Skarga na czynności komornika – kiedy można ją złożyć?

19-10-2017

Dzisiaj zajmiemy się skargą na czynności komornika. Taka skarga to środek obrony, który może zastosować dłużnik lub wierzyciel w związku z nieprawidłowymi czynnościami wykonanymi przez komornika. Skargi na czynności komornika mogą być składane wielokrotnie w ciągu jednej egzekucji komorniczej.  Każdorazowo wniesienie skargi na czynności komornika powoduje, że działania podjęte przez komornika są poddane kontroli i ocenie sądu. Kontrola sądu polega na ocenie legalności działań komornika.

 

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika - wniesienie skargi

Skargę na czynności komornika wnosi się do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Zaskarżona może być każda czynność podjęta przez komornika oraz każde zaniechanie dokonania czynności, którego dopuści się komornik. O zaniechaniu mówimy wtedy, gdy komornik nie podejmuje jakieś czynności, mimo że ma obowiązek działać.

Skarga na czynności komornika - treść

Skarga na czynności komornika powinna zawierać poniżej zestawione elementy:

 • wskazanie stron postępowania wraz z ich adresami;
 • wskazanie zaskarżonej czynności lub zaniechania dokonania czynności;
 • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie danej czynności wraz ze szczegółowym uzasadnieniem;
 • sygnaturę akt komornika;
 • odręczny podpis osoby wnoszącej skargę na czynności komornika.

Skarga na czynności komornika - załączniki i koszty

Do skargi na czynności komornika należy dołączyć stosowną liczbę jej odpisów. Trzeba przygotować po jednym odpisie dla każdego uczestnika oraz jeden odpis dla komornika sądowego, którego czynności lub zaniechania są przedmiotem skargi.

Wniesienie skargi na czynności komornika podlega opłacie sądowej w wysokości 100 złotych. Oczywiście osoba chcąca złożyć skargę na czynności komornika w związku z jego zachowaniem lub zaniechaniem, może wystąpić o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłat sądowych.

Skarga na czynności komornika - termin na wniesienie tego środka prawnego do sądu

Skargę na czynności komornika wnosi się w terminie 7 dni od dnia:

 • dokonania danej czynności przez komornika sądowego, jeżeli osoba chcąca złożyć skargę o danej czynności wiedziała;
 • zawiadomienia danej osoby o dokonaniu danej czynności przez komornika sądowego;
 • w którym dana czynność powinna być dokonana przez komornika sądowego;
 • kiedy dana osoba dowiedziała się o danej czynności dokonanej przez komornika sądowego.

Oczywiście również w przypadku skargi na czynności komornika, osobą chcą skorzystać z tego środka prawnego może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi przez sąd. Przywrócenie terminu jest możliwe, jeżeli skarżący nie dotrzymał terminu bez swojej winy.

 

Skarga na czynności komornika - jak przebiega proces jej rozpatrywania?

Skargę na czynności komornika mogą złożyć nie tylko wierzyciel, czy dłużnik, ale również każda inna osoba, której prawa zostały naruszone albo zagrożone przez działanie lub zaniechanie komornika sądowego.

Skargę na czynności komornika uprawniona osoba składa w formie pisemnej w kancelarii komorniczej, którą prowadzi komornik, którego działanie lub zaniechanie dana osoba chce skarżyć.

Po złożeniu skargi na czynności komornika w formie pisemnej w kancelarii komorniczej procedura jest następująca. Komornik sądowy, którego działanie lub zaniechanie jest przedmiotem zaskarżenia w ciągu trzech dni od dnia otrzymania pisma sporządza uzasadnienie. Jeżeli komornik sądowy skargi nie uwzględnia to musi przekazać ją wraz ze swoim uzasadnieniem i aktami sprawy do sądu rejonowego, przy którym działa. Natomiast jeżeli komornik sądowy skargę uwzględnia w całości, to zawiadamia o tym fakcie skarżącego i wszystkich zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Skarga na czynności komornika - kiedy nie można jej złożyć?

Zgodnie z art. 767§ 11 kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] skarga na czynności komornika nie przysługuje na:

 • zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma;
 • zawiadomienie o terminie czynności;
 • uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

Skarga na czynności komornika - wzór

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór skargi na czynności komornika.

 

Warszawa, 19 listopada 2017 r.

Do Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy
w Warszawie
Wydział VI Cywilny

Dłużnik: Adam Kowalski
zam. w Warszawie (00-001), ul. Świętokrzyska 23 m. 12

Wierzyciel: Piotr Nowak
zam. w Krakowie, ul. Błękitna 134 m. 67

Sygn. akt KM 14/17
Wartość egzekwowanego roszczenia: 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

Skarga na czynności komornika w związku z nieuprawnionym zajęciu wynagrodzenia dłużnika

 

Niniejszym wnoszę skargę na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Joanny Wasilewskiej, prowadzącej postępowanie egzekucyjne pod sygnaturą akt KM 14/17, na podstawie wniosku wierzyciela Piotra Nowaka i wnoszę o:

1. uchylenie czynności Komornika Sądowego, polegającej na dokonaniu zajęcia wynagrodzenia dłużnika u jego pracodawcy ABC sp. z o. o. w Wyszkowie;
2. nakazanie Komornikowi Sądowemu zwrotu zajętych należności dłużnika z tytułu wynagrodzenia;
3. zawieszenie postępowania egzekucyjnego o sygn. akt KM 14/17.

 

Uzasadnienie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Joanna Wasilewska prowadzi wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne pod sygnaturą akt KM 14/17, z wniosku złożonego przez wierzyciela Piotra Nowaka.

Wierzyciel egzekwuje należność w wysokości 1500,00 zł, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 25 czerwca 2017 r., sygnatura akt I C 69/16.

Dłużnik dokonał wpłaty egzekwowanej kwoty w wysokości 1500,00 zł, na rzecz wierzyciela 30 czerwca 2017 r.

Dowód: - potwierdzenie złożenie i wykonania dyspozycji przelewu na konto bankowe wierzyciela.

W dniu 13 listopada 2017 roku dłużnik przedstawił Komornikowi pisemny dowód spełnienia swego świadczenia. Komornik nie zawiadomił o tym wierzyciela, co powinien uczynić. Komornik następnie dokonał zajęcia wynagrodzenia dłużnika ze stosunku pracy u jego pracodawcy ABC sp. z o. o. w Wyszkowie.

Wobec spełnienia przez dłużnika świadczenia w całości Komornik winien postępowanie zakończyć i nie dokonywać żadnych czynności, zwłaszcza zajmować wynagrodzenia dłużnika.

Dalsze czynności tego organu są zbędne, zatem wniosek o zawieszenie postępowania jest uzasadniony.

W tym stanie rzeczy skarga jest konieczna i uzasadniona.

Adam Kowalski

 

Załączniki:

1. dwa odpisy skargi,
2. dowód uiszczenia opłaty sądowej od skargi w wysokości 100,00 zł
 

Oceń ten artykuł:

Skarga na czynności komornika – kiedy można ją złożyć?
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!