [Dz.U. 2019 poz. 55] do bazy przekazywane będą informacje o:

 • Osobach fizycznych,osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, ale posiadającymi zdolność prawną, wobec których toczą się lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe.
 • Przedsiębiorcach, wobec których jest lub było prowadzone postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji w organach nadzorczych i zarządczych,
 • Wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Informacje ujawnia się, jeśli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub doszło do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
 • Osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji niemożliwe byłoby uzyskanie sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
 • Osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Warunkiem jest jednak zaleganie z uregulowaniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być rejestrem w pełni jawnym, co już dziś wzbudza liczne kontrowersje.

Biura Informacji Gospodarczej w Polsce - popularne „rejestry dłużników”

Biura Informacji Gospodarczej cieszą się dużą popularnością wśród wierzycieli. Przełożyła się ona m.in. na to, że dalsze utrzymywanie RDN nie miało ekonomicznego sensu. Główne Biura Informacji Gospodarczej, do których można wpisać dane dłużnika to:

 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 • KBIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • KRD Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • KIDT Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Za co i kto może trafić do rejestru dłużników - Biura Informacji Gospodarczej?

Zasadniczo do Biur Informacji Gospodarczej trafiają osoby, które mają problemy ze spłatą swojego zadłużenia. Do tego typu rejestru dłużników mogą trafić zarówno osoby fizyczne, jak również firmy. Warunki dokonania wpisu konsumenta są jednak inne niż w przypadku przedsiębiorców, o czym piszemy poniżej.

Zgłoszenia może dokonać w zasadzie każdy wierzyciel. Warto jednak wiedzieć, że często dłużnicy trafiają do BIG-ów również z powodu np. niezapłaconych rachunków. Powodem wpisu do BIG-u mogą być także zaległości w uiszczaniu alimentów czy w zapłacie zaległych mandatów. Takie osoby także mogą trafić do BIG-u.

Zakres zobowiązań, z których nie wywiązali się dłużnicy, wpisywani do BIG-ów, jest bardzo szeroki. Trafiają tam nie tylko nierzetelni kontrahenci. Znajdziemy tam również dane osób, które nie regulują rachunków za np. usługi telekomunikacyjne czy rat pożyczek pozabankowych.

Tak naprawdę każdy dłużnik, który zwleka z regulowaniem swoich zobowiązań, naraża się na wpis do BIG-u.

Wpis dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej - warunki wpisu konsumenta

Wierzyciel, który chce przekazać do BIG-u informacje o zadłużeniu, powinien zawrzeć z BIG-iem umowę o udostępnianie informacji gospodarczych. Wierzyciel sam wybiera biuro. Może zgłosić dłużnika do jednego, kilku, a nawet wszystkich BIG-ów.

Warunki wpisu do BIG-u są inne w przypadku konsumentów i inne dla przedsiębiorców. W przypadku konsumentów:

 • Zobowiązanie musi powstać w związku z określonym stosunkiem prawnym, np. umową kredytu konsumenckiego, o dostarczanie energii elektrycznej, świadczenie usług telekomunikacyjnych itp.
 • Kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wynosi co najmniej 200 złotych.
 • Zobowiązania są wymagalne od co najmniej 60 dni.
 • Upłynął co najmniej miesiąc od wysyłki listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, wraz z podaniem danych BIG-u.

Wpis dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej - warunki wpisu przedsiębiorcy

W przypadku przedsiębiorców warunki konieczne dla skutecznego umieszczenia wpisu w BIG-u, przewidują że:

 • Zobowiązanie musi powstać w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy, mającej związek z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wynosi co najmniej 500 złotych.
 • Zobowiązania są wymagalne od co najmniej 60 dni.
 • Upłynął co najmniej miesiąc od wysyłki listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, wraz z podaniem danych BIG-u.

Aktualizacja danych i wykreślenie dłużnika z BIG-u

Wierzyciel, który zgłosił dane dłużnika do BIG-u, musi je odpowiednio aktualizować. Na zgłoszenie zmian wierzyciel ma 14 dni. Wierzyciel musi zgłosić zmiany m.in., gdy:

 • Doszło do częściowego lub całkowitego wykonania zobowiązania lub jego wygaśnięcia.
 • Dowiedział się o odzyskaniu przez osobę uprawnioną utraconego dokumentu, którym posłużyła się osoba nieuprawniona.
 • Dowiedział się, że przekazane informacje gospodarcze są

Jeśli wierzyciel poweźmie wiadomość co do tego, że zobowiązanie nie istnieje, musi nie później niż w terminie 14 dni wystąpić do biura z żądaniem usunięcia informacji gospodarczych dotyczących tego zobowiązania.

W przypadku nieuregulowania należności, BIG usunie dane dłużnika, będącego konsumentem po 6 latach. Jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą - po 10 latach.

BIG usunie informacje o dłużniku również w przypadkach określonych w art. 31 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Będzie to m.in. sytuacja, w której o usunięcie danych wnioskuje wierzyciel.

Konsekwencje wpisu do rejestru dłużników

Konsekwencje znalezienia się w rejestrze dłużników mogą być dla dłużnika naprawdę dotkliwe. Dłużnicy wpisani do rejestru mogą mieć problemy nie tylko z zaciągnięciem pożyczek czy kredytów na duże kwoty. Problematyczne mogą okazać się również tak prozaiczne czynności jak zakup telefonu komórkowego w sieci czy usług internetowych.

Przedsiębiorcy, wpisani do rejestru dłużników tracą jednak przede wszystkim w oczach potencjalnych kontrahentów. Nikt nie chce rozpoczynać współpracy z firmą, figurującą w rejestrze. Chociażby z tego względu tak ważna jest kompleksowa weryfikacja kontrahenta przed nawiązaniem współpracy.

Firmy, co do których wpis znalazł się w rejestrze, mogą mieć także problemy z wynajmem powierzchni biurowej czy magazynowej, jak również korzystaniem z leasingu. W przypadku negatywnych wpisów, problemy mogą przydarzyć się w wielu aspektach prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Dłużnik nie płaci? Skorzystaj z systemu do monitoringu wierzytelności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl

Jako aktywnie działający przedsiębiorca, wiesz już pewnie jak ważne jest dokładne sprawdzenie dłużnika przed nawiązaniem współpracy. Pisaliśmy również o tym w naszym artykule Jak sprawdzić zadłużenie firmy za darmo? 5 sprawdzonych sposobów.

Czasami zdarza się jednak, że kontrahent nie płaci, mimo że na etapie weryfikacji wszystko wskazywało na to, że współpraca powinna ułożyć się po Twojej myśli. W takiej sytuacji nie należy zwlekać, tylko jak najszybciej rozpocząć windykację.

System do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online oferuje przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie na każdym z etapów odzyskiwania pieniędzy. Użytkownicy otrzymują dostęp do gotowych do użycia i spersonalizowanych pism i dokumentów windykacyjnych, a także sprawdzonych scenariuszy windykacji. System podpowiada również kolejność czynności do podjęcia.

Z systemu Vindicat.pl można w prosty sposób wygenerować m.in. pozew o zapłatę należności, e-pozew oraz szereg wniosków przydatnych na etapie egzekucji komorniczej. System oferuje także możliwość prowadzenia z dłużnikiem negocjacji online oraz umieszczenia danych dłużnika na giełdzie długów.

Windykacja to nie wszystko. Vindicat.pl zapewnia również wsparcie na etapach wcześniejszych - przy weryfikacji potencjalnego partnera biznesowego oraz w procesie monitorowania należności.

W zależności od wybranego abonamentu, przedsiębiorcy zarejestrowani w systemie Vindicat.pl otrzymują dostęp do Big InfoMonitor - jednego z najpopularniejszych biur informacji gospodarczej. W ramach abonamentu mogą dokonać wpisu z danymi dłużnika.

W ramach usługi monitoringu należności przedsiębiorcy mogą natomiast w prosty sposób utrzymywać kontrolę nad firmowymi płatnościami. Więcej o usłudze monitoringu płatności przeczytasz w innym naszym artykule: monitoring należności i windykacja online.

Vindicat.pl to jedyne tak kompleksowe narzędzie windykacyjne. Dodatkowo, jego obsługa jest wyjątkowo prosta. Windykację możesz prowadzić o dowolnej porze i z dowolnego miejsca.

Kto może trafić do rejestru dłużników? Być może - Twój dłużnik

Przedsiębiorcy często zastanawiają się czy warto umieścić dane dłużnika w rejestrze dłużników. W większości przypadków odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca. Umieszczenie danych dłużnika w którymś z popularnych Biur Informacji Gospodarczej, znacznie osłabia jego pozycję rynkową. Taki przedsiębiorca staje się dużo mniej atrakcyjny dla swoich potencjalnych partnerów biznesowych. Traci przez to szanse na korzystne współprace. Pozostałe niedogodności w postaci m.in. utrudnionego uzyskania finansowania również motywują do jak najszybszej spłaty zobowiązania, skutkującej usunięciem danych.

Jeśli masz już dość walki z nierzetelnymi kontrahentami, koniecznie wypróbuj system monitoringu do należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Zarejestruj się w systemie i przekonaj się, że windykacja może być dużo łatwiejsza.

FAQ:

Czy dłużnik może żądać od wierzyciela usunięcia jego danych z BIG-u?

Żądać nie może, może jednak o to poprosić. Dłużnik może także wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie, uaktualnienie lub właśnie usunięcie danych, jeśli są one niekompletne, sprzeczne z prawdą lub wierzyciel udostępnił je z naruszeniem przepisów ustawy. W takim przypadku wierzyciel będzie musiał skontaktować się z BIG-iem, celem dokonania stosownych zmian lub usunięcia danych.

Co dzieje się z danymi dłużnika po wykreśleniu z RDN?

Wpisy, które zostały wykreślone w całości nie są ujawniane. Akta dotyczące wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych podmiotu, który uległ wykreśleniu i nie podlega ujawnieniu, są dostępne wyłącznie dla podmiotu, którego dotyczył wpis. Są też do wglądu wierzyciela, na którego wniosek orzeczono o wpisaniu podmiotu.

Czy wierzyciel odpowiada z podanie fałszywych danych dłużnika do któregoś z rejestru dłużników?

Tak. Może mieć również poważne problemy, gdy spóźni się z przesłaniem informacji na temat częściowej spłaty długu. Grzywna może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak sprawdzić w BIG-u dane o konsumencie?

Niezbędna będzie zgoda konsumenta. Z danych zgromadzonych w BIG-u w przypadku osób fizycznych mogą jednak korzystać banki, firmy telekomunikacyjne, a także np. sądy i prokuratura.

Jaka jest różnica między BIG-iem, a BIK-iem?

BIK to Biuro Informacji Kredytowej. Przechowuje i udostępnia informacje o wiarygodności kredytowej, zarówno firm, jak i osób fizycznych. BIG to Biuro Informacji Gospodarczej. Gromadzi i udostępnia informacje na temat terminowości regulowania rachunków i faktur, zarówno przez firmy, jak i osoby fizyczne.

Czy weryfikacja kontrahenta w rejestrze dłużników jest darmowa?

Nie. Dostęp do informacji podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w konkretnym BIG-u cennikiem.

Czy można sprawdzić w BIG-u informacje o sobie samym?

Tak. Dostęp w zakresie informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Czy BIG-i zbierają wyłącznie negatywne informacje o dłużnikach?

Co ciekawe - nie. Jeśli jesteś dłużnikiem, który regularnie spłaca swoje zobowiązania, po złożeniu odpowiedniego wniosku, do BIG-u może trafić również korzystna dla Ciebie informacja.

Oceń ten artykuł:

Kto może trafić do rejestru dłużników?
Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!