• vindicat.pl»
 • Baza wiedzy»Co to jest informacja gospodarcza i jak ją zdobyć? Czym informacja gospodarcza różni się od informacji biznesowej?

Co to jest informacja gospodarcza i jak ją zdobyć? Czym informacja gospodarcza różni się od informacji biznesowej?

17-10-2017

Niejeden przedsiębiorca poszukujący danych o interesujących go podmiotach zadaje sobie pytanie, czy dana informacja ma charakter biznesowy czy gospodarczy. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że oba te terminy są tożsame i rozróżnienie zakresów obu typów informacji ma charakter wyłącznie dysputy akademickiej. Tak jednak nie jest. Otóż udostępnianie informacji gospodarczych zostało uregulowane prawnie w ustawie o biurach informacji gospodarczej [Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530]. Natomiast pozyskiwanie informacji biznesowych, które nie mają charakteru informacji gospodarczych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie) nie jest prawnie uregulowane.

co to jest informacja gospodarcza

Co to jest informacja biznesowa?

Informacje biznesowe to wszelkie informacje mające treść gospodarczą lub mające znaczenie w trakcie podejmowania decyzji biznesowych. Jest to pojęcie bardzo szerokie i obejmuje swoim zakresem wszystko, co ma znaczenie dla prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że pod pojęciem informacji biznesowej spotkamy zarówno treści gospodarcze pochodzące z publicznych i jawnie dostępnych rejestrów, jak i np. raporty branżowe o ilości konsumentów na danym rynku dostępne w specjalnych zrzeszeniach branżowych, czy informacje poufne, które próbujemy zdobyć w nielegalny sposób.

Co to jest informacja gospodarcza?

Najczęściej cytowaną definicją informacji gospodarczej jest definicja, którą zawarto w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Najczęściej cytowaną definicją informacji gospodarczej jest definicja, którą zawarto w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530]. Otóż zgodnie z tą ustawą: informacją gospodarczą są dane dotyczące czterech podmiotów / sytuacji.

Po pierwsze, informacje gospodarcze to dane dotyczące podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej takie jak:

 • jej oznaczenie
 • siedziba i adres
 • numer, pod którym dany podmiot jest wpisany do właściwego rejestru, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego;
 • numer identyfikacji podatkowej
 • numer REGON
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów zarządzających; prokurentów lub pełnomocników podmiotu; oraz
 • główny przedmiot działalności gospodarczej

Po drugie, informacje gospodarcze to dane dotyczące osoby fizycznej takie jak:

 • jej imiona i nazwisko
 • adresu jej miejsca zamieszkania lub adres do doręczeń
 • numer PESEL
 • seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • oznaczenie
 • siedziba i adres
 • numer identyfikacji podatkowej
 • numer REGON
 • numer, pod którym podmiot wpisany jest do właściwego rejestru, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego
 • imiona i nazwiska pełnomocników, o ile są ustanowieni
 • główny przedmiot działalności gospodarczej

Po trzecie, informacje gospodarcze to dane dotyczące zobowiązania pieniężnego takie jak:

 • tytuł prawny
 • kwota i waluta
 • kwota zaległości
 • termin powstania zaległości
 • stan postępowań dotyczących zobowiązania, w tym informacja o orzeczeniach sądowych
 • informacja o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania
 • data wysłania wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura
 • inne informacje - przekazane w trybie i na zasadach określonych w ustawie

Po czwarte, informacje gospodarcze to dane dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem takie jak:

 • nazwa dokumentu
 • seria i numer dokumentu
 • data wystawienia dokumentu
 • oznaczenie, siedziba i adres podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego wystawca
 • imiona i nazwisko osoby, której dokument dotyczy
 • okoliczności posłużenia się dokumentem
 • wskazanie osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub cudzy

Jak widać z powyższego wyliczenia, przez informacje gospodarcze rozumie się te dane, które pełnią funkcję identyfikującą, czyli pozwalają na identyfikację przedsiębiorcy, dłużnika, czy istniejącej zaległości finansowej.

Jak podkreśla W. Januszko: “Jako zasadnicze kryterium wydzielające ze zbioru informacji podzbiór informacji gospodarczej przyjęto to, że informacja gospodarcza jest tym rodzajem informacji, która pozwala na realizowanie przez użytkowników podstawowych funkcji zarządzania, tzn. planowania, organizowania, przewodzenia i kontroli”.

 

Informacja biznesowa a informacja gospodarcza

Podsumowując powyższe definicje widać, że informacje gospodarcze zawierają się w zakresie pojęcia informacje biznesowe, czyli:

 • każda informacja gospodarcza jest informacją biznesową, ale nie każda informacja biznesowa jest informacją gospodarczą
 • są informacje biznesowe, które nie są informacja gospodarczymi

Jak zdobyć informacje gospodarcze

Instytucje, które gromadzą, przechowują i udostępniają informacje gospodarcze noszą nazwę Biur informacji gospodarczej, co w skrócie jest zapisywane jako BIG. Podstawą prawną ich funkcjonowania jest wspominana wcześniej ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W myśl tej ustawy Biura informacji gospodarczej działają pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju.

Biura informacji gospodarczej w Polsce

Obecnie na polskim rynku działa pięć biur informacji gospodarczej. Są to następujące podmioty: BIG InfoMonitor, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).

Każdy z tych podmiotów działa na własną rękę i prowadzi odrębną listę dłużników. Podmioty te są dla siebie bezpośrednimi konkurentami i dlatego informacje gospodarcze nie przepływają między nimi. Dlatego, aby skuteczniej zweryfikować rzetelność swojego przyszłego kontrahenta, warto wystąpić z zapytaniem do każdego z BIG-ów. Jest to istotne, ponieważ wierzyciel może zdecydować się dopisać nierzetelnego dłużnika tylko do jednego z BIG-ów.

Jakie informacje gospodarcze można sprawdzić w BIG-u?

Przedsiębiorca może w biurze informacji gospodarczej sprawdzić informacje gospodarcze dotyczące dowolnego przedsiębiorcy, w tym siebie, bez ograniczeń oraz konsumenta, za jego pisemną zgodą. Natomiast konsument może w biurze informacji gospodarczej sprawdzić informacje gospodarcze dotyczące: dowolnego przedsiębiorcy, bez ograniczeń oraz siebie, bezpłatnie raz na 6 miesięcy (co oznacza, że konsument nie może nigdy sprawdzać informacji gospodarczych dotyczących innych konsumentów).

Niektóre biura informacji gospodarczej zbierają również pozytywne informacje gospodarcze na temat regulowanych należności. Za takie pozytywne informacje gospodarcze uznaje się informację o dokonanej płatności nie później niż do 60 dnia od terminu wymagalności.

 

Dlaczego warto skorzystać z informacji gospodarczych?

Teraz kilka słów o tym, dlaczego warto skorzystać z informacji gospodarczych.

Cechą charakterystyczną biur informacji gospodarczej jest ich otwartość dla podmiotów bez względu na sektor gospodarki w jakim działają. Tak więc warto skorzystać z przechowywanych w nich informacjach gospodarczych, bo są łatwo dostępne.

Po drugie, w biurach informacji gospodarczej są przechowywane dane nierzetelnych dłużników. Warto więc sięgać do tych informacji, aby uniknąć wdania się w relacje biznesowe z nierzetelnymi podmiotami, które nie regulują zaciągniętych przez siebie zobowiązań.

Więcej o biurach informacji gospodarczej przeczytasz tutaj.

Oceń ten artykuł:

Co to jest informacja gospodarcza i jak ją zdobyć? Czym informacja gospodarcza różni się od informacji biznesowej?
Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!